Системи стандартів в галузі екологічного менеджменту

Історичний екскурс

В кінці минулого століття екологічні проблеми, пов'язані з антропогенним забрудненням довкілля, переросли національні кордони і досягли глобальних масштабів. Це призвело до необхідності врахування екологічної складової в роботі підприємства. В економічно розвинених країнах повсюдно на підприємствах природокористування стали створюватися природоохоронні служби, в завдання яких входило забезпечення екологічної безпеки. У більшості випадків робота цих служб будувалася на рішеннях, які приймаються керівником служби та підприємства, на основі суб'єктивного сприйняття проблеми, що в багатьох випадках приводило до низької ефективності природоохоронних заходів, що проводяться екологічними службами. Зазначені обставини зробили очевидною необхідність виробити єдині правила щодо створення та забезпечення функціонування систем екологічного менеджменту на підприємствах. У процесі вирішення поставленого завдання була створена ціла серія стандартів, що відносяться до області систем екологічного менеджменту.

Історично першим стандартом в області систем екологічного менеджменту став стандарт BS 7750, розроблений в 1992 р Британським інститутом стандартизації. Відмінною рисою такого стандарту стало те, що він не містив конкретних вимог до природоохоронної діяльності підприємства, але формулював рекомендації, що дозволяють створити ефективну систему екологічного менеджменту та при проведенні екологічного аудіювання. Таким чином, даний стандарт дозволяв побічно впливати на екологічні аспекти підприємства і стан навколишнього середовища.

Стандарт BS 7750 припускав стандартні стадії розробки та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах. Ці стадії здійснюються згідно BS 7750 в наступному порядку.

 • • Попередній огляд ситуації. На цій стадії необхідно визначити всі законодавчо закріплені вимоги в галузі охорони навколишнього середовища, що пред'являються до діяльності підприємства, і виявити вже існуючі на даному підприємстві елементи системи екологічного менеджменту.
 • • Вироблення заяви про екологічну політику, що охоплює всі екологічні аспекти діяльності підприємства і його продукцію.
 • • Визначення того, як будуть розподілятися обов'язки і відповідальність в майбутній системі екологічного менеджменту.
 • • Оцінка ступеня впливу діяльності підприємства на навколишнє природне середовище. Така оцінка передбачає створення переліку діючих нормативів, переліку основних характеристик викидів підприємства в атмосферу і скидів стічних вод у водні об'єкти, переліку ключових характеристик розміщуваних відходів, а також опис екологічних аспектів впливу на навколишнє середовище підприємств-постачальників.
 • • Визначення екологічних цілей і завдань підприємства.
 • • Визначення стадій технологічного процесу і видів діяльності, що реалізуються на підприємстві, здатних зробити істотний негативний вплив на навколишнє природне середовище, і розробка системи контролю таких стадій та видів діяльності.
 • • Розробка програми екологічного менеджменту, призначення відповідального за її виконання менеджера. Програму екологічного менеджменту необхідно розробляти таким чином, щоб поряд з нинішніми були враховані і всі минулі види діяльності підприємства, якщо такі є, а також можливий вплив на навколишнє середовище життєвого циклу нових видів продукції.
 • • Розробка детального керівництва, що дозволяє аудитору системи екологічного менеджменту з меншими трудовитратами визначити, наскільки адекватно поставленим завданням функціонує система екологічного менеджменту.
 • • Впровадження надійної системи обліку всіх значимих з погляду впливу на навколишнє середовище подій, видів діяльності і т.д., наприклад, записи випадків порушення вимог чинного природоохоронного законодавства, описи вжитих для виправлення ситуації заходів, звітів але результатами перевірок та поточного контролю.
 • • Аудити. BS 7750 містив опис процедури екологічного аудіювання та деталізував вимоги до аудиторського плану. У стандартах BS 7750 під аудіюванням розумілася систематична оцінка, вироблена для визначення узгодженості функціонування системи екологічного менеджменту запланованим цілям і завданням, які прописані в екологічній політиці, а також чи є існуюча на підприємстві система екологічного менеджменту ефективною і чи відповідає вона вимогам екологічної політики підприємства.

Успішний досвід використання стандартів систем екологічного менеджменту BS 7750 послужив поштовхом для розробки міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту. Рішення про розробку таких стандартів було прийнято на Уругвайському раунді переговорів по Всесвітньому торговому угодою в ході зустрічі на вищому рівні з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р розробку стандартів здійснювала Міжнародна організація стандартизації (ISO). ДО 1996 р були розроблені перші документи серії ISO 14000 і серед них центральний документ системи - стандарт ISO 14001. Серія стандартів систем екологічного менеджменту отримала назву ISO 14000 і була розроблена з урахуванням міжнародних стандартів по системах менеджменту якості продукції ISO 9000. Головним предметом стандартів серії ISO 14000 є система екологічного менеджменту, що діє на підприємстві.

Дана система стандартів не встановлює жодних кількісних вимог до технологічного процесу підприємства, але наполягає в першу чергу на тому, щоб організація в спеціальному документі оголосила про своє прагнення відповідати національним природоохоронним стандартам. Ця особливість стандартів обумовлена міжнародним характером стандартів, які не повинні суперечити вимогам національних нормативів . Тому кількісні вимоги в такого роду документах неприпустимі в принципі. Під час створення системи стандартів передбачалося, що зазначена система буде забезпечувати зменшення несприятливих впливів на навколишнє середовище на трьох основних рівнях:

 • організаційному - шляхом підвищення екологічної відповідальності підприємств;
 • національному - через створення важливого доповнення до національної нормативної природоохоронної базі і компонента державної екологічної політики;
 • міжнародному - через оптимізацію умов міжнародної торгівлі.

В даний час система стандартів серії ISO 14000 складається з наступних документів:

 • • ISO 14001 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування;
 • • ISO 14004 Системи екологічного керування. Настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення функціонування;
 • • ISO 14015 Екологічний менеджмент. Екологічна оцінка площ та організацій;
 • • ISO 14020 Екологічні марковання та декларації. Основні принципи:
 • • ISO 14021 Екологічні марковання та декларації. Самодекларіруемие екологічні заяви;
 • • ISO 14024-2000 Етикетки та декларації екологічні. Екологічне маркування I типу. Принципи та процедури;
 • • ISO 14031 Управління навколишнім середовищем. Оцінювання екологічної ефективності;
 • • ISO 14040 Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу. Принципи і структура;
 • • ISO 14041 Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу. Визначення цілі і сфери дослідження і інвентаризаційний аналіз;
 • • ISO 14042 Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу. Оцінка впливу життєвого циклу;
 • • ISO 14043 Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу. Інтерпретація життєвого циклу;
 • • ISO 14050 Управління навколишнім середовищем. Словник;
 • • ISO 14062 Екологічний менеджмент. Інтегрування екологічних аспектів у проектування і розробку продукції;
 • • ISO 14063 Екологічний менеджмент. Обмін екологічною інформацією. Рекомендації та приклади;
 • • ISO 14064 Вимірювання, кількісний вимір і зменшення викидів парникових газів.

Частина документів з початкового переліку до теперішнього часу вже втратила чинність. Наприклад, ISO 14010, 14011, 14012, мова в яких йшла про процедуру екологічного аудиту, в даний час перейшли в окремий стандарт екологічного аудиту ISO 19011 Настанови щодо аудиту систем менеджменту.

Як вказувалося на початку параграфа 1.7, центральним документом систем стандартів серії ISO 14000 вважається стандарт ISO 14001 Специфікації та посібник з використання систем екологічного менеджменту. На відміну від решти документів, всі вимоги цього стандарту є "Аудіруемое". Це означає, що відповідність конкретної організації цим вимогам може бути встановлено вельми точно. Відповідність вимогам стандарту ISO 14001 є предметом формальної екологічної сертифікації підприємства та оцінки ефективності функціонування його системи екологічного менеджменту. Всі інші документи серії ISO 14000 вважаються другорядними.

Стандарт ISO 14001 визначає порядок створення та регламент функціонування системи екологічного менеджменту на підприємстві. Зокрема, основні стадії цього процесу слідують згідно стандарту в такому порядку:

 • 1) екологічна політика;
 • 2) стадія планування;
 • 3) стадія впровадження і функціонування;
 • 4) проведення перевірок та коригувальні дії.

Більш докладно про кожну стадію буде сказано в параграфі 2.1.

У стандарті ISO 14001 дається визначення основних понять, що використовуються при створенні та функціонуванні системи екологічного менеджменту на підприємстві. Наведемо деякі з них [14].

Постійне поліпшення - процес безперервного вдосконалення системи екологічного менеджменту з метою підвищення загальної екологічної ефективності організації.

Навколишнє середовище - зовнішнє середовище, в якому функціонує організація, включаючи повітря, воду, землю, природні ресурси, флору, фауну, людини та їх взаємодії.

Вплив на навколишнє середовище - будь-яке негативне або позитивне зміна в навколишньому середовищі, що є результатом діяльності організації, її продукції чи послуг.

Система управління навколишнім середовищем - частина загальної системи управління, яка відповідає за екологічну політику.

Цільовий екологічний показник - загальний цільовий показник стану навколишнього середовища, наступний з екологічної політики підприємства, якого організація прагне досягти і який по можливості виражається кількісно.

Плановий екологічний показник - деталізоване вимога щодо ефективності, виражене кількісно. Планові показники є своєрідними етапами досягнення цільових показників.

Екологічна ефективність - вимірювані результати роботи системи екологічного менеджменту, пов'язані з контролем підприємством впливу на навколишнє середовище.

Запобігання забрудненню - використання процесів, практичних методів, матеріалів або продукції, які дозволяють уникати забруднення, зменшувати його або ефективно боротися з ним.

Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві може бути успішним лише в тому випадку, якщо підприємство отримає від цього істотну вигоду. В іншому випадку всі ці дії будуть носити формальний характер і не приведуть до істотного зниження негативних екологічних аспектів підприємства. Переваги міжнародно-визнаних стандартів абсолютно очевидні. Наприклад, успішна участь у міжнародних тендерах прямо пов'язане з тим, наскільки відповідає компанія технічним вимогам і стандартам, записаним в умовах тендеру. Крім того, міжнародні стандарти гарантують рівноправність в конкурентній боротьбі.

Решта переваги, одержувані підприємством при успішному впровадженні системи екологічного менеджменту, що відповідає вимогам стандартів серії ISO 14000, можна звести до наступних позиціях.

 • 1. Можливість отримання міжнародного сертифікату екологічної відповідності. Сертифікація по ISO 14000 - обов'язкова умова доступу продукції на міжнародний ринок. Як правило, процес сертифікації триває близько 15 місяців. Аналогічний термін потрібно в основному для впровадження на системи екологічного менеджменту підприємстві.
 • 2. Поліпшення репутації підприємства в області виконання природоохоронних вимог. Це перевага пов'язана з усе зростаючою екологічної свідомістю населення. Довіра до екологічної діяльності організації в сучасному світі відіграє все більш значну роль у залученні покупців. Для споживача в сучасному світі ціна товару вже не є пріоритетним чинником, поступово на перше місце починають виходити екологічні складові життєвого циклу товарів і послуг. З цим пов'язано, наприклад, те, що зараз екологічні аспекти підприємства, як правило, відображають на етикетках і упаковці більшості основних видів продукції. Використання стандарту ISO 14001 в явній формі не вимагає, що певна продукція буде неодмінно екологічно заможної. Проте інформація про те, що підприємство намагається зменшити негативні екологічні аспекти своєї продукції або послуг, може схилити споживача до покупки товару або послуги саме у того постачальника, який є більш екологічно заможним як з точки зору дотримання природоохоронного законодавства, так і з точки зору добровільних природоохоронних ініціатив.
 • 3. Важлива перевага - можливість досягти більшої економії ресурсів та енергії, у тому числі використовуваних на здійснення природоохоронних заходів. Це досягається за рахунок більш ефективного управління матеріальними та енергетичними ресурсами в рамках ефективної системи екологічного менеджменту.
 • 4. Підвищення ринкової вартості основних фондів підприємства. Пов'язано це з тим, що успішне, відповідне вимогам законодавства та конкурентоспроможне підприємство має більш високу вартість.
 • 5. Можливість виходу на ринки так званих "зелених" продуктів. Екологічно чиста продукція, наприклад овочі та фрукти, вирощені без використання отрутохімікатів, можуть бути реалізовані за вищою ціною, що істотно підвищує рентабельність підприємств.
 • 6. Оптимізація системи управління підприємством. Включення в систему управління підприємством системи екологічного менеджменту покращує цілий ряд економічних показників підприємства, наприклад ефективність використання енергетичних і сировинних ресурсів, що вважається неодмінною умовою зниження кількостей відходів, що утворюються і, відповідно, однією з цілей роботи екологічної служби підприємства.
 • 7. Можливість залучення висококваліфікованих фахівців. Далеко не завжди висококваліфіковані фахівці, затребувані на ринку праці, погоджуються працювати в компанії, що має погану репутацію, нехай і на більш вигідних для себе умовах.

Це далеко не повний перелік переваг, одержуваних компанією при запровадженні ефективної системи екологічного менеджменту.

Стандарти ISO 14000 сприяють розвитку торгівлі, так як якщо все поставлені в рівні умови, то владі стає складніше знаходити приводи для виправдання сумнівних преференцій.

Серед підприємств існує позитивний взаємозв'язок між високою екологічною ефективністю підприємства і його прибутковістю і загальним благополуччям. Відмічається позитивна взаємозв'язок між екологічною заможністю підприємства і його економічними досягненнями, що частково пов'язано з причинами, зазначеними в переліку переваг, одержуваних при реалізації системи екологічного менеджменту на підприємстві.

Існування ефективної системи екологічного менеджменту допомагає підприємству надійніше захиститися від правової відповідальності, пов'язаної з негативним впливом на навколишнє середовище. Слід нагадати, що в російському законодавстві передбачена можливість настання для фізичних та юридичних осіб адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності. Громадські організації і профспілки з екологічної орієнтацією можуть використовувати будь-яке екологічне порушення, щоб за допомогою судової влади та публічної критики утруднити, обмежити або призупинити роботу підприємства. Крім того, репутація підприємства як порушника природоохоронного законодавства може спровокувати затримку у видачі органами влади дозволів та ліцензій, а також до більш ретельній перевірці діяльності підприємства спеціально уповноваженими в області природоохоронного контролю органами. Екологічні аварії та інші події, що завдають шкоди навколишньому середовищу, з кожним роком стоять підприємствам все дорожче і в деяких випадках можуть призвести до банкрутства. Прикладом може служити аварія нафтової платформи Deepwater Horizon в Мексиканській затоці в квітні 2010 р Платформа належала на той момент британської компанії British Petroleum (ВР). Вибух призвів до масштабного забруднення акваторії і штрафних санкцій стосовно до ВР на загальну суму понад 24 млрд дол. Загалом, вважається, що близько 90% всіх фінансових втрат підприємства виникають через незадовільний функціонування загальної системи управління, в тому числі і недоліків екологічного плану.

Одним з важливих позитивних моментів, що супроводжують впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві, є суттєве поліпшення умов фінансової захищеності компанії. Наприклад, страхові компанії тепер вимагають набагато більш детальну інформацію про негативний вплив підприємства па об'єкти довкілля, пов'язаному з діяльністю підприємства. Враховуючи розглянутий вище приклад з компанією ВР, для банків-кредиторів існує великий ризик потенційних збитків і, відповідно, зростає кредитний ризик при роботі з тими компаніями, які у своїй діяльності не приділяють належної уваги питанням охорони навколишнього середовища. При наявності на промисловому об'єкті ефективної системи екологічного менеджменту можна з більшою ймовірністю уникнути значного числа екологічних подій або аварій. Неблагонадійність компаній в області охорони навколишнього середовища, як правило, призводить до зростання страхових внесків.

Зниження витрат, збільшення прибутку теж є важливою перевагою. Коректно розроблена система екологічного менеджменту дозволяє ефективніше знаходити шляхи мінімізації витрат, оскільки вона стимулює управлінські та технологічні інноваційні рішення, які знижують загальну собівартість продукції і підвищують її цінність. Ці поліпшення дозволяють компаніям продуктивней використовувати ресурси на вході, а саме сировину, енергію, персонал. Таким чином, істотно компенсуються витрати на зменшення впливу на навколишнє середовище.

Збільшення конкурентоспроможності також пов'язано з наявністю на підприємстві ефективної системи екологічного менеджменту. Забруднення навколишнього середовища фактично являє собою одну з форм економічного марнотратства. Якщо відходи виробництва, що утворюються в процесі діяльності підприємства і, в тому числі, при виробленні електроенергії, наданні послуг, викидаються в навколишнє середовище у вигляді забруднення, це служить ознакою неефективності і нераціональності використання матеріально-енергетичних ресурсів. У цьому випадку підприємствам доводиться докладати додаткові сили і засоби для зниження своїх екологічних аспектів, за рахунок чого збільшуються накладні витрати, але не створюється додаткової вартості для споживачів, наприклад, заходи з видалення забруднюючих речовин із стічних вод і димових викидів обходяться часом досить дорого і знижують конкурентоспроможність продукції на ринку. Недостатньо глибока переробка сировини - один з головних факторів, що визначають надмірне утворення відходів виробництва та невиправдане збільшення витрат на природоохоронні заходи. Низька ефективність використання сировини і нематеріальних ресурсів на підприємстві особливо виразна у разі неповної утилізації матеріалів і неефективного управління технологічними процесами, що веде до утворення необгрунтовано великих кількостей відходів, дефектів і збільшенню площ під складування матеріалів.

Немаловажним позитивним моментом визнається те, що при впровадженні системи екологічного менеджменту в організації, як показує досвід, часто спостерігаються поліпшення морального клімату в колективі та підвищення мотивації співробітників.

Поряд з очевидними перевагами, система стандартів у галузі екологічного менеджменту криє в собі і ряд проблем.

Очевидно, що ISO 14000 в основному висуває вимоги до власне системі екологічного менеджменту, ніж до безпосередньо природоохоронної діяльності на підприємстві в цілому. Згідно ISO 14000 необхідно поетапне, поступове і не припиняється покращення функціонування системи екологічного менеджменту, що в стандарті позначається терміном "постійне поліпшення". Це безсумнівно належить до важливого перевазі ISO 14000 перед іншими стандартами, однак таїть у собі також цілий ряд небезпек. Наприклад, підприємство може бути сертифіковане на відповідність вимогам ISO 14000, навіть якщо воно не забезпечує зменшення впливу на навколишнє середовище, а лише декларувало свої благі наміри в цій частині.

Крім того, стандарти створюють сприятливі умови для так званого "експорту забруднень", під яким розуміють перенесення шкідливих виробництв в країни, що розвиваються. Природоохоронне законодавство в так званих країнах третього світу, як правило, взагалі відсутня або знаходиться в зародковому стані. Тому відповідати такому законодавству істотно простіше, ніж якщо виробництво буде розташована у країні з розвиненим природоохоронним законодавством. Підприємство може бути сертифіковане в країні, що розвивається, відповідаючи набагато м'якшим національним стандартам. Сертифікацію в цих країнах може також полегшити позитивне ставлення до великим іноземним інвесторам, а також високий рівень корупції. Саме з цим пов'язана широко відома практика перенесення екологічно проблемних виробництв в країни, що розвиваються.

Стандарти надмірно гнучкі. Це можна зрозуміти так, що в них не прописаний конкретний рівень зниження навантажень на навколишнє середовище, який необхідно забезпечувати за конкретний часовий відрізок. Тому підприємство-забруднювач може, знижуючи свої викиди на мізерну величину, все одно формально відповідати вимогам стандарту. Це є побічним ефектом універсальності стандартів, яка передбачає повну відмову від кількісних вимог.

Екологічна політика, згідно з вимогами стандарту, розробляється у вільній формі і тому може нс містити жодних кількісних зобов'язань підприємства і, як правило, носить занадто загальний характер. Це дозволяє, формально не порушуючи своїх зобов'язань перед громадськістю, проте не вживати ніяких суттєвих кроків у природоохоронній сфері.

До теперішнього часу в Росії також використовується система стандартів у галузі екологічного менеджменту. Ця система заснована на міжнародних стандартах серії ISO 14000 і має позначення ГОСТ Р ІСО 14000. Перші документи серії ГОСТ Р ІСО 14000, що представляють собою переклади на російську мову відповідних їм текстів стандартів ISO 14000, були прийняті в Росії в 1998 р Перша редакція стандартів містила надмірно дослівний переклад стандартів на російську мову. Наприклад, термін "екологічний менеджмент" був переведений як "екологічне управління", хоча між цими поняттями є ряд істотних відмінностей. Ці та інші моменти істотно ускладнювали правильне розуміння сенсу стандартів і були усунені в більш пізніх редакціях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >