Склад, сучасний стан та проблеми розвитку банківської системи Росії

Викладене вище дозволяє представити склад банківської системи в наступному вигляді (рис. 9.2).

Найбільшим у Росії є Ощадбанк. Його активи на початок лютого 2009 становили близько 7 трлн руб., Власний капітал - 788 млрд руб. Відомості про "десятці" найбільших банків Росії представлені нижче (табл. 9.3).

Таблиця 9.3

Основні показники діяльності найбільших банків Росії на 1 лютого 2009 р млрд руб. [1]

Банки

Активи

Власний капітал

Прибуток до сплати податків

Кошти фізичних осіб

Кредити резидентам, які не є банками

Ощадбанк Росії

6811,6

788,5

5,32

3061,8

5352,6

ВТБ

3019,7

381,5

13,56

12,3

1472,6

Газпромбанк

1854,6

136,6

25,73

116,4

798,9

Россельхозбанк

854,4

67,3

0,91

49,32

480.6

Банк Москви

814,8

59,0

0,83

144,29

482,3

Альфа Банк

707,9

61,9

4,6

89,85

444,0

ВТБ-24

625,7

56,1

0,29

332,3

439,9

ЮніКредит Банк

618,4

58,6

4,18

33,6

420,7

Райффайзенбанк

607,0

59,3

-0,8

124,5

368,6

Росбанк

536,9

36.9

-0,29

119,9

339,9

Склад банківської системи Росії

Рис. 9.2. Склад банківської системи Росії

Для більш повного уявлення про склад і структуру банківської системи Росії наведемо їх характеристику за рядом ознак (табл. 9.4).

Таблиця 9.4

Основні критерії класифікації банків банківської системи Росії

Критерії класифікації

Типи банків

Рівень управління

Банк першого рівня - ЦБ РФ

Банки другого рівня - комерційні (ділові)

Тип власності капіталу

 • • Державні.
 • • Приватні.
 • • Змішані (акціонерні)

Ступінь участі іноземного капіталу

 • • Банки з часткою в статутному капіталі іноземних учасників.
 • • Банки без участі іноземного капіталу.
 • • Іноземні банки

Особливості організаційної структури

 • • Банки, що мають філії (у тому числі ібагатофіліальних).
 • • Банки без філій

Масштаб діяльності

 • • Транснаціональні (тобто міжнародні, міждержавні банки).
 • • Банки національного масштабу.
 • • Банки міжрегіональні.
 • • Банки регіональні, муніципальні

Обсяг капіталу

 • • Консорціуми банків.
 • • Банки великі.
 • • Банки середні, дрібні

Особливості статусу

 • • Банки, статус яких визначено банківським законодавством.
 • • Банки, статус яких визначено іншими нормативними правовими актами

Різноманітність критеріїв класифікації банків відображає динамічний розвиток структури і ускладнення складу банківської системи. У Росії і в зарубіжних країнах структури банківських систем в чому подібні, але й мають відмінності - з урахуванням особливостей історичного досвіду і специфіки державного регулювання банківських систем. У табл. 9.4 представлені критерії класифікації банків російської банківської системи. За порівняно короткий період вона пройшла складний шлях становлення, зміцнення, підвищення посередницької ролі, що підтверджується динамікою ряду показників (табл. 9.5).

Незважаючи на суттєвий прогрес у динаміці основних показників розвитку банківської системи Росії, в порівнянні з банківськими системами розвинених країн вона залишається менш розвиненою. Належить її подальше зміцнення. З урахуванням тенденції зростання ВВП, можливостей зростання банківських операцій Асоціацією російських банків розроблено прогноз розвитку банківської системи Росії на період до 2020 р Його основні параметри представлені в табл. 9.6.

Як показав досвід розробки попередніх прогнозів, вони не підтверджуються з абсолютною точністю. Більше того, навіть спільно розроблена Урядом РФ і Банком Росії Стратегія розвитку банківського сектора теж реалізується не повною мірою. Значною мірою це пояснюється відставанням вдосконалення банківського законодавства від потреб практики. Однак і в разі наближення реальних значень, що характеризують стан системи, до показників прогнозного сценарію російській банківській системі належить грунтовно вдосконалюватися не тільки в найближчій, а й у віддаленій перспективі. Активи банківських систем розвинених країн світу значно перевершують обсяг ВВП. Накопичення банківського капіталу було і залишається найбільш значущим фактором капіталізації банківської системи (показник капіталізації - це відношення власного капіталу банку до обсягу всіх акумульованих банківських ресурсів, тобто пасивів), що вкрай важливо для стійкості банківської системи. Масштаби розвитку банківської системи визначаються обсягом її активів. Як випливає з табл. 9.6, в Росії лише за межами 2020 передбачається вирівнювання активів банківської системи та обсягу ВВП. У кожному разі банківська система буде адекватна рівню розвитку національної економіки - в основі її розвитку будуть лежати як досягнення в реальному секторі економіки, так і рівень розвитку фінансового ринку. У зв'язку з цим доречно навести основні показники Стратегії розвитку фінансового ринку на період до 2020 р (табл. 9.7).

У змістовному плані розвиток банківської системи як основи кредитної системи в осяжній перспективі повинне відповідати наступним вимогам, продиктованим її нинішнім станом:

 • • посилення тенденції якісних перетворень системи (підвищення рівня капіталізації та ліквідності, вдосконалення розміщення та поліпшення роботи філіальної мережі);
 • • розширення спектру банківських послуг на основі універсалізації діяльності, подолання відносно високого рівня банківських витрат і підвищення прибутковості банків;

Таблиця 9.5

Динаміка основних показників розвитку банківської системи Росії [2]

Показники

01.01.2001

01.01.2003

01.01.2005

01.01.2008

01.04.2012

1. Активи банківського сектора, млрд руб.

2363

+4145

713

20241

41532

У% до ВВП

32,3

38,3

41,9

61,4

76,1

2. Власні кошти (капітал) банківського сектора, млрд руб.

266,4

581,3

946,6

2671,5

+5378

У% до ВВП

3,9

5,3

5,6

8,1

9,8

У% до активів банківського сектора

12,1

14,0

13,3

13,2

12,9

3. Кредити та інші розміщені кошти, надані нефінансовим організаціям та фізичним особам, млрд руб.

847,4

1796,2

3887,6

12 288,3

28956

У% до ВВП

11,6

16,6

22,8

37,3

53,0

У% до активів банківського сектора

35,9

43,3

54,5

60,7

69,7

Кредити фізичним особам, млрд руб.

44,7

142,2

618,9

3242,1

5895

У% до ВВП

0,6

1,3

3,6

9,8

10,8

У% до активів банківського сектора

1,9

3,4

8,7

16,0

14,2

4. Цінні папери, придбані банками, млрд руб.

473,2

779,9

1086,9

2554,7

+2440

У% до ВВП

6,5

7,2

6,4

7,7

4,5

У% до активів банківського сектора

20,0

18,8

15,2

12,6

5,9

5. Вклади фізичних осіб, млрд руб.

445,7

1029,7

1977,2

5136,8

11984

У% до ВВП

6,1

9,5

11,6

15,6

22,0

У% до пасивів банків

18,9

24,8

27,7

25,4

28,9

У% до грошових доходів населення

11,2

15,1

16,0

24,3

6. Кошти, залучені від організацій, млрд руб.

722,1

1091,4

1986,1

6760,1

5570

У% до ВВП

9,9

10,1

11,6

20,5

10,2

У% до пасивів банківського сектора

30.6

26,3

27,8

33,4

13,4

Таблиця 9.6

Темні зростання банківської системи Росії але активному сценарієм [3]

Показники на кінець року

2005 (факт)

Прогноз

2010

2020

Активи, млрд руб.

+9750

28800

93500

У% до ВВП

45

70

95

Середньорічні темпи зростання за період

2000-2005

2006-2010

2011-2020

У%

32,1

24,0

12,5

Капітал, млрд руб.

+1242

+3740

13510

У% до ВВП

5,7

9,6

13,8

У% до активів банків

12,7

13,3

14,8

Середньорічні темпи приросту за період У%

2000 2005 33,6

 • 2006-2010
 • 25,1
 • 2011-2020
 • 13,7

Таблиця 9.7

Основні показники Стратегії розвитку фінансового ринку [4]

найменування показника

На 01.01.2008

Наприкінці 2020

Капіталізація публічних компаній, трлн руб.

32,3

170

Відношення капіталізації до ВВП,%

97,8

104

Біржова торгівля акціями, трлн руб.

31,4

240

Ставлення біржової торгівлі акціями до ВВП,%

95,1

146

Корпоративні облігації в обігу, трлн руб.

1,2

19

Вартість звертаються корпоративних облігацій по відношенню до обсягу ВВП, трлн руб.

3,6

12

Активи інвестиційних фондів, трлн руб.

0,8

17

Пенсійні накопичення і резерви недержавних пенсійних фондів, трлн руб.

0,6

12

Те ж у% до обсягу ВВП

4,2

18

Річний обсяг публічних розміщень акцій на внутрішньому ринку за ринковою вартістю, трлн руб.

0,7

3

Частка іноземних цінних паперів в обороті російських бірж,%

-

12

Кількість роздрібних інвесторів на ринку цінних паперів, млн чол.

0,8

20

 • • прискорення формування довгострокових ("довгих") ресурсів для розгортання інвестиційних видів кредитування (проектне фінансування, іпотечний кредит, синдиковане кредитування);
 • • зростання концентрації банківського капіталу адекватно концентрації капіталу в масштабі транснаціональних корпорацій (ТНК) і відповідно - здатності повноцінного банківського обслуговування ТНК. Російські ТНК (в переліку компаній, які стосуються світовим лідерам, на початок 2009 р значилися "Газпром", "Інтер РАО ЄЕС", ЛУКОЙЛ, "Норільський нікель", РУСАЛ, "Северсталь", "Базовий елемент", "Роснефть" і ін.). Всі ці компанії переважно користуються зовнішніми кредитами, оскільки в Росії великий кредит в іноземній валюті на тривалий термін під низький відсоток отримати неможливо. Такі компанії повинні розраховувати:
 • - На зростаючу ресурсну підтримку національної банківської системи;
 • - Підвищення здатності банківської системи проводити диференційовану кредитну політику по відношенню до різних секторів бізнесу, включаючи малі та середні підприємства, які в даний час обмежені в отриманні кредитів під склався високий банківський відсоток;
 • - Розвиток міжнародних зв'язків банків, їх кореспондентських відносин, поліпшення основних параметрів їх міжнародного рейтингу;

зниження ризиків функціонування всієї системи страхування банківських вкладів, підвищення страхового відшкодування щодо загальної суми вкладів;

- Вдосконалення роботи банків, пов'язаної з протидією відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Кожне з названих вимог реалізовується при радикальному поліпшенні діяльності ЦБ РФ.

 • [1] Інтерфакс - Центр економічного аналізу; Время новостей. 2009. 3 березня.
 • [2] Таблиця складена за матеріалами Банку Росії.
 • [3] Національна банківська система Росії 2010-2020. М "2006. С. 23.
 • [4] Фінансовий контроль. 2009. № 2 (87). С. 96.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >