Перевірка операцій з реалізації готової продукції

Відвантаження покупцям готової продукції, робіт і послуг проводиться відповідно до графіків її постачання, розробленими відділом продажів на підставі укладених з покупцями договорів. Працівники відділу продажів ведуть оперативний облік і постійно контролюють, як виконуються договірні зобов'язання перед покупцями. Аудитор перевіряє наявність і правильність оформлення договору на поставку, правильність документування операцій по відвантаженню товарів.

Відпуск готової продукції, робіт і послуг покупцям здійснюється на підставі відповідних первинних облікових документів: накладних на відпуск матеріалів на сторону (форма № М-15), товарних накладних (форма № ТОРГ-12), товарно-транспортних накладних (форма № Т-1 ), актів приймання виконаних робіт (послуг) та ін. У первинних документах в обов'язковому порядку повинні бути відображені додаткові показники, такі як основні характеристики продукції, що відвантажується (товару), у тому числі код продукції (товару), сорт, розмір, марка і т .буд., найменування структурного підрозділу організації, відпускається готову продукцію, найменування покупця і підстава для відпустки.

Підставою для оформлення первинних облікових документів на відпуск готової продукції на складі в окремих випадках безпосередньо в підрозділах організації (при відвантаженні великогабаритних, а також вантажів, що потребують особливих умов транспортування з інших причин) є розпорядження керівника організації або уповноваженої ним особи, а також договір з покупцем (замовником).

Кількість примірників виписуються первинних документів на відвантаження готової продукції має бути достатнім для здійснення контролю за відвантаженням (вивезенням) готової продукції.

З метою підтвердження, що відображені в бухгалтерському обліку операції з відвантаження готової продукції дійсно мали місце протягом звітного періоду, а також перевірки дотримання термінів поставки, аудитор звіряє записи про відвантаження з показниками приймально-здавальних накладних або актів, відображених у накопичувальних відомостях випуску продукції. Аудитор перевіряє відповідність записів про відвантаження продукції покупцям в бухгалтерських регістрах первинним документам, прикладеним до звітів матеріально відповідальних осіб, аналізує правильність перенесення залишків неоплаченої продукції покупцями з регістрів за попередній період в наступний за ним. Такий аналіз дозволяє виявити факти відвантаження продукції покупцям, не передбаченої договором, заміни одного виду продукції іншими, завищення договірних цін, встановити випадки вивозу не оприбуткованих на складі продукції, що не списаної в витрата, якої не виявилося у недостачі.

Аудит фінансових результатів від звичайних видів діяльності

Фінансовий результат від реалізації продукції (прибуток від продажів) визначається як різниця між виручкою від реалізації без ПДВ і акцизів і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційними, управлінськими витратами. Відповідно до п. 12 ПБУ 9/99 виручка визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:

 • • організація має право на її отримання, випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;
 • • сума виручки може бути визначена;
 • • є впевненість, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;
 • • право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію (товар) перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана);
 • • витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

Якщо стосовно грошових коштів та інших активів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з названих умов, у бухгалтерському обліку організації визнається кредиторська заборгованість, а не виручка.

Як правило, право власності у покупця виникає з моменту передачі товару. Однак договором може передбачатися інший момент його виникнення, наприклад після оплати товару. У цьому випадку виручку від реалізації продукції, робіт і послуг у бухгалтерському обліку слід визнавати після надходження оплати від покупця. Аудитор повинен враховувати особливості моменту переходу права власності при перевірці повноти та своєчасності відображення в обліку виручки від реалізації продукції, робіт і послуг.

Не є виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг:

 • • суми ПДВ, акцизів, податку із продажів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів;
 • • надходження на користь третіх осіб (комітента, принципала тощо) за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами;
 • • надходження в порядку попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг.

Виручкою комісіонера, агента визнається тільки сума належного йому комісійної, агентської винагороди.

Виручка від виконання робіт, надання послуг, продажу продукції з тривалим циклом виготовлення може визнаватися в бухгалтерському обліку в міру готовності роботи, послуги, продукції або по завершенні виконання роботи, надання послуги, виготовлення продукції в цілому.

Стадія завершеності роботи, послуги може бути визначена різними способами:

 • • на основі періодично складаються звітів про виконану роботу;
 • • шляхом оцінки обсягу у відсотках до загального обсягу послуг за договором;
 • • пропорційно витратами, понесеними на дату складання звіту, до оціночної величині загальних витрат на операцію.

Аудитор перевіряє відповідність застосовуваних на підприємстві способу визнання виручки і методу визначення готовності робіт, послуг, продукції, виручка від виконання, надання, продажі яких визнається у міру готовності становищем, передбаченим обліковою політикою.

Достовірність фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від того, наскільки правильно обчислені ПДВ та акцизи, собівартість продукції, робіт, послуг. Аудитор перевіряє обгрунтованість віднесення витрат до витрат на звичайні види діяльності, правильність їх відображення в обліку (аудит витрат виробництва та обігу і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) розглянуті в гл. 18).

При аудиті фінансових результатів від звичайних видів діяльності аудитор повинен також проаналізувати обгрунтованість і правильність відображення в обліку витрат, пов'язаних зі збутом продукції, - комерційних витрат. До комерційних відносяться лише витрати, безпосередньо пов'язані з реалізацією готової продукції (витрати на продаж). До їх складу можуть входити витрати на тару і упаковку готової продукції, рекламу, доставку продукції на станцію (пристань) відправлення, завантаження в автомобілі, вагони та інші транспортні засоби, на утримання складів для зберігання готової продукції та ін. Не включаються до складу комерційних витрати , відшкодовуються покупцями: наприклад, транспортні, виконані спеціалізованою автотранспортної організацією, залізничним транспортом, авіацією, річковим і морським транспортом та іншими організаціями, вартість тари у випадках оплати її понад договірну ціну продукції або витрати на упаковку, якщо упаковка продукції в тару здійснюється у виробничих підрозділах організації.

Аудитор перевіряє відповідність порядку списання комерційних витрат прийнятому в організації порядку розподілу витрат на продаж.

Далі перевіряється правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування фінансових результатів від звичайних видів діяльності відповідно до нормативних актів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку в Російській Федерації (табл. 19.1).

Таблиця 19.1

Матриця кореспонденції рахунків з формування фінансових результатів від звичайних видів діяльності

Господарська операція

Д-т

К-т

Відображено виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг за договірними цінами

62

90-1

Нараховано ПДВ, належний до отримання від покупців

90-3

68

Враховано сума акцизів, що включені до ціни проданої продукції

90-4

68

Списано собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)

90-2

41, 43, 20

Списані управлінські витрати

90-2

26

Списані комерційні витрати

90-2

44

Визначено фінансовий результат від звичайних видів діяльності: прибуток збиток

 • 90-9
 • 99
 • 99
 • 90-9

На закінчення аудитор перевіряє, чи вся суттєва інформація про фінансові результати від звичайних видів діяльності розкрита в звітності: облікова політика щодо визнання виручки; методи визначення ступеня завершеності договорів з виконання робіт, надання послуг для визнання відповідної суми виручки у звітному періоді; суми виручки по кожному виду окремо, складові 5% і більше загальної суми доходів організації за звітний період.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >