Екологічна оцінка та процес її проведення

Екологічна оцінка - процес систематичного аналізу і оцінки екологічних наслідків запланованій діяльності, консультацій із зацікавленими сторонами, а також облік результатів цього аналізу і консультацій у плануванні, проектуванні, затвердженні та здійсненні даної діяльності.

Екологічна оцінка характеризується наступними особливостями:

 • • являє собою процес отримання інформації, а не його результат;
 • • це процес систематичний, наступний певними правилами;
 • • охоплює як етап планування, так і етап здійснення запланованій діяльності.

Процес екологічної оцінки включає наступні основні компоненти (рис. 2.2):

 • • аналіз (прогноз) потенційних впливів запланованій діяльності на навколишнє середовище і оцінка їх значущості. Ця складова називається оцінкою впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
 • • консультації із зацікавленими сторонами з метою пошуку взаємоприйнятних рішень;
 • • використання результатів прогнозу впливів і консультацій в процесі прийняття рішень, що відносяться до запланованій діяльності. Ця складова виражається у вигляді проведення екологічної експертизи та виробленні укладення по впливу на навколишнє середовище (ЗВОС).

Принципи екологічної оцінки зводяться до трьох основних положень:

 • • превентивність (+ аналіз альтернатив);
 • • комплексність;
 • • демократичність.

Принцип превентивності означає, що екологічна оцінка проводиться до прийняття основних рішень по реалізації запланованій діяльності, а також що її результати використовуються при виробленні та прийнятті рішень. Аналіз наслідків вже прийнятого рішення екологічною оцінкою по суті не є. Екологічна оцінка повинна виконуватися не тільки до прийняття рішення про можливість здійснення намічуваної діяльності (наприклад, видачі відповідного дозволу), але і до прийняття найважливіших проектних рішень. Принцип превентивності обов'язково передбачає аналіз альтернатив у процесі прийняття рішення щодо реалізації проекту. Розгляд і порівняння декількох альтернатив досягнення цілей запланованій діяльності і варіантів її здійснення забезпечують свободу прийняття рішень в залежності від результатів екологічної оцінки.

Основні стадії процесу екологічної оцінки

Рис. 2.2. Основні стадії процесу екологічної оцінки

Принцип комплексності передбачає розгляд та врахування всієї сукупності екологічних аспектів запланованій діяльності і пов'язаних з ними змін у всіх природних середовищах, а також і в соціальному середовищі. Цей принцип грунтується на уявленні про те, що поділ навколишнього середовища на такі компоненти, як повітря, вода, грунт, є спрощенням реальної ситуації. Насправді мова повинна йти про єдину природного системі, нерозривно пов'язаної з суспільством. Завдання екологічної оцінки полягає не тільки в тому, щоб простежити, наскільки дотримуються діючі стандарти і нормативи для окремих компонентів природного середовища, а й у тому, щоб зрозуміти, як природно-соціальна система в цілому відреагує на вплив запланованій діяльності.

Принцип демократичності заснований на тому, що екологічна оцінка не зводиться до науково-технічному дослідженню, а служить інструментом прийняття взаємоприйнятних рішень. Передбачуваний вплив запланованій діяльності на навколишнє середовище зачіпає інтереси потенційно необмеженого кола осіб і організацій. Більшість з них не володіє будь-якими формальними повноваженнями щодо цієї діяльності.

Інструментом захисту інтересів цих сторін можуть служити різного роду системи дозволів і ліцензування, а також норми проектування. Проте принцип демократичності грунтується на визнанні за цими сторонами права на безпосередню участь у процесі прийняття рішень. Таким чином, зацікавлені сторони повинні мати можливість брати участь у процесі екологічної оцінки, і їх думка має враховуватися разом з висновками експертів при формулюванні висновків і використанні результатів процесу екологічної оцінки. Відсутність демократичності, закритість і непрозорість процесу прийняття рішення часто призводить до того, що на практиці рішення в таких системах приймаються на основі неформальних переговорів і угод за участю окремих, найбільш впливових зацікавлених сторін. У результаті нерідко страждає об'єктивність екологічної оцінки.

Процедури екологічної оцінки в різних країнах різняться в багатьох аспектах: для яких видів діяльності проводиться екологічна оцінка, хто проводить її, в яких рішеннях і яким чином враховуються її результати.

Предмет екологічної оцінки - вплив запланованій діяльності на навколишнє середовище. Під впливом тут розуміються ті зміни в навколишньому середовищі, які повністю або частково являють собою результат запланованій діяльності. Прогноз і розробка заходів щодо їх пом'якшення служать однією з основних складових процесу екологічної оцінки. Остання дозволяє виявляти ті впливу, які можуть неадекватно враховуватися стандартами, встановленими для окремих середовищ і джерел впливу, - насамперед, непрямі і кумулятивні впливу. У першу чергу до предмету екологічної оцінки відносяться намічувана діяльність проектного рівня - проекти конкретних господарських об'єктів. Основні зусилля повинні бути зосереджені на проектах, що припускають значний вплив на природу. Тому проведення повномасштабної екологічної оцінки для всіх проектів навряд чи було б доцільним, і з самого початку цей механізм був орієнтований, насамперед, на великі проекти. Предметом екологічної оцінки можуть бути не тільки окремі проекти, але ініціативи більш високого рівня, наприклад, різні плани і програми, галузеві схеми розвитку, проекти нормативних актів, які можуть мати значні екологічні наслідки.

Екологічна оцінка повинна бути сконцентрована на найбільш важливих, ключових впливах. В рамках екологічної оцінки впливу розглядаються не тільки з точки зору їх фізичної величини, але і з точки зору їх значимості для суспільства в цілому і для окремих соціальних груп і громадян.

Практично завжди екологічна оцінка в тій чи іншій мірі зачіпає медичні, соціальні та економічні наслідки запланованій діяльності, пов'язані з впливом на навколишнє природне середовище. Дослідження таких наслідків в ході екологічної оцінки - практична необхідність незалежно від того, чи закріплені подібні вимоги законодавчо. Наприклад, спеціального аналізу може заслуговувати стандартний проект, реалізований в нестандартних умовах, наприклад поблизу унікального природного комплексу. Серйозна стурбованість населення також може бути підставою для проведення екологічної оцінки або, принаймні, одним з факторів, від яких залежить необхідність її проведення. Тому вирішення питання про необхідність екологічної оцінки в тому чи іншому конкретному випадку являє собою певну проблему.

До учасників екологічної оцінки відноситься коло осіб, пов'язаних безпосередньо з реалізацією проекту запланованій господарської діяльності або залежних від даного проекту побічно. Тому на першому місці за значимістю слід поставити ініціатора запланованій господарської діяльності.

Ініціатор діяльності - юридична або фізична особа, відповідальна за планування і здійснення запланованій діяльності, наприклад, приватний підприємець, який планує будівництво виробничого підприємства.

У ролі ініціатора можуть виступати як державні органи, так і приватні компанії.

У більшості випадків витрати, пов'язані з проведенням основних елементів екологічної оцінки, лягають на плечі ініціатора запланованій господарської діяльності. Це є наслідком принципів "забруднювач платить", а також "презумпції потенційної екологічної небезпеки запланованій діяльності", закріпленого в російському законодавстві. Згідно з цим принципом тягар доказу екологічної безпеки запланованій діяльності має бути покладено на її ініціатора. Це пов'язано також з тим, що екологічна оцінка, що виконується в повному обсязі, може бути пов'язана зі значними витратами, які навряд чи доцільно покладати на бюджет держави.

Крім того, учасником екологічної оцінки визнаються спеціально уповноважені органи - органи або організації, що мають ті чи інші повноваження по відношенню до процесу екологічної оцінки або запланованій діяльності в цілому.

Можна виділити три основні функції таких органів у процесі екологічної оцінки:

 • • контроль за процесом екологічної оцінки;
 • • прийняття рішення за підсумками екологічної оцінки;
 • • узгодження окремих аспектів запланованій діяльності.

Ще одним учасником екологічної оцінки можна вважати так звані інші зацікавлені сторони, що представляють собою приватні особи або громадські організації, або підприємства, на яких реалізація проекту запланованій діяльності може зробити прямий або непрямий вплив.

Здійснення будь-якого великого проекту і, зокрема, його екологічні аспекти зачіпають різноманітні інтереси суспільства в цілому, численних організацій, соціальних груп і окремих громадян. Узгодження інтересів з цими сторонами або, принаймні, врахування їх інтересів при плануванні запланованій діяльності становить одну з найважливіших завдань екологічної оцінки. Процес взаємодії із зацікавленими сторонами в ході екологічної оцінки зазвичай характеризується як "консультації та участь громадськості". Зацікавлені сторони в процесі екологічної оцінки можуть бути, зокрема, представлені державними органами.

До учасника екологічної оцінки відносяться виконавці. Ініціатор діяльності може використовувати послуги сторонніх організацій для розробки проектної документації або спеціалізованої компанії - для підготовки висновку про вплив на навколишнє середовище. Державні організації можуть запрошувати консультантів для оцінки якості документації з екологічної оцінки, а громадськість - залучати експертів для незалежної оцінки тих чи інших аспектів запланованій діяльності. Виконавці не є самостійними учасниками процесу і виконують завдання, поставлені запросив їх учасником, який і несе перед "зовнішніми" сторонами відповідальність за результати їх роботи. Однак від їх кваліфікації істотно залежить якість процесу екологічної оцінки, і їх діяльність нерідко служить предметом "зовнішнього" регулювання, яке здійснюється, наприклад, шляхом державного ліцензування компаній, що мають право па виконання робіт з підготовки висновку по впливу на навколишнє середовище.

Відповідальність за різні елементи процесу, а саме за підготовку ЗВОС, контроль його якості, прийняття рішення, можуть нести різні учасники процесу. У багатьох системах екологічної оцінки відповідальність за виконання цих робіт покладено на ініціатора діяльності, що виконує їх власними силами або ж залучає спеціальну компанію. Однак таку практику не можна назвати повсюдною. Наприклад, у федеральній системі США при проведенні екологічної оцінки проектів приватних компаній, що вимагають отримання ліцензії федерального органу, виконавець залучається цим органом на конкурсній основі. Хоча його роботу оплачує компанія - ініціатор діяльності, виконавець підзвітний федеральному органу, на який таким чином покладено відповідальність за якість роботи. Аналогічна практика характерна, наприклад, для системи екологічної оцінки Естонії. Обов'язок ініціатора в таких системах - надання інформації, необхідної для прогнозу впливу запланованій діяльності на навколишнє середовище.

По більшості думок, система, в якій "основна частина" екологічної оцінки - процедура ОВНС - є відповідальністю ініціатора діяльності, більш ефективна.

Процес екологічної оцінки проектів повинен починатися на самих ранніх стадіях розробки проекту і проходити паралельно з процесом проектування (рис. 2.3). На цій стадії процес екологічної оцінки зводиться до процедури ОВНС, що проводиться ініціатором майбутньої діяльності. Результати екологічної оцінки проекту використовуються як для обгрунтування вже прийнятих проектних рішень, так і в процесі проектування. Екологічна оцінка запланованій діяльності згідно з принципом превентивності повинна здійснюватися ще до фактичного прийняття рішення про проектування запланованій діяльності, тому що найчастіше в процесі проектування виявляється, що намічувана діяльність в даному районі і даній формі неприпустима в принципі. Така оцінка називається стратегічною екологічною оцінкою (СЕО). У ході такої оцінки можуть бути розглянуті альтернативні варіанти досягнення поставлених цілей, наприклад вибір типу джерела енергії, проекти, спрямовані на енергозбереження. Звичайно ж, альтернативи можуть бути розглянуті і не тільки до прийняття рішення про початок

Процес екологічної оцінки проектів

Рис. 2.3. Процес екологічної оцінки проектів

проектування, але і в холі екологічної оцінки проектного рівня, однак ухвалення рішення про відмову від реалізації проекту або принциповій зміні типу об'єкта на цьому етапі може бути пов'язано з великими труднощами. Таким чином, в ході проектування ми маємо справу не з одним рішенням, прийнятим на основі достовірних даних і в точності реалізованим, а з цілою низкою рішень, які приймаються па основі досить приблизної інформації і здійснюються лише з певним ступенем точності. Для забезпечення належної ефективності механізм екологічної оцінки повинен враховувати цю особливість етапу проектування. Для ефективного розвитку екологічної оцінки необхідна організація "зворотного зв'язку", що дає можливість оцінити відповідність або невідповідність зроблених пророкувань реальному впливу на навколишнє середовище і при необхідності здійснити заходи щодо коригування діяльності. Ця мета досягається шляхом розробки за результатами екологічної оцінки планів екологічного менеджменту та програм після проектного аналізу.

У будь-якому випадку перед тим, як приступити безпосередньо до реалізації проекту, що пройшов процедуру ОВНС, необхідно піддати результати ОВНС екологічну експертизу, в ході якої буде прийнято остаточне рішення про допустимість реалізації проекту господарської діяльності.

Процедура ОВНС - найбільш важлива стадія процесу екологічної оцінки. Мета цієї стадії - встановлення того, які зміни можуть відбутися в навколишньому середовищу в результаті здійснення кожної з розглянутих у проекті діяльності альтернатив, а також оцінка значимості цих змін.

Для реалізації поставленої мети в процесі ОВНС необхідно вивчити ті компоненти навколишнього середовища, на які намічувана діяльність може вплинути найбільшою мірою, скласти прогноз і проаналізувати можливі зміни в навколишньому середовищі в результаті здійснення запланованій діяльності, оцінити значимість можливих змін.

Перш за все, для проведення процедури ОВНС потрібно описати існуючі природні умови в районі передбачуваної реалізації проекту господарської діяльності. У процесі оцінки не слід дуже докладно описувати всі компоненти навколишнього середовища в районі запланованій діяльності, так як це вимагає значних трудових і фінансових витрат разом з тим не забезпечить адекватного підвищення якості одержуваної інформації і суттєво не підвищить достовірність висновків подальшою екологічної експертизи. Як показує досвід подібних досліджень, занадто розгорнуті описи природного середовища ніяк не поліпшують адекватності заяви про вплив на навколишнє середовище, тобто результатів екологічної експертизи.

У ході ОВНС акцент необхідно робити тільки на ті компоненти природного середовища, інформація про які необхідна для прийняття рішень з даного проекту. У ході відбору досліджуваних компонентів слід керуватися міркуваннями, наприклад:

 • • чи вплине намічувана діяльність на цей компонент істотно;
 • • вплинуть ці компоненти середовища на здійснення запланованій діяльності? Наприклад, для підприємств целлюлозно- паперової промисловості має велике значення крім деревних ресурсів наявність великої кількості води прийнятної якості;
 • • чи представляють ці компоненти середовища істотний інтерес для громадськості, тобто для зацікавлених сторін.

Таким чином, опис вихідних природних умов не повинно бути більш докладним, ніж це необхідно для розуміння наслідків реалізації розглянутих альтернатив. У кожному разі для досліджуваної території повинні бути описані флора і фауна, а також визначено наявність рідкісних і зникаючих видів, на яких може вплинути реалізація запланованій діяльності.

Крім природних умов і компонентів навколишнього природного середовища необхідно визначити і описати основні складові соціально-економічної обстановки в районі реалізації проекту. Це викликано тим, що при проведенні екологічної оцінки навколишнє середовище розглядається як єдина пріродносоціальная система, а значимість змін у навколишньому середовищі у великій мірі визначається саме наслідками соціально-економічного характеру.

Крім опису поточного стану навколишнього природного середовища необхідно спрогнозувати можливе її стан в майбутньому на той випадок, якщо проект запланованій діяльності не буде реалізований. Такий прогноз часто проводиться із застосуванням відомих законів екологічної сукцесії.

Прогноз впливів, як правило, проводиться за окремими компонентами довкілля. Потім можна спробувати проаналізувати можливі зміни, пов'язані з взаємним впливом змін в окремих компонентах навколишнього середовища. При проведенні ОВНС необхідно окремо:

 • - Оцінити вплив на повітряне середовище;
 • - Поверхневі, грунтові і артезіанські води;
 • - Ґрунту;
 • - Оцінити шумову обстановку;
 • - Флору і фауну;
 • - Ландшафт і естетичну обстановку;
 • - Соціально-економічну та санітарно-епідеміологічну обстановку;
 • - Культурно-історичну спадщину.

Одним з найбільш важливих етапів стадії ОВНС визнається визначення значущості очікуваних впливів. Значимість впливу безпосередньо залежить від виду чи природи впливу, його фізичної величини та ймовірності його виникнення. Величина впливу визначається багатьма факторами, наприклад такими, як інтенсивність впливу, його тривалість, масштаб розповсюдження. При визначенні масштабу можна користуватися категоріями площі впливу або кількістю залученого населення тощо Впливу, однакові але величиною і ймовірності, можуть, тим не менш, розглядатися як більш або менш важливі і впливати на прийняті рішення в більшій чи меншій мірі. Це залежить від того, де саме вони відбуваються, як сприймаються зацікавленими сторонами, яка існуюча в регіоні соціальна обстановка.

Найбільш простий і застосовний метод оцінки значущості впливу - порівняння зі стандартними значеннями і правилами природокористування. В якості стандартних значень, наприклад, можуть бути використані такі величини, як ГДК забруднюючих речовин, обмеження на певні види господарської діяльності в межах особливо охороняється природного території або поблизу природних і культурних пам'яток.

Оцінка значущості впливу може проводитися і на основі порівняння величини впливу з усередненими значеннями даного параметра для аналізованої місцевості. Наприклад, якщо висновок ОВНС буде сформульований як "в результаті проекту буде осушено 280 га водно-болотних угідь", то зробити висновок про значущість впливу буде набагато важче, ніж, якщо у висновку буде вказано: "В результаті проекту буде осушено 39% водно болотних угідь в районі ". До цього ж виду методів оцінки значущості впливу відноситься порівняння параметрів стану навколишнього середовища з фоновими значеннями.

Найбільш значущими впливами вважаються ті, які перевищують встановлені стандарти. Це означає, що заходи щодо усунення таких впливів повинні бути прийняті в обов'язковому і першочерговому порядку. В іншому випадку, намічувана господарська діяльність не може бути здійснена. Далі за значимістю слідують неминучі впливу, які необоротним чином руйнують екосистеми. Наступні за значимістю впливу - це ті, наслідки яких порушують сформовані соціальні норми і засади. Прикладом таких впливів може служити діяльність, при якій необхідно переселення людей, як при будівництві водосховищ ГЕС па рівнинних річках.

Порівняльний аналіз, описаний вище, застосуємо для оцінки значущості окремого виду впливу. На його основі може прийматися рішення про включення впливу в подальший детальний розгляд або про необхідність вжиття заходів щодо його пом'якшенню. Інша завдання ставиться, якщо потрібно оцінити загальну значимість цілого ряду впливів різної природи. Ця ситуація виникає в тих випадках, коли важливо порівняти різні альтернативи здійснення проекту діяльності або варіанти проектних рішень з точки зору їх впливу на навколишнє середовище. Від одного варіанту до іншого може відрізнятися не тільки величина, але і характер впливу на навколишнє середовище. Крім того, серед можливих варіантів може не виявитися такого, де всі види впливу найменші.

У цьому випадку різними параметрами необхідно присвоїти ваги. Присвоєння "ваг" різними параметрами - процес багато в чому суб'єктивний, залежний від особистої думки експерта з приводу того, який з принципово різнорідних показників є більш важливим. У більшості випадків ваги показниками присвоюються висококваліфікованими спеціалістами, які мають великий досвід роботи у сфері природокористування та природооблаштування. Для мінімізації можливості грубої помилки в процесі присвоєння ваг показниками розроблені різноманітні методики, при яких експерти-професіонали привласнюють ваги тільки приватним, щодо подібним параметрами. При подальшому підсумовуванні, коли мова заходить вже про "зважуванні" принципово різнорідних впливів, до процесу присвоєння ваг слід залучати широкі кола громадськості. Це реалізується головним чином у формі проведення опитувань і дискусій.

Існує так званий метод "нормування та зважування". У ході його використання прогнозовані впливу спочатку нормуються, тобто приводяться до безрозмірним показниками за єдиною шкалою. Нормування може здійснюватися, наприклад, співвіднесенням очікуваної концентрації забруднюючої речовини з ГДК по даному параметру або з фоновим значенням цього ж параметра. Далі здійснюється присвоювання ранжируваною параметрах ваг відповідно до їх "важливістю". Наприклад, може бути закріплено положення, що у зв'язку з особливостями гідрологічного режиму розглянутого водойми і частими явищ замору зниження концентрації кисню у воді представляється істотно більш значущим і вагомим аспектом, ніж, наприклад, підвищення мінералізації. Відповідно, концентрація кисню у воді може отримати вагу "3", а мінералізація - вага "1".

Потім нормовані показники множаться на їх ваги і складаються. Таке підсумовування може відбуватися окремо по кожній з компонент природного середовища або навіть для всіх компонент разом. Отриманий результуючий показник вважається кількісним визначенням значущості впливу для аналізованого варіанта. Потім він може порівнюватися з показниками значущості впливів інших варіантів, підрахованих таким же чином, і результати можуть враховуватися при виборі між цими варіантами.

Ще одним методом, що дозволяє привласнити ваги різними показниками і визначитися з найбільш прийнятною альтернативою реалізації проекту діяльності, є метод аналізу ієрархій.

Метод аналізу ієрархій - системна процедура для ієрархічного уявлення елементів, визначальних зміст проблеми.

В основі методу лежать декомпозиція проблеми на більш прості складові частини і подальша обробка суджень на кожному ієрархічному рівні за допомогою парних порівнянь. У результаті може бути виражена відносна ступінь чи інтенсивність взаємодії елементів в розглянутому ієрархічному рівні або перевагу одних елементів по відношенню до інших. Цим судженням надається чисельна оцінка. При розгляді екологічних проблем, втім, як і інших, необхідно прагнути до того, щоб декомпозиція була доведена до такого рівня, на якому парні порівняння можуть бути виконані нехай вузькопрофільним, але зате компетентним у даній області фахівцем [1].[1]

Метод аналізу ієрархій включає в себе також і процедури синтезу багатьох суджень, визначення пріоритетності критеріїв і знаходження альтернативних рішень. Реалізація методу підлягає перевірці й переосмислення в разі необхідності до тих пір, поки не буде впевненості, що охоплені всі важливі для представлення та вирішення проблеми сторони. При цьому результати, отримані на одному з ієрархічних рівнів, використовуються в якості вхідних даних при вивченні наступного рівня.

Процедура експертного оцінювання повинна бути ретельно підготовлена й організована в системному плані.

Па першому етапі після вивчення доступної інформації необхідно всебічно охарактеризувати проблему, виявити зацікавлені сторони, що впливають результат її вирішення, а також тс об'єкти, які будуть відчувати вплив з боку планованої діяльності. Слід виконати також аналіз переслідуваних цілей для вирішення поставленої проблеми. Ця робота, втім, як і подальша, за винятком проставлення власне експертних оцінок в матрицях парних порівнянь, здійснюється групою системних фахівців.

Другий етап полягає в побудові ієрархій, починаючи з вершини (мети - з точки зору управління), через проміжні рівні (критерії, від яких залежать наступні рівні) до самого нижнього рівня - переліком альтернатив (досліджуваних варіантів). Побудова ієрархій - не просто формальний методичний прийом. Саме на цьому етапі здійснюється глибокий аналіз проблеми, сприяє виразній висловом суджень [2].[2]

На кожному нижележащем ієрархічному рівні структурні елементи розташовуються в матрицях парних порівнянь, в яких власне і проставляються експертні оцінки. Тут в кожній клітині матриці експерту необхідно висловити результат порівняння двох об'єктів або процесів у вигляді розумних чисел. Для визначення цих чисел служить спеціальна шкала порівняння, що дозволяє привласнювати чисельні оцінки, що характеризують перевагу одного елемента системи, що вивчається над іншим.

Для матриць парних порівнянь потрібно оцінити узгодженість експертних суджень. Якщо умова узгодженості не виконана, то необхідно переосмислити завдання на даному конкретному ієрархічному рівні і повторити процедуру експертного оцінювання.

На кожному рівні ієрархії визначається свій вектор пріоритетів, який зважується коефіцієнтами важливості (вагами) вищого рівня. У результаті виходить вектор глобальних (узагальнених) пріоритетів щодо розглянутих варіантів, що характеризує їх перевагу (ефективності з точки зору експертів) для досягнення основної мети.

Наведемо схему порівняння.

Є набір п об'єктів (факторів), що підлягають порівнянню. Позначимо ці об'єкти символами. Нехай в рамках експертного оцінювання ці об'єкти характеризуються відповідно за допомогою позитивних чисел на наявність і ступінь прояву деякого розглянутого експертизою властивості. Приміром, число wi відображає ступінь прояву (інтенсивність) розглянутого властивості у об'єкта A i. Числа w i (i = 1, ..., п) залежно від контексту іменують "вагами", "интенсивностями", "коефіцієнтами важливості" об'єктів A i.

Для зручності та не на шкоду спільності розглянутої задачі надалі будемо оперувати нормованими величинами w i (i = 1, ..., п), які володіють тим властивістю, що

Таким чином, при використанні нормованих величин можна стверджувати, що w i 100% являє собою вагу об'єкта (фактора) А i, виражений у відсотках.

Зіставимо вага кожного з об'єктів з вагами інших об'єктів, утворюючи тим самим так звану матрицю відносних ваг

(2.1)

Матриця відносних ваг володіє чотирма важливими властивостями:

для всіх i і /, так як всі ваги w t і ж позитивні; для всіх i = 1, 2, ..., п.

Матриця А назад симетрична, а саме:

для всіх i і j. (2.2)

Матриця А має властивість спільності, а саме

для всіх i, j і k. (2.3)

Якщо з ваг утворити вектор-стовпець

(2.4)

то неважко переконатися, що має місце рівність

(2.5)

якщо зауважити, що i -я компонента вектора, записаного в лівій частині співвідношення (2.5), дорівнює

(2.6)

що збігається з г-й компонентою вектора, розташованого в правій частині співвідношення (2.5).

Виконання рівності (2.5) означає, що число п є власним значенням (числом) матриці відносних ваг А, в той час як w - власний вектор, що відповідає цьому власному значенню.

Нагадаємо, що в лінійній алгебрі число λ називають власним значенням матриці A, а ненульовий вектор-стовпець х - власним вектором, відповідним власному значенню λ, якщо має місце рівність

(2.7)

Власне значення матриці А можна знайти з так званого характеристичного рівняння

(2.8)

де - визначник відповідного матричного виразу; t - одинична матриця.

Характеристичне рівняння (2.8) для матриці n -го порядку є алгебраїчне рівняння n -го степеня. Звідси випливає, що матриця А порядку п має п взагалі кажучи комплексних власних чисел, що є країнами відповідного характеристичного рівняння.

Для матриці відносних ваг, що володіє чотирма розглянутими вище властивостями, можна довести наступне положення.

 • [1] Озерова E. М. Оцінка і прогнозування стану довкілля: конспект лекцій для спеціальності 080502/4. СПб., 2011. С. 43.
 • [2] Див .: Озерова E. М. Указ. соч. С. 43.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >