Необхідність і роль кредиту в економіці

Кредит безпосередньо пов'язаний з рухом капіталу в процесі його послідовного перетворення з грошової форми у виробничу, з виробничої у товарну, а потім знову в грошову. При цьому у господарюючих суб'єктів на різних етапах кругообігу індивідуального капіталу виникають різні потреби в ресурсах. В одних випадках відбувається тимчасове вивільнення грошових коштів, в інших - відчувається їх нестача.

Так, при русі основного капіталу його вартість переноситься на вироблені товари поступово і так само поступово вивільняється, повертаючись до підприємств в грошовій формі. Ці грошові кошти накопичуються в амортизаційному фонді. До тих пір поки вони не зростуть до розмірів, необхідних для покупки (заміни) застарілого обладнання або для придбання більш продуктивного устаткування з метою переходу на нову, економічно більш ефективну технологію, ці кошти є тимчасово вільними. Такі невикористані амортизаційні фонди можуть бути в якийсь час зайвими у одних підприємств і виявитися недостатніми для розширення виробництва на основі нової техніки в інших. Для того щоб провести реконструкцію виробництва, його технічне переозброєння, налагодити випуск нової продукції, підприємство повинно накопичувати амортизаційний фонд і відкладати прибуток протягом декількох (а то й багатьох) років, а потім вже провести намічену реконструкцію. У цьому випадку реконструкція виробництва і заміна обладнання будуть здійснені за рахунок внутрішніх джерел фінансування або самофінансування.

Але для підприємства є ще й інше джерело фінансування основного капіталу - зовнішній. Це - кредит. Кредит є додатковим, зовнішнім джерелом фінансування. Можливість його отримати і використовувати для заміни обладнання, технічного переозброєння значно стимулює впровадження нової техніки, прискорює НТП і веде тим самим до зростання продуктивності праці в галузях економіки.

У сучасній економіці технічне переозброєння виробництва, будівництво нових цехів і підприємств, впровадження нових видів продукції здійснюється, як правило, із залученням зовнішнього (додаткового) фінансування.

Рух оборотного капіталу, вартість якого протягом виробничого циклу цілком переноситься на виготовлений товар і повністю повертається підприємству при його реалізації, піддається коливанням через дії ширшого кола причин.

Вони бувають пов'язані з сезонним характером виробництва, який проявляється у різких коливаннях розміру оборотних капіталів, наприклад, у періоди виробництва, заготівлі та переробки продукції сільського господарства. У зв'язку з цим в сезонних галузях виникає велика залежність від придбання товарів (насіння, добрив, кормів, палива, запасних частин для ремонту техніки та ін.) У постачальників з відстрочкою платежу.

Потреба в кредитах на поповнення оборотних коштів буває також неминучою, коли виникають труднощі з виплатою заробітної плати своїм працівникам або у зв'язку з несприятливою зміною цін на використовувані у виробництві сировину і матеріали.

Додаткові грошові ресурси потрібні, коли відбувається розрив у часі між виробництвом та обігом готової продукції через зрив термінів її реалізації або несвоєчасного надходження платежів від покупця (споживача) готової продукції. У цьому випадку виникає так званий розрив в обороті оборотних коштів, або розрив у платіжному обороті. Якби підприємство орієнтувалося тільки на внутрішній джерело фінансування, то воно мало би призупинити виробничий процес. Але можливість вдатися до зовнішнього джерела фінансування, тобто кредиту, дозволяє не зупиняти виробництво, продовжити виплату заробітної плати, закупівлю сировини і матеріалів.

В цілому кредитування оборотних коштів підвищує стійкість економіки, робить виробничий процес більш стабільним. У сучасній економіці на кредит (на позикові кошти) припадає в різних галузях 30-40%, а іноді і понад 50% всього обсягу оборотних коштів.

Крім нерівномірності руху основного і оборотного капіталу, в результаті якого у підприємств то вивільняються ресурси, то потрібні додаткові кошти на певний час, необхідність кредиту диктується також різною швидкістю кругообігу індивідуальних капіталів в галузях економіки.

Наприклад, у такій галузі сільського господарства, як рослинництво, в більшості країн оборот капіталу відбувається тільки один раз в році. Приплив виручки від реалізації нерівномірний. Отже, поставка сільгосптехніки з промисловості в сільське господарство в цей період можлива тільки на основі кредиту. Тим часом на промислових підприємствах з виробництва сільськогосподарських машин за той же період може бути 40-45 оборотів капіталу.

Найбільш тривалий виробничий цикл характерний для підприємств машинобудування з індивідуальним і дрібносерійним виробництвом. Наприклад, термін виготовлення парових турбін для електростанцій становить 100-120 днів, гідравлічних пресів для обробки деталей машинобудування - до 140 днів, великогабаритних карусельних верстатів для виготовлення гребних гвинтів суден - до 230 днів і т.д. При тривалому періоді виготовлення такої продукції і постійному наростанні незавершеного виробництва поставка сировини, комплектуючих вузлів і агрегатів для підприємств машинобудування може здійснюватися тільки за допомогою кредиту.

Підприємці торгово-закупівельних господарських структур, де період обороту капіталу значно менше, ніж у промисловості (і будівництві), також не можуть обходитися без кредиту при здійсненні закупівель великих товарних партій.

Таким чином, кредит є необхідною умовою і передумовою розвитку економіки в результаті об'єктивної потреби виробництва та обігу в залученні, крім власних, додаткових грошових коштів - із зовнішніх джерел.

В якості невід'ємного елементу економічного зростання кредит використовується для підтримки безперервного розширеного відтворення як великими компаніями і об'єднаннями, так і середніми і малими промисловими, сільськогосподарськими і торговими підприємствами. Він необхідний для здійснення інвестиційної та поточної основної діяльності, забезпечення переливу капіталу з одних галузей в інші, обслуговування злиттів і поглинань компаній в інтересах зміцнення їхніх позицій або розширення впливу на ринку.

В цілому кредит відіграє важливу роль у регулюванні величини коштів, необхідних для здійснення господарської діяльності. Завдяки кредиту підприємства розташовують у будь-який момент такою сумою грошових коштів, яка необхідна для їх нормальної роботи.

За допомогою кредиту прибуток може більш динамічно перетворюватися в нові виробничі фонди, тобто капіталізуватися, стимулюючи концентрацію виробництва, розширення масштабів підприємницької діяльності і накопичення резервів для самофінансування.

Відбуваються на основі кредиту злиття компаній в реальному та фінансовому секторах економіки підсилюють централізацію капіталу, яка в сучасних умовах активно здійснюється і на міжнародному рівні шляхом створення транснаціональних корпорацій. Прикладом такої централізації може служити об'єднання двох масштабних автомобільних гігантів - Chrysler в США і Daimler-Benz Німеччини з активами понад 40 млрд дол.

Концентрація і централізація промислового і торгового капіталу в реальному секторі економіки викликають аналогічні процеси і в кредитно-банківській сфері. Так, у США з 1921 по 2006 р сукупні ресурси комерційних банків і ресурси в розрахунку на один банк зросли більш ніж у 450 разів, викликавши широкомасштабне зростання позичкового капіталу.

Макроекономічне значення кредиту проявляється не тільки в додатковому фінансуванні реального сектора економіки, а й в додатковому фінансуванні домогосподарств (населення) на споживчі цілі. Значною частиною населення придбання дорогих товарів тривалого користування (автомобілів, меблів, побутової техніки тощо) здійснюється в кредит . Це підвищує платоспроможний попит, розширює ринок для виробників відповідних товарів, стимулюючи економічне зростання.

У сучасній економіці кредит досяг величезних масштабів. Так, у Російській Федерації в 2000-2007 рр. кредит розвивався високими темпами. На початок 2008 р обсяг тільки банківського кредиту (кредиторська заборгованість позичальників перед банками) склав 13400000000000 руб., Або 41% від ВВП (33,0 трлн руб. В 2007 р), обсяг врахованих банками корпоративних векселів склав 251, 1 млрд руб., або 0,8% ВВП, вкладення банків в державні боргові цінні папери РФ були на рівні 680 900 000 000 руб., або 2,1% ВВП [1]. Таким чином, обсяг банківського кредитування за цими напрямками наближався в передкризовий період майже до половини річного обсягу ВВП. Якщо врахувати, що банки кредитують і органи управління суб'єктів РФ, і муніципальні органи, що крім банків кредитуванням займаються й інші кредитні інститути, а також врахувати комерційний кредит, то обсяг кредитування в країні в 2007 - початку 2008 р значно перевищував 50% ВВП.[1]

Після гострої фази кризи в період 2011-2012 рр. обсяги кредитування в Російській Федерації значно зросли. Обсяг тільки банківського кредиту на кінець 2012 р склав 33400000000000 руб., Або 53,5% від ВВП за 2012 р (62400000000000 руб.).

У розвинених країнах обсяги кредитування економіки ще вище. У 2007 р, за даними Світового банку, обсяг тільки банківського кредитування склав в Німеччині 130%, у Великобританії - 140, у Франції - 100, в Японії - 120% від обсягу ВВП цих країн. У зв'язку з глобальною фінансовою кризою обсяги кредитування економіки знизилися. Так, загальний обсяг кредитування в зоні євро знизився на 2%, в Іспанії - на 8,8, в Італії - на 4,5%. Незважаючи на деяке зниження обсягу кредитування в ряді країн в період сучасного світової фінансової кризи, в більшості розвинених країн обсяги банківського кредитування перевищують їх ВВП.

Масштаби кредитування в сучасній економіці свідчать про те, що економіка в цілому, бюджети країн, а також і соціальна сфера у величезній мірі залежать від кредиту (кредитних відносин), від стану самих кредитних інститутів, і зокрема, банків.

  • [1] Битків В. П "Осипов А. А. Проблеми розвитку кредитного ринку Росії // Білоруський економічний журнал. 2009. № 2.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >