Організація та функціонування системи екологічного менеджменту

У результаті вивчення матеріалу глави студент повинен:

знати

• екологічні критерії раціонального природокористування, глибоко осмислити їх еколого-біологічну суть;

вміти

 • • аналізувати конкретні виробничі, службові, побутові ситуації з метою підтримки екологічної обстановки на необхідному рівні;
 • • оцінювати перспективи використання нових досягнень екологічної науки при організації сучасних виробництв та бізнесу;
 • • визначати пріоритетні напрямки діяльності екологічної служби підприємства;

володіти

 • • методологією створення екологічної служби на підприємстві;
 • • практичною стороною складання екологічної звітності підприємства;
 • • методами керівництва діяльністю екологічної служби підприємства.

Стадії розробки і схема впровадження системи

Основні стадії впровадження та функціонування системи екологічного менеджменту за ISO 14001 в цілому нагадують аналогічні вимоги, прописані в BS 7750 з невеликими змінами.

Екологічна політика

На першому етапі створення системи екологічного менеджменту організація повинна виробити екологічну політику.

Екологічна політика являє собою спеціальний документ, в якому прописані наміри і принципи діяльності організації у сфері природокористування.

Цей документ повинен служити основою для екологічно значимих дій організації та визначення екологічних цілей і завдань. Екологічна політика повинна:

 • • відповідати масштабу, природі і екологічним впливам, створюваним діяльністю, продуктами та послугами підприємства;
 • • серед інших, містити заяви про прагнення до відповідності чинним національним природоохоронним нормативам, а також постійного поліпшення системи екологічного менеджменту та запобігання забруднень. Документ повинен бути доведений до відома всіх співробітників організації та бути доступним громадськості.

Екологічна політика являє собою своєрідний "двигун" у справі впровадження і поліпшення системи охорони навколишнього середовища для даної організації. Також екологічна політика сприяє підтримці на належному рівні і підвищення екологічної ефективності організації. Тому екологічна політика повинна містити в собі зобов'язання керівництва компанії дотримуватися діючих природоохоронні закони і постійно покращувати систему екологічного менеджменту на підприємстві. Екологічна політика створює основу для встановлення цільових і планових екологічних показників компанії. Вона повинна бути досить чіткою, щоб її могли зрозуміти внутрішні і зовнішні зацікавлені сторони, повинна періодично аналізуватися і переглядатися з тим, щоб відбивати мінливі умови, в яких функціонує організація.

Другим етапом створення системи екологічного менеджменту стандарт пропонує стадію планування.

На цій стадії організація повинна виробити і дотримуватися процедури для оцінки значимих впливів на навколишнє середовище. На стадії планування необхідно вибрати екологічні аспекти, які будуть враховуватися при роботі системи екологічного менеджменту. Розглянуті екологічно значимі впливу мають бути пов'язані не тільки безпосередньо з виробничою діяльністю організації, а й з її продукцією та послугами. Крім того, організація повинна систематично враховувати всі законодавчі вимоги, пов'язані з екологічними аспектами її діяльності, продукції та послуг, а також усі інші вимоги, пов'язані з впливами на навколишнє середовище [1].[1]

Необхідно, щоб на підприємстві постійно вироблялося оновлення інформації по наступним екологічним аспектам:

 • • скиди у воду;
 • • викиди в повітря;
 • • радіоактивне зараження місцевості;
 • • видалення та очищення стічних вод;
 • • використання сировини та природних ресурсів;
 • • інші локальні екологічні та громадські проблеми.

Так як природоохоронне законодавство є досить динамічним, то організація повинна створити і підтримувати в робочому стані систему "відстеження" постійно змінюються вимог законодавчих актів. На підприємстві має бути визначено цільові та планові екологічні показники. Цілі і завдання по можливості кількісні, засновані на екологічній політиці і певні для кожної області діяльності та кожного рівня підприємства. При їх формулюванні повинні також братися до уваги погляди "зацікавлених сторін". Нагадаємо, що під зацікавленими сторонами розуміються будь-які групи населення, чиї інтереси зачіпаються екологічними аспектами діяльності підприємства, або хто стурбований цими аспектами. При встановленні та аналізі своїх цільових показників організація повинна враховувати вимоги діючих природоохоронних законодавчих актів. Повинна бути вироблена програма управління навколишнім середовищем, що включає:

 • • розподіл відповідальності за досягнення цільових і планових екологічних показників;
 • • кошти і терміни, в які вони повинні бути досягнуті.

Для забезпечення роботи системи екологічного менеджменту повинні бути виділені достатні людські, технологічні та фінансові ресурси, призначений відповідальний за роботу системи екологічного менеджменту на рівні організації, в обов'язки якого повинно входити періодично доповідати керівництву про роботу системи екологічного менеджменту [2].[2]

Третій етап створення та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві по ISO 14000 - стадія безпосереднього впровадження і функціонування системи екологічного менеджменту.

На стадії впровадження спочатку виробляється розподіл обов'язків, відповідальності і повноважень між конкретними людьми. Далі організація повинна визначити свої потреби в навчанні персоналу. Це пов'язано з тим, що персонал, який виконує роботи, які можуть мати значний вплив на навколишнє середовище, повинен володіти певною компетентністю. Необхідно, щоб весь персонал, чия робота може значною мірою вплинути на навколишнє середовище, пройшов відповідне навчання. Необхідно проводити підготовку персоналу до нештатних ситуацій, пов'язаних з впливом на навколишнє середовище.

Далі на стадії впровадження проводиться встановлення системи внутрішнього зв'язку між різними рівнями і підрозділами організації. На цьому ж етапі організація повинна передбачити процеси зовнішньої інформації про свої екологічних аспектах та реєстрації своїх рішень. Всю інформацію по системі екологічного менеджменту організація повинна підтримувати в належному стані. Ця інформація повинна включати основні елементи системи адміністративного управління та їх взаємодію, а також містити вказівки на пов'язані з ними документи. Повинна бути розроблена і впроваджена система управління всіма документами, які пов'язані з діяльністю системи екологічного менеджменту на підприємстві. Така система повинна забезпечити швидкий пошук необхідного документа, полегшити проведення періодичного аналізу і його перегляду на предмет їх адекватності. На стадії впровадження необхідно також провести етап "управління операціями", в рамках якого потрібно визначити ті стадії технологічного процесу та види діяльності, які пов'язані з основними екологічними аспектами функціонування підприємства.

Потім організація повинна забезпечити функціонування системи, що дозволяє оцінити ймовірність виникнення катастроф і аварійних ситуацій, які в свою чергу можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Для цього повинна бути побудована система моніторингу основних параметрів діяльності, здатної надавати істотне вплив на навколишнє середовище.

Наступна стадія по ISO 14001 називається проведення перевірок та коригувальні дії. Відповідно до стандарту повинен проводитися періодичний аудит системи екологічного менеджменту.

Для цього повинні бути встановлені процедури періодичної перевірки відповідності ключових параметрів діяльності підприємства чинним законодавчим та іншим вимогам в області охорони навколишнього середовища. На основі даних моніторингу проводяться перевірки і коректування в технологічних процесах, спрямовані на зниження або усунення виявленого значного впливу на навколишнє середовище. Будь-яке коригуючий або запобіжну дію, виконують для усунення причин виявленої невідповідності, повинно бути пропорційно важливості проблеми і пропорційно виявленому впливу на навколишнє середовище [2].[2]

Вся інформація, що відноситься до функціонування системи екологічного менеджменту та станом навколишнього середовища, повинна документуватися у формі зареєстрованих даних. Зареєстровані екологічні дані можуть включати в себе наступну інформацію:

 • • протоколи перевірок, акти технічного обслуговування;
 • • звіти про екологічно значущих пригодах;
 • • інформацію про діючі природоохоронних законодавчих актах;
 • • записи про скарги на стан навколишнього середовища;
 • • записи про екологічний навчанні персоналу;
 • • інформацію про важливих екологічних аспектах;
 • • і т.д.

Екологічний аудит на підприємстві проводиться з метою з'ясування, чи відповідає система екологічного менеджменту вимогам стандарту ISO 14001, впроваджена і чи працює належним чином. У процесі аудиту широко використовуються дані, одержувані в ході екологічного та технічного моніторингу. Аудит може проводитися як самою компанією, так і зовнішньою стороною. Результати аудиту обов'язково доповідаються керівництву компанії.

Завершальна стадія етапу перевірок і коригувань - аналіз системи екологічного менеджменту з боку керівництва. Керівництво організації повинно періодично розглядати роботу системи екологічного менеджменту з точки зору її адекватності та ефективності. Мета такого аналізу полягає в тому, щоб забезпечити постійну адекватність і ефективність системи екологічного менеджменту. У результаті можливе внесення змін до екологічну політику, цільові екологічні показники та інші елементи системи управління навколишнім середовищем [4].[4]

Якщо побудована система екологічного менеджменту функціонує нормально, то це неминуче призводить до підвищення рівня екологічної ефективності підприємства. І, навпаки, за рівнем екологічної ефективності підприємства можна оцінювати адекватність функціонування системи екологічного менеджменту.

Таким чином, очевидно, що система екологічного менеджменту повинна бути тісно інтегрована з загальною системою управління організацією.

Стандарт ISO 14001 не вимагає, щоб особи, відповідальні за роботу системи екологічного менеджменту, не мали інших обов'язків або документи, пов'язані з екологічним менеджментом, були виділені в спеціальну систему документообігу.

Стандарт ISO 14001 встановлює вимоги системі управління навколишнім середовищем. Він розроблений так, щоб його можна було застосувати до організаціям всіх типів і розмірів з урахуванням різних географічних, культурних і соціальних умов. Модель такого підходу показана на рис. 2.1. Загальна мета стандарту полягає в тому, щоб підтримати заходи з охорони навколишнього середовища та запобігання її забруднення при збереженні балансу з соціально-економічними потребами.

Модель впровадження та функціонування системи управління навколишнім середовищем за ISO 14001

Рис. 2.1. Модель впровадження та функціонування системи управління навколишнім середовищем за ISO 14001

Як видно з моделі, в основі концепції лежить положення про необхідність постійного покращення та розвитку системи екологічного менеджменту па підприємстві і пов'язаної з цим екологічної ефективності роботи підприємства.

 • [1] ГОСТ Р ІСО 14001-2007 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування.
 • [2] ГОСТ Р ІСО 14001-2007.
 • [3] ГОСТ Р ІСО 14001-2007.
 • [4] Там же.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >