Аналіз ліквідності балансу за допомогою фінансових коефіцієнтів ліквідності

Для проведення поглибленого аналізу ліквідності балансу організації використовують відносні показники, що розрізняються набором ліквідних коштів, що використовуються для покриття термінових і короткострокових зобов'язань, що утворюють поточні зобов'язання організації.

Значення цих показників розраховуються на підставі балансової звітності на конкретну дату, тому важливо оцінювати динаміку кожного з них за кілька періодів. На величину розрахункових значень впливає обраний варіант облікової політики організації, можливість включення до складу оборотних коштів активів з високим рівням ризику (тобто неліквідних запасів, простроченої дебіторської заборгованості тощо).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс) - відношення бистрореалізуемих активів до поточних зобов'язань організації:

Ка6с = А1 / (П1 + П2).

Значення показника характеризує миттєву ліквідність (платоспроможність) організації на момент складання балансу, показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена найближчим часом за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень.

Нормальне обмеження Кабс ≥ 0,2, тобто щодня організація повинна погашати не менше 20% поточних зобов'язань. У разі підтримки залишків грошових коштів на рівні звітної дати короткострокова заборгованість, наявна на звітну дату, повинна погашатися за п'ять днів (1 / 0,2). Враховуючи неоднорідність структури термінів погашення заборгованості, зазначений норматив слід вважати завищеним. Для отримання реального обмеження слід враховувати середній термін погашення позик, кредитів, середній термін погашення кредиторської заборгованості. Тоді реальне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, що характеризує частку короткострокових зобов'язань, що підлягають щоденної оплаті, має бути не менше величини

Ка6с> (ККЗ / То (КРК) + (КРЗ / То (КРЗ)) / ТО,

де ККЗ - короткострокові кредити і позики; То (КРК) - середній термін погашення короткострокових кредитів і позик; КРЗ - кредиторська заборгованість; То (КРЗ) - середній термін погашення кредиторської заборгованості; ТО - поточні зобов'язання (П1 + П2).

Значення показника Кабс може перебувати в межах від 0,1 до 0,7 і становить інтерес для постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих.

Коефіцієнт критичної ліквідності (Κκρι) (проміжний коефіцієнт ліквідності) - відношення суми абсолютно і найбільш ліквідних (А1) і бистрореалізуемих (А2) активів до поточних зобов'язань:

Ккрл = (А1 + А2) / (П1 + П2).

Значення коефіцієнта характеризує прогнозовані платіжні можливості організації за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами, визначає очікувану платоспроможність організації на період, рівний середньої тривалості одного обороту дебіторської заборгованості. Коефіцієнт критичної ліквідності найбільш точно відображає поточну фінансову стійкість організації.

Нормальне обмеження Ккрл ≥ 1. Це означає, що грошові кошти і майбутні надходження від поточної діяльності повинні покривати поточні борги.

Залежно від специфіки діяльності організації реальне значення Ккрл може бути менше 1, при цьому можливе мінімальне допустиме значення, відповідне діапазону 0,7-0,8.

Значення даного показника становить інтерес для банків, що кредитують організацію, використовується при оцінці кредитоспроможності клієнта банку з метою визначення ризику неповернення кредиту.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Ктекл) (коефіцієнт загального покриття короткострокових зобов'язань) - відношення поточних активів до поточних зобов'язань:

Ктекл = (А1 + А2 + А3) / (Π1 + Π2).

Значення коефіцієнта характеризує очікувану платоспроможність організації на період, рівний середньої тривалості одного обороту всіх оборотних коштів.

Нормальне обмеження Ктекл ≥ 2. Однак рекомендоване значення є завищеним. У зарубіжній практиці вважається нормальним, якщо значення в залежності від умов господарювання, спеціалізації і т.п. знаходиться в діапазоні від 1 до 2.

Рівень коефіцієнта поточної ліквідності безпосередньо визначається наявністю довгострокових джерел формування запасів: власних оборотних коштів і довгострокових пасивів. Для підвищення рівня необхідно поповнювати реальний власний капітал, обгрунтовувати потребу в основному капіталі, стримувати зростання простроченої дебіторської заборгованості.

Значення даного показника становить інтерес для власників акцій і облігацій підприємства, потенційних акціонерів. Даний показник використовується більшою мірою для оцінки фінансової стійкості організації в цілому.

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу (КМФ) - відношення повільно реалізованих активів до різниці між поточними активами і поточними пасивами:

КМФ = А3 / ((А1 + А2 + А3) - (Π1 + П2)).

Різниця між поточними активами і поточними пасивами називають робочим капіталом. Чим більше його величина, тим більше можливостей у підприємства для функціонування.

Значення даного показника свідчить, яка частина функціонуючого капіталу підприємства обездвижена у виробничих запасах і довгострокової кредиторської заборгованості. Зниження показника в динаміці слід розглядати як позитивний фактор.

Коефіцієнт забезпеченості власних оборотних активів власними коштами (Кобсс) - відношення власних оборотних коштів до оборотних активів:

Кобсс = СООБС / ОБК,

де СООБС - власні оборотні кошти, що визначаються за даними бухгалтерського балансу як сума власного капіталу і довгострокових позикових коштів за вирахуванням необоротних активів (стор. +1300 + стор. 1530 + стор. 1410 - - стор. 1100); ОБК - оборотний капітал (стор. 1 200 бухгалтерського балансу).

Значення даного показника характеризує ступінь забезпеченості господарської діяльності організації власними оборотними коштами. Зростання показника в динаміці - сприятливий фактор.

Мінімальна нормативне значення даного показника - 0,1, рекомендований - 0,5.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >