Оцінка екологічної ефективності підприємства

Одним з найважливіших документів, що входять в серію ISO 14000, визнається стандарт ISO 14031 Оцінювання екологічної ефективності, загальні вимоги.

Згідно ISO 14001 екологічна ефективність - вимірювані результати діяльності системи екологічного менеджменту, пов'язані з контролем підприємством рівня свого впливу на навколишнє середовище.

Збільшення рівня екологічної ефективності підприємства може бути забезпечено ефективним управлінням тими елементами діяльності підприємства, які надають найбільш значний вплив на навколишнє середовище.

Оцінювання екологічної ефективності (ГЕЕ) являє собою внутрішній процес і інструмент управління, призначений для забезпечення керівництва підприємства інформацією про те, наскільки екологічна ефективність організації відповідає заданим критеріям [14].

Іншими словами, ГЕЕ - перманентний процес збору та оцінки інформації з метою забезпечення поточного оцінювання екологічної ефективності і тенденцій її зміни в часі. ГЕЕ дозволяє шляхом порівняння оцінити динаміку екологічної ефективності організації з критеріями цієї ефективності, а також: виявити екологічні аспекти діяльності підприємства; оцінити, які з них є для нього найбільш важливими; задати критерії екологічної ефективності; оцінити відповідність екологічної ефективності цим критеріям.

Необхідно підкреслити істотну відмінність між ГЕЕ і екологічним аудитом. На відміну від ГЕЕ екологічні аудити проводять періодично для підтвердження відповідності системи екологічного менеджменту тим або іншим вимогам, а ГЕЕ - процес безперервний.

Критерій екологічної ефективності - цільовий або плановий екологічний показник або інший передбачений рівень екологічної ефективності, заданий керівництвом організації і використовуваний для цілей оцінювання екологічної ефективності [17].

Показник екологічної ефективності - конкретна форма подання інформації про екологічну ефективності організації [17].

Показник ефективності управління - показник екологічної ефективності, що дає інформацію про зусилля керівництва, вживаються з метою підвищення екологічної ефективності організації [17].

Показник ефективності функціонування - показник екологічної ефективності, що дає інформацію про екологічну ефективності функціонування організації [17].

Процес оцінювання екологічної ефективності відповідно до стандарту ISO 14031 розділений на три стадії: планування оцінки, виконання оцінки, перевірка і дію (рис. 1.9).

Перша стадія - планування процесу оцінювання екологічної ефективності діяльності підприємства. Найважливіше завдання на цій стадії - вибір використовуваних в процесі визначення показників, на основі яких буде оцінюватися екологічної ефективності підприємства. Показники ГЕЕ поділяють на дві групи:

 • • показники екологічної ефективності (ПЕЕ);
 • • показники стану навколишнього середовища (ПСОС); вони дозволяють отримати уявлення про можливе або фактичному рівні впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище. Так, за рівнем вмісту в навколишньому середовищі тих чи інших компонентів можна судити про емісії цих компонентів з промислових об'єктів.

У свою чергу ПЕЕ підрозділяють на два типи:

 • • показники ефективності управління (ШЕУ); дають інформацію про зусилля керівництва, які робляться з метою впливу на екологічну ефективність організації;
 • • показники ефективності функціонування (ПЕФ); інформують про екологічну ефективності функціонування організації.

Так, рис. 1.9 дає уявлення про місце і роль кожної з перерахованих груп показників у загальній схемі процесу ГЕЕ, про те, як тісно дії керівництва організації пов'язані з ефективністю функціонування і зовнішніми чинниками, у тому числі і з умовами навколишнього середовища.

Показники для ГЕЕ підприємство вибирає для того, щоб представити кількісні або якісні дані або інформацію про екологічну ефективності в оптимальній формі. Число показників має бути достатнім для надійної оцінки екологічної ефективності підприємства. Кількість використовуваних показників ГЕЕ повинно відповідати профілю і масштабів діяльності підприємства. Показники, що використовуються в процесі ГЕЕ, завжди грунтуються на тих чи інших даних. В якості даних, використовуваних для показників ГЕЕ, можуть бути надані результати прямих вимірювань або розрахунків, наприклад тонни викидаються забруднюючих речовин. Крім того, можуть бути використані питомі значення, наприклад кількість викидається забруднювача в розрахунку на 1 т виробленої продукції. Відносні дані також можуть бути використані з метою оцінювання екологічної ефективності. Сюди можуть бути віднесені описові дані або інформація, приведена до одиницям, наприклад викид забруднювача в поточному році у відсотках до викидів в базовому році. Агреговані дані представляють собою описові дані або інформацію одного типу, отриману з різних джерел, зібрану і представлену у вигляді комплексного параметра , наприклад загальна кількість даного забруднювача, викинутого в ході виробництва продукції в даному році. Під зваженими даними розуміють описові характеристики або інформацію, перетворену з урахуванням коефіцієнта їх значущості.

Схема проведення оцінки екологічної ефективності

Рис. 1.9. Схема проведення оцінки екологічної ефективності

Одними із часто вживаних показників для оцінювання екологічної ефективності підприємства служать ШЕУ. Вони дають інформацію про зусилля, що вживаються організацією в такої управлінської діяльності, яка впливає або може впливати на екологічну ефективність організації. Прикладами такої управлінської діяльності можуть бути орієнтоване на забезпечення екологічної грамотності навчання, виконання вимог природоохоронного законодавства, регулювання витрат на управління навколишнім середовищем, забезпечення природоохоронної діяльності необхідними ресурсами та їх ефективне використання, забезпечення збуту продукції, розробка продукції, документації або проведення коригувальних дій. Як показники ефективності управління можуть бути використані, наприклад, число досягнутих цільових і планових екологічних показників; число підрозділів організації, які досягли встановлених екологічних цільових і планових показників; ступінь впровадження спеціалізованих природоохоронних норм в практику управління або функціонування; число впроваджених природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання забруднень, і т.д.

До другої групи показників, використовуваних для ГЕЕ, відносяться ПЕФ. Вони надають керівництву підприємства інформацію про екологічну ефективності функціонування організації, дають уявлення про такі складові діяльності підприємства, як:

 • • вхідні матеріальні потоки, наприклад, оброблені, відновлені, повторно використовувані або вихідні сировинні матеріали, природні ресурси, енергія та послуги;
 • • забезпечення поставок для функціонування організації.

Якщо екологічна ефективність пов'язана з матеріалами,

використовуваними при функціонуванні організації, то вибирають наступні ПЕФ:

 • • кількість використовуваних сировинних матеріалів, витрачених на виробництво одиниці продукції;
 • • кількість переробляються, рециклювати або повторно використовуваних матеріалів;
 • • кількість пакувальних матеріалів, нових або повторно використовуваних, що припадають на одиницю продукції.

Якщо екологічна ефективність пов'язана з загальною витратою енергії або типами застосовуваних енергоносіїв, або з ефективністю використання енергії при функціонуванні організації, то, як правило, вибирають наступні ПЕФ:

 • • кількість енергії, що витрачається за рік або припадає на одиницю продукції;
 • • кількість енергії, що витрачається на надання послуги або надається споживачеві;
 • • кількість використовуваних енергоносіїв кожного виду.

Якщо екологічна ефективність пов'язана з послугами, що підтримують функціонування організації, то вибирають наступні ПЕФ:

 • • кількість очищувальних компонентів, що використовуються в наданих послугах;
 • • кількість небезпечних матеріалів, використовуваних в надаються.

Якщо екологічна ефективність пов'язана з матеріальними об'єктами організації і застосовуваним обладнанням, то вибирають наступні ПЕФ:

 • • число конструкційних елементів технологічного обладнання, що має вузли, спроектовані з урахуванням простоти розборки, рециклінгу та повторного використання;
 • • число годин роботи того чи іншого обладнання на рік.

Якщо екологічна ефективність пов'язана з вхідними (постачання) і вихідними (поставка) потоками в результаті функціонування організації, то вибирають наступні ПЕФ:

 • • середня витрата палива парком транспортних засобів;
 • • число вантажних перевезень транспортними засобами в день.

Коли екологічна ефективність організації пов'язана

з основною або допоміжною продукцією, наприклад, матеріали, нс пов'язані з основної продукції, включаючи відновлені або повторно використовувані матеріали, які отримують і зберігають для подальшого використання в комерційних цілях, то вибирають наступні ПЕФ:

 • • число виробів, випущених на ринок з менш небезпечними властивостями;
 • • число виробів, які можуть бути по закінченні терміну служби використані повторно або поновлені;
 • • процентна частка продукції, яка після закінчення терміну служби може бути відновлена або повторно використана.

Коли підприємство виконує певні послуги і керівництво зацікавлене в екологічної ефективності цих послуг, то вибирають наступні ПЕФ:

 • • кількість використовуваних миючих засобів, що припадають на квадратний метр площі;
 • • витрата палива при наданні одиниці транспортної послуги.

Коли екологічна ефективність пов'язана з відходами, одержуваними при функціонуванні організації, то вибирають наступні ПЕФ:

 • • кількість відходів на рік, що припадає на одиницю продукції, що випускається;
 • • кількість небезпечних, відновлюваних або повторно використовуваних відходів, що утворюється на підприємстві протягом року;
 • • загальна кількість відходів, що розміщуються за межами території підприємства.

Коли екологічна ефективність пов'язана з викидами в атмосферу, що утворюються в процесі функціонування організації, то вибирають наступні ПЕФ:

 • • кількість викидів на рік;
 • • кількість вторинної (теплової) енергії, що викидається в атмосферу;
 • • кількість викидів, що припадає на одиницю продукції, у рік.

Одними з найбільш важливих вважаються ПСОС. Вони надають інформацію про місцевих, регіональних, національних або глобальних умовах навколишнього середовища. Зміни в ПСОС можуть надати корисні дані щодо взаємозв'язку між діяльністю організації, її продукцією, послугами та станом навколишнього середовища. Розробка та застосування ПСОС часто є функцією локальних, регіональних, національних або міжнародних урядових органів, а також неурядових організацій та науково-дослідних інститутів. За масштабами охоплення ПСОС бувають глобальними, регіональними та місцевими. Прикладами ПСОС можуть бути наступні показники:

 • • якість повітря в регіоні;
 • • властивості і якість основної маси води;
 • • кількість чи якість природних ресурсів;
 • • рівень виснаження озонового шару;
 • • небезпечні речовини, присутні в навколишньому середовищі;
 • • температура океану;
 • • концентрація забруднювачів в тканинах живих організмів;
 • • глобальні зміни клімату;
 • • багато інших параметрів.

В результаті виконання представлених процедур формується ціла система показників, використовуваних в процесі ГЕЕ підприємства. Наведемо приклад такої системи показників для ГЕЕ.

Підприємство, що надає транспортні послуги для населення, розташоване в районі, якість повітря в якому оцінюється як незадовільний. Необхідно вибрати показники для ГЕЕ, за якими можна було б зробити висновок, наскільки ефективно здійснюється природоохоронна діяльність по зниженню викидів транспортних засобів.

У результаті аналізу схеми функціонування даного підприємства, виробленого на першому етапі проведення процесу ГЕЕ, може бути побудована наступна система показників:

 • • ПСОС - концентрація в повітрі забруднювачів, пов'язаних з викидами транспортних засобів;
 • • ПЕФ:
  • - Зниження викидів двигунів, пов'язане з використанням альтернативних палив,
  • - Ефективність використання палива двигунами транспортних засобів,
  • - Загальна кількість витрачається палива,
  • - Число транспортних засобів, обладнаних засобами екологічного контролю,
  • - Частота технічного обслуговування транспортних засобів;
 • • ПЕУ:

кількість коштів, витрачених на розвиток громадського транспорту та на його використання,

- Результативність спроб знизити витрату палива і поліпшити технічне обслуговування транспорту, ефективність використання палива і використання альтернативних палив.

Стадія планування не обмежується одним тільки вибором показників екологічної ефективності. При плануванні процесу ГЕЕ необхідно також враховувати наступні моменти:

 • - Екологічні аспекти, які можуть реально контролюватися і регулюватися підприємством;
 • - Критерії екологічної ефективності;
 • - Інтереси зацікавлених сторін.

В цілому можна сказати, що показники для ГЕЕ повинні бути вибрані так, щоб керівництво мало достатньо інформації для надійного і достовірного визначення екологічної ефективності підприємства.

Значну роль у процесі оцінювання екологічної ефективності підприємства відіграють зацікавлені сторони. Зацікавлені сторони характеризуються їх ставленням до організації, потенційним внеском у планування ГЕЕ, статусом і способом вираження своїх інтересів. В якості зацікавлених сторін можуть виступати представники керівництва, фактичні і потенційні інвестори, працівники підприємства, споживачі і постачальники, представники екологічних рухів, зацікавлені суспільства споживачів та інші неурядові організації та широка громадськість.

Процес оцінювання екологічної ефективності увазі деякі фінансові витрати на його здійснення, тому керівництво організації повинно передбачити фінансові, матеріальні та людські ресурси, необхідні для здійснення процесу ГЕЕ.

У залежності від фінансових можливостей і характеру діяльності підприємства вихідні мети процесу ГЕЕ можуть бути обмежені лише деякими елементами діяльності підприємства, його продукції та послуг, що володіють, на думку керівництва, найбільшим значенням з точки зору охорони навколишнього середовища. У процесі оцінювання екологічної ефективності початкові цілі можуть бути змінені і розширені на ті елементи діяльності організації, її продукції та послуг, які спочатку не входили в плани аналізу.

Планування краще робити на основі узагальненої схеми функціонування підприємства (рис. 1.10), що дозволяє точніше визначити найважливіші з точки зору охорони навколишнього середовища ділянки і стадії технологічного процесу.

Узагальнена схема функціонування організації

Рис. 1.10. Узагальнена схема функціонування організації

Другою стадією оцінювання екологічної ефективності визнається виконання оцінки. Власне, процес оцінки починається збором даних, потреба в яких була визначена на першій стадії.

Послідовність використання даних та інформації в процесі ГЕЕ наведена на рис. 1.11.

Вихідні дані для розрахунку значень обраних на першому етапі показників ГЕЕ підприємство має збирати безперервно, оскільки процес ГЕЕ є постійним на відміну від екоаудиту. Дані збирають з відповідних джерел з частотою, необхідної для проведення ГЕЕ. Отже, кожен раз для проведення оцінки екологічної ефективності необхідно збирати "свіжі" дані по діяльності підприємства. Процедура збору даних повинна бути побудована таким чином, щоб гарантувати їх достовірність. Достовірність інформації визначається наукової, статистичної значимістю і Верифікованість даних. В якості вихідних даних можуть бути використані, наприклад, такі:

 • • інтерв'ю та спостереження;
 • • фінансові та бухгалтерські записи;
 • • моніторинг та вимірювання;
 • • записи про закупівлі;
 • • звіти наглядових органів;
 • • звіти з екологічної експертизи, аудиту або ГЕЕ;
 • • та ін.

Використання даних та інформації в процесі ГЕЕ діяльності підприємства

Рис. 1.11. Використання даних та інформації в процесі ГЕЕ діяльності підприємства

Зібрані дані необхідно проаналізувати і перетворити в інформацію, що описує екологічну ефективність організації у вигляді показників ГЕЕ.

Інформацію, отриману в результаті аналізу даних, висловлюють в термінах ПЕЕ і ПСОС. Після цього її порівнюють з встановленими критеріями екологічної ефективності організації. Таке порівняння може вказувати на поліпшення або погіршення екологічної ефективності. Результати цього порівняння дають відповідь, чому досягнуті чи не досягнуті ті чи інші задані критерії екологічної ефективності.

В цілому на цій стадії процес ГЕЕ в основному можна вважати завершеним. Однак необхідно, щоб результати даного процесу стали "надбанням гласності". Для цього слід скласти звіт за результатами процесу ГЕЕ. Звіти про поточну екологічної ефективності організації істотно допомагають персоналу і особливо співробітникам екологічної служби виконувати свої обов'язки, оскільки сприяють інтенсифікації зусиль щодо досягнення відповідності екологічної ефективності підприємства встановленим критеріям. Інформація про екологічну ефективності організації може бути передано зацікавленим сторонам як всередині, так і за межами організації. Це залежить від поглядів керівництва на необхідність поширення інформації.

Інформація, що характеризує екологічну ефективність підприємства, може бути представлена в такій формі:

 • • тенденції зміни екологічної ефективності, наприклад зниження або збільшення кількостей відходів, що утворюються;
 • • відповідність чи невідповідність законодавчим і нормативним актам;
 • • відповідність організації іншим вимогам, під якими вона підписалася;
 • • економія витрат та інші фінансові результати діяльності.

Завершальна стадія процесу ГЕЕ - розгляд і поліпшення ГЕЕ. Процес оцінювання підприємства і результати цього процесу слід періодично аналізувати на предмет виявлення можливостей оптимізації. На завершальній стадії визначаються необхідність і шляхи поліпшення самого процесу проведення ГЕЕ діяльності підприємства, а також всієї виробничої системи в цілому з точки зору охорони навколишнього середовища.

При розгляді ГЕЕ та її результатів оцінюють:

 • • прогрес щодо досягнення критеріїв екологічної ефективності;
 • • ефективність зроблених витрат і досягнутих вигод;
 • • надійність джерела даних;
 • • прийнятність використовуваних критеріїв екологічної ефективності;
 • • надійність використаних методів збору даних і якість отриманих даних.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >