Аудит фінансових результатів від інших операцій

Фінансовий результат від інших операцій визначається як різниця між доходами і витратами, що виникають в результаті здійснення організацією наступних операцій:

 • • продаж основних засобів, цінних паперів, іншого майна, а також іноземної валюти;
 • • надання за плату в тимчасове користування активів організації;
 • • надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності;
 • • участь у статутних капіталах інших організацій;
 • • спільна діяльність (за договором простого товариства);
 • • порушення умов господарських договорів, заподіяння збитків;
 • • проведення операцій в іноземній валюті;
 • • наявність кредиторської, депонентської, дебіторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності;
 • • наявність договорів позики, кредиту, банківського рахунку, банківського вкладу, дарування;
 • • виявлення у звітному році доходів і витрат минулих років;
 • • формування оціночних резервів і резервів у зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;
 • • інші операції, відмінні від операцій по звичайних видах діяльності.

При аудиті фінансових результатів від інших операцій аудитор особливу увагу повинен приділити порядку визнання інших доходів і витрат у бухгалтерському обліку організації.

Порядок визнання інших доходів визначено п. 15 і 16 ПБУ 9/99. Орендна плата, ліцензійні платежі за користування об'єктами інтелектуальної власності, надходження від продажу основних засобів та інших активів, а також відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, і доходи від участі в статутних капіталах інших організацій визнаються в бухгалтерському обліку в порядку, аналогічному визнанню виручки.

Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, а також відшкодування заподіяних організації збитків визнаються в бухгалтерському обліку в звітному періоді, коли судом винесено рішення про їх стягнення або вони визнані організацією-боржником.

Суми кредиторської і депонентської заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, визнаються у звітному періоді, коли минув строк позовної давності, суми дооцінки активів - у звітному періоді, до якого належить дата твори переоцінки; інші надходження - у міру освіти (виявлення) (п. 16 ПБУ 9/99).

Порядок визначення величини і визнання інших витрат визначено ПБО 10/99.

Далі аудитор перевіряє правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування фінансових результатів від інших операцій відповідно до нормативних актів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку в Російській Федерації.

На закінчення аудитор перевіряє, чи вся суттєва інформація про фінансові результати від інших операцій розкрита в звітності: суми інших доходів і витрат, що становлять 5% і більше загальної суми доходів організації за звітний період (показані по кожному виду окремо); відокремлено показані інші доходи і витрати організації за звітний період, які відповідно до правил бухгалтерського обліку не зараховуються на рахунок прибутків і збитків.

ВАЖЛИВО!

Основні види порушень, які можуть бути виявлені при проведенні аудиту операцій з реалізації продукції і формуванню фінансових результатів:

 • • наявність фактів неоприбуткування на склад випущеної готової продукції та її подальшої реалізації без відображення на рахунках бухгалтерського обліку;
 • • відсутність документального підтвердження операцій з реалізації продукції, робіт і послуг, відображених у бухгалтерському обліку;
 • • відсутність аналітичного обліку доходів і витрат від звичайних видів діяльності за видами проданої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та інших напрямках, необхідним для управління;
 • • відсутність аналітичного обліку інших доходів і витрат у розрізі їх видів;
 • • відсутність первинних документів, що підтверджують правомірність відображення в бухгалтерському обліку різних видів інших доходів і витрат;
 • • несвоєчасність або неправильність відображення доходів і витрат від звичайних видів діяльності та інших операцій;
 • • наявність некоректних записів на рахунках бухгалтерського обліку з обліку фінансових результатів від звичайних видів діяльності та інших операцій;
 • • неповнота розкриття необхідної інформації у звітності про звичайні і інші доходи та витрати.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >