Організація готівково-грошового обігу

Поряд з безготівковими грошима потреби економіки обслуговують готівку. Незважаючи на те що розрахунки готівкою в платіжному обороті в тій чи іншій мірі заміщуються безготівковими, функціонування платіжної системи виключно в безготівковому вигляді в сучасних умовах є неможливим. Готівкові гроші залишаються одним з головних платіжних засобів і навряд чи в осяжному майбутньому будуть витіснені з обігу.

Ефективна організація грошового обігу передбачає встановлення строгого порядку емісії грошових знаків (банківських білетів та розмінної монети) в обіг.

Історично емісійні операції в різних державах здійснювалися двома інститутами: а) центральним (емісійним) банком, що володіє винятковим (монопольним) правом випуску банківських білетів (банкнот); б) казначейством (або іншим державним органом, підконтрольним уряду), випусковим мелкокупюрние паперові грошові знаки (казначейські білети) і неповноцінні (білонні) монети.

У сучасних умовах в абсолютній більшості країн світу емісія готівки здійснюється центральними (емісійними) банками та являє собою випуск в обіг банкнот (банківських квитків) і монет, що є єдиними законними платіжними засобами на території держави. Крім грошової емісії на центральні банки покладено функції з організації та контролю за станом грошового обігу в країні.

Емісія готівки, організація їх обігу та вилучення з обігу на території РФ здійснюється виключно Банком Росії. Банкноти та монета обов'язкові до прийому за номінальною вартістю при всіх видах платежів, для зарахування на рахунки, у внески або для переказу на всій території країни.

Таблиця 2.1

Структура платежів *, проведених платіжною системою Росії в 2008-2012 рр. [1]

Рік

Кількість, обсяг

Всього

У тому числі з використанням

платіжних

доручень

платіжних

вимог,

інкасових

доручень

акредитивів

чеків

банківських

ордерів * **

документів

фізичних

осіб

+2008

Кількість, млн од.

2914,2

1087,6

105,1

0,0

0,0

908,0

813,5

Об'єм, млрд руб.

467 996,1

449 044,1

6603,5

368,8

7,5

9376,2

2596,0

+2009

Кількість, млн од.

2836,4

1016,8

136,1

0,0

0,0

855,8

827,7

Об'єм, млрд руб.

321 063,1

311 671,4

2225,4

36,2

3,5

4788,9

2337,7

+2010

Кількість, млн од.

3561,1

1116,3

136,7

0,0

0,0

971,6

1336,5

Об'єм, млрд руб.

318 188,6

308 642,2

1330,1

112,1

2,2

4927,4

3174,6

+2011

Кількість, млн од.

3695,9

1222,3

118,0

0,0

0,0

1076,1

1279,5

Об'єм, млрд руб.

364 364,0

353 512,5

1439,3

163,7

0,5

5574,0

3674,0

2012

Кількість, млн од.

4039,6

1263,0

82,1

0,1

0,0

1458,5

1235,9

Об'єм, млрд руб.

399 456,7

388 823,3

1299,9

252,8

0,2

4987,5

4093,0

* У російських рублях. Включені власні платежі кредитних організацій, а також платежі їх клієнтів (юридичних і фізичних осіб).

** До I кварталу 2010 р включалися платежі з використанням меморіальних ордерів.

Регулярне надходження банкнот і монет в господарський оборот і вилучення їх з обороту відбувається відповідно до потреби господарського обороту в засобах обігу і платежу. Для забезпечення такої відповідності на ЦБ РФ покладено такі функції з організації грошового обігу: прогнозування й організація виробництва, перевезення і зберігання банкнот і монети, створення їх резервних фондів; встановлення правил зберігання, перевезення та інкасації готівки для кредитних організацій; встановлення ознак платоспроможності грошових знаків і порядку заміни пошкоджених банкнот і монети, а також їх знищення; розробка та затвердження порядку ведення касових операцій в народному господарстві.

Готівковий грошовий обіг організується на основі наступних базових принципів.

  • 1. Централізація організації та регулювання грошового обігу. Центральний банк має виняткову прерогативу з організації та регулювання руху готівки по всіх каналах обігу та між усіма суб'єктами.
  • 2. Еластичність і економічність грошового обігу. Готівкові і безготівкові гроші мають єдину емісійну основу і тому знаходяться в тісному взаємозв'язку, легко переходять один в одного - готівкові кошти в безготівкові і навпаки.
  • 3. Комплексність організації грошового обігу. Єдність грошового обороту і еластичність грошового обігу визначають необхідність комплексного підходу до організації грошового обігу в єдності з організацією та регулюванням руху безготівкових коштів, а також їх емісією.
  • 4. Регулярність і безперебійність забезпечення господарюючих суб'єктів і населення готівкою відповідно до їх реальними економічними потребами.
  • 5. Регламентація процедур виконання операцій з готівкою. Регламентації підлягають касові операції наступних господарюючих суб'єктів: а) банків та інших кредитних організацій; б) російських юридичних осіб, у тому числі підприємств зв'язку; в) російських юридичних осіб, що приймають грошові платежі безпосередньо від населення; г) нерезидентів.

Розглянемо поетапно процес появи нових готівки в економіці (рис. 2.7).

Центральний банк прогнозує потреби в грошовій готівкової маси. Він же своєчасно дає доручення Держзнаку на друкування грошей (етап 1). Готові грошові знаки відправляються в міжрегіональні сховища ЦБ РФ (етап 2). Всього сховищ ЦБ РФ на території країни чотири. Зі сховищ ЦБ РФ надруковані грошові знаки розподіляються по розрахунково-касовим центрам ЦБ РФ (етап 3).

У розрахунково-касових центрах (далі - РКЦ) гроші потрапляють в резервні фонди. Резервні фонди являють собою запас грошових квитків і монети для подальшого їх випуску в обіг через оборотні каси.

Постачання економіки готівкою

Рис. 2.7. Постачання економіки готівкою

Примітка. Стрілками на схемі позначені: суцільною лінією - рух грошей, пунктирною - відображення грошей в різних статистичних джерелах.

На всіх зазначених етапах руху грошових знаків вони відображаються на позабалансових статтях звітності ЦБ РФ, і економіка про них нічого "не знає".

У міру необхідності грошові знаки переводяться в оборотні каси РКЦ (етан 4). Переказ грошей з резервних кас в оборотні називається емісією готівки, так як з позабалансових рахунків гроші оприбутковуються на баланс. Цей переклад здійснюється на підставі спеціального розпорядження фахівців ЦБ РФ. В даний час переказ грошей з резервних фондів в оборотні каси, або емісія готівки, здійснюється децентралізовано, на підставі рішення регіональних структур ЦБ РФ.

Грошові знаки, що знаходяться в оборотних касах, вважаються вже грошима в обігу, так як можуть покинути РКЦ і обслуговувати потреби економіки. Гроші, що знаходяться в оборотних касах РКЦ, поряд з готівкою, які вже покинули систему ЦБ РФ, входять в показник "Готівкові гроші в обігу" в балансі Банку Росії.

Економісти трактують описаний вище процес трохи по-іншому. Так як в країні велика кількість РКЦ, то кожен день ситуація в них може розвиватися по-різному. В одних РКЦ гроші перевели в оборотну касу, в інших, навпаки, вилучили з оборотної каси. Тому ситуацію, коли гроші переводять в оборотну касу, у фахівців прийнято називати випуском грошей в обіг, а під емісією готівки розуміється зростання обсягу готівки в оборотних касах РКЦ в цілому по країні в результаті всіх операцій всіх РКЦ.

З оборотних кас гроші можуть видаватися клієнтам РКЦ. Операції з видачі готівки клієнтам за їх запитами відносяться до поняття "випуск грошей в обіг" (операції з приймання грошей від клієнтів називаються "вилучення грошей з обігу").

З РКЦ готівкові гроші потрапляють в каси кредитних організацій (етап 5) для подальшої видачі населенню і бізнесу. Готівкові гроші, які покидають РКЦ і знаходяться або в касах кредитних організацій, або вже на руках у населення і бізнесу, відображаються у показнику "Готівкові гроші в обігу з урахуванням залишків у касах кредитних організацій". Даний показник входить до складу грошової бази.

Готівкові гроші, які покинули систему ЦБ РФ, а також каси кредитних організацій (етап 6) відображаються у показнику "Готівкові гроші в обігу, МО" у складі грошової маси М2.

Клієнтами РКЦ крім кредитних організацій є також бюджетні організації, а в регіонах, де відсутні кредитні організації, РКЦ обслуговують і комерційні фірми. У тому випадку, якщо готівкові гроші потрапляють до населенню і бізнесу з РКЦ, минаючи кредитні організації (етап 6 *), вони відразу опиняються у складі показника "Готівкові гроші в обігу, МО" у складі грошової маси М2.

Для кращого розуміння організації готівкового грошового обігу наведемо ряд прикладів, які показують, як відмічені нами етапи руху готівки відображаються за рахунками центрального банку (ЦБ) і комерційних банків.

У вихідної ситуації у комерційного банку па рахунку в ЦБ є 100 руб. Ці гроші комерційний банк може в будь-який момент перевести в готівку та вилучити з ЦБ. Баланси банків виглядають наступним чином.

Вихідна ситуація

центральний банк

Комерційний банк

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Активи 100 руб.

Кореспондентський рахунок комерційного банку 100 руб.

Кореспондентський рахунок в ЦБ 100 руб.

Рахунки населення 100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Прогнозуючи потребу економіки в готівці, фахівці ЦБ здійснюють емісію готівки. Під цим терміном розуміється переказ грошових знаків з резервних кас розрахунково-касових центрів ЦБ в оборотні.

Дана операція відповідає етапу 4 на рис. 2.7 (нагадаємо, що етапи 1-3 в балансах ДБ не відбиваються). Валюта (підсумок) балансу ЦБ збільшиться на суму переведених коштів.

Припустимо, що фахівцями ЦБ було вирішено розмістити в оборотних касах 30 руб. У пасивах ЦБ з'явиться запис "Готівкові гроші в обігу" (з урахуванням залишків у касах ЦБ), а в активах з'явиться запис "Готівкові гроші в касах ЦБ", баланси банків і населення не зміняться.

Після переведення готівки в оборотну касу

центральний банк

Комерційний банк

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Активи 100 руб.

Готівка в касах ЦБ 30 руб.

Кореспондентський рахунок комерційного банку 100 руб.

Готівка в обігу 30 руб.

Кореспондентський рахунок в ЦБ 100 руб.

Рахунки населення 100 руб.

130 руб.

130 руб.

100 руб.

100 руб.

Дійсно, незабаром потреба в готівці виникла - в ЦБ звертається комерційний банк з проханням видати йому готівку для своїх клієнтів (у розмірі 20 руб.). Видаючи комерційному банку готівку, ЦБ одночасно списує цю суму з кореспондентського рахунку банку. У результаті операції з видачі готівки банку баланс ЦБ скоротиться на суму виданих коштів (20 руб.), А саме: на цю суму в пасивах скоротиться стаття "Кореспондентський рахунок банку", а в активах скоротиться стаття "Готівкові гроші в касах ЦБ".

Після видачі готівки банку

центральний банк

Комерційний банк

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Активи 100 руб.

Готівка в касах ЦБ 10 руб.

Кореспондентський рахунок комерційного банку 80 руб.

Готівка в обігу 30 руб.

Кореспондентський рахунок в ЦБ 80 руб.

Каса 20 руб.

Рахунки населення 100 руб.

110 руб.

110 руб.

100 руб.

100 руб.

У балансі комерційного банку відбудеться зміна структури активів. На 20 руб. зменшиться стаття "Кореспондентський рахунок в ЦБ" і одночасно на цю ж суму зросте (або в нашому випадку з'явиться) стаття "Каса".

Отримавши готівку в ЦБ, комерційний банк видає їх населенню. Для прикладу віддам населенню 15 руб. Розглянемо вплив цієї операції на баланси ЦБ, комерційного банку та населення. Подальші операції банків з отриманими з ЦБ готівкою на баланс ЦБ ніякого впливу робити вже не будуть. У комерційного банку відбудеться скорочення балансу на суму виданих населенню засобів. В активах скоротиться стаття "Каса" з 20 до 5 руб., В пасивах на 15 руб. скоротиться стаття "Рахунки населення".

Після видачі банком готівки населенню

центральний банк

Комерційний банк

Активи

Пасиви

Активи

Пасиви

Активи 100 руб.

Готівка в касах ЦБ 10 руб.

Кореспондентський рахунок комерційного банку 80 руб.

Готівка в обігу 30 руб.

Кореспондентський рахунок в ЦБ 80 руб.

Каса 5 руб.

Рахунки населення 85 руб.

110 руб.

110 руб.

85 руб.

85 руб.

Якщо навести ще баланс населення, то в активах у населення відбудеться скорочення статті "Рахунки в банках" на 15 руб. і одночасно на цю ж суму відбудеться збільшення статті "Готівкові гроші".

В умовах ринкової економіки у ЦБ немає можливості контролювати частку готівки в складі грошової маси. Якщо в економіці підвищується попит на готівку, то населення і бізнес знімають гроші з рахунків у банках, а ті, у свою чергу, отримують готівку у ЦБ. Показник "Кошти кредитних організацій на рахунках в ЦБ" знижується, а показник "Готівкові гроші в обігу" збільшується. Якщо в економіці попит на готівку падає, то, відповідно, відбувається зниження і показника "Готівкові гроші в обігу", а показник "Кошти кредитних організацій на рахунках в ЦБ", навпаки, зростає.

Незважаючи на відсутність прямих методів управління готівковим компонентом грошової бази, повністю відмовитися від контролю над нею ЦБ не може і застосовує для її регулювання ряд непрямих заходів. До непрямих інструментам впливу на величину готівки в економіці Росії можна віднести встановлення ЦБ РФ граничної величини розрахунків готівковими коштами між юридичними особами, лімітів кас підприємств і банків. Обмеження на розрахунки готівкою між фізичними особами, між фізичними та юридичними особами, а також між фізичними особами та індивідуальними підприємцями в Російській Федерації відсутні.

  • [1] Центральний банк Російської Федерації: [офіц. сайт]. URL: cbr.nt / statistics / p_sys / print.aspx? File = sheet005.htm & pid = psRF & sid = ITM_32730 (дата звернення: 14.06.2013).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >