Монетаризм як сучасна версія кількісної теорії грошей

Погляди Дж. Кейнса і його прихильників на роль держави в економіці викликали критику з боку американського економіста Г. Саймонса. Опублікована ним в 1934 р робота називалася "Позитивна програма для laissez-faire: деякі пропозиції для ліберальної економічної політики". Г. Саймонс бачив подолання Великої депресії 1930-х рр. не в "свободі без берегів", а у встановленні "правил гри". "Гарне функціонування системи вільного підприємництва припускає, - зазначав він, - ефективне виконання фундаментальної функції уряду, а саме: регулювання засобу обігу (грошей)". Г. Саймонс вважав монополії головним ворогом економічної стабільності. Обмеження монополій він пропонував досягти: 1) через заходи з підтримки конкуренції; 2) через поступовий перехід у власність і управління уряду галузей промисловості, де конкуренція не може забезпечуватися за допомогою контролю. Зокрема, він говорив про необхідність "соціалізації" залізниць і комунального господарства.

Основні положення монетаризму як версії кількісної теорії грошей, сформульовані Дж. Енджелла і К. Варбюртоном в 1930-і рр., Полягали в наступному. По-перше, швидкість обігу грошей, обчислена на основі грошового агрегату "готівку плюс депозити до запитання", є в середньостроковому плані стабільною величиною, а в довгостроковому - визначається спеціалізацією виробництва, тобто залежить від появи нових виробничих ланок.

По-друге, коливання національного доходу збігаються з коливаннями грошової маси. Тому стабілізація національного доходу і особистих доходів повинна забезпечуватися стабілізацією грошової пропозиції.

По-третє, при всій значимості процентної ставки цей феномен не грає в економіці самодостатньої ролі і не може порівнюватися за значенням з такими показниками, як національний дохід, рівень заощаджень та інвестицій, грошову пропозицію, швидкість обігу грошей.

По-четверте, маніпуляції об'ємом грошової пропозиції нездатні вплинути на реальні економічні показники. Зростання грошової маси може впливати лише на номінальні показники і тим самим призвести до інфляції. Тому можливості експансіоністської грошово-кредитної політики обмежені.

Виваженість підходу Дж. Енджелла до трактування положень кількісної теорії грошей складалася у відмові від їх абсолютизації. Зокрема, констатуючи, що зміни грошової маси не викликають адекватних позитивних змін в показниках ділової активності, цей дослідник проте зазначав, що з проаналізованих ним даних не слід і протилежний висновок, - що підтримання стабільної грошової маси неодмінно позитивно позначиться на загальноекономічних показниках. У цьому Дж. Енджелл розходиться з монетаристами останнього покоління.

На думку Дж. Енджелла, показники грошового обігу змінюються "разом або після", але ніколи не "до" змін загальноекономічних показників ділової активності. Цікаво, що, заперечуючи активну роль грошей, Дж. Енджелл визнавав неможливість пояснити в рамках такої концепції природу первинних стимулів, що забезпечують зростання національного доходу на самому початку фази економічного підйому. Дж. Енджелл нс виявив циклічних коливань в динаміці грошових агрегатів, проте відомстив, що це, можливо, пояснюється браком фактичних даних.

Монетаризм як версія кількісної теорії грошей виходить з прямого зв'язку між грошима і цінами. Ця доктрина відстоює тезу про нейтральність грошей. При такому підході легко доводиться вплив грошей на сукупний попит і рівень цін. Стає очевидним положення традиційної кількісної теорії про прямий зв'язок грошової маси і цін. Однозначні і практичні рекомендації - грошові агрегати повинні стати цільовими показниками економічної політики, тобто слід забезпечити їх таргетування.

Дана концепція нс враховує особливості формування вторинної похідною ліквідності, а саме мультиплікаційний ефект розширення депозитів. Економічна система в певних межах здатна створювати необхідну їй грошову масу.

У другій половині XX ст. теорія монетаризму активно розвивалася в роботах М. Фрідмена, К. Бруннера, А. Мелтзера. Пік популярності монетаризму припав на початок 1970-х рр. Проводилася в багатьох країнах в попередній період антикризова політика стала об'єктом активної критики, оскільки призводила до інфляції. У цих умовах центральні банки ряду країн проявили інтерес до пропозицій монетаристів про проведення політики таргетування зростання грошових показників, тобто підтримки встановлених темпів збільшення грошової пропозиції, відповідних среднецікліческім темпами зростання ВВП.

У 1979 р до проведення політики таргетування приступили грошові влади США. Ця політика отримала в літературі назву монетаристського експерименту. У ході її здійснення різко зросла мінливість процентних ставок, зникла стабільність швидкості грошового обігу. Уникнути інфляції не вдалося. Не досягнули успіху спроби забезпечити стабільність темпів зростання грошової маси. І найголовніше - проявилося зниження рівня виробництва. Дана політика була відкинута, зокрема владою США, у 1982 р

Прихильники кейнсіанства розцінили ці події як крах монетаристської доктрини. У лавах самих монетаристів проведений в 1979-1982 рр. експеримент отримав неоднозначну оцінку. Як зазначав К. Бруннер, відмінності між монетаризмом і кейнсианством носять фундаментальний характер і стосуються особливостей протікання економічних процесів. Згідно кейнсианским поглядам, економічні процеси схильні шоків, а економічна система в цілому характеризується нестабільністю. Засобом протистояння цим явищам служить активна макроекономічна політика, спрямована, зокрема, на підтримку рівня зайнятості. Монетаризм, навпаки, виходить з того, що економічні процеси здатні абсорбувати шоки, а економічна система в цілому стабільна.

Абсорбція макроекономічних шоків проявляється, по К. Бруннер, в безпосередньому впливі зростання грошової маси на ціни. При цьому підкреслюється, що динаміка кількості грошей в обігу не впливає на реальні економічні показники. Вважається, що існує природний рівень виробництва, який не може бути безпідставно збільшений шляхом зростання грошової пропозиції.

А. Мелтзер і К. Бруннер істотно скоригували свої погляди після невдачі з грошовим таргетуванням. А. Мелтзер висловився за перегляд одного з основоположних положень монетаризму - тези про відсутність впливу монетарної політики на реальний випуск. Невтішний висновок був зроблений А. Мелтзером щодо можливостей "грошового правила" - забезпечення таких темпів зростання грошей в обігу, які відповідали б темпам збільшення ВВП. На його думку, використання "грошового правила" нездатне обмежити короткострокові і довгострокові зміни темпів інфляції. Причину цього явища даний автор бачив у зміні реального обсягу випуску, не пов'язаного з монетарним фактором. Але в умовах таких змін в реальному випуску використання "грошового правила" не може забезпечити стабілізацію економіки. Однак нові підходи, що намітилися в монетаризм, не були сприйняті М. Фридменом. Він пояснив суттєві коливання темпів зростання грошової маси в 1979-1982 рр. виключно невдалою політикою ФРС, що опинилася не в змозі забезпечити стабільність грошових агрегатів. На його думку, неуспіх грошового таргетування не пов'язаний з недоліками монетаристської концепції. Навпаки, спроба таргетування підтвердила два важливі монетаристських постулати: 1) про взаємозв'язаний динаміці грошових агрегатів і 2) про зміну номінального доходу в результаті зростання грошової маси. Обидва ці постулату досить очевидні. Але провал таргетування сам по собі вказував на взаємозв'язок динаміки грошової маси з реальними, а не номінальними економічними показниками.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >