Вплив екології робочих приміщень на економічні результати діяльності підприємства

Економічні передумови оптимізації екології робочих приміщень

Раніше було визначено і структуровано поняття екології робочих приміщень і обгрунтована актуальність оптимізації екологічних параметрів виробничого середовища із загальних позицій збереження здоров'я працівників підприємства (див. Параграф 1.5).

Виробнича середу - простір, обмежений відповідно до прав власності підприємства і заданий його виробничою структурою, в якому розташовані засоби і предмети праці і здійснюється трудова діяльність персоналу підприємства.

При оцінці екологічних параметрів, як правило, розглядаються окремі замкнуті підпростору, в яких розташовані робочі місця певних професійних груп працівників.

Проблема оптимізації екологічних параметрів виробничого середовища повинна бути актуалізована також і з позицій економічних інтересів підприємців, оскільки робочі приміщення являють собою сукупність виробничих і адміністративних приміщень, що належать конкретному підприємству. Екологічні характеристики виробничого середовища в робочих приміщеннях стосуються якості життя працівників саме цього підприємства, і оптимізація екології робочих приміщень може відбуватися тільки в результаті дій адміністрації підприємства. Тому важливо визначити, в чому полягає і яким чином може бути оцінена економічна зацікавленість адміністрації підприємства в успішному вирішенні внутрішньовиробничих екологічних проблем.

Будемо виходити з того, що економічні інтереси підприємця не суперечать ключовим соціально-економічним цілям функціонування підприємства. Якщо взяти до уваги такі пріоритетні цілі, як збереження (підвищення) економічної спроможності підприємства, забезпечення високої конкурентоспроможності продукції, зростання прибутку і т.п., то цілком очевидною виглядає зацікавленість підприємця у високому трудовому потенціалі підприємства.

Трудовий потенціал підприємства - сукупність властивостей працівника, що характеризують його здатність вирішувати знаходяться в його компетенції поточні та перспективні завдання виробничої і комерційної діяльності, здійснюваної підприємством.

З наведеного вище визначення випливає, що рівень трудового потенціалу підприємства залежить від працездатності працівників. Її фактором є їхнє здоров'я, стан якого багато в чому визначається екологічними параметрами виробничого середовища. Отже, рішення внутрішньовиробничих екологічних проблем входить у коло економічних інтересів підприємця і, відповідно, має передбачатися як в ході перспективного проектування соціально-економічного розвитку підприємства, так і в процесі вирішення питань поточного управління виробництвом продукції (процесом надання послуг).

В управлінських проектах підприємства метою вирішення проблем екології виробничих і адміністративних приміщень декларується поліпшення умов праці працівників, а екологічні характеристики, відповідно, розцінюються як кількісні оцінки умов праці.

Визначення умов праці працівників підприємства як сукупності факторів виробничого середовища і виробничого процесу дано в ст. 209 Трудового кодексу РФ (ТК РФ) [23]. Однак при оцінці екології робочих приміщень мова йде не про всі елементи, включених в загальну сукупність умов праці працівників, а тільки про тих з них, які є факторами виробничого середовища і утворюють групу санітарно-гігієнічних умов праці.

До санітарно-гігієнічним умовам праці відносять: температуру повітря у виробничому та адміністративному приміщенні, вологість, рівень забруднення повітря, рівень виробничого шуму і вібрації, наявність в робочому приміщенні або поруч з ним джерел опромінення і ультразвуку, щільність теплового випромінювання нагрітих поверхонь.

Частина санітарно-гігієнічних умов праці визначає стан виробничого мікроклімату (температура повітря, рівень вологості в робочому приміщенні, швидкість руху повітря). Сукупність цих умов у процесі організації праці розглядається як комплексний елемент виробничого середовища. На мікроклімат у робочому приміщенні крім виробничих факторів значний вплив мають зовнішні кліматичні умови. Це в особливій мірі характерно для окремих галузей економіки (будівництво, сільське господарство тощо) та регіонів країни, де спостерігаються екстремальні значення параметрів зовнішнього клімату.

Докладна характеристика санітарно-гігієнічних умов праці, критерії їх оцінки та класифікація наведені в [20]. Прикладів угруповання умов купа, використовуваних менеджерами при вирішенні проблем організації праці в підприємстві, досить багато. Найбільш часто застосовують таку класифікацію, відповідно до якої, крім санітарно-гігієнічних, виділяють групу психофізіологічних умов праці та групу соціально-психологічних та естетичних умов праці.

До групи психофізіологічних умов праці включають ступінь монотонності праці, його інтенсивність, режим праці та відпочинку, рівень фізичного та емоційного навантаження працівника і т.п.

Група соціально-психологічних і естетичних умов праці досить різноманітна: до її складу, наприклад, входять стан соціально-психологічного клімату на підприємстві; тип лідерства, підтримуваний адміністрацією; рівень соціальної напруженості в колективі; колірне рішення, вибране при обробці виробничих приміщень; наявність і якість медичного страхування.

Іншими словами, в цьому випадку враховуються умови праці, пов'язані: 1) із взаємовідносинами в колективі і 2) формуванням у працівників емоцій, що виникають як результат впливу виробничого дизайну, зовнішніх ознак корпоративної культури і т.п.

Для кожного з елементів умов праці встановлюються психофізіологічні норми, орієнтуючись на які можна визначити, до якого класу відносяться умови праці на даному робочому місці або в даному робочому приміщенні. Умови праці при цьому класифікуються як оптимальні або як допустимі, а в певних випадках, зафіксованих у нормативних актах, як шкідливі (якщо їх вплив на працівників може бути причиною виникнення професійних захворювань) або як небезпечні (якщо їх вплив може призвести до травми або загрозу життю працівника). Критерієм оптимальності в даному випадку виступає відповідність фактичного стану умов праці нормативним вимогам. Слідуючи вказаному критерію, стан санітарно-гігієнічних умов праці оцінюється шляхом порівняння їх нормативних і фактичних кількісних характеристик.

Нормативні характеристики санітарно-гігієнічних умов праці визначені в міжнародних, федеральних, міжгалузевих і галузевих стандартах, правилах і нормах і є обов'язковими для виконання на підприємствах незалежно від їх організаційно-правової форми. Стандарти, норми і правила диференційовані. Вони розрізняються не тільки для працівників окремих галузей, що цілком обгрунтовано з урахуванням галузевої специфіки виробничого процесу, але і для окремих груп працівників (наприклад, існують норми умов праці, що враховують психофізіологічні особливості жінок).

Основою для визначення норм санітарно-гігієнічних умов праці служить інформація про характер і силу впливу окремих параметрів виробничого середовища на здоров'я та самопочуття працівників [20, 22 та ін. |.

Фактичні характеристики санітарно-гігієнічних умов праці працівників підприємства, як правило, визначаються інструментальним шляхом. Для вимірювання параметрів виробничого середовища використовуються спеціальні прилади та пристрої: термометри, барометри, гігрометри, люксметри, радіометри, дозиметри і т.д. Оскільки підприємство часто не може повністю інструментально забезпечити проведення екологічної експертизи, до неї можуть бути залучені незалежні організації, що спеціалізуються на оцінці умов праці.

Існують певні правила проведення інструментальних вимірів стану виробничого середовища, що забезпечують достовірність оцінки санітарно-гігієнічних умов праці. Так, заміри температури повітря, вологості і т.д. повинні виконуватися в робочому приміщенні в різний час року і доби і на певній висоті від підлоги (наприклад, в зоні дихання працівників, на рівні ніг). При підготовці до проведення замірів визначаються фіксовані точки виробничого та адміністративного приміщення: поблизу від дверних отворів, в місцях найбільш щільного знаходження робочих місць, на певній відстані від захисних пристроїв (кондиціонерів, теплових повітряних захистів, ізолюючих поверхонь і т.д.). Для того щоб визначити дієвість встановленого в приміщенні устаткування, використовуваного для поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, заміри повинні виконуватися як при включеному, так і вимкненому обладнанні. При виборі місця замірів враховується також наявність в робочому приміщенні джерел активного негативного впливу на стан виробничого середовища (наприклад, як кричав, що випромінює, забруднюючої повітряне середовище обладнання).

При кількісній оцінці якого-небудь з елементів санітарно-гігієнічних умов праці (УТ,) на кожному окремому робочому місці враховуються наявність і ступінь відхилення фактичної величини відповідного показника (рівень шуму, температура і ступінь вологості повітря і т.д.) від його нормативної величини . Далі виконується оцінка екологічної ситуації для всього робочого приміщення. При цьому береться до уваги кількість робочих місць, для яких встановлено, що фактичне стану умов праці відповідає нормативному значенню

(1.3)

де i - один з елементів санітарно-гігієнічних умов праці (температура повітря у виробничому та адміністративному приміщенні, вологість і рівень забруднення повітря, рівень шуму і вібрації, рівень опромінення і т.д.); РМнорм - кількість робочих місць, для яких не встановлено негативний відхилення фактичного значення i -го елемента умов праці від його нормативного значення; РМобщ - загальна кількість робочих місць, розташованих в даному виробничому або адміністративному приміщенні.

Загальний рівень умов праці на підприємстві або в одному зі сто виробничих чи адміністративних підрозділів визначається як середня величина оцінки окремих елементів умов праці з урахуванням сили впливу негативних відхилень кожного з елементів умов праці на здоров'я працівників

(1.4)

де N - кількість оцінюваних за формулою (1.3) елементів санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві або в одному з його підрозділів; K1, К2, ..., Кn - коефіцієнти, що визначають значимість окремих елементів санітарно-гігієнічних умов праці, оцінювану з урахуванням характеру і сили їх негативного впливу на здоров'я працівників.

Ці коефіцієнти визначаються з урахуванням специфіки виробничого процесу шляхом медичних досліджень або експертної оцінки і можуть істотно різнитися не тільки для різних підприємств, але і для різних виробничих і адміністративних приміщень, в яких розташовані підрозділи одного і того ж підприємства.

Крім інструментального методу оцінки санітарно-гігієнічних умов праці, використовується метод експертних оцінок. Фахівцям у галузі організації праці та (або) працівникам, зайнятим на обстежуваних робочих місцях, пропонується оцінити окремі елементи умов праці або в балах, або використовуючи описові (аксіологічні) оцінки. В останньому випадку можуть бути, наприклад, запропоновані такі варіанти оцінки кожного з елементів умов праці, як "добре", "задовільно", "погано". При використанні описових оцінок проектується шкала вимірювань, відповідно до якої кожному з оціночних суджень присвоюється бал, що представляє собою певне число. Це дозволяє перейти від описових до кількісних оцінок умов праці на кожному робочому місці і у виробничому або адміністративному приміщенні в цілому і, керуючись цим, прийняти рішення про найбільш актуальні заходах, спрямованих на оптимізацію екології робочих приміщень.

Використання методу експертних оцінок дає менш точну інформацію про стан умов праці, ніж використання інструментального методу, оскільки думка експертів істотно залежить від їх кваліфікації, віку, досвіду роботи, сумлінності та наявності будь-яких особливих інтересів і, як наслідок, може бути недостатньо об'єктивним . Тому експертна оцінка використовується обмежено, наприклад при нестачі коштів на проведення інструментальної оцінки умов праці, або при вирішенні питання про необхідність комплексної оцінки, або при виявленні рівня задоволеності працівників підприємства умовами праці у зв'язку з проблемою плинності кадрів і т.п.

Залежно від стану умов праці, встановленого в результаті обстеження виробничого середовища, менеджерами підприємства:

  • • встановлюється пріоритет і визначається характер управлінських рішень, спрямованих на досягнення оптимальності екологічних характеристик робочих приміщень;
  • • уточнюється склад і розраховується величина необхідних витрат на реалізацію запроектованих рішень;
  • • визначається обсяг і джерело фінансування проектів з оптимізації екології робочих приміщень;
  • • розробляються плани заходів із зазначенням виконавців і термінів виконання кожного з рішень і встановлюються процедури контролю над їх виконанням.

Як вже говорилося на початку параграфа, підприємство виходячи зі своїх довгострокових та поточних економічних інтересів має бути достатньо серйозно зацікавлений у покращенні екології робочих приміщень. Вплив санітарно-гігієнічних умов праці працівників на економічні результати діяльності підприємства істотно і вельми різнопланово. Розглянемо далі окремі аспекти цього впливу.

1. Слід почати з впливу екологічних характеристик робочих приміщень на продуктивність праці. Екологічна ситуація, характерна для робочих приміщень підприємства, безпосередньо пов'язана з рівнем працездатності персоналу.

Працездатність людини - величина непостійна, вона залежить як від особистісних характеристик (віку, рівня професіоналізму та стану здоров'я працівника), так від зовнішніх факторів і часу доби, зовнішніх кліматичних умов і т.д.

В даному випадку в центрі нашої уваги знаходиться вплив параметрів виробничого середовища на здоров'я працівників.

Відомо, що існує циклічна закономірність у зміні працездатності протягом трудової діяльності людини і, відповідно, може бути виділений віковий період найбільш високої працездатності, коли працівник вже досяг рівня кваліфікації, повністю відповідного професійним вимогам, і при цьому у нього поки не виникло суттєвих відхилень в здоров'я. Звідси важливість створення на підприємстві умов праці, що забезпечують як можна більш тривале збереження здоров'я працівників, є чинником збільшення тривалості періоду їх високої стійкої працездатності.

У свою чергу, збільшення на підприємстві числа працівників, що володіють високою працездатністю, досягнуте в результаті оптимізації екології робочих приміщень, є чинником підвищення середнього рівня продуктивності праці.

Продуктивність праці в цілому для підприємства може бути виміряна як обсяг продукції (послуг), у середньому вироблений (наданий) одним працівником підприємства протягом певного часу. Найчастіше вимірюють годинну, добову і річну продуктивність праці.

Підвищення працездатності на основі оптимізації екологічних параметрів виробничого середовища визначає можливість інтенсифікації праці і, таким чином, позитивно впливає на рівень добової продуктивності праці.

2. Зупинимося на впливі поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці на ступінь корисного використання річного фонду робочого часу. Сприятлива екологічна обстановка у виробничих і адміністративних приміщеннях визнається чинником зниження числа і тривалості захворювань працівників, викликаних низькою температурою повітря, протягами, високою забрудненістю повітря і т. д. У результаті цього скорочуються цілоденні втрати робочого часу, що виникають у зв'язку із захворюваннями працівників. Таким чином підвищується річна продуктивність праці, що забезпечує можливість виробництва додаткового обсягу продукції (надання додаткового обсягу послуг)

(1.5)

де ПТсут - добова продуктивність праці; ΔЧД1 - додатковий час роботи в людино-днях, забезпечене скороченням втрат часу у зв'язку із захворюваннями працівників, викликаними незадовільними санітарно-гігієнічними умовами праці.

3. Оптимізація екологічної ситуації позитивно впливає на нормативну структуру робочого часу, оскільки дозволяє збільшити частку продуктивно витраченого часу. Значні відхилення фактичних показників умов купа від їх оптимальних і допустимих значень призводять менеджерів підприємства до необхідності введення додаткових перерв на відпочинок працівників всередині робочої зміни, що передбачено у відповідних федеральних законодавчих актах і галузевих угодах. Додаткові перерви на відпочинок протягом робочого дня вводяться, наприклад, при загальній підвищеної вібрації або роботі в умовах особливо низької температури повітря і т.п. Тривалість таких перерв залежить від сили впливу екологічних параметрів на здоров'я працівників і ступенем сталості цього впливу протягом робочої зміни. Внаслідок введення додаткових перерв па відпочинок час продуктивної роботи всередині робочої зміни зменшується і добова продуктивність праці знижується.

У результаті оптимізації умов праці необхідність у додаткових перервах відпадає, з'являється можливість поліпшення використання часу зміни. Тоді можливе зростання добової продуктивності праці працівників у відсотках визначиться як

(1.6)

де Кі.в - коефіцієнт використання часу зміни до скасування додаткових перерв, введення яких раніше було пов'язано з особливими умовами праці, що негативно впливають на стан здоров'я працівників; Кв - коефіцієнт можливого поліпшення використання часу робочої зміни, рівний відношенню тривалості усунених втрат часу, що витрачається раніше на додатковий відпочинок працівників, до тривалості часу зміни.

Крім того, при віднесенні умов праці до класу шкідливих, у відповідності зі ст. 92 і 117 ТК РФ, відбувається скорочення нормативної величини річного фонду робочого часу працівників (вводиться скорочений робочий день, збільшується нормативна тривалість відпустки). При зменшенні числа робочих місць, умови праці на яких класифікуються як шкідливі, кількість робочих днів у році збільшується, що є чинником зростання обсягу виробництва продукції (послуг), що визначається за формулою

(1.7)

де ПТсут - добова продуктивність праці; ДЧД2 - додатковий час роботи в людино-днях, забезпечене збільшенням тривалості робочого дня і скороченням нормативної тривалості відпустки у зв'язку перекладом умов праці з класу шкідливих в клас допустимих або оптимальних.

4. Зупинимося далі на впливі результатів управлінських рішень, спрямованих на поліпшення екологічних параметрів виробничого середовища, кадрову стабільність підприємства. Незадоволеність умовами праці на підприємстві може стати мотивом звільнення працівника. Існують професії, для яких незадоволеність працівників умовами праці входить до числа основних мотивів зміни місця роботи. Отже, незадоволеність умовами праці слід розглядати як одну з причин підвищення рівня плинності кадрів на підприємстві, що, як правило, призводить нс тільки до незабезпеченості підприємства трудовими ресурсами, але й до падіння середнього рівня кваліфікації кадрів, що, у свою чергу, негативно позначається на продуктивності праці.

Що ж стосується небажаних економічних наслідків незабезпеченості підприємства кадрами, то вони складаються в негативному відхиленні фактичної величини обсягу продукції (послуг) від запланованої величини. Тому, знижуючи рівень незадоволеності працівників умовами праці і забезпечуючи таким чином стійкість кадрів, підприємство запобігає можливу втрату певної частини обсягу виробленої продукції

(1.8)

де ЧД1ЮТ - втрати робочого часу у зв'язку з неповною забезпеченістю підприємства працівниками, люд.-дні.

Крім того, незабезпеченість підприємства трудовими ресурсами, будучи можливою причиною зриву договірних зобов'язань, взятих підприємством, або причиною несвоєчасності виконання цих зобов'язань, негативно позначається на ринковій репутації підприємства і стає передумовою втрати партнерських зв'язків, клієнтів, кредитних перспектив. Це, у свою чергу, розглядається як фактор зниження конкурентоспроможності підприємства.

Крім цього, високий рівень змінюваності кадрів на підприємстві перешкоджає досягненню узгодженості трудових дій працівників, уповільнює процес формування і розвитку корпоративної культури, ускладнює впровадження технологій передачі персоніфікованих професійних знань, що в загальній сукупності негативно впливає на рівень продуктивності праці.

5. Слід зазначити також вплив умов праці на характер соціального партнерства, що формується на підприємстві. Нормальні екологічні параметри виробничого середовища підвищують привабливість праці і є фактором позитивного ставлення працівників до місця роботи. Дії керівників щодо поліпшення умов праці позитивно сприймаються працівниками і розцінюються ними як прагнення адміністрації підвищити якість трудового життя. Це можна розглядати як фактор позитивного розвитку відносин соціального партнерства на підприємстві. Таким чином, оптимізація екології робочих приміщень повинна розглядатися як соціально-психологічний фактор зростання продуктивності праці.

Таким чином, підсумовуючи сказане, можна стверджувати про суттєве многоплановом вплив поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці (або екологічних характеристик робочого приміщення) на рівень продуктивності праці працівників підприємства.

Особлива актуальність проблеми зростання продуктивності праці для підприємств визначається не тільки необхідністю вирішення завдань запобігання економічної кризи і подолання її наслідків. Актуальність посилюється також у зв'язку з тією обставиною, що в даний час відбувається зміна демографічної ситуації: у період до 2020 р прогнозується суттєве скорочення частки працездатного населення в загальній чисельності населення країни. У зв'язку з цим увагу керівників і фахівців повинне бути спрямоване на визначення та використання інтенсивних факторів росту трудового потенціалу кожного конкретного підприємства, до числа яких, в першу чергу, відноситься підвищення продуктивності праці.

Зростання продуктивності праці, як це, наприклад, випливає з формул (1.5), (1.7) і (1.8), безпосередньо пов'язаний із зростанням обсягу продукції (послуг). Далі можна говорити про прямий зв'язок між обсягом продукції (послуг) qдоп і доходом підприємства Ддоп> оскільки в загальному вигляді

(1.9)

де Ц - ціна за одиницю продукції (послуг); Ддоп, qдоп - додатковий дохід і обсяг продукції відповідно.

Підвищення доходу підприємства, у свою чергу, забезпечує зростання його прибутку (зниження збитку). При розрахунку прибутку враховується також, що зростання обсягу виробництва продукції (послуг) призводить до збільшення повної собівартості продукції (послуг) Сдоп •

Дохід і прибуток підприємства - основні фінансові показники його діяльності; величина цих показників враховується при проведенні комплексної оцінки діяльності підприємства не тільки сама по собі, а й у зв'язку з визначенням ряду інших показників, наприклад, рентабельності виробництва, фондовіддачі, ефективності інвестицій і т.д.

Слід також зауважити, що в результаті поліпшення умов праці на підприємстві його прибуток збільшується у зв'язку з запобіганням деяких витрат. Так, оптимізація екології робочого приміщення призводить до скорочення числа робочих місць, по відношенню до яких умови праці класифікуються як шкідливі. У цьому випадку предотвращаются ті витрати підприємства, які передбачені законодавчими актами, галузевими положеннями та колективними договорами у зв'язку з необхідністю компенсації наслідків впливу шкідливих умов праці на працівників (Зкомп). До них відносяться, зокрема, витрати, що стосуються:

  • • виплати надбавок за роботу у шкідливих умовах праці, передбачених ТК РФ (ст. 147 гл. 21), галузевими, міжгалузевими, а також колективними та індивідуальними угодами;
  • • формування та функціонування системи профілактичних медичних заходів (додаткові медичні обстеження та психіатричні огляду, санаторне лікування тощо), здійснюваних за рахунок самого підприємства;
  • • територіального виділення і обладнання спеціальних зон відпочинку для працівників, зайнятих на шкідливих роботах;
  • • забезпечення працівників спеціальним харчуванням, особливої одягом і взуттям, засобами індивідуального захисту від шкідливого впливу екологічних факторів виробничого середовища.

Таким чином, можна говорити як про безпосереднє (див. П. 1-4), так і про непрямий (див. П. 5) вплив екології робочих приміщень на найважливіші фінансові результати діяльності підприємства. На рис. 1.8 показана загальна схема цього впливу, на основі якої в кожному конкретному випадку прийняття управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію екології робочих приміщень, менеджерами може бути розроблений приватний алгоритм розрахунку економічних результатів, очікуваних внаслідок реалізації саме цих рішень.

Слід зауважити, що на рис. 1.8 представлений механізм впливу екології робочих приміщень на економічні результати діяльності підприємства з урахуванням можливості відносного вивільнення працівників у результаті зростання продуктивності праці.

Відносне вивільнення працівників означає, що зростання продуктивності праці використовується як фактор зростання обсягу продукції (послуг) при збереженні чисельності працівників.

Разом з тим досягнення зростання продуктивності праці може бути також наслідком абсолютного вивільнення працівників.

Абсолютна вивільнення працівників означає, що зростання продуктивності праці використовується як фактор скорочення потреби підприємства в трудових ресурсах при збереженні обсягу виробленої продукції (послуг, послуг).

Можливість абсолютного вивільнення працівників у результаті зростання продуктивності праці має особливу цінність у період економічних криз, коли підприємства змушені скорочувати чисельність працівників, але одночасно намагаються зберегти обсяг виробництва продукції (надання послуг). Абсолютне вивільнення працівників дозволяє знизити повну собівартість продукції (послуг) за рахунок зниження витрат на заробітну плату та утримання працівників (страхові виплати, спецодяг, пільги, встановлені в колективному або індивідуальному договорі і т.п.).

Отже, можна зробити загальний висновок про те, що позитивний вплив оптимізації екології робочих приміщень на економічні результати діяльності підприємства багатопланово й істотно. Разом з тим поліпшення умов праці неминуче пов'язано з певними, іноді досить істотними додатковими витратами. Тому постає питання про необхідність оцінки економічної доцільності кожного із заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Вплив екології робочого приміщення на ефективність діяльності підприємства

Рис. 1.8. Вплив екології робочого приміщення на ефективність діяльності підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >