Сутність і функції грошей

Розкриваючи сутність грошей, слід підкреслити, що вони є не просто річчю (у багатьох гроші асоціюються лише з монетами та грошовими купюрами, а у деяких ще й з пластиковими картами), а засобом вибудовування економічних відносин між людьми. Вони дозволяють проводити обмін товарами і послугами між фізичними та юридичними особами, виконувати ті чи інші майнові зобов'язання у відносинах між окремими людьми, компаніями, організаціями, державою, забезпечувати розподіл і перерозподіл валового суспільного продукту країни, прибули окремо взятого підприємства і т.п.

В одних випадках вказаний засіб може мати деякі атрибути речі (ті ж монети і купюри), в інших - речова природа грошей не є очевидною (у разі безготівкових грошей, що перебувають на рахунках у банках та мають форму записів на паперових або магнітних носіях). У міру "дематеріалізації" сучасних грошей все частіше про них говорять як про таку віртуальності, що зводиться до набору цифр, числовим значенням.

Багато схильні наділяти гроші деякої магічною природою, силою, таємницею, яка закладена або в матеріалі, з якого виготовлені гроші, або в цифрах, числах і символах, що позначають грошові одиниці та грошові величини (так званий грошовий фетишизм).

Серед економістів є й такі, хто вважає, що гроші є вкрай динамічною і нестійкою категорією, якимсь привидом і міражем, намагатися зрозуміти який марно і безглуздо. Вони взагалі відмовляються від спроб дати визначення грошей і говорять приблизно так: "Гроші - це те, що виконує функції грошей. Гроші - це те, що люди вважають грошима" і т.п. Ми тут маємо справу зі своєрідним "грошовим агностицизмом".

Насправді основна таємниця грошей закладена в вартості - найважливішому атрибуті товарів, обмінюваних за допомогою грошей. Гроші самі є товаром, причому таким, який протистоїть всьому іншому світу товарів і через який можна визначати вартість інших товарів і пропорції обміну цими товарами [1]. Навіть якщо гроші, на думку багатьох економістів, перестали бути товаром, вони набувають статус "представника" товарів, є якимсь дзеркальним відображенням світу товарів (відповідно вони отримують назву "знаки грошей").[1]

Розгляд природи вартості виходить за рамки даного підручника. Відзначимо, що ця категорія є найважливішою в економічній теорії; найбільш глибоко, на наш погляд, вона аналізується і переконливо пояснюється в рамках трудової теорії вартості, розробленої представниками класичної політичної економії і що отримала своє завершення в економічному вченні марксизму. Відповідно до зазначеної теорії вартість товарів визначається суспільно необхідними витратами на їх виробництво. Для розуміння природи грошей важлива наступна думка К. Маркса, висловлена ним у першому томі "Капіталу": "Нс гроші роблять товари сумірними. Навпаки. Саме тому, що всі товари як вартості являють собою матеріалізований людська праця і, отже, самі по собі співмірні , - саме тому всі вони і можуть вимірювати свої вартості одним і тим же специфічним товаром, перетворюючи, таким чином, цей останній в загальну для них всіх міру вартостей, тобто в гроші "[2].[2]

Важливо також зазначити, що вартість відображає суспільні відносини, а не є якоюсь "природної" субстанцією, що не залежить від людей. Тому гроші треба розглядати не тільки як матеріальний предмет, товар або знак вартості, але і як відношення між людьми в контексті суспільного відтворення (виробництво, обіг і розподіл).

З урахуванням вищесказаного найбільш лаконічним буде наступне визначення: гроші - це загальний еквівалент товарів (рис. 1.1). Наявність загального еквівалента дає можливість окремим особам здійснювати вільний обмін товарів на цей еквівалент і таким чином досягати, прискорювати і здешевлювати товарний обмін, який був досить складний при простий і розгорнутої формах вартості. Це дало потужний поштовх розвитку товарних відносин, поглибленню суспільного поділу праці з усіма витікаючими звідси наслідками для людства. Недарма деякі економісти (представники раціоналістичної концепції) кажуть, що винахід грошей за своєю значимістю перевершує винахід колеса, парової машини або комп'ютера.

Властивість грошей бути універсальним і ефективним інструментом обміну на найрізноманітніші товари та активи на сучасному економічному мові називається ліквідністю. У світі товарів є досить багато ліквідних товарів, які можуть бути швидко перетворені в гроші для подальшого придбання потрібного товару (наприклад, в сучасних умовах це дорогоцінні метали). Але гроші на відміну від інших товарів володіють абсолютною ліквідністю: вони без усякої перетворення, без обмежень і без втрат можуть бути звернені в будь-які товари і (або) використані для погашення різних зобов'язань.

Гроші та їх властивості

Рис. 1.1. Гроші та їх властивості

Важливо звернути в наведеному визначенні увагу на слово "загальний". Це означає наступне: те, що називається грошима (річ або запис на рахунку), приймається всіма членами суспільства (в межах певної території та (або) віртуального простору) як засіб обміну і (або) платежу. Подібне визнання може бути:

  • а) добровільним - в силу довіри до емітента грошей (у деяких випадках ця добровільність може додатково стимулюватися нарахуванням відсотків на зберігаються гроші);
  • б) примусовим - коли емітент або влада змушує всіх членів суспільства під страхом покарання використовувати встановлені законом матеріальні чи віртуальні об'єкти як гроші.

У наведеному вище визначенні слово "еквівалент" коштує в єдиному, а не множині. При нормальному грошовому обігу не може бути безлічі еквівалентів. Еквівалент повинен бути єдиним. Це не означає, що в обігу, наприклад, обов'язково повинні бути золоті монети однієї ваги. Мова йде про те, що гроші повинні бути однорідними. Різнорідність грошей, скажімо, паралельний обіг золотих, срібних і мідних монет, а також паперових грошових знаків, є досить нестійкою конструкцією, існує ризик розлади грошового обігу.

В даний час у вітчизняній і зарубіжній літературі з'явилася велика кількість робіт, які ставлять під сумнів адекватність теорії трудової вартості для опису сучасної економіки (і відповідно, пояснення природи грошей). Справа в тому, що сьогодні в ринкові відносини залучається велика кількість об'єктів і активів, які не уявляють собою продуктів трудової діяльності або мають дуже опосередкований стосунок до виробництва як сфері формування вартості. Це, по-перше, різноманітні природні ресурси; по-друге, різні фінансові активи, які "відірвалися" від реального сектора економіки (наприклад, похідних фінансових інструментів, або деривативи). На думку багатьох авторів, для пояснення ціноутворення на ринках природних ресурсів і фінансових активів трудова теорія вартості не годиться. Вони також звертають увагу на вкрай сильні коливання (волатильність) цін на таких ринках, що ставить під сумнів наявність будь-якої об'єктивної основи ціноутворення. Категорії "вартість" і "ціна", як вважають такі автори, сьогодні стають суто суб'єктивними. А адже саме згадані вище ринки "нових" активів, а нс ринки традиційних товарів і послуг обслуговуються сьогодні передусім грішми. На жаль, досі задовільною теорії вартості і ціни активів, що обертаються на таких ринках, не розроблено. Все більше число авторів схиляються до того, що сучасні гроші - категорія найвищою мірою суб'єктивна, і її вивчення з позицій "чистої" економіки неможливо. Одні економісти із зазначеної причини фактично зайняли позицію "грошового агностицизму". Інші вважають, що необхідний "позаекономічний" підхід до вивчення грошей, що передбачає використання методології суб'єктивно-психологічного, соціологічного, політологічного та історичного аналізу.

Сутність грошей найбільш рельєфно проявляється в тих функціях, які вони виконують. Список цих функцій у різних авторів помітно варіює. По-перше, тому, що є більш важливі і менш важливі функції, існує певна ієрархія функцій. По-друге, тому, що в різні періоди історії і в різних умовах деякі функції перестають "працювати", знаходяться як би в "замороженому" стані.

Найчастіше називається п'ять функцій (рис. 1.2)

Функції грошей

Рис. 1.2. Функції грошей

  • [1] Першим гроші товаром назвав Ж.-Б. Сей: "ножовщиков, не маючи можливості нав'язати пекареві товар, який йому зовсім не потрібен, буде, принаймні, намагатися знайти такий товар, який пекар міг би, у свою чергу, легко обміняти на інші необхідні йому продукти. Якщо є в суспільстві такий товар, який всякий бажає придбати не в силу тієї користі, яку він міг би доставляти сам по собі, а в силу тієї легкості, з якою він міг би змінюватися на предмети, необхідні для споживання ... то саме цей самий товар і став б використовувати ножовщиков в обмін на свої ножі, тому що досвід навчив його, що на нього він легко отримає допомогою іншого обміну хліб і всякий інший необхідний йому предмет. Цей товар і є гроші "(Сей Ж.-Б. Трактат з політичної економії. М .: Справа, 2000. С. 53).
  • [2] Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Т. I. Кн. 1: Процес виробництва капіталу. М .: Госполитиздат, 1949. С. 101.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >