Аудит розрахунків з покупцями і замовниками

Мета аудиту даного розділу - підтвердження достовірності відображення в обліку дебіторської заборгованості та її реальності.

Дебіторська заборгованість у бухгалтерському обліку виникає при віддзеркаленні реалізації за методом відвантаження, тобто переходу права власності на товари (готову продукцію) у момент відвантаження. Сума дебіторської заборгованості відображається за дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Перевірка розрахунків здійснюється за наступними напрямками:

  • • наявність і правильність оформлення договорів (контрактів) на реалізацію товарів, готової продукції, виконання робіт, послуг;
  • • повнота та своєчасність відображення в обліку обсягу реалізації;
  • • своєчасність і повнота надходження оплати;
  • • правомірність одержання авансових платежів;
  • • дотримання строків позовної давності.

Як і в будь-якому розділі аудиту, для отримання аудиторських доказів аудитору потрібні джерела інформації, для отримання яких необхідно зробити запит документів. Джерелами інформації служать звітність аудируемого особи та регістри бухгалтерського обліку по дебету і кредиту рахунку 62, договори, товарні накладні (форма № ТОРГ-12), акти виконаних робіт, рахунки-фактури, довідки, розрахунки і т.д.

Аудит своєчасності і повноти надходження оплати

Аудиторська перевірка розрахунків з покупцями і замовниками включає в себе перевірку повноти розрахунків. При цьому встановлюють:

• чи укладені договори поставки

продукції;

  • • чи правильно обчислюються суми (з урахуванням строків реалізації, якості продукції та інших факторів), належні організації за прийняту покупцем продукцію;
  • • реальність заборгованості покупців, оформленої за рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Облік розрахунків на рахунку 62 ведеться по субрахунках 62-1 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 62-2 "Аванси отримані", 62-3 "Векселі отримані" і ін.

На субрахунку 62-1 враховуються розрахунки за пред'явленими покупцям і замовникам документам за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги; на субрахунку 62-3 - заборгованість за розрахунками з покупцями і замовниками, забезпечена отриманими векселями.

Для аудитора важливим питанням є перевірка повноти і своєчасності розрахунків покупців за прийняту ними продукцію. З цією метою розрахунки інвентаризують. У ході аудиторської перевірки аудитор може провести інвентаризацію розрахунків покупцями сам або скористатися даними аудируемого особи. Як відомо, інвентаризація майна і розрахунків повинна проводитися організацією перед складанням річного бухгалтерського балансу (п. 27 наказу № 34н). Інвентаризація розрахунків проводиться висилкою контрагентам акту звірки взаєморозрахунків і (або) копії картки аналітичного обліку розрахунків. Акт після перевірки та внесення необхідних виправлень, підпису та завірення печаткою організація- покупець повертає організації-постачальнику.

За актом інвентаризації досліджують заборгованість, числиться на балансі в цілому і по окремим боржникам, у тому числі підтверджену і не підтверджену ними, а також прострочену. Одночасно з'ясовують, чи є ця заборгованість реальною.

Якщо, на думку аудитора, дані, представлені аудіруемим особою по інвентаризації розрахунків, недостатньо повні або переконливі, він може зробити офіційний письмовий запит третім особам (п. 22 ФПСАД № 5 "Аудиторські докази", затв. Постановою Уряду РФ від 07.10.2004 № 532). Перевіряється дотримання діючої кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, що дозволяє інколи розкрити факти навмисного спотворення облікових даних з метою приховування зловживань.

У випадках, коли по окремим покупцям перевірка виявила стійку заборгованість, її обгрунтованість встановлюється за даними первинних документів. За актами взаємної звірки розрахунків з'ясовуються причини, що перешкоджають своєчасному проведенню розрахунків, встановлюються винні особи.

Взаємну заборгованість між покупцем і постачальником можна зарахувати. Залік проводиться на підставі акту.

При неможливості затребувати суму дебіторської заборгованості організація-постачальник має право переуступити право вимоги оплати іншій особі. Незатребувана в строк заборгованість списується з рахунку 62 в дебет рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах" або рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Операції за розрахунками з покупцями відображені в табл. 20.3.

Таблиця 20.3

Матриця бухгалтерських проводок з відображення операцій за розрахунками

Господарська операція

Д-т

К-т

Отримано попередню оплату від покупця (у касу, на розрахункові або валютний рахунки)

50. 51, 52

62-2

Нараховано ПДВ з суми отриманої передоплати

62-2

68-2

Відображено в обліку виручка за договірними цінами

62-1

90-1

Зарахована сума отриманого раніше авансу

62-2

62-1

Відновлена сума ПДВ з відпрацьованого авансу

68-2

62-2

Отримано оплату від покупця

50,51,52

62-1

Повернуто покупцеві надмірно отриманий аванс

62-1

51, 52

Відображено оформлення переуступки права вимоги оплати

76

62-1

Списано незатребувана в строк заборгованість

63, 91-2

62-1

Аудит розрахунків з використанням векселів

Увага аудитора має бути обов'язково звернена на розрахунки з покупцями, вироблені з використанням векселів.

При вексельної оплаті продаваної продукції можуть використовуватися прості і переказні векселі.

Аудитору слід звернути увагу на правильність заповнення отриманих векселів (наявних у аудируемого особи на момент аудиторської перевірки). У векселі обов'язково вказують дату і місце видачі, суму зобов'язання в цілому або з виділенням за відсотками, строк та місце платежу, найменування одержувача, підпис векселедавця.

При отриманні векселя від покупця постачальники враховують його на рахунку 62 (субрахунок "Векселі отримані") (наказ № 94н [1]). Аудитор повинен переконатися, що у аудируемого особи немає неоплачених векселів. Нс оплачені в строк векселі вважаються відмовними. Для офіційного посвідчення неотримання платежу за векселем у встановлений термін вексель повинен бути опротестований в нотаріальній конторі за місцем знаходження платника до 12:00 дня, що настає через день після закінчення терміну платежу. Після того як вексель опротестований, подають до суду на погашення боргових зобов'язань. Операції з обліку векселів відображені в табл. 20.4.[1]

Таблиця 20.4

Матриця бухгалтерських проводок з обліку отриманих векселів

Господарська операція

Д-т

К-т

Відображено в обліку виручка за договірними цінами

62-1

90-1

Отримано вексель на суму дебіторської заборгованості та відсотків

62-3

62-1

Відображено відсотки за векселем

62-1

91-1

Відображено надійшла в оплату векселя сума

51

62-3

Відображено суму відмовного векселі на рахунку "Розрахунки за претензіями"

76-2

62-3

  • [1] План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій (затв. Наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >