Екологічне маркування I типу

Екологічне маркування I типу - маркування, на використання якої необхідне отримання дозволу третьої сторони.

Дейстпіе екологічного маркування I типу регламентується ГОСТ Р ІСО 14024-2000 Етикетки та декларації екологічні. Екологічне маркування типу I. Принципи та процедури.

З екологічної маркуванням I типу пов'язані наступні основні терміни та визначення.

Програма екологічного маркування I типу - добровільна, заснована на різноманітних критеріях програма третьої сторони, що передбачає видачу ліцензії на використання екологічного маркування, що свідчить про екологічну перевагу будь-якої продукції в рамках певної групи однорідної продукції і заснованої на розгляді життєвого циклу продукції.

Група однорідної продукції - група продукції, що виконує однакові функції. Прикладом групи однорідної продукції можуть бути такі, як електротовари, миючі засоби та ін. [16].

Критерії екологічності продукції - вимоги до екологічних характеристик, яким повинна задовольняти продукція, щоб бути маркованої екологічної етикеткою.

Функціональна характеристика продукції - властивість або характеристика ефективності та використання продукції.

Орган, екомаркування - орган третьої (незалежної) сторони, який реалізує програму екологічного маркування 1 типу [16].

Третя сторона - фізична особа або орган, визнаний незалежним від залучених у розглянутий питання сторін [16].

Зацікавлена сторона - кожна зі сторін, що беруть участь в програмі екологічного маркування твань I [16].

Ліцензіат - сторона, якій органом з екомаркування, надано право використовувати екологічну етикетку I типу [16].

Сертифікація - процедура, згідно з якою третя сторона письмово свідчить, що продукція, процес або послуга відповідають встановленим вимогам [16].

Ліцензія (для екологічного маркування типу I) - документ, виданий за правилами системи сертифікації, яким орган, екомаркування надає фізичній або юридичній особі право використання екологічної етикетки I типу для його продукції або послуг [16].

Придатність для використання за призначенням - здатність продукції, процесу чи послуги виконувати певні функції в обговорених умовах [16].

Згідно ГОСТ Р ІСО 14024-2000 екологічне маркування I типу заснована наступних принципах [1]:[1]

 • Принцип добровільності. Основним принципом є те, що програми екологічного маркування, включаючи розроблені або функціонуючі під управлінням державних організацій, повинні носити добровільний характер.
 • Принцип взаємодії з законодавством. Згідно з цим принципом попередньою умовою видачі та збереження ліцензії на використання екологічного маркування I типу є виконання заявником вимог екологічного законодавства.
 • Принцип розгляду життєвого циклу. Зниження негативного впливу на навколишнє середовище досягається найкраще за умови, коли екологічні критерії оцінки продукції встановлюються на основі розгляду всього життєвого циклу продукції. Стадії життєвого циклу, що враховуються при розробці екологічних критеріїв продукції, повинні включати всі, починаючи з видобутку ресурсів і до утилізації продукції.
 • Принцип вибірковості критеріїв. Згідно з цим принципом екологічні критерії повинні розроблятися для того, щоб виділяти в групі однорідної продукції екологічно предпочтительную продукцію.
 • Принцип встановлення екологічних критеріїв продукції. Екологічні критерії повинні грунтуватися на показниках, що витягають із її життєвого циклу. Екологічні критерії повинні бути встановлені на досяжному рівні, і в них слід враховувати відносні впливу на навколишнє середовище.
 • Принцип функціональності продукції. При розробці критеріїв повинні бути прийняті до уваги придатність продукції для використання за призначенням і рівні її ефективності.
 • Принцип тимчасовості дії ліцензії. Екологічні критерії та вимоги до функціональних характеристик для кожної категорії продукції повинні бути встановлені на певний термін. Після закінчення цього терміну вони повинні переглядатися з урахуванням нових технологій, нових видів продукцій, нових екологічних вимог, нової ринкової ситуації.
 • Принцип консультативно. Має бути розроблений процес офіційного відкритої участі зацікавлених сторін з метою вибору груп однорідної продукції, екологічних критеріїв та функціональні характеристики продукції.
 • Принцип відповідності та перевірки. Всі елементи екологічних критеріїв і функціональних характеристик продукції повинні бути перевірені для органу, що займається екологічним маркуванням.
 • Принцип прозорості. Прозорість припускає, що інформація, що відноситься до екологічного маркування, повинна бути доступною зацікавленим сторонам для контролю і коментарів.

Інформація за етикетками I типу повинна включати [2]:[2]

 • 1) опис вибору категорій продукції;
 • 2) опис вибору та розробки критеріїв продукції;
 • 3) опис функціональних характеристик продукції;
 • 4) опис методів випробувань і перевірки продукції;
 • 5) опис процесу сертифікації та процедури видачі ліцензій;
 • 6) строки дії та перегляду ліцензій;
 • 7) фінансові джерела для розробки програми (наприклад, внески, урядові субсидії тощо);
 • 8) опис процесу перевірки відповідності продукції екологічним критеріям, відповідним даної етикетці.
 • Принцип доступності. Передбачає, що всі заявники, продукція яких відповідає екологічним критеріям для даної групи однорідної продукції та іншим вимогам програми, мають рівні можливості в отриманні ліцензії на використання екологічної етикетки.
 • Принцип наукової обгрунтованості екологічних критеріїв продукції. Передбачає, що розробка і вибір критеріїв повинні грунтуватися на наукових та інженерних принципах.
 • Принцип платності. Означає, що ліцензії на використання екологічних етикеток I типу повинні оплачуватися. Витрати і внески можуть включати в себе плату за заявку, випробування або адміністративні витрати. В принципі, витрати і внески за отримання та збереження етикетки слід засновувати на загальній вартості програми екологічного маркування I типу, і вони повинні підтримуватися на мінімально можливому рівні, щоб зберегти максимальну доступність екологічного маркування.
 • Принцип взаємного визнання. Варто заохочувати взаємне визнання екологічних етикеток, засноване на довірі.

Розробка екологічного маркування I типу - ітеративний процес, що включає наступні стадії [3]:[3]

 • - Консультації із зацікавленими сторонами;
 • - Вибір категорій продукції;
 • - Розробка, перегляд і модифікація екологічних критеріїв продукції;
 • - Визначення функціональних характеристик продукції.

Консультації із зацікавленими сторонами. Офіційні консультації сприяють більш повній участі зацікавлених сторін у процесі вироблення маркування I типу. Консультація являє собою постійний процес, що супроводжує вибір категорій продукції, а також розробку екологічних критеріїв і функціональних характеристик продукції.

Вибір категорій продукції. Вивчають можливі групи однорідної продукції і ринкові умови. По завершенні вивчення орган, екомаркування зможе визначити, які групи однорідної продукції найбільш прийнятні для ринку. Для зацікавлених сторін підготовляються пропозиції щодо категорії продукції.

Вибір і розробка екологічних критеріїв продукції. Остаточне рішення з екологічним критеріям, яким повинна відповідати продукція для отримання ліцензії на екологічне маркування, є результатом консультацій між органом з екомаркування, і зацікавленими сторонами.

Матриця, представлена в табл. 1.2, служить прикладом застосування викладеного підходу і надає допомогу органам екомаркування, в попередньому виборі екологічних критеріїв продукції. Матриця прив'язує стадії життєвого циклу продукції до основних вхідним і вихідним екологічними показниками. Показники викидів в матриці групуються за видами природних середовищ, і число їх зазвичай більше одного для кожного середовища.

Вибрані екологічні критерії продукції повинні бути виражені в термінах впливів па навколишнє середовище і природні ресурси або в екологічних аспектах таких, як, наприклад, викиди (скиди) в навколишнє середовище.

Таблиця 1.2

Типова матриця вибору екологічних критеріїв [2]

Стадія життєвого циклу

Показники екологічності на вході / виході

енергія

ресурси

викиди / скиди у

Інші

відновлювальна / невідновлювальна

поновлювані / невідновлювані

воду

повітря

грунт

Видобуток ресурсів

Виробництво

Розподіл

Використання

Вилучення

Повинні бути виключені критерії, які прямо чи опосередковано вимагають або виключають використання конкретних процесів чи методів виробництва без всякого па те підстави.

Орган з екомаркування, повинен визначити стадії життєвого циклу продукції, де існують відмінності в впливах на навколишнє середовище. Вибрані екологічні критерії повинні бути адекватні і реально відображати відмінності між продукцією в межах групи однорідної продукції.

Орган з екомаркування, зобов'язаний визначити критерії, найбільш точним чином відображають вибрані екологічні аспекти. Коли критерії встановлені, необхідно присвоїти їм чисельні значення. Ці значення можуть бути представлені у формі мінімальних значень, порогових рівнів, які не повинні перевищуватися, системи масштабів або в інших формах.

Орган з екомаркування, повинен передбачити посилання на методи випробувань, які потрібні для кожного заданого критерію або характеристики.

Вибір функціональних характеристик продукції. На цьому етапі розробки екологічного маркування повинні бути розглянуті функції продукції. Функції виробів слід визначати в робочих експлуатаційних термінах, а не конструкційними або описовими характеристиками.

Звітність та публікація. Коли визначено групи однорідної продукції, екологічні критерії та її функціональні характеристики, ці дані повинні бути опубліковані. Обраний формат звіту повинен супроводжуватися інформацією, яка демонструє, що сформовані групи однорідної продукції, критерії та характеристики відповідають принципам і вимогам, що пред'являються до маркування I типу.

Орган з екомаркування, за запитом покупців і громадськості зобов'язаний надавати інформацію, що пояснює сенс тієї чи іншої етикетки.

У випадках, коли екологічна етикетка вже була присвоєна продукції раніше, мається конкретне число факторів, необхідних для розгляду, якщо ті чи інші екологічні критерії продукції переглядаються. Ці чинники включають наступне:

 • • обов'язковість дотримання переглянутих екологічних критеріїв продукції;
 • • ступінь зміни, терміни проведення і рівень складності, пов'язані з переоснащенням виробничих процесів, необхідним для забезпечення відповідності переглянутим критеріям;
 • • дії, які необхідно зробити у відношенні існуючої продукції, що має екологічне маркування за старими критеріями, але ще знаходиться на стадії постачання кінцевому споживачу.

Загальні правила видачі ліцензій на екологічне маркування I типу:

 • • публічне оголошення з боку ліцензіата про бажання отримати ліцензію;
 • • обговорення умов, здатних призвести до припинення, припиненню дії або відкликання ліцензії;
 • • попереднє визначення процедури коригувальних дій у разі виявлення невідповідності пропонованим до продукції екологічним вимогам;
 • • попереднє обговорення процедур вирішення спірних питань, визначення процедур випробувань і перевірки;
 • • визначення структури грошових внесків, здійснюваних у процесі сертифікації продукції;
 • • складання загального керівництва з використання розробленого логотипу.

Орган з екомаркування, несе відповідальність за видачу ліцензій заявникам. Цей орган може видати ліцензію на використання етикетки тільки в тому випадку, якщо упевниться, що заявник діє відповідно до загальних правил програми екологічного маркування I типу, що продукція відповідає екологічним критеріям та функціональним характеристикам, встановленим для даної групи однорідної продукції.

Наявність ліцензії не зобов'язує ліцензіата використовувати етикетку. Орган з екомаркування, повинен вести доступний громадськості перелік продукції, якій присвоєно право на використання екологічного маркування I типу.

Методологія оцінки відповідності продукції встановленим екологічним критеріям та функціональним характеристикам і методологія перевірки постійної відповідності повинні бути чітко задокументовані і досить жорсткими, щоб зберегти довіру громадськості до даного типу маркування.

Орган з екомаркування, повинен підготувати документацію, яка включає в себе:

 • • перелік екологічних критеріїв продукції;
 • • період дії встановлених критеріїв до чергового перегляду;
 • • дані відкритого характеру, на яких було засновано рішення про видачу ліцензії на використання даної етикетки;
 • • перелік функціональних характеристик продукції;
 • • опис методів випробувань і перевірки на відповідність встановленим критеріям.

Після видачі ліцензії заявнику ліцензіат зобов'язаний проінформувати орган, екомаркування про будь-яку зміну, здатному вплинути на відповідність ліцензованої продукції встановленим для даної маркування вимогам.

Орган з екомаркування, повинен гарантувати, що етикетка захищена законом, щоб запобігти несанкціонованому її використання і підтримувати довіру громадськості до програми.

Наведемо кілька прикладів екологічного маркування 1 типу, що отримала найбільшу популярність в різних країнах (рис. 1.12).

Екознак ЄС присвоюється товарам і виробникам, що задовольняє вимогам екологічних стандартів. Він свідчить про екологічну безпеку продукції на всіх стадіях від видобутку сировини до утилізації. Екознак ЄС являє собою зображення, виконане у формі квітки. Стебло, листя квітки і буква в центрі суцвіття мають зелений колір, а зірки по колу пофарбовані блакитним. Фон, як правило, зазвичай білий. Може наноситися на упаковку в блакитному або зеленому кольорі. Може бути чорно-білим. Цей знак не застосовується для харчових продуктів і ліків. Сертифікація на присвоєння європейського екологічного знака, в рамках якої проводяться випробування на відповідність затвердженим критеріям, ведеться спеціально уповноваженими державними структурами.

Екознак Європейського союзу (ЄС)

Рис. 1.12. Екознак Європейського союзу (ЄС)

Знак, розроблений Урядом Москви, означає, що продукція пройшла перевірку Уряду Москви і не містить трансгенів (рис. 1.13). Знак виконується в зелених тонах. Причому букви і зовнішнє кільце мають більш темний тон. Знак був введений в 2007 р в рамках системи добровільної екологічної сертифікації. У середині грудня 2014 використання вказаного знака було скасовано через юридичних міркувань. Справа в тому, що Уряд Москви з юридичної точки зору згідно з Федеральним законом від 02.01.2000 № 29 "Про якість та безпеку харчових продуктів" (з ізм. І доп.) Не може здійснювати контроль за безпечністю та якістю продуктів. Ці функції відповідно з ним можуть здійснюватися тільки федеральними спеціально уповноваженими органами, такими, наприклад, як Росспоживнагляд.

Знак, розроблений Урядом Москви

Рис. 1.13. Символ, розроблений Урядом Москви

Система добровільної екологічної сертифікації "Листок життя" була розроблена некомерційним партнерством "Санкт Петербурзький Екологічний союз" (СПбЕС) в 2001 р (рис. 1.14). Знак застосовується для продукції, сертифікованої по даній системі. Наноситься на продукцію або упаковку. Зображення листа виконується в темно-зеленому кольорі, а кільце - в світло- зеленому. Букви пофарбовані в білий колір.

Так, український екологічний знак використовується для позначення відповідності товару діючим екологічним нормативам. Він наноситься на продукцію або упаковку в чорно-білому кольорі (рис. 1.15).

Знак екологічної відповідності Німеччини (дослівний переклад - перевірена впевненість) наноситься на продукцію або упаковку, як правило, в чорно-білому кольорі. Іноді застосовується кольорове зображення. У цьому випадку літери забарвлюються в блакитний колір, а фон залишається білим (рис. 1.16).

Український екологічний знак

Рис. 1.14. Український екологічний знак

Знак екологічної відповідності Німеччини

Рис. 1.15. Знак екологічної відповідності Німеччини

Листок життя (Санкт-Петербург)

Рис. 1.16. Листок життя (Санкт-Петербург)

У Скандинавії екологічний знак інформує про те, що виріб в найменшій мірі забруднює і руйнує навколишнє середовище (рис. 1.17). Може бути застосований лише після проходження екологічної експертизи та отримання ліцензії. Знак виконується в біло-зеленому кольорі. Основний колір зелений, фон - білий. Букви друкуються в чорному кольорі.

Північний лебідь

Рис. 1.17. Північний лебідь

 • [1] ГОСТ Р ІСО 14024-2000 Етикетки та декларації екологічні. Екологічне маркування типу I. Принципи та процедури.
 • [2] ГОСТ Р ІСО 14024-2000.
 • [3] Там же.
 • [4] ГОСТ Р ІСО 14024-2000.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >