Розвиток екологічного менеджменту як фактор сталого розвитку регіону

Основи організації екологічного менеджменту в регіоні

Соціально-економічна система будь-якого регіону - досить складне утворення. Воно складається з взаємозалежних елементів природного, соціально-економічного, виробничого, демографічного і політичного характеру. Кожен з цих елементів, як і взаємозв'язок між ними, дуже динамічні. Тому можна говорити про конкурентоспроможність регіону тільки в тому випадку, коли регіон протягом досить тривалого часу зберігає і прогресивно розвиває свої істотні риси (виробничу, економічну та організаційну структуру, характеристики природного середовища, рівень життєзабезпечення населення та ін.), Іншими словами, знаходиться в стані сталого розвитку.

Загальна концепція сталого розвитку соціально-економічних систем коротко описана в параграфі 1.2. Поняття стійкості розвитку виділених територій розкривається в ряді міжнародних і федеральних законодавчих актів, в яких, як правило, це поняття пов'язане із збереженням і поліпшенням характеристик природного середовища проживання людини на даній території. Результатом сталого розвитку регіону можна вважати забезпечення безпеки і сприятливих умов життя його населення. Велике значення для досягнення такого результату має цілеспрямоване обмеження негативного впливу всіх видів діяльності, здійснюваних в регіоні, на природне середовище, а також охорона і раціональне використання природних ресурсів, розташованих на території регіону.

Вищесказане визначає необхідність вдосконалення системи природоохоронної діяльності в регіоні, що передбачає раціональну організацію процесу екологічного менеджменту, чітке визначення місця і ролі кожного з учасників цього процесу і проектування ефективних механізмів їх взаємодії. Оскільки будь-яке підприємство є господарюючим суб'єктом певного регіону країни, то внутріфірмові екологічні рішення повинні прийматися виходячи з особливостей екологічної ситуації в регіоні. Рішення, що приймаються підприємством, не повинні суперечити регіональної екологічної політики і не можуть виходити за рамки можливостей використання коштів регіонального бюджету. Дотримання цієї вимоги забезпечує успішність реалізації такого обов'язкового умови досягнення стійкості розвитку регіону, як забезпечення збалансованості економічних і екологічних рішень, прийнятих у його межах.

Ефективність екологічного менеджменту в регіоні залежить від різноспрямованого впливу великого числа взаємопов'язано діючих організаційних, економічних і політичних чинників. У цій частині підручника приведені в основному організаційні чинники, і, відповідно, особливу увагу приділено таким принципом, як забезпечення комплексності процесу регіонального екологічного менеджменту. Проходження вимогу комплексності по відношенню до процесу екологічного менеджменту вважається обов'язковим і для кожного з господарюючих суб'єктів, проте на рівні регіону виконання цієї вимоги виглядає більш складним, ніж по відношенню до підприємства, оскільки регіон є соціально-економічною системою більш високого порядку, ніж підприємство.

До організаційним методам забезпечення комплексності процесу екологічного менеджменту в регіоні, в першу чергу, відносяться методи, використовувані з метою:

 • • структурного проектування ефективної регіональної системи екологічного менеджменту;
 • • формування єдиного інформаційного простору, що забезпечує обґрунтованість і узгодженість рішень екологічного характеру, що впливають на стійкість розвитку регіону.

На рис. 1.3 наведена укрупнена угруповання організаційних методів, застосування яких доцільно з позицій забезпечення комплексності процесу екологічного менеджменту в регіоні. Нижче дано більш докладний опис цих методів з урахуванням їх цілепокладання.

Організація процесу екологічного менеджменту в регіоні

Рис. 1.3. Організація процесу екологічного менеджменту в регіоні

Методи, використовувані в процесі структурного проектування регіональної системи екологічного менеджменту, представлені трьома наступними складовими.

 • 1. Методи, що дозволяють комплексно обґрунтувати склад і кількість учасників процесу екологічного менеджменту. Тут слід, в першу чергу, назвати такі методи, як цільовий аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду організації управління природоохоронною діяльністю в регіоні, дослідження та оцінка оптимальності схеми супідрядності окремих служб державних органів управління, узагальнення та уточнення компетенцій організацій та установ, позначених в тих законодавчих актах , які регулюють природоохоронну діяльність, побудова дерева цілей регіонального екологічного менеджменту та ін.
 • 2. Методи, за допомогою яких виявляються характер і найбільш ефективні форми взаємозв'язку учасників процесу екологічного менеджменту. Це комплексний аналіз існуючої в регіоні системи технологічної та економічної взаємозв'язку учасників процесу екологічного менеджменту, уточнення їх інформаційних потреб та оцінка якості системи інформування, узагальнення та визначення доцільності використання досвіду функціонування інтегрованих структур природоохоронної діяльності, вже існуючих в даному регіоні, інших регіонах країни та ін.
 • 3. Методи, застосовувані з метою оптимального розподілу функцій і завдань екологічного менеджменту між учасниками даного процесу (складання повного каталогу завдань і функцій, моделювання поділу функцій та ін.). Критеріями оптимальності розподілу функцій і завдань служать повнота їх подання в загальній системі екологічного менеджменту, відповідність змісту завдань і функцій рівню управління, а також відсутність дублювання управлінських робіт.

З позицій структурного проектування екологічний менеджмент в регіоні являє собою ієрархічно організовану систему, що має рівні управління, на яких відбувається: формування стратегії розвитку екологічної ситуації в регіоні; розробка тактичних рішень, які конкретизують регіональну стратегію; прийняття рішень, наступних тактиці екологічного менеджменту.

Для кожного рівня передбачені процедури контролю над виконанням і ефективністю реалізації відповідних функцій менеджменту (аналіз, планування, організація, мотивація, облік).

Помилки η структурному проектуванні можуть стати причиною недостатньої узгодженості (іноді і суперечливості) цілей учасників процесу екологічного менеджменту в регіоні, відмінності в оцінці пріоритетів окремих завдань різними учасниками процесу управління і, як наслідок, неузгодженість у діях, спрямованих на формування сприятливого природного середовища. Крім того, помилки проектування знижують (в крайньому випадку, взагалі не забезпечують) синхронність дій учасників процесу, що призводить до падіння результативності менеджменту.

Розглянемо можливий склад учасників процесу екологічного менеджменту в регіоні. Численність учасників визначає необхідність їх угруповання відповідно до характером і масштабом вирішуваних завдань. Нижче наведена укрупнена угруповання, відповідно до якої учасники процесу екологічного менеджменту об'єднані таким чином:

 • • група 1 - організації та установи, що входять в систему державного управління, у компетенції яких знаходиться вирішення стратегічних і тактичних завдань оптимізації природного середовища регіону;
 • • група 2 - організації, безпосередньо зайняті природоохоронною діяльністю, для яких ця діяльність є основною;
 • • група 3 - наукові установи, в програму діяльності яких включені дослідження, спрямовані на вирішення екологічних проблем, а також освітні установи, що займаються підготовкою фахівців, бакалаврів і магістрів в галузі екології та екологічного менеджменту;
 • • група 4 - громадські організації, зацікавлені в забезпеченні збереження природного середовища регіону і, таким чином, у підвищенні якості життя його населення.

Далі наведено приблизний перелік завдань, що вирішуються в кожній з цих груп учасників процесу екологічного менеджменту. Цей перелік приблизний, так як реальний склад завдань і їх розподіл між учасниками процесу екологічного менеджменту залежать від структури управління і рівня актуальності окремих екологічних проблем у кожному конкретному регіоні.

Група 1. Учасники, що входять до групи процесу екологічного менеджменту (організації та установи, що входять в систему державного управління), знаходяться на різних рівнях регіонального управління. Це як регіональні органи управління вищого рівня (група 1.1), так і органи управління населених пунктів регіону та їх муніципальних утворень (група 1.2). Крім того, до цієї групи включаються організації, що здійснюють функції державного контролю (група 1.3).

Група 1.1. Регіональні органи управління вищого рівня (наприклад, міністерство природокористування регіону) здійснюють управління у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, керуючись не тільки екологічними інтересами населення самого регіону, а й, в першу чергу, державною концепцією охорони навколишнього середовища. Відповідно до цього вони вирішують принципові і особливо актуальні завдання екологічного менеджменту, що мають стратегічний характер.

Перерахуємо деякі з таких завдань:

 • • розробка та своєчасне коректування загальної регіональної політики в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища, виконувана на основі інтерпретації фіксованого набору аналітичних даних. Важливо, що цілі екологічної політики регіону повинні бути узгоджені з головною метою екологічної політики держави. Ця мета структурована в Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 р Відповідно до неї поліпшення якості природного середовища в регіоні повинно розглядатися з позицій поліпшення екологічних умов життя населення, що характеризує вибір критерію оптимізації екологічних параметрів при розробці регіональної політики. Крім того, у Концепції визначається необхідність формування екологічно орієнтованої моделі розвитку економіки регіону, що призводить до необхідності досягнення збалансованості економічної та екологічної програми розвитку регіону;
 • • доповнення і своєчасне коректування документів, що становлять законодавчу та нормативну базу управління природоохоронною діяльністю в регіоні. Це дозволяє, наприклад, чітко позначити відповідальність суб'єктів господарської діяльності в питаннях поводження з відходами виробництва та розширити вимоги із утилізації відходів, що має передбачатися, зокрема, при розробці проектів виробництва нової для підприємства продукції;
 • • визначення обсягів та джерел фінансування, повною мірою забезпечує реалізацію регіональної екологічної політики. Удосконалення методів контролю над фінансовими потоками;
 • • розробка процедур реалізації соціально-економічних методів, традиційно використовуваних в процесі екологічного менеджменту, і проектування інноваційних методів. До теперішнього часу вже сформувався комплекс соціально-економічних методів екологічного менеджменту, найбільш популярних в нашій країні і за кордоном. У їх числі можна назвати такі методи, як стягування плати за використання ресурсів та за забруднення навколишнього середовища, введення заохочувальних цін, і надбавок при реалізації екологічно чистої продукції, кредитування екологічних проектів, екологічне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної населенню, природному середовищу та економіці регіону, а також формування екологічних фондів і т.д .;
 • • кількісне і структурний визначення першочергових та загальних потреб регіону в природних ресурсах (енергетичних, мінерально-сировинних, водних, лісових та ін.) Та забезпечення довготривалих і надійних джерел задоволення цих потреб;
 • • координація діяльності органів виконавчої та муніципальної влади, спрямованої на вирішення екологічних проблем з урахуванням специфіки екологічної ситуації, що склалася на окремих територіях регіону;
 • • організація своєчасного і повного інформування органів місцевого самоврядування, організацій і населення про проблеми забезпечення екологічної стійкості регіону, про використовувані методи і результати вирішення цих проблем та ін .;
 • • формування регіональної концепції розвитку ринку вторинних ресурсів. Подібна концепція включає опис регламентів використання методів регулювання ринку (процедуру ліцензування окремих видів діяльності суб'єктів ринкових відносин, порядок проведення екологічної експертизи, види і періодичність екологічного контролю, технічні регламенти), а також визначення області найбільш раціонального використання окремих методів, що забезпечують економічне стимулювання ефективної діяльності та збалансованого взаємодії учасників ринку вторинних ресурсів.

Група 1.2. Склад основних завдань регіональних органів управління, що відповідають за вирішення екологічних проблем в межах кожного конкретного населеного пункту регіону, характеризується тим, що на даному рівні управління здійснюється координація процесу прийняття рішень в області охорони навколишнього середовища, природокористування та забезпечення екологічної безпеки, віднесених до компетенції органон місцевого самоврядування. Наведемо перелік найбільш часто зустрічаються в практиці екологічного менеджменту завдань, що вирішуються цією групою учасників:

 • • організація процесу розробки проектів з поліпшення екологічної ситуації на території даного населеного пункту регіону і систематичний контроль над ходом реалізації цих проектів. Це комплексне завдання. Наприклад, для досить коректного обгрунтування і прийняття надалі остаточного рішення про здійснення екологічних проектів необхідно виконання таких завдань, як узагальнення, аналіз, та інтерпретація інформації, що міститься у формах державної статистичної звітності. Звіти являють собою важливе джерело інформації, використовуваної в процесі екологічного менеджменту, оскільки в них відбито стан параметрів навколишнього середовища в регіоні, рівень дотримання вимог до зберігання та переробки відходів виробництва та споживання і т.п .;
 • • фінансове і організаційне сприяння інноваційному розвитку системи збору та переробки відходів виробництва і споживання, що забезпечує не тільки охорону природного середовища регіону, але й одержання вторинних ресурсів, а також підвищення рівня трудової зайнятості населення регіону;
 • • формування і розміщення замовлень на проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на вирішення екологічних проблем регіону, проектних та вишукувальних робіт, пов'язаних з природоохоронною діяльністю та будівництвом природоохоронних об'єктів;
 • • участь в організації екологічної освіти та визначенні його регіональної складової, а також екологічна просвіта населення регіону, що пов'язано, зокрема, із забезпеченням населення підвідомчій території необхідною інформацією, що стосується характеру і результатів природоохоронної діяльності в регіоні;
 • • участь в організації системи справляння платежів, здійснюваних у зв'язку з негативним впливом на навколишнє середовище об'єктів природокористування, розташованих в кожному з муніципальних утворень, і контроль над функціонуванням цієї системи.

Група 1.3. Постійне і серйозну увагу суспільства, що приділяється екологічним проблемам, оцінює необхідність постійного проведення державного контролю над діяльністю, спрямованою на вирішення цих проблем. Основне завдання служб державного екологічного контролю полягає в тому, щоб господарюючі суб'єкти регіону повною мірою дотримувалися вимог, що містяться в актах природоохоронного законодавства.

До суб'єктів, що здійснюють державний екологічний контроль, відноситься ряд організацій, що діють на території регіону. У їх числі слід, передусім, назвати організації, підвідомчі Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд), і організації, підвідомчі Федеральній службі з нагляду у сфері природокористування (Роспріродонадзор). У регіоні діють і інші організації, що здійснюють перманентний екологічний контроль, що проводять державну екологічну експертизу та ін. Діяльність кожної із контролюючих організацій спрямована на реалізацію завдань контролю конкретного характеру, а їх компетенція встановлюється відповідними законодавчими актами.

Так, в процесі технічного нагляду вирішуються завдання контролю над веденням робіт, пов'язаних з користуванням надрами. Оцінка проводиться контролюючою організацією з урахуванням можливого шкідливого впливу виробництва цих робіт на природне середовище регіону і здоров'я його населення. Фахівцями технічного нагляду здійснюється екологічний контроль по відношенню до об'єктів федеральної власності, а також контроль над дотриманням вимог законодавства РФ до організації процесу поводження з відходами виробництва і споживання. Передбачений також контроль за дотриманням вимог законодавства РФ у галузі охорони атмосферного повітря і т.д. Ростехнагляд забезпечує розробку і коригування правових актів з організації контролю та нагляду в галузі охорони природного середовища. Діяльність цієї служби (наприклад, ліцензування діяльності з експлуатації хімічно небезпечних виробництв або діяльності з перевезення небезпечних вантажів залізницею) сприяє зниженню негативної техногенного навантаження на природне середовище регіону.

При здійсненні природного нагляду увагу контролюючого органу спрямоване на раціональне вирішення проблем використання і відтворення об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання. У ході природного нагляду здійснюється також державний земельний контроль і контроль по відношенню до діяльності, що стосується водного та лісового фонду (у тому числі контроль над процесом відтворення лісових угідь) і особливо охоронюваних природних територій. У регіонах діють організації, підвідомчі Роспріродонадзору. Так, і Північно-Західному федеральному окрузі існує департамент цієї служби, а в Санкт-Петербурзі - Управління Роспріродонадзора.

Ефективним методом контролю є проведення державної екологічної експертизи, мета і зміст якої докладно описані у відповідному Федеральному законі, розкритому в розд. 2.2 цього підручника. Екологічну експертизу об'єктів федерального значення здійснює Ростехнагляд. У регіонах існують організації, які проводять екологічну експертизу на об'єктах регіонального значення. Наприклад, в Санкт-Петербурзі цим займається Комітет з природокористування, охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки. У результаті проведення державної екологічної експертизи об'єктів регіонального рівня видаються та продовжуються дозволу на викид шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря юридичним особам і індивідуальним підприємцям, які мають стаціонарні джерела таких викидів, оцінюється з позицій екології підприємницька діяльність, проектована на території регіону і т.д .

Група 2. Група учасників процесу екологічного менеджменту (організації, безпосередньо зайняті природоохоронною діяльністю) включає державні та комерційні організації, а також організації, що функціонують в регіоні на основі державно-приватного партнерства. Завдання, які вирішуються цими учасниками процесу екологічного менеджменту, можна розділити на дві частини: завдання організаційного, методичного та правового забезпечення процесу екологічного менеджменту; завдання по безпосередній організації та проведення робіт, спрямованих на збереження і поліпшення параметрів природного середовища.

Завдання організаційного, методичного та правового забезпечення процесу екологічного менеджменту включають:

 • • проведення інструментального контролю над станом об'єктів навколишнього середовища на території регіону. Інструментальний контроль передбачає визначення обсягу і складу промислових викидів, параметричний аналіз стану атмосфери, природних і стічних вод, питної води, складання карт джерел забруднення природного середовища в регіоні, обробку інформації про стан об'єктів скупчення відходів (насамперед, небезпечних) і дотриманні правил проведення процедур поводження з ними на території регіону і т.д .;
 • • розробку природоохоронної документації у відповідності з діючими законодавчими нормами (розробка паспорта відходів, експертиза проектів освоєння особливо охоронюваних територій тощо);
 • • надання консультаційної допомоги організаціям регіону в реалізації регіональної екологічної політики та знанні, а також дотриманні норм природоохоронного законодавства з урахуванням регіональної специфіки;
 • • створення, своєчасне коректування і ведення кадастру промислових відходів в даному регіоні;
 • • проектування та забезпечення функціонування та оперативного оновлення єдиної інформаційної системи, що забезпечує успішне вирішення завдань екологічного менеджменту на території регіону;
 • • оцінку очікуваної і фактичної ефективності окремих заходів і комплексних проектів, передбачених в цільових екологічних програмах, що розробляються і діють на території регіону.

Завдання щодо безпосередньої організації та проведення робіт, спрямованих на збереження і поліпшення параметрів природного середовища, включають:

 • • пряме звернення з відходами: збір, транспортування, сортування, утилізацію і первинну переробку відходів виробництва та споживання; зберігання, знешкодження та захоронення небезпечних матеріалів і відходів; санацію територій, акваторій і робітників, а також житлових приміщень з використанням прогресивних технологій дегазації та знешкодження і т.п .;
 • • виробництво вторинної продукції на основі використання перероблених відходів і її реалізацію на території регіону і на зовнішньому по відношенню до регіону ринку;
 • • виконання комплексу робіт з проектування, будівництва, поточної експлуатації, облаштування та рекультивації полігонів зберігання та ліквідації побутових і промислових відходів на території регіону;
 • • проведення профілактичних робіт щодо запобігання аварійним ситуаціям і своєчасне проведення аварійно-відновлювальних робіт з урахуванням сучасних технологічних рішень в частині поводження з відходами та іншими небезпечними матеріалами, в тому числі проведення аварійних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій, викликаних скупченням відходів, особливо тих з них, які становлять небезпеку для здоров'я населення регіону.

Група 3. Науково-дослідні організації, розташовані на території регіону і займаються пошуком найбільш ефективних методів вирішення екологічних проблем, найчастіше ставлять перед собою наступні завдання:

 • • дослідження тенденцій екологічної ситуації в регіоні і розробка методів оптимізації природоохоронної діяльності. Розвиток методології прогнозування, а також формування робочих методик прогнозу, використання яких має забезпечити достовірність, точність і обгрунтованість прогнозів розвитку екологічної ситуації в підприємстві (на окремій території регіону, в регіоні в цілому), виконуваних іншими організаціями, включеними в процес екологічного менеджменту;
 • • побудова базової моделі прогнозованих змін природного середовища регіону, що представляється досить складним завданням, оскільки для об'єктів екологічного менеджменту характерно велика кількість взаємозалежних змінних характеристик;
 • • вивчення і розвиток методів вдосконалення структурно функціональної організації охорони регіональних екосистем (басейнів річок, охоронюваних природних територій тощо);
 • • узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду застосування інноваційних методів збереження, відтворення та раціонального використання природних ресурсів регіону, власна розробка подібних методів і проектування процедур їх впровадження;
 • • розвиток методологічних основ екологічного моніторингу з урахуванням актуальності окремих завдань екологічного менеджменту в регіоні.

Група 4. Завдання громадських організацій (студентських екологічних клубів, добровільних об'єднань захисників навколишнього середовища тощо) досить різноманітні, і їх склад залежить від характеру і масштабу діяльності кожної з цих організацій та актуальності окремих екологічних проблем в даному регіоні.

Наприклад, студентські громадські організації часто виконують завдання, певним чином пов'язані з процесом навчання у профільному установі вищої та середньої професійної освіти. Це може бути, наприклад, робота, проведена студентами в області екологічної освіти і виховання школярів. Студенти часто беруть участь у наукових екологічних та біологічних дослідженнях, проводять анкетування, спрямоване як на виявлення думки населення регіону за окремими екологічним проблемам, так і на інформування населення з загальних питань екологічної регіональної політики. Студентські організації можуть ініціювати екологічні акції або брати участь в акціях, організованих іншими громадськими організаціями і т.д. Результати роботи студентів у громадських екологічних об'єднаннях доцільно використовувати як матеріал для виконання курсових і дипломних робіт, для наукових публікацій, а також для презентацій на наукових і науково-практичних конференціях.

Розглянувши основні методичні питання структурного проектування системи екологічного менеджменту, перейдемо до методів формування інформаційного простору, що забезпечує обґрунтованість і узгодженість управлінських рішень екологічного характеру в регіоні.

Реалізація управлінських впливів, спрямованих на забезпечення екологічної стійкості розвитку регіону, стає ефективною тільки при відповідному інформаційному забезпеченні процесу екологічного менеджменту. У даний процес залучено велика кількість учасників, не пов'язаних адміністративно, але діяльність яких, тим не менш, повинна бути узгоджена. Тому необхідно формування єдиного інформаційного простору, службовця основою збалансованості рішень, прийнятих учасниками процесу екологічного менеджменту.

Інформаційний простір - цілеспрямовано сформована, організаційно упорядкована і своєчасно оновлювана сукупність інформації, доступної всім учасникам процесу екологічного менеджменту, отримання і використання якої на основі сучасних інформаційних технологій, що забезпечують комунікації, дозволяє кожному учаснику процесу екологічного менеджменту прийняти обгрунтовані рішення в межах своєї компетенції, своєчасно скоригувати їх і визначити найбільш ефективні методи реалізації цих рішень.

Мета формування інформаційного простору, що полягає в підвищенні ефективності екологічного менеджменту, може бути досягнута, якщо буде заздалегідь врахована ймовірність виникнення таких причин зниження якості інформації, як її недостовірність, перевантаженість каналів зв'язку, недолік горизонтальних інформаційних зв'язків, неповна сумісність інформаційного та програмного забезпечення і т. д. Методи підвищення якості інформації докладно розглядаються в навчальних дисциплінах, присвячених проблемам вдосконалення інформаційних технологій.

Базовою інформацією при формуванні інформаційного простору можна вважати інформацію про стан природного середовища регіону. Вітчизняний і зарубіжний досвід екологічного аудиту до теперішнього часу дозволяє визначити кращі методи отримання подібної інформації. До таких методів, перш за все, відноситься екологічний моніторинг. Визначимо поняття екологічного моніторингу з позицій задач забезпечення стійкості регіону.

Екологічний моніторить, що проводиться з метою визначення факторів підвищення стійкості регіону, - постійно діюча і організаційно оформлена система оцінки параметрів природного середовища, що дозволяє отримати інформацію, використовувану як в процесі оперативного екологічного менеджменту, так і при розробці регіональної програми природоохоронної діяльності, коли за основу приймається прогноз змін у стані природного середовища регіону, виконаний з урахуванням сформованих тенденцій, а також з урахуванням регіональних програм розвитку сельбищних територій [1], промисловості і транспорту.

Особлива значимість проведення моніторингу та активного використання його результатів при прийнятті рішень в системі екологічного менеджменту пов'язана з тією обставиною, що екологічна ситуація в регіоні відноситься до ключових регіональним факторам якості життя населення. Результати екологічного моніторингу дозволяють виявити найбільш активні та розвиваються джерела забруднення природного середовища регіону, що враховується в ході розробки регіональних екологічних проектів та при узгодженні їх з проектами розвитку економіки регіону.

Перерахуємо вимоги, які повинні бути враховані при формуванні та подальшому вдосконаленні системи інформаційного забезпечення екологічного менеджменту.

 • 1. Скоординоване використання всіх регіональних джерел екологічної інформації. При вирішенні організаційних питань інформаційного забезпечення екологічного менеджменту слід врахувати, що в регіоні, як правило, існує не одна система спостереження за станом навколишнього середовища. Системи спостереження належать різним підприємствам і відомствам, діяльність яких часто протікає автономно. У результаті відбувається дублювання інформації і одночасно частина цінної інформації втрачається. Таким чином, необхідно проведення порівняльного аналізу характеру екологічної інформації, одержуваної усіма регіональними системами спостереження, і подальше узгодження змісту, форми подання та періодичності отримання інформації з точним зазначенням її користувачів.
 • 2. Організаційне виділення управлінської структури, яка відповідає за відбір, узагальнення, згущення і передачу інформації. Для виконання цієї вимоги необхідно визначення завдань подібної структури та уточнення характеру її взаємодій з кожним з учасників процесу екологічного менеджменту. Зокрема, можна позначити такі ключові завдання подібної структури, як розподіл функцій інформаційного забезпечення між організаціями та підприємствами, залученими в систему екологічного менеджменту, а також визначення напрямку і періодичності інформаційних потоків, включаючи проектування і коригування змісту інформаційних масивів, а також розробку методів згущення і відбору інформації. Питання про те, чи буде подібна структура автономної або стане підрозділом якого-небудь регіонального органу управління, вирішується з урахуванням величини регіону, кількості джерел техногенного впливу на природне середовище та інших регіональних факторів.
 • 3. Формування банків довідкових даних. Існування таких банків, в першу чергу, повинно забезпечити інформування суб'єктів малого та середнього бізнесу, що займаються переробкою відходів, потенційних споживачів вторинних ресурсів, а також інвесторів. Так, доцільно сформувати банк даних про виробників вітчизняної техніки, використовуваної в процесі природоохоронної діяльності, а також банк даних про прогресивні технологіях переробки відходів і використання вторинної сировини. Важливою видається також інформація про можливих споживачів вторинних ресурсів.
 • 4. Формування цільової інформації, що забезпечує перманентний облік думки населення з екологічних проблем і використовуваної регіональними органами управління при виборі методів вирішення цих проблем, що відповідає принципу забезпечення зворотного зв'язку в системі регіонального управління. Ініціативний характер формування подібної інформації (наприклад, в результаті проведення громадськими організаціями разових акцій, спрямованих на виявлення думки населення) розширює інформацію, але не забезпечує її репрезентативність і сталість отримання.
 • 5. Ефективне використання інтелектуального потенціалу регіону. Наукові організації регіону повинні залучатися не тільки до розробки методів прогнозування, екологічного моніторингу і т.п., але і до технічного, економічному, а також організаційного обґрунтуванню вибору екологічних проектів, що фінансуються з регіонального бюджету і реалізованих на базі державно-приватного партнерства.
 • 6. Формування блоку інформації, що дозволяє підприємцям і регіональним органам управління обгрунтувати вибір стратегії розвитку природоохоронної діяльності. Подібна інформація повинна включати відомості не тільки про поточний стан природного середовища, а й аналітичні дані про розвиток окремих видів економічної діяльності в регіоні, узагальнені дані про прогресивних технологіях поводження з відходами виробництва і споживання, відомості про інтенсивність туристичних потоків в регіоні і т.п.

Створення єдиного інформаційного простору в системі регіонального екологічного менеджменту можна розглядати як необхідну умову успішної інтеграції діяльності підприємців, що мають відношення до природоохоронної діяльності в регіоні. Далі буде розглянута така форма економічної інтеграції, як формування регіональних природоохоронних кластерів.

 • [1] СНиП 23-05-95. Природне і штучне освітлення. Територія, призначена для розміщення житлового фонду, громадських будівель і споруд і т.д. Джерело •. Будинок: Будівельна Термінологія. М .: Бук-прес, +2006.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >