Вплив аудиторського висновку за попередній період на вид аудиторського висновку поточного періоду

При складанні аудиторського висновку слід звернути на порівнянність даних фінансової (бухгалтерської) звітності [1], а саме показники, що відображають фінансовий стан, результати фінансової діяльності, рух грошових коштів, інші показники та відомості, які підлягають розкриттю у фінансовій (бухгалтерської) звітності більш ніж за один звітний період.

Вплив факторів, які виникли в попередньому періоді на аудиторський висновок поточного періоду можна представити в табл. 22.2.

Під час аудиту поточної фінансової (бухгалтерської) звітності може бути отримана інформація про істотні викривлення звітності попереднього періоду, за який видано беззастережне (немодифіковані) укладення, тоді аудитор повинен:

 • 1) модифікувати аудиторський висновок, якщо ця звітність нс була переглянута (показники нс були скориговані і представлені заново відповідно до ФПСАД № 10 "події після звітної дати");
 • 2) включити до висновку текст, що привертає увагу (показники за попередній рік скориговані, але звітність не переглядалася).

Таблиця 22.2

Вплив модифікації аудиторського висновку за попередній рік на поточний період

Думка, що міститься в аудиторському висновку за попередній період

Ситуація, що виникла в попередньому періоді, і спричинила модифікацію

Особливості складання аудиторського висновку за поточний період

Думка з застереженням

Не усунуто

Повинно бути модифіковане щодо показників за попередній період

Відмова від висловлення думки

Не призводить до модифікації щодо показників поточного періоду

Негативна думка

Була усунена належним чином

Якщо вплив даної ситуації є суттєвим, аудитор включає частину, залучає увагу

Аудиторський висновок щодо іншої інформації, що містить фінансову (бухгалтерську) звітність

Аудитор може не становити аудиторський висновок по іншої інформації в документах, що містять проаудированную фінансову (бухгалтерську) звітність [2]. При цьому якщо аудитор виявив істотна невідповідність між звітністю та іншою інформацією, він приймає рішення включити до аудиторський висновок текст, що привертає увагу до даної ситуації.[2]

Особливості аудиторського висновку при використанні роботи іншого аудитора

У випадку, коли аудитор при підготовці аудиторського висновку щодо фінансової (бухгалтерської) звітності використовує результати роботи іншого аудитора, який перевіряє фінансову інформацію, надану одним або декількома підрозділами та включену у фінансову (бухгалтерську) звітність аудируемого особи за підготовку аудиторського висновку відповідає основній аудитор [3 [3]].

Склад аудиторського висновку в даному випадку залежить від наступних факторів:

 • 1) якщо думка формується виключно на основі аудиторських висновків іншого аудитора, то у видаваному аудируемом особі аудиторському висновку вказується цей факт і значимість фінансової інформації підрозділу (підрозділів);
 • 2) якщо інший аудитор видає модифіковане висновок, основною аудитор розглядає значимість названої інформації в цілях модифікації його аудиторського висновку.

Особливості аудиторського висновку при використанні роботи експерта

До проведення аудиторської перевірки може бути притягнутий експерт [4]. Якщо результати роботи експерта не уявляють достатніх належних аудиторських доказів або суперечать іншим аудиторським доказам аудитор повинен модифікувати аудиторський висновок. При поясненні модифікації доцільно послатися на роботу експерта (або описати її), идентифицировав експерта і вказавши ступінь його участі в аудиторській перевірці. Крім того, слід отримати письмовий дозвіл експерта на включення до аудиторський висновок названої посилання.[4]

Аудиторський висновок але результатами оглядової перевірки

За результатами оглядової перевірки видається аудиторський висновок [5]:[5]

 • 1) немодифіковані. У тексті висновку вказують: "що увага аудитора не притягнули ніякі факти, які б дали підстави вважати, що фінансова (бухгалтерська) звітність не відображає достовірно у всіх істотних відносинах фінансове становище господарюючого суб'єкта на кінець звітного року та результати його фінансово-господарської діяльності за звітний рік ";
 • 2) містить модифіковане думка (через розбіжності між перевіреним господарюючим суб'єктом щодо неналежного способу ведення бухгалтерського обліку);
 • 3) із застереженням, за наявності обставин спотворюють достовірне уявлення про стан справ господарюючого суб'єкта, включаючи в міру можливості кількісне визначення можливого впливу;
 • 4) негативне з описом обставин, виявлених аудитором, які настільки істотні, що неможливо забезпечити яку б то не було ступінь впевненості.

Висновок за результатами оглядової перевірки повинна бути уніфікована і включає:

 • а) найменування висновку;
 • б) найменування адресата;
 • в) відомості про виконавця оглядової перевірки - організаційно-правова форма та найменування, місце знаходження (для аудиторської організації), прізвище, ім'я, по батькові особи і вказівка на здійснення діяльності без утворення юридичної особи, місце проживання (для індивідуального аудитора), номер і дата свідоцтва про державну реєстрацію;
 • г) відомості про господарюючого суб'єкта - організаційно-правової форма, найменування, місце знаходження;
 • д) вступну частину, що включає вказівку фінансової (бухгалтерської) звітності, щодо якої була проведена оглядова перевірка, і заява про поділ відповідальності керівництва господарюючого суб'єкта та відповідальності виконавця;
 • е) опис обсягу оглядової перевірки - посилання на федеральне правило (стандарт) аудиторської діяльності, заяви про те, що оглядова перевірка обмежується головним чином запитами і аналітичними процедурами, що аудит не був проведений, що виконані процедури забезпечують меншу ступінь впевненості, ніж аудит, що аудиторський думка не виражається;
 • ж) заяву але результатами оглядової перевірки у формі негативної впевненості;
 • з) дату укладення;

і) підпис керівника (або іншої уповноваженої особи) аудиторської організації (виконавця оглядової перевірки) або індивідуального аудитора і підпис керівника оглядової перевірки (особи, яка очолює оглядову перевірку).

 • [1] ФПСАД №26.
 • [2] ФПСАД № 27.
 • [3] ФПСАД № 28.
 • [4] ФПСАД № 32.
 • [5] ФПСАД № 33.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >