ІНФЛЯЦІЯ

Причини, суть і види інфляції

Інфляція - процес знецінення грошей, що виражається у зростанні цін. Тому інфляція часто ототожнюється зі змінами цінових індексів.

Уявіть собі ситуацію. Місяць тому ви приходили в магазин з купюрою в 100 руб. і купували 1 кг м'яса. Ви приходите в той же магазин сьогодні, і продавець каже, що за 100 руб. продасть вам лише 0,5 кг м'яса. Це означає, що купівельна спроможність вашої купюри знизилася в два рази. Причиною є зростання цін. Теж у два рази! Тому проявом інфляції є підвищення цін.

Зростання цін насамперед підриває виконання грошима функції накопичення: знецінюються грошові знаки невигідно довго зберігати. Але прагнення швидше позбутися грошей впливає на їх функціонування в якості засобу обігу. В умовах зростання цін власники грошей починають здійснювати свої витрати не в міру необхідності, а з метою уникнути втрати. Очікуване в майбутньому знецінення грошей виражається в підвищеній ставці відсотка. Це дестабілізує кредитний ринок і підриває інвестиційний процес. Основна проблема аналізу інфляції - виявлення об'єктивного і суб'єктивного в даному процесі. Ряд дослідників робить акцент на об'єктивному характері цього процесу, обумовленого причинами загальноекономічного характеру; інші, навпаки, вважають, що інфляція - результат надмірних державних витрат.

Виразники крайніх поглядів в першій групі вважають, що зміна цін не пов'язане з кількістю грошей; їхні опоненти у другій групі стверджують, що зростання цін завжди є результатом збільшення грошової маси. Така палітра поглядів на взаємозв'язок грошей і цін існує до теперішнього часу.

Розрізняються три види інфляції:

 • 1) викликана попитом (монетарна);
 • 2) пов'язана із зростанням витрат;
 • 3) має структурний характер і обумовлена перебудовою вартісних пропорцій в економіці, зокрема під впливом НТП.

Під монетарної інфляцією розуміється знецінення грошей внаслідок перевищення грошової пропозиції над попитом на гроші. Така ситуація може складатися внаслідок неадекватної грошово-кредитної політики центрального банку, спрямованої на необгрунтоване збільшення грошової бази. Монетарна інфляція може також проявитися при високій кредитної активності комерційних банків і створенні зайвої безготівкової грошової маси.

До факторів, що визначає монетарну інфляцію, відносяться:

 • • надлишковий ріст грошової бази;
 • • високі кількісні значення грошового мультиплікатора;
 • • доларизація і, відповідно, витіснення і знецінення національних грошей;
 • • відтік капіталів з країни, що супроводжується продажем національних грошей і скупкою іноземної валюти;
 • • падіння курсу національної валюти до іноземних валют внаслідок негативного сальдо платіжного балансу.

Одна з причин надмірного зростання грошової бази може складатися в інтенсивному припливі до країни іноземної валюти. Наприклад, висока світова ціна на нафту зумовлює високі експортні надходження нафтовидобувних країн. Великі надходження іноземної валюти спостерігаються також в державах з розвиненими експортними галузями. Зростання грошової бази в цих випадках зумовлений продажем іноземної валюти на місцевому валютному ринку, оскільки компанії-експортери здійснюють витрати і виплачують податки в національній валюті. Для підтримки курсу національної валюти центральний банк змушений скуповувати іноземну валюту і тим самим збільшувати грошову базу. Таке явище вперше спостерігалося в Голландії і отримало назву "голландська хвороба".

Інфляція, викликана припливом в країну іноземної валюти або зростанням цін на імпортні товари, носить назву імпортованої.

М. Фрідмен висунув формулювання: інфляція являє собою чисто грошовий феномен. Тому він заперечував можливість інфляції витрат. Такий висновок суперечить історичним фактам. Наприклад, ціни на нафту зросли в 1973-1974 рр. і в 1978-1981 рр. в цілому в 14 разів. У 1973 р ціна нафти становила 1,90 дол. За барель, в 1979 р - 28,70 дол. За барель. У 1986 р ціни знижувалися майже до 10,5 дол. За барель, в 1998 р - до 9,5 дол. За барель, але тим не менш були більш ніж в 3 рази вище рівня 1973 У 1970-і рр . темні інфляції в розвинених країнах в результаті подорожчання палива становили 10-20%. Таке зростання цін - типовий приклад інфляції витрат.

Прикладом інфляції витрат може служити і швидке підвищення заробітної плати в умовах економіки, що розвивається. Брак кваліфікованих працівників на передових виробництвах призводить до стійкого підвищення оплати праці і загальному зростанню витрат. Інфляція витрат також пов'язана з більш широким поняттям структурної інфляції - процесом перебудови цінових відносин в результаті структурних зрушень в економічній системі.

Роль інфляції при структурній перебудові економіки порівнянна зі значенням підвищеної температури для людського організму, хворого на грип. Якщо висока температура призводить до загибелі вірусів, то в результаті інфляції ліквідуються економічні диспропорції.

Відповідно до критерію темпів зростання цін умовно розрізняються чотири типи інфляції:

 • • фонова, що не перевищує 3% на рік;
 • • повзуча - від 4 до 10% на рік;
 • • галопуюча - від 11 до 50% на рік;
 • • гіперінфляція - від 51% і вище в рік. У деяких джерелах до гіперінфляції відноситься 50% -ве знецінення грошей в місяць.

Зростання цін, який зазвичай називають фоновим, насправді є вираз технологічних проривів і результат прискорення НТП. Його можна охарактеризувати як "технологічну інфляцію" або "НТП- інфляцію". Намагатися протидіяти "НТП-інфляції" шляхом скорочення грошової пропозиції - значить стримувати темпи економічного розвитку. Хоча і підігрівати таку інфляцію штучно - небезпечна політика.

Під впливом монетаристської концепції серед економістів і політиків широкого поширення набули уявлення про необхідність забезпечення нульової інфляції, - нульового зміни індексу споживчих цін. Зокрема, така інфляція стала на початку 1990-х рр. метою офіційної політики грошової влади Канади та Нової Зеландії. Але на практиці індекс споживчих цін доходив до 2%. Доцільність досягнення нульової інфляції була поставлена під сумнів насамперед через практичних труднощів контролю такого показника, як індекс споживчих цін. Крім того, досягнення даної мети могло забезпечуватися за рахунок підвищення процентних ставок, а це негативно позначалося на діловій активності.

Особливості протікання інфляційного процесу після прийняття заходів по обмеженню кредиту були вивчені на початку 1980-х рр. у Франції. Зокрема, було встановлено, що в умовах кредитних обмежень (рестрикцій) значна частина компаній компенсує недоступність кредитів, що подорожчали підвищенням цін на свою продукцію. Зростання цін у даному випадку дозволяє поповнювати оборотні кошти підприємств. Таким чином, прагнення влади знизити інфляцію за рахунок обмеження грошової маси призводить до протилежних результатів, - темпи збільшення цін зростають. Для компаній індексація цін на їхню продукцію полегшується сформованими інфляційними очікуваннями і, відповідно, готовністю споживачів оплачувати зростаючі ціни. Цей феномен можна охарактеризувати як інфляцію "дорогих грошей".

Своєрідне трактування інфляційного процесу розробляється в рамках теорії еволюційної економіки. Цей напрямок досліджень вивчає розвиток макрогенерацій, тобто становлення виробництва і споживання якісно нових товарів і послуг, які складають послідовні етапи розвитку господарства.

Зародження макрогенерації як нової ланки у виробничій системі забезпечується більш високою рентабельністю застосування капіталу в даній сфері. Це дозволяє компаніям, що виробляють технічно передову продукцію з високою рентабельністю, пропонувати більш високі ціни за використовувані ресурси, у тому числі працю. Тим самим ресурси перерозподіляються на користь знову виникла макрогенерації.

Таким чином, можна виділити кілька типів інфляції, що виявляються в різних економічних умовах-.

 • • монетарна (грошова);
 • • інфляція витрат;
 • • структурна;
 • • інфляція "дорогих грошей";
 • • фонова;
 • • еволюційна.

У 1960-1970-х рр., Коли західні країни переживали сильні інфляційні процеси, ними активно використовувалася політика регулювання цін і доходів. Її інструментарій складався з широкого набору заходів, починаючи від добровільної співпраці компаній і держави щодо попередження стрибків цін і закінчуючи адміністративним заморожуванням цін і доходів на тривалий період часу.

Відсутність будь-яких активних дій державних органів щодо впливу на процеси ціноутворення і формування доходів, зрозуміло, не означає відмови від державної політики в даній сфері. Питання полягає лише в специфіці такої політики, яка визначається в кінцевому рахунку тим, яка теоретична концепція взята за основу при розробці практичної діяльності урядів. У свою чергу, такий вибір в мінімальному ступені залежить від особистих пристрастей членів урядів, зате знаходиться в безпосередній залежності від особливостей конкретної економічної ситуації. Стримування інфляційного процесу, з одного боку, забезпечує збільшення інвестицій, з іншого - дозволяє домогтися стійкості курсу національної валюти.

У західних країнах питання регулювання цін і доходів були предметом тривалих переговорів між урядом, профспілками і підприємцями. У ході цих переговорів профспілки прагнули прив'язати динаміку заробітної плати до динаміки споживчих цеї. Як контрзахід підприємці ставили своїм завданням прив'язку заробітної плати до зростання продуктивності праці. В умовах відносної збалансованості економіки політика цін і доходів але суті знаходиться в тіні. Основна форма її проведення - участь держави в переговорах профспілок і підприємців щодо рівня заробітної плати.

Досвід країн, які здійснювали перехід від адміністративної системи управління до ринкового господарства, показує, що на початковому етапі реформ при крайньому дефіциті продовольчих і промислових товарів жорсткий контроль держави за розподілом ресурсів і цінами не має альтернативи. Причому здійснення такого контролю має переслідувати триєдине завдання: підтримання прийнятного рівня життя населення; стимулювання виробництва, насамперед найбільш дефіцитних товарів повсякденного попиту; попередження різких стрибків цін і заробітної плати і створення загальноекономічної ситуації, максимально сприятливої для ділової активності.

Така політика зазвичай проводиться у відносно короткий період часу і дозволяє, по-перше, здійснювати маневр обмеженими матеріальними ресурсами з метою нарощування випуску товарів повсякденного попиту; по-друге, пом'якшити на час соціальну напруженість; по-третє, призупинити розкручування спіралі "зарплата - ціни" і зблизити державні фіксовані ціни та ціни чорного ринку. У подальшому за умови проведення збалансованої фінансової політики стає можливим перехід до вільних цін.

Сучасним методом стримування інфляції є інфляційне таргетування. Воно являє собою метод проведення грошової політики, що складається у встановленні довгострокових цільових показників інфляції та використанні процентної ставки як цільового показника центрального банку.

Інфляційне таргетування дозволяє мобілізувати для досягнення параметрів грошової політики набір змінних, піддаються впливу центрального банку. Воно передбачає:

 • - Встановлення довгострокових цільових показників інфляції;
 • - Забезпечення транспарентності та відповідальності діяльності центрального банку в проведенні монетарної політики;
 • - Вплив центрального банку на формування довгострокових раціональних очікувань економічних агентів, що визначають прийняття інвестиційних рішень.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >