Розділ II. КРЕДИТ

У результаті вивчення даного розділу студенти повинні:

знати

 • • форми, види кредиту та їх історичну еволюцію, роль кредитних відносин як основної ланки сучасної ринкової економіки;
 • • організаційно-методичні принципи кредитування і основні інструменти кредиту;
 • • структуру процентних ставок і фактори, що визначають їх рівень;
 • • види процентних ставок та особливості їх формування на світовому фінансовому ринку;
 • • структурні особливості кредитної системи, види кредитних інститутів і сегментацію кредитного ринку;
 • • структуру державного боргу, основні показники, що характеризують боргове навантаження на державні фінанси, способи державного запозичення і методи управління державним боргом;

вміти

 • • формулювати основні умови кредитного договору;
 • • здійснювати розрахунок реальних і номінальних процентних ставок;
 • • розрахувати витрати по кредиту і володіти технікою оформлення кредитів;
 • • аналізувати ціну кредитних ресурсів на різних сегментах національного та світового фінансових ринків;

володіти

 • • методами розрахунку ціни кредиту;
 • • способами оцінки боргового навантаження державних фінансів та економіки.

КРЕДИТ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ФУНКЦІЇ

Природа, сутність та особливості кредиту

Однією з найважливіших категорій економічної науки є кредит, який відіграє унікальну роль як у господарському обороті, так і в національній та світовій економіці. Відносини, засновані на кредиті, давно вже виступають надзвичайно значущим явищем і в житті людського суспільства в цілому. Вони проявляються в різних формах і видах: на життєвої-побутовому рівні - як відносини позики між людьми; на корпоративному рівні - як кредитні відносини між господарюючими суб'єктами (підприємствами різних галузей економіки, банками та іншими фінансовими інститутами); на міжнародному рівні - як один з видів економічних міждержавних відносин.

Особливе значення кредит придбав з 1960-1970-х рр., Коли повсюдно були впроваджені умовні (фіатнис) гроші, національні грошові системи і світова валютна система придбали фідуціарні характер, а однією з головних складових процесу глобалізації стала міждержавні міграція позичкового капіталу. Значення кредиту виявилося настільки велике, що сучасну економіку часто називають боргової, або процентної, економікою.

Існує кілька визначень поняття "кредит". Слово "кредит" походить від латинського creditum - "позика", "борг". Однак давно існує версія, що кредит походить від латинського credo - "вірю", "довіряю". Дійсно, щоб дати якоїсь людини в борг (борг) гроші або інше майно, йому потрібно довіряти, вірити, що він поверне борг ("борг віддяка"). Однак багатьом відомо, що в боргових відносинах одного довіри мало. Довіра є всього лише супутник кредиту, але не його істота. Для того щоб кому-небудь видати кредит, необхідні вагомі економічні підстави, потрібен економічний розрахунок, що взяла в борг обов'язково поверне його.

У зв'язку з цим трактування кредиту як відносин позики (боргу) існує вже тривалий час. Ці відносини виникають тоді, коли одна особа (людина, підприємство, фінансова установа та ін.), Зване кредитором (позикодавцем), передає якийсь товар (майно) або грошову суму в борг (тобто у тимчасове користування) іншій особі , яке називається кредитоотримувачем (позичальником), з умовою повернення через певний час. У позичальника, таким чином, виникає зобов'язання перед кредитором повернути товар (той же самий чи з аналогічними родовими ознаками) або грошову суму.

При цьому найчастіше позичальник повинен не тільки повернути взяту річ (товар) назад, але й додатково заплатити за користування предметом кредиту (товаром, річчю, грошовою сумою). Різниця між вартістю (обсягом) взятого позичальником кредиту і возвращаемого ним називається платою за кредит, яка завжди виражається у вигляді відсотка від вартості (обсягу) взятого кредиту.

Розуміння кредитних відносин як позики (боргу) призводить до наступного визначення кредиту. Кредит - це відносини позики (боргу) між кредитором (позикодавцем) та кредитоотримувачем (позичальником) з приводу певної речі (товару, майна) або суми грошей на умовах повернення, терміновості, платності. Возвратность, терміновість, платність виступають іманентними (внутрішньо притаманними) ознаками кредиту. Подібне визначення кредиту стійко існує в законодавчих та інших нормативних актах багатьох країн. У ДК РФ кредит визначається саме в цьому ключі (ст. 819).

Розвиток кредитних відносин тісно пов'язане з розвитком грошей і грошових систем. Сучасні, найбільш загальні й абстрактні трактування кредиту виходять з того, що в товарному обігу і господарській практиці часто виникає часовий розрив між актом купівлі (продажу) товару і актом оплати його придбання. Виходячи з цієї ситуації, кредит визначається як "передача реальних активів (у тому числі грошей) в обмін на майбутні активи (у тому числі гроші) на умовах повернення, на обумовлений термін та зі сплатою відсотків" [1]. Якщо при актах купівлі-продажу обмін одного активу (товар) на інший (гроші) відбувається одночасно, то при кредиті спочатку в момент часу (t) здійснюється передача активу (товару), а через якийсь час (t + 1) - платіж , тобто передача іншого активу - грошей. Іншими словами, при кредиті відбувається обмін активами різночасно. [1]

Така інтерпретація кредиту не суперечить його розумінню як відносини боргу, а підкреслює необхідність кредиту в процесі господарського обороту і грошового обігу, коли кредит служить засобом, що забезпечує безперервність процесів виробництва і реалізації товарів. При цьому акцентується увага на момент виникнення боргу, який з'являється в результаті перенесення в часі актів купівлі та продажу: отримання активу в даний момент часу з його оплатою в майбутньому, або навпаки. При звичайній угоді купівлі-продажу, коли обмін активами відбувається одночасно, гроші виконують функцію засобу розрахунку (засобу обігу). При кредиті, коли за поставлений товар (актив) оплата здійснюватиметься пізніше, через якийсь часовий термін, гроші виконують функцію платежу. Саме розвиток кредиту обумовлює і супроводжує розвиток грошової функції платежу.

Кредитні відносини мають певну структуру, основними елементами якої є:

 • • предмет кредиту (річ, товар або грошова сума);
 • • суб'єкти кредитних відносин, до яких відносяться:
 • • особа, яка надає кредит - кредитор (позикодавець);
 • • особа, яка отримує кредит - кредитополучатель (позичальник).

У сучасному науковому лексиконі для позначення суб'єктів кредитних відносин найбільш часто використовується термінологічна пара "кредитор" і "позичальник".

У кредитних відносинах розмір кредиту, або позичає вартість, яку позичальник отримує від кредитора, називається основною сумою боргу (principal), або власне позикою.

Плата, яку позичальник платить кредитору за користування кредитом, називається відсотком зі позички, або відсотком за кредит (interest).

Термін, на який надається позика в ході кредитної угоди, є термін погашення кредиту. У кредитних угодах встановлюється конкретне календарне число, коли позика повинна бути повністю повернута позичальником кредитору (погашена) і сплачені відсотки за кредит. Часовий термін з моменту видачі позики до встановленого календарного числа її повного погашення є тривалість кредитної угоди (період дії кредитної угоди, або термін кредитування).

З моменту видачі кредиту у позичальника виникає зобов'язання перед кредитором, що відповідає розміру боргу аж до терміну погашення. У свою чергу у кредитора по відношенню до позичальника з'являється вимога з приводу погашення позики аж до терміну її повного погашення та сплати відсотків. Сучасна ринкова економіка характеризується масовим розвитком кредиту і буквально "обплутана" взаємними вимогами та зобов'язаннями.

У сучасній економіці в якості кредиторів і позичальників виступають:

 • • банки та інші кредитні інститути;
 • • корпорації, компанії та фірми;
 • • держава (в особі органів державного управління);
 • • органи місцевого самоврядування;
 • • населення (фізичні особи, домогосподарства).

У політекономічному (вартісному) аспекті предмет кредиту - будь то річ, товар, майно, гроші - має вартість, яка виступає в кредитних відносинах як позичена (передана і возвращаемая) вартість.

Кредитні відносини між кредиторами і позичальниками, таким чином, є відносини з приводу позиченої вартості. Позичена вартість - нереалізований частину вартості, яка, вступаючи в кредитні відносини, володіє своєю особливою споживною вартістю. Єдність елементів кредиту (кредитора, позичальника, предмета кредиту) визначається рухом позиченої вартості. Рух позиченої вартості можна представити у вигляді наступних стадій: розміщення кредиту; отримання кредиту позичальником; використання кредиту; вивільнення ресурсів у позичальника; повернення вартості позичальником; отримання кредитором коштів, виданих у вигляді кредиту.

Специфіка руху позиченої вартості полягає в її зворотності кредитору. У цьому полягає її сутнісний атрибут. При розміщенні кредиту кредитор повинен бути впевнений, що позичає вартість, по-перше, буде використана позичальником ефективно, по-друге, що в процесі її використання у позичальника будуть вивільнені ресурси, які на наступній стадії і будуть повернуті кредитору. Тому повернення кредиту завжди свідчить про ефективне його використанні позичальником, про наявність джерел погашення позики. Отримання кредитором раніше виданої позики завершує цикл руху кредиту. Таким чином, зворотність об'єднує усі стадії руху позиченої вартості і часто визначається як найважливіша властивість кредиту, як його основа [2].[2]

На розумінні повернення кредиту як його основи виникає питання: "А що буде, якщо позичальник не може з яких-небудь причин повернути кредит (борг)?" У цьому випадку рух позиченої вартості переривається, цикл руху кредиту руйнується, а обсяг позиченої вартості не відновлюється, і кредитор не може видати новий кредит цьому або іншому позичальнику. Ця ситуація є прояв (реалізація) одного з найважливіших видів фінансових ризиків - ризику неповернення кредиту, або кредитного ризику.

У ринковій економіці масове неповернення кредитів - кризове явище, яке характеризується різким зменшенням доступності кредитів для позичальників через зниження обсягів кредитних ресурсів у кредиторів, скороченням фінансової бази розвитку виробництва, порушенням своєчасності грошових розрахунків між господарюючими суб'єктами, дестабілізацією системи грошового обігу. Тому суспільство в цілому зацікавлене в стабільності кредитних відносин.

Зворотний рух позиченої вартості важливо не тільки з чисто економічної сторони, але і з юридичного боку: власність на вартість, передану на певний строк, не переходить від кредитора до позичальника. Власником залишається кредитор, а позичальник лише тимчасовий користувач позичати кошти, що має зобов'язання повернення позики та сплати відсотків за використання цих коштів.

Розгляд кредиту у вартісному аспекті як рух позиченої вартості чи не суперечить його розумінню як відносини позики (боргу) або як різночасного обміну активами, а показує, що кредит має вартісну природу, а отже, обов'язок завжди може бути виражений у вартісній категорії. Таким чином, сутність кредиту в його вартісному аспекті можна визначити як економічну категорію, що представляє собою певний вид суспільних відносин, пов'язаних з рухом вартості на умовах повернення, терміновості і платності в інтересах суспільних потреб.

Терміновість є порогове значення зворотності, її конкретизація. Нс будь терміновості, зворотність ставала б невизначеною.

Платність кредиту - важливий внутрішня властивість кредиту також і в його вартісному аспекті. Сьогодні платність кредиту інтерпретується, по-перше, як необхідна компенсація кредитору за збиток, пов'язаний з тим, що він на термін кредитування позбавляється можливості користуватися своїм активом, переданим позичальнику (а володіння активом і його використання зараз цінується вище, ніж в майбутньому) ; по-друге, видавши позику, кредитор піддається ризику втрати (неповернення) активу, а отже, плата за кредит включає оплату кредитного ризику; по-третє, плата за кредит має своїм джерелом дохід (прибуток), одержуваний позичальником в результаті використання позички.

 • [1] Селищев А. С. Гроші. Кредит. Банки. М .: Питер, 2007. С. 70.
 • [2] Див .: Гроші, кредит, банки / під ред. О. І. Лаврушина. М .: Фінанси і статистика, 2006. С. 181.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >