Розділ VII. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

У результаті освоєння матеріалу розділу VII студент повинен:

знати

  • • істота проблеми інтеграції програмних засобів обробки документів і методи її вирішення;
  • • призначення, склад і приклади офісних програмних систем;
  • • призначення, склад і приклади мобільних офісних систем;
  • • призначення, склад і приклади хмарних офісів;
  • • необхідність і завдання комплексної автоматизації документаційного забезпечення управління;
  • • способи створення АСДО і приклади розповсюджуваних програмно-технічних рішень АСДО;
  • • порядок створення АСДО;
  • • характеристики АСДО;

вміти

  • • здійснювати вибір офісних систем з урахуванням особливостей конкретних об'єктів своїй професійній області;
  • • визначати необхідність і пропонувати можливі шляхи автоматизації ДОУ;

володіти навичками

постановки завдань автоматизації ДОУ.

КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Проблема інтеграції програмних засобів обробки документів і методи її вирішення

У міру поширення комп'ютерних інформаційних технологій все більша кількість управлінських працівників стало застосовувати у своїй діяльності (в рамках локалізованих робочих місць) ті чи інші програмні засоби. Однак на початковому етапі не приділялося особливої уваги обгрунтованого вибору конкретних видів програмного забезпечення, що призвело до ситуації, коли в одній організації різні співробітники для виконання функцій інформаційного забезпечення використовували різні програмні засоби. Таке положення при різних форматах зберігання даних для різних програмних продуктів унеможливлювало загальне використання інформації в процесі спільної діяльності, що часто призводило до серйозних негативних наслідків.

Дана ситуація поставила проблему розробки та використання комплексу різних інформаційних технологій, що використовують загальні дані, спрямованого на вироблення єдиної для даної організації політики розвитку.

Один з перших підходів до вирішення поставленої проблеми інтеграції функцій і технологій документаційного забезпечення управлінської діяльності був вироблений виходячи з ідеї забезпечення комунікаційної сумісності різних програмних продуктів за рахунок створення спеціальних програм, що здійснюють перетворення даних з одного формату зберігання в іншій.

Досить швидко були розроблені такі програми, виконують функції перетворення даних, насамперед, для технологій одного класу (підготовка текстових документів, розробка електронних таблиць, створення баз даних). Були навіть створено програмні засоби, що здійснюють перетворення даних з одного безлічі форматів в інше. Проте можливості даного підходу були обмежені як значною кількістю форматів зберігання, так і закритістю багатьох форматів для користувачів.

Іншим підходом до інтеграції функцій і технологій документаційного забезпечення управлінської діяльності стала розробка інтегрованих програмних пакетів. Такі пакети припускають в рамках однієї програми реалізацію декількох функцій з встановленням внутрішніх інформаційних зв'язків між ними. У типовий набір функцій таких інтегрованих пакетів увійшли текстовий процесор, табличний процесор, СУБД, система управління комунікаціями. Певний час інтегровані пакети були широко поширені, але їх замкнутість, неможливість розширення і підключення нових функцій звузили сферу їх використання.

Сучасним прикладом даного підходу до інтеграції різних функцій інформаційного обслуговування управлінської діяльності служать особисті інформаційні системи, що поєднують у рамках однієї технології всі функції підтримки та організації робочого місця. Однією з кращих систем такого роду є програма Lotus Organizer, яка підтримує функції планування робочого часу в різних часових горизонтах (від одного робочого дня до декількох років), ведення адресно-телефонного довідника, многоструктуріого блокнота, довідника пам'ятних дат. Аналогічні функції виконують програми Microsoft Outlook, CorelCENTRAL, Star Office Schedule.

В даний час інтеграція функцій документаційного забезпечення управлінської діяльності реалізується виходячи з концепції єдиної інтегруючої середовища. Найпоширенішим прикладом реалізації такого підходу стала операційна система Windows. Всі програми-додатки, призначені для роботи в середовищі Windows, розробляються відповідно до певними специфікаціями, що дозволяє стандартизувати способи обміну інформацією між різними додатками. Середа Windows пропонує кілька технологій взаємодії різних додатків, які дозволяють створювати комбіновані або складові управлінські документи, що включають в себе текст, таблиці, вибірки з баз даних, графічні ілюстрації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >