Основні інструменти кредиту

Основними інструментами кредиту є спеціальні договори між кредитором і позичальником та боргові цінні папери.

Висновок кредитної угоди оформляється такими договорами, як кредитний договір (кредитну угоду), депозитний договір (договір банківського вкладу), договір застави, гарантія або поручительство третьої особи. У процесі реалізації кредитних відносин між позичальником і кредитором можлива поява і інших договорів, наприклад, спеціальних або додаткових угод (договору цесії, угод про пролонгацію кредиту або про його реструктуризацію та ін.).

Кредитний договір визначає правові та економічні умови кредитної угоди. За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї [1]

У кредитному договорі фіксується:

 • • найменування сторін;
 • • період дії договору;
 • • предмет і умови кредитної угоди;
 • • Права та обов'язки сторін.

Кредитний договір містить правові гарантії (вказівка юридичної форми позичальника, способи забезпечення повернення кредиту (застава, гарантії, поручительства), санкції за порушення будь-якою стороною своїх зобов'язань) і має цілий ряд особливостей: правових (кредитний договір передбачає конкретні дії щодо видачі та погашення позички, кредитні операції банку носять довірчий характер) і економічних (у кожному кредитному договорі визначається предмет угоди виходячи з потреб клієнта, а також форма кредиту в залежності від потреб і потреб юридичних і фізичних осіб).

Істотними умовами кредитного договору є: предмет договору (вид кредиту, його сума, термін повернення); процентна ставка; умови забезпечення виконання зобов'язань за кредитом (застава, гарантія, поручительство); страхування відповідальності непогашення кредиту; порядок видачі та погашення кредиту, а також порядок нарахування та сплати відсотків за кредит (строковий і прострочений); права та обов'язки позичальника; права та обов'язки банку; відповідальність сторін; порядок вирішення спорів; термін дії договору; юридичні адреси сторін.

Етапи укладення кредитного договору показані на рис. 6.1.

Етапи укладення кредитних договорів

Рис. 6.1. Етапи укладення кредитних договорів

До основних принципів кредитних відносин в рамках кредитного договору відносяться:

 • • правова основа (представлена законами, юридичними та нормативними документами банківської сфери діяльності);
 • • добровільність укладання угоди (складається у свободі вибору банку клієнтом, у вирішенні банку про укладення угоди і надання позики);
 • • взаємна зацікавленість (знаходження найбільш оптимальних умов укладення кредитної угоди).

І позичальник, і кредитор мають певні права та обов'язки (табл. 6.2).

За порушення умов кредитного договору передбачається відповідальність сторін, у тому числі майнова. Банк за порушення позичальником взятих на себе зобов'язань може припиняти подальшу видачу кредиту, пред'являти його до дострокового стягненню, скорочувати суму передбаченого до видачі за договором кредиту, збільшувати процентну ставку по ньому і т.д. Позичальник може вимагати від банку відшкодування збитків, що виникли внаслідок ненадання йому зовсім або надання в неповному обсязі передбаченого договором кредиту. Встановлюється, що вирішення спорів здійснюється шляхом переговорів самими сторонами, а також визначається порядок звернення до арбітражного суду в разі незнаходження рішення, що влаштовує обидві сторони.

Таблиця 6.2

Права та обов'язки позичальника і кредитора

Права позичальника

Обов'язки позичальника

• Вимагати від банку надання кредиту в обсягах

і в строки, передбачені договором.

 • • Звернутися в банк з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками для внесення змін в умови договору.
 • • Достроково погасити заборгованість за позикою.
 • • Розірвати договір при недотриманні банком його умов або з інших міркувань.
 • • Вимагати пролонгації договору з об'єктивних причин
 • • Використовувати виданий кредит на цілі, передбачені в договорі.
 • • Повернути наданий кредит в обумовлений договором строк.
 • • Своєчасно сплачувати банку відсотки за користування кредитом.
 • • Своєчасно представляти баланс та інші документи, необхідні банку для здійснення контролю за позикою.
 • • Забезпечити достовірність поданих в банк даних для отримання кредиту і наступного контролю за його використанням.
 • • Надавати кредитору доступ до первинних звітним та бухгалтерським документам на його вимогу з питань, що стосуються виданого кредиту.
 • • Надавати кредитору відомості про всі отримані і планованих до отримання у третіх осіб кредитах.
 • • Завчасно інформувати банк про майбутню зміну організаційно-правової форми або інший реорганізації.
 • • При реорганізації або ліквідації негайно погасити заборгованість за кредитом з повною оплатою відсотків незалежно від договірного терміну погашення кредиту

• Надати кредит позичальникові в обсягах

і в строки, передбачені договором.

 • • Інформувати позичальника про факти і причини дострокового стягнення банком кредиту.
 • • Щомісяця в термін до певного числа нараховувати відсотки

за наданий клієнту-позичальнику кредит.

• Інформувати позичальника про зміни

в нормативних документах з питань кредитування та розрахунків, що вносяться за рішенням ЦБ РФ, органів влади та управління

 • • Виробляти перевірку забезпечення виданого кредиту, у тому числі на місці (у позичальника), та цільового використання кредиту.
 • • Припиняти видачу нових позик і пред'являти до стягнення раніше видані позики при порушенні позичальником умов кредитного договору, а також при виявленні випадків недостовірності звітності, занедбаності

у бухгалтерському обліку, неодноразової затримки сплати відсотків за кредит.

 • • Стягувати з позичальника при пролонгації кредиту відповідну комісійну винагороду.
 • • Переглядати в односторонньому порядку процентні ставки за користування кредитом у разі зміни рівня процентної ставки ЦБ РФ, норми обов'язкових резервів, що депонуються комерційними банками в ЦБ РФ, рівня інфляції національної валюти.
 • • Виробляти нарахування та стягнення компенсацій за невикористану кредит (у разі офіційної відмови позичальника від кредиту або його частини протягом терміну дії договору)

Залучення коштів банками здійснюється в тому числі шляхом прийому термінових депозитів від юридичних осіб та вкладів фізичних осіб. У цьому випадку банк виступає позичальником, а юридичні та фізичні особи є її кредиторами. Для залучення депозитів та вкладів в сучасній банківській практиці застосовуються депозитний договір і договір банківського вкладу. Основні умови цих видів договорів включають суму вкладу, термін, на який він розміщений в банку, процентну ставку річних (депозитний дохід), зобов'язання банку повернути гроші вкладнику в певний число, можливість поповнення вкладу та інші умови [2].[2]

Договори застави, банківські гарантії і поручительства третіх осіб використовуються для забезпечення зобов'язань позичальника перед кредитором і є невід'ємною частиною кредитного договору (угоди) між кредитором і позичальником. Вони полягають у випадках, коли необхідне забезпечення повернення кредиту. У банківській практиці більшість кредитних угод укладається з використанням "забезпечувальних" договорів, включаючи гарантії і поручительства.

Виникнення тимчасової нестачі оборотних коштів може бути заповнене отриманням банківського кредиту у вексельній формі.

Раніше вже зазначалося, що оформлений за допомогою векселя комерційний кредит може перетворитися на банківський вексельний кредит. У цьому випадку відбувається зміна кредитора, і новий кредитор (банк) пред'являє вексель боржникові після передачі його векселедержателем для обліку в банк. Розрізняють:

 • • пред'явницький вексельний кредит;
 • • векселедательский вексельний кредит.

Представницькою вексельний кредит поширений серед підприємств, часто практикуючих комерційний кредит (надається їх покупцям або замовникам), тобто володіють значним вексельним портфелем, частина якого вони можуть врахувати в банку (тобто пред'явити до продажу). Різновиди представницькою вексельного кредиту:

- Обліковий, або дисконтний (вексельний) кредит. Надання кредиту за допомогою обліку (дисконтування) векселя зі знижкою з його номінальної вартості при продажу векселя до настання строку його погашення.

Операції з обліку векселів несуть досить великий ризик, пов'язаний не тільки з фінансовим становищем векселедавця, але і з інформаційною закритістю ринку (важко знайти інформацію про знаходяться в обігу векселях, фактах втрати або підробки векселів, зведених даних, фінансової звітності векселедавця). Високий і ризик шахрайства, пов'язаний з документарної формою векселі як боргового інструменту та погіршується можливістю передачі векселів за бланковим індосаментом;

 • - Переоблікову (вексельний) кредит;
 • - Кредит під заставу векселів. Вексель передається в заставу, на який клієнт втратить права лише при невиконанні зобов'язань перед банком.

До вексельному кредиту у вигляді векселедательского вдаються компанії, які не володіють значними вексельними портфелями.

Підприємства можуть використовувати одночасно обидва види кредиту. Зазвичай пред'явницький вексельний кредит використовують продавці, а векселедательский кредит - покупці.

Вексельний кредит, що надається банком клієнту з використанням векселя в якості інструменту кредитування, має й інші різновиди:

 • - Акцептний (вексельний) кредит. Клієнт але договором з банком виставляє на банк переказний вексель на обумовлену суму кредиту. Банк акцептує вексель на умовах кредитного договору і повинен погасити заборгованість по ньому за рахунок надійшли від клієнта коштів або за власний рахунок (тоді акцептний вексельний кредит перетвориться на звичайний кредит). У разі оплати банком векселя за рахунок коштів позичальника, що надійшли до терміну погашення векселя, основою для визначення ставки вексельного кредиту стане різниця між ставкою надання ординарних кредитів і ставкою залучення коштів;
 • - Акцептно-рамбурсний (вексельний) кредит. Банк акцептує переказний вексель, виставлений на нього покупцем-імпортером. Вексель відразу виписується наказом продавця. Надалі вексель може бути переданий експортеру за товаророзпорядчі документи, виданий на руки покупця-імпортера і врахований і ін .;
 • - Овальний (вексельний) кредит. Банк гарантує платіж, тобто поручається за зобов'язана за векселем особа на випадок його неспроможності.

Форфейтинг (форфетирование) - купівля вимог, що випливають з договорів поставки (у зовнішній торгівлі). Разом з переуступкою вимог за договором форфетіруются векселі, які авалирует банк боржника. Предметом угоди виступають прості векселі боржника (емітовані для оплати отриманого товару) або акцептовані боржником векселя (тратти), виставлені на нього постачальником. З продавця умова про відповідальність за несплату вимоги знімається. Вексель индоссируется держателем на покупця із застереженням "без обороту на нас".

Крім векселів до інструментів кредиту відносяться наступні боргові цінні папери: облігації, іпотечні цінні папери (заставні, іпотечні облігації).

Облігація - борговий цінний папір, що засвідчує відносини позики між її власником (кредитором або інвестором) і особою, що випустила її (позичальником або емітентом). Як інструмент кредиту облігації використовуються для запозичення великих сум відразу у великого числа кредиторів. Емітентами облігацій (позичальниками) можуть бути будь-які юридичні особи: державні органи управління, органи місцевого самоврядування (муніципалітети), корпорації, компанії, фірми різних галузей економіки, банки. Набувачами облігацій (кредиторами-інвесторами) виступають банки та інші фінансові інститути (інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, фінансові компанії), а також фізичні особи.

Механізм кредитування, здійснюваний шляхом випуску і розміщення облігацій, називається облігаційною позикою. Процедура емісії облігацій у більшості країн законодавчо і нормативно регулюється. Емітент розробляє емісійний проспект і реєструє його в уповноважених на те спеціальних органах. У емісійний проспект включаються умови позики (обсяг і цілі емісії, процентний дохід, термін і порядок обігу облігацій, вигляд і властивості облігацій, порядок їх погашення тощо), фінансове і майнове становище емітента.

Облігації класифікуються за різними ознаками:

 • • за типом емітента виділяють державні та муніципальні облігації, корпоративні облігації, банківські;
 • • по забезпеченості - забезпечені матеріальними активами і не забезпечені матеріальними активами;
 • • за формою випуску - готівкові та безготівкові;
 • • по терміновості - короткострокові, середньострокові і довгострокові (в минулому зустрічалися і безстрокові позики);
 • • за формою погашення - конвертовані (в акції, в облігації інших серій і випусків, в товари) і неконвертовані (грошове погашення);
 • • за номінальною вартістю - нізкономінальние облігації (для фізичних осіб) та високономінальние (для інституційних інвесторів).

Іпотечний кредит видається на тривалі терміни (на 5-10-25 років), а погашається позичальником невеликими частинами протягом зазначених строків. При цьому відновлення довгострокових кредитних ресурсів у іпотечних кредиторів відбувається повільно. Тому у них виникає проблема відновлення (рефінансування) довгострокових кредитних ресурсів. Для рефінансування іпотечного кредитування використовуються іпотечні цінні папери - заставні та іпотечні облігації.

Заставна (повне історичну назву - "заставна папір" або "закладений лист") являє собою не що інше, як договір застави на нерухоме майно, що є забезпеченням іпотечної позики. Кредитори, видавши серію довгострокових іпотечних позичок, розміщують на ринку заставні, за номінальною вартістю і по терміну погашення відповідні виданими позиками. Зібрані таким чином довгострокові ресурси кредитори використовують для видачі нової серії іпотечних кредитів. Заставна - довгострокова, надійна й низкодохідного цінний папір.

Іпотечні облігації - це боргові довгострокові і нізкономінальние цінні папери, які також емітуються іпотечними кредиторами з метою формування довгострокових ресурсів для іпотечного кредитування. При іпотечних облігаційних позиках самі заставні не випускаються на ринок, а служать забезпеченням облігацій. Ринок іпотечних цінних паперів є одним із сегментів кредитного ринку.

 • [1] Див .: Бичкова Η. П., Авагян Г. Л., Баяндурян Г. Л. Кредитний договір: економічна і правова природа. М .: Магістр, 2009.
 • [2] Більш докладно про депозитні операції банків див. Гл. 11 даного підручника.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >