Грошова база

Первинний і основний елемент формування грошової маси - грошова база (гроші на балансі центрального банку).

Грошова база являє собою стабільний компонент грошової маси. Про стійкість цього компонента можна говорити в тому сенсі, що він цілком визначається діями центрального банку, тобто повністю ним контролюється. Грошову базу складають монети і банкноти, випущені центральним банком, а також обов'язкові резервні вимоги - фонди, які комерційні банки в силу законодавства тримають на спеціальних безпроцентних рахунках у центральному банку.

Ще один компонент грошової маси - банківські рахунки і вклади (депозити) - можна охарактеризувати, по-перше, як нестійкий, а по-друге, як саморегулюючий.

Центральні банки мають у своєму розпорядженні кілька методів створення грошової бази:

 • • купівля іноземної валюти на валютному ринку з метою поповнення резервів;
 • • купівля державних цінних паперів;
 • • облік векселів комерційних банків;
 • • кредити комерційним банкам.

У США та європейських країнах основним методом створення грошової бази є купівля державних цінних паперів на відкритому ринку, а в Росії - покупка на валютному ринку іноземної валюти.

Грошова база - це грошові зобов'язання центрального банку перед економічними агентами - організаціями та населенням. Статистично даний показник визначається на основі балансу центрального банку. У балансі центрального банку статті джерел грошової бази врівноважуються статтями, віддзеркалювали її використання. До джерел грошової бази відносяться:

 • • резерви в іноземній валюті;
 • • кредити комерційним банкам;
 • • державні цінні папери;
 • • переучтенние комерційні векселі;
 • • золотий запас.

Статтями використання грошової бази в балансі центрального банку є:

 • • готівка в обігу;
 • • обов'язкові резерви комерційних банків у центральному банку;
 • • залишки на кореспондентських рахунках комерційних банків у центральному банку;
 • • депозити комерційних банків у центральному банку.

Відзначимо, що сума статей джерел грошової бази збігається з сумою статей її використання.

Якщо центральний банк купує іноземну валюту або державні цінні папери, він розплачується новостворюваними грошима. Спочатку ці гроші потрапляють на кореспондентські рахунки комерційних банків у центральному банку і згодом розходяться по економічній системі.

Величиною грошової бази, відображеної в балансі центрального банку, відповідає сума:

 • - Готівки у позабанківському секторі економіки;
 • - Обов'язкових резервів комерційних банків у центральному банку;
 • - Готівки в резервах комерційних банків.

Та частина грошової бази, яка формується в США і європейських країнах в результаті покупки державних цінних паперів, є більш керованою в порівнянні з тією частиною, яка створюється в результаті надання кредитів центрального банку. Перша отримала назву незапозичені грошової бази.

Грошову базу часто характеризують терміном "первинна ліквідність". До вторинної, тобто похідною ліквідності відноситься сукупна грошова маса, створювана мультиплікаційним ефектом розширення депозитів в результаті кредитних операцій комерційних банків. Історично первинна ліквідність створювалася комерційними банками і казначействами (монетними дворами). До теперішнього часу функція створення первинної ліквідності закріплена за центральними банками.

Важливим є зіставлення ефективності методів створення первинної ліквідності (джерел грошової бази) і, відповідно, вибору критеріїв для їх порівняння. Може бути виділено два таких критерії: 1) ефективність в досягненні цілей кредитно-грошової політики; 2) економічність. Як показала світова практика, купівля-продаж цінних паперів, тобто проведення операцій на відкритому ринку, дозволяє не тільки контролювати кількість грошей в обігу, а й досить точно змінювати його в необхідних межах. Придбання центральним банком державних цінних паперів для створення відповідної кількості нових грошей означає монетизацію (трансформацію в гроші) державного боргу. Державні зобов'язання найбільше підходять для монетизації, оскільки вони забезпечуються економічної мощио держави - його власністю, а також визначається їм податковою базою.

Обсяг випуску державних облігацій в США і європейських країнах визначається потребою бюджету в запозиченнях. Облігації поширюються в банківському та небанківському секторах, а також серед населення. Центральний банк зацікавлений у придбанні в цілях монетизації тільки частини обсягу випущених урядом облігацій. Якби центральний банк набував весь обсяг випуску державних облігацій, рівний потребам бюджету в запозиченнях, то він створив би грошову базу, яка привела б до надлишкової грошової масі.

Але якби держава в особі уряду емітувало тільки такий обсяг облігацій, який необхідний центральному банку для монетизації державного боргу (тобто для організації грошового обігу), то операції на відкритому ринку з метою регулювання грошової маси в обігу стали б неможливі. Їх суть як методу регулювання кількості грошей - в обміні облігацій на гроші або грошей на облігації (в залежності від поточної мети грошово-кредитної політики центрального банку). Процентний дохід, що виплачується державою по облігаціях, розподіляється між центральним банком і економічними агентами. На перший погляд, виходить, що держава перекладає гроші з кишені в кишеню, - міністерство фінансів виплачує відсоток центральному банку, а останній потім перераховує частину свого чистого прибутку назад у бюджет. У свою чергу, економічні агенти отримують дохід на свої вкладення. Але на практиці складається більш складна ситуація. Використання державних облігацій в якості активів центрального банку обумовлює конкретну політику щодо їхнього курсу. При проведенні операцій на відкритому ринку центральний банк повинен визначати такий курс облігацій, при якому економічні агенти були б зацікавлені або купувати їх, або, навпаки, продавати, - залежно від цілей грошово-кредитної політики.

Значні кошти в даному випадку витрачаються на обслуговування ринку облігацій. Фактично має місце втрата великих обсягів емісійного доходу (сеньйоражу). Такі методи розширення грошової бази, як облік векселів комерційних банків і кредити комерційним банкам, дозволяють центральному банку повністю акумулювати емісійний дохід. Однак вони не дають можливість оперативно управляти грошовою масою і забезпечувати її зміна в строго заданих межах.

Банк Росії розраховує грошову базу у вузькому і широкому визначеннях.

Грошова база в вужем визначенні включає випущені в обіг ЦБ РФ готівкові гроші (з урахуванням залишків коштів у касах кредитних організацій, тобто комерційних банків) і залишки на рахунках обов'язкових резервів за залученими кредитними організаціями коштах у національній валюті, що депонуються в Банку Росії.

Грошова база в широкому визначенні включає: готівка в обігу з урахуванням залишків у касах кредитних організацій; кореспондентські рахунки кредитних організацій Банку Росії; обов'язкові резерви; депозити кредитних організацій Банку Росії; облігації Банку Росії у кредитних організацій.

До глобальної економічної кризи 2008 р ЦБ РФ створював грошову базу в основному за рахунок купівлі іноземної валюти на російському валютному ринку. Ця іноземна валюта надходить до Росії як експортна виручка від продажу товарів і послуг на світовому ринку. Російські експортери реалізують виручку в іноземній валюті, оскільки потребують рублях для виплати податків, заробітної плати, придбання обладнання. Банк Росії скуповує іноземну валюту як для поповнення своїх резервів, так і для запобігання зміцнення рубля. Зайве зміцнення рубля негативно відбивається на російському експорті промислової продукції, а також призводить до збільшення імпорту і, відповідно, ослабленню конкурентоспроможності вітчизняних виробників на національному ринку. З початком кризи 2008 р і скорочення експортної виручки від експорту енергоносіїв Банк Росії став використовувати такий інструмент збільшення грошової бази, як кредитування комерційних банків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >