Екологічний ризик та його зв'язок з економічним ризиком

Ризик видається, з одного боку, як міра небезпеки, а з іншого - як ймовірність несприятливої події і як діяльність в умовах невизначеності. Ризик також оцінюється величиною можливих втрат (людських, матеріальних, інформаційних). У самому загальному сенсі з точки зору екологічного менеджменту екологічні ризики охоплюють загрози, які можуть виникнути перед підприємцем внаслідок недооцінки з його боку значення і ролі екологічних факторів у підприємницькій діяльності. До поняття екологічного ризику також належать загрози, викликані невизначеністю наслідків прийнятих управлінських рішень.

Еколого-економічні ризики можна визначити, як ризики економічних збитків і втрат, які можуть виникнути у об'єктів різного рівня внаслідок погіршення стану та якості навколишнього середовища, тобто внаслідок екологічних порушень. Таке погіршення може носити різний характер як порівняно повільний, званий еволюційним, так і відносно швидкий, званий катастрофічним.

Екологічні ризики визначаються па основі даних про ймовірності настання (Р) тих чи інших небажаних подій, таких, наприклад, як аварія нафтового танкера. У розрахунку екологічного ризику враховують також і наслідки (х) реалізації цих ймовірностей, які проявляються у відповідних величинах екологічного збитку.

В якості основних завдань ризик-менеджменту на рівні окремого підприємства виступають наступні:

  • • з'ясування причин виникнення екологічних ризиків;
  • • усунення цих причин виникнення;
  • • в разі неможливості усунення причин виникнення ризиків ефективний розподіл екологічних ризиків, наприклад, між власне підприємством і страховою компанією.

Крім того, для підприємств основне значення має не стільки власне екологічний ризик, скільки фінансові наслідки його реалізації для підприємства.

Економічний ризик можна визначити як загрозу недосягнення стоять перед підприємством економічних цілей. З цієї точки зору ризики можуть виникати тільки тоді, коли окремі очікувані результати повинні реалізуватися у вигляді цільових параметрів. Такі цільові параметри визначають масштаб для з'ясування відхилення від заданого критерію, його оцінки, а також встановлення факту появи шансів. У цьому аспекті ризик розглядають як загрозу будь-яких втрат, у тому числі іміджу фірми, фінансових, здоров'я співробітників і т.д. Таке масштабне уявлення про ризики - так звана гнучка основа ризик-менеджменту, що включає можливість розгляду майбутніх, що не враховуються раніше видів ризиків. Наприклад, ризиків, які набули значення тільки в останні роки, таких як соціальні, політичні, екологічні та інші різновиди ризику.

На основі сказаного вище економічні цілі можуть бути представлені цільовими функціями максимізації прибутку або доходу. Якщо такої функції у відповідність поставлена певна цільова величина р, то можливість недосягнення цієї величини р (х) <ц * може розглядатися як ризик, а можливість перевищення Р (х)> ц * - як шанс.

Аналогічним чином за допомогою окремих цільових параметрів можна визначити екологічні ризики, які в загальному вигляді можуть бути представлені як емісії підприємствами забруднювачів, що приводять до тих чи інших збитками від забруднення навколишнього середовища.

Наприклад, при призначенні як цільової величини нульового рівня емісії:

  • • екологічним ризиком l-го виду є загроза відхилення від нульового рівня емісій (E * = 0);
  • • екологічним ризиком 2-го виду буде вважатися загроза відхилення від деякого заданого рівня емісії. Заданий рівень емісії визначається діючими стандартами, цільовими і плановими показниками підприємства (E *> 0).

Далі в якості прийнятого рівня екологічного збитку встановлюється таке його значення, яке не перевищує певні стандартні значення.

Реальним екологічним ризиком називається можливість виникнення екологічного ризику 1-го і 2-го видів. Цей ризик не позначається на економічних показниках підприємства до тих пір, поки що виникає еколого-економічний збиток не перевищує прийнятого в суспільстві рівня. Реальний еколого-економічний збиток виникає в тому випадку, коли спостерігається перевищення емісії шкідливих речовин від підприємства рівня, прийнятого в діючих нормативах. Перевищення допустимих рівнів впливу на навколишнє середовище може привести до економічно чутливим санкціям, включаючи навіть закриття підприємства, зростання витрат внаслідок збільшення оподаткування, зменшення доходів і т.п. В результаті у підприємства виникає деякий економічний ризик, що реалізується у вигляді можливості застосування до підприємства того чи іншого виду санкцій через перевищення встановленого рівня екологічного ризику.

Реальний екологічний ризик і пов'язаний з ним безпосередньо економічний ризик, які в сукупності відображають високий ступінь невизначеності, можна назвати екологічним ризиком підприємства.

Загалом є дві основні ситуації, в яких у підприємства виникають екологічні ризики. Перша виникає у разі, коли і поява екологічного збитку, і його наслідки не визначені. Друга - екологічний збиток від діяльності підприємства вже настав, але його економічні наслідки для підприємства ще не оцінені. У першому випадку можна говорити про наявність як екологічного, так і економічного ризику. У другому випадку є лише економічний ризик. Отже, у першому випадку є потенційний екологічний збиток, а в другому - фактичний. Такий підрозділ має значення, так як для двох описаних ситуацій необхідні різні стратегії та інструменти менеджменту екологічних ризиків.

Існує й інша класифікація, згідно з якою ризик, оцінюваний науковими методами, призводить до визначення об'єктивно вимірюваного збитку. Прикладом такого підходу може стати встановлена ймовірність аварійної ситуації в процесі транспортування небезпечних речовин. У другому випадку ризик можна оцінювати суб'єктивно. При цьому отримуємо суб'єктивно представляється і оцінений ризик. Прикладом такого підходу може служити роздута ЗМІ небезпека, пов'язана, наприклад, із захворюванням сільськогосподарських тварин, і відповідний цьому збиток.

Зростаючий вплив інформаційних факторів на сучасну економіку і суспільство посилює небезпеку перетворення екологічного ризику в економічну. Прикладом служить транспортування радіоактивних відходів для їх подальшої переробки через території ряду країн. Така транспортування в більшості випадків характеризується не тільки об'єктивно вимірюваної потенційної екологічної загрозою і відповідним цій загрозі екологічним збитком, але і суб'єктивно представляється і оціненої загрозою. Суб'єктивна оцінка збитку може дуже сильно відрізнятися від наукової оцінки, що викликано, наприклад, впливом ЗМІ, блокуючих дій неформальних організацій, впливом всіляких чуток і т.п. Як приклад пригадується випадок з компанією "RegPeg". Спочатку виникла проблема з неналежною якістю виробленої компанією мінеральної води. При цьому збиток від цієї події був вельми скромним. Проте надалі під впливом ЗМІ компанія позбулася довіри з боку споживачів до своєї торгової марки в цілому.

Таким чином, коли фактично завдані збитки виміряно науковими методами, економічний ризик може виникати через зміни поведінки споживачів, які отримали ту чи іншу нову інформацію про ступінь небезпеки продукції, що випускається даним підприємством. Така зміна поведінки споживачів може статися навіть тоді, коли інформація про продукт відповідає діючим в країні екологічним стандартам, але споживачам стають відомі нові факти, які призводять до іншого розуміння ступеня безпеки випускається підприємством. Прикладом може служити широке обговорення безпеки євровалюти, що виникло внаслідок застосування ряду нових хімічних барвників, в цілому відповідають чинним в країнах Євросоюзу стандартам, але раніше не застосовувалися для грошових знаків.

Необхідною умовою ефективного ризик-менеджменту на підприємстві є наявність добре функціонуючої інформаційної системи у вигляді аналізу сценаріїв, екологічних балансів, методів дослідження наслідків використання технологій, ОВНС, оцінки впливу на навколишнє середовище (англ. Environmental Impact Assessment, EIA), даних екологічного аудиту і т .буд. Крім того, при оцінці ризику важлива і відповідна підготовка всієї організації і персоналу підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >