Види аудиторських висновків

Як вже було сказано (п. 6.6), думка про достовірності звітності може бути виражене в різній формі:

 • • немодифицированного аудиторського висновку;
 • • модифікованого аудиторського висновку.

У немодифіковані аудиторському висновку думку аудиторської фірми означає наступне. Ця звітність підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних відносинах відображення активів, пасивів і фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта за звітний період, виходячи із законодавства про бухгалтерський облік.

Може виникнути ситуація, коли аудитор не зможе висловити немодифіковані думку про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності. Тоді аудитор повинен розглянути можливість укладення модифікувати.

У модифікованому аудиторському висновку думку аудиторської фірми означає, що за винятком зазначених в аудиторському висновку обставин бухгалтерська звітність підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних відносинах відображення активів, пасивів і фінансових результатів діяльності економічного суб'єкта за звітний період, виходячи з застосовного нормативного акта, регулюючого бухгалтерський облік і звітність в Російській Федерації.

На судження аудитора впливає оцінка невиправлених спотворень у фінансовій (бухгалтерської) звітності (табл. 22.1).

Таблиця 22.1

Модифікація аудиторського висновку залежно від ступеня впливу виявлених обставин

Характер обставин, що стали причиною модифікації укладення

Судження аудитора про ступінь поширення впливу на фінансову (бухгалтерську) звітність

Вплив істотне, але не всеосяжне

Істотне і всеосяжне вплив

Фінансова (бухгалтерська) звітність істотно викривлена

Думка з застереженням

Негативне

думка

Відсутність можливості отримання достатніх належних аудиторських доказів

Відмова від висловлення думки

Модифікація аудиторського висновку здійснюється шляхом включення в нього частини, що вказує на значну невизначеність, прояснення якої залежить від майбутніх подій. Такий підхід в цілому достатній і відповідає цілям аудиторської перевірки.

Спеціальна частина розміщується безпосередньо перед частиною, що містить думку аудитора. Залежно від форми модифікованого думки спеціальна частина іменується "Підстава для висловлення думки з застереженням", "Підстава для висловлення негативної думки", "Підстава для відмови від висловлення думки".

Аудитор повинен привести в спеціальній частині опис і кількісну оцінку впливу виявленого спотворення на відповідні показники, за винятком випадку, коли така оцінка не є можливою:

 • 1) якщо в бухгалтерській звітності істотно перекручені які-небудь показники (включаючи кількісні показники, розкриті в бухгалтерській звітності);
 • 2) якщо в бухгалтерській звітності істотно викривлена інформація, представлена у формі пояснень;
 • 3) якщо істотне спотворення бухгалтерської звітності пов'язано з нерозкритим інформації, яка повинна бути розкрита;
 • 4) якщо відсутня можливість отримати достатні належні аудиторські докази;
 • 5) коли інші стали відомими обставини, вимагати модифікування думки.

Враховуючи наведене вище, підстави для думки повинні бути чітко сформульовані і містити числову оцінку спотворень звітності. Не допускається приведення у даному розділі інформації, що не приводить до модифікації думки і (або) не є важливою для користувача (у тому числі перерахування інформації про розділах обліку та звітності, в яких відсутні спотворення).

ВАЖЛИВО

У випадку, коли аудитор висловлює думку з застереженням або негативну думку, опис відповідальності аудитора в аудиторському висновку повинно бути змінено: в нього включається заява про те, що аудитор вважає, що отримані в ході аудиту докази представляють достатні і належні підстави для вираження модифікованого думки про достовірності бухгалтерської звітності.

Залежно від форми модифікованого думки частина аудиторського висновку, яка містить думку аудитора, іменується "Думка із застереженням", "Негативна думка", "Відмова від висловлення думки".

Аудитор повинен прагнути по можливості використовувати однакові формулювання в спеціальній частині і в частині, що містить модифіковане думку аудитора.

Думка з застереженням. Аудитор повинен висловити думку з застереженням у тому випадку, якщо:

 • 1) аудитор приходить до висновку, що вплив спотворень, розглянутих по окремості або в сукупності, є істотним, але не зачепить більшість значущих елементів бухгалтерської (фінансової) звітності (не є всеосяжним);
 • 2) у аудитора відсутня можливість отримання достатніх належних аудиторських доказів, на яких він міг би засновувати свою думку, проте він приходить до висновку, що можливий вплив невиявлених спотворень може бути суттєвим для бухгалтерської звітності, але не всеосяжним.

Негативна думка. У негативному аудиторському висновку виражене аудитором думка показує, що за встановленими причин вона не забезпечує у всіх істотних відносинах відображення активів, пасивів і фінансових результатів діяльності економічного суб'єкта за звітний період, виходячи з застосовного нормативного акта Російської Федерації.

Негативна думка про достовірність бухгалтерської звітності аудитор висловлює тільки тоді, коли внесення застережень в аудиторський висновок не розкриває всієї суттєвості спотворень, що вводить в оману користувачів, або неповної бухгалтерської звітності.

Відмова від висловлення думки. Якщо є велика кількість суттєвих факторів невизначеності, аудитор може відмовитися від вираження своєї думки про достовірність бухгалтерської звітності, замість того щоб відображати в аудиторському висновку всі факти, що привертають увагу до даного аспекту.

Важливі обставини. Дана частина аудиторського висновку повинна:

 • 1) бути розташована в аудиторському висновку безпосередньо після частини, яка містить думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності аудируемого особи;
 • 2) мати найменування "Важливі обставини";
 • 3) містити однозначну посилання на відбите в бухгалтерській звітності обставина, яка повинна дозволити користувачам бухгалтерської звітності знайти відображення цієї обставини в бухгалтерській звітності;
 • 4) містити вказівку на те, що стосовно обставини, до якого привертається увага, аудиторський думка не є модифікованим.

Привертає увагу частина включається в аудиторський висновок за умови, що аудитор отримав достатні належні докази того, що зазначена обставина істотно не спотворене.

Привертає увагу частина повинна вказувати тільки на обставини, відображені в бухгалтерській звітності. Такими обставинами можуть бути:

 • а) невизначеність щодо незавершених на звітну дату судових розглядів, рішення по яких можуть бути прийняті лише в наступні звітні періоди, або невизначеність, пов'язана з діями наглядових органів;
 • б) дострокове застосування (якщо це дозволено) нових правил звітності, який чинить всеосяжний вплив на бухгалтерську звітність;
 • в) велика катастрофа, яка справила або продовжує робити істотний вплив па фінансове становище аудируемого особи.

При включенні в аудиторський висновок привертає увагу частини необхідно мати на увазі наступне:

 • а) багаторазове включення зазначеної частини знижує ступінь її впливу на користувачів бухгалтерської звітності;
 • б) включення в вказану частину більше інформації, ніж відображено в бухгалтерській звітності, може вказувати на те, що відповідне обставина неналежним чином відображено;
 • в) включення до аудиторський висновок зазначеної частини обмежена обставиною, відбитим в бухгалтерській звітності.

Інші відомості. Якщо аудитор вважає за необхідне привернути увагу користувачів бухгалтерської звітності до не відображення у цій звітності обставині, яке може сприяти розумінню користувачами бухгалтерської звітності процесу та результатів аудиту, відповідальності аудитора або змісту аудиторського висновку, то він включає в аудиторський висновок частина, в якій наводиться додаткова інформація, яка, на думку аудитора, може сприяти розумінню користувачами бухгалтерської звітності процесу та результатів аудиту, відповідальності аудитора або змісту аудиторського висновку. Містить інші факти частини присвоюється найменування "Інші відомості".

Розташування містить інші факти частини в аудиторському висновку залежить від характеру сообщаемой в ній інформації:

 • а) інформація про обставини, які можуть сприяти розумінню користувачами бухгалтерської звітності процесу та результатів аудиту, - безпосередньо після частини, яка містить думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності аудируемого особи, або залучає увагу частини (якщо вона є);
 • б) інформація про обставини, які можуть сприяти розумінню користувачами бухгалтерської звітності додаткових обов'язків аудитора, описаних в аудиторському висновку, - у складі частини аудиторського висновку, що містить висновок, складений відповідно до вимог нормативних правових актів, якими на аудитора покладаються додаткові обов'язки;
 • в) інформація про обставини, які можуть сприяти розумінню користувачами бухгалтерської звітності змісту аудиторського висновку, - окремою частиною безпосередньо після аудиторського висновку чи висновку, складеного відповідно до вимог нормативних правових актів, якими на аудитора покладаються додаткові обов'язки.

Аудиторський висновок не повинен містити ніякі інші непередбачений федеральними стандартами аудиторської діяльності елементи. Одночасно в аудиторському висновку не повинні бути відсутніми будь-якого з передбачених зазначеними стандартами елементів.

За результатами першої перевірки аудируемого особи є особливості складання аудиторського висновку [1].[1]

 • [1] ФПСАД №19.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >