Вплив на атмосферу

Потужність джерел забруднення атмосфери власне для портової майданчики для всіх варіантів однакова. Однак необхідно врахувати транспортні магістралі, які також будуть служити джерелами забруднення повітря. Інша важлива обставина при призначенні оцінок, наскільки близько до житлової забудови будуть розташовуватися майданчики і магістралі. Необхідно врахувати, що за варіантом В майданчик розташований поблизу зони відпочинку, а нормативи для неї більш суворі, ніж для житлової зони (табл. 2.5):

Таблиця 2.5

Матриця парних порівнянь

Варіант

Л

Б

У

А

1

5

1/5

1,00

0,235

Б

1/5

1

1/5

0,35

0,083

У

5

5

1

2,89

0,682

Сума елементів по стовпцях

6,2

11

1,4

4,24

Вплив шуму

При оцінці впливу шуму міркування при зіставленні варіантів ті ж самі, що і для оцінки впливу на повітря (табл. 2.6):

Таблиця 2.6

Матриця парних порівнянь

Варіант

А

Б

У

А

1

5

1/5

1,00

0,235

Б

1/5

1

1/5

0,35

0,083

У

5

5

1

2,89

0,682

Сума елементів по стовпцях

6,2

11

1,4

4,24

Вплив на воду

у тому числі вплив днопоглиблювальних робіт Тут при оцінці до уваги беруться наступні обставини. Скидання забруднюючих речовин при роботі порту на будь-який з розглянутих майданчиків буде однаковим. Однак для варіанта А слід очікувати істотно більш високий рівень забруднення води, оскільки води р. Дальньої, впадає в затоку поряд з майданчиком А, вже спочатку забруднені, в тому числі і нафтопродуктами. Для організації фарватеру на підході до майданчику А необхідно виконати великий обсяг днопоглиблювальних робіт, які згодом для підтримки морського каналу в належному стані необхідно буде повторювати. Це потягне за собою вторинне забруднення вод затоки.

Для варіанту В обсяг днопоглиблювальних робіт істотно менше, а для варіанта Б він мінімальний. Фонові концентрації забруднюючих речовин, обумовлені їх виносом р. Дальньої, істотно менше, ніж для варіанта А (табл. 2.7):

Таблиця 2.7

Матриця парних порівнянь

Варіант

А

Б

У

А

1

8

6

3,58

0,742

Б

1/8

1

1/5

0,30

0,062

У

1/6

5

1

0,94

0,196

Сума елементів по стовпцях

1,29

14

7,2

4,82

Вплив на тваринний і рослинний світ Найбільш сильний вплив на охоронювані види рослин і тварин буде надавати варіант розміщення Б, так як порт розташований неподалік від заказника, найменше - варіант А (табл. 2.8):

Таблиця 2.8

Матриця парних порівнянь

Варіант

А

Б

У

W *

^ Норм

А

1

1/7

1/5

0,31

0,069

Б

7

1

5

3,23

0,711

У

5

1/5

1

1,0

0,220

Сума елементів по стовпцях

13

1,34

6,2

4,54

Екологічно небезпечні аварії

При оцінці ролі екологічно небезпечних аварій, насамперед розливів нафти, враховується, що фарватер до порту А найбільш складний, а значить і можливість аварій найбільш висока. Найзручніший і безпечний підхід до порту Б. Необхідно враховувати також розливи нафти у майданчиків Б, В, які можуть торкнутися екологічну безпеку заказника і зони відпочинку (табл. 2.9).

Слід також враховувати можливість аварій на магістральному нафтопроводі, яка тим більше, чим більше його протяжність. При прокладанні нафтопроводу до порту Б необхідно також перетнути річку, що є додатковим джерелом загрози. Як бачимо, задача призначення оцінок для цієї категорії непроста, оскільки вельми багато обставин, що впливають на перевагу тому чи іншому варіанту, треба врахувати при аналізі можливості прояву аварій і масштабів їх наслідків. Для уточненого аналізу доцільно побудувати додатковий рівень ієрархії, що дозволило б більш точно розібратися в складності проблеми, більш точно і обгрунтовано задати експертні оцінки, однак це виходить за рамки розглянутого прикладу.

Таблиця 2.9

Матриця парних порівнянь

Варіант

А

Б

У

А

1

1/4

4

1,00

0,246

Б

4

1

5

2,68

0,661

У

1/4

1/5

1

0,37

0,093

Сума елементів по стовпцях

5,25

1,45

10

4,05

Тут

Отже, всі матриці парних порівнянь для рівня альтернатив сформовані. Знайдені нормовані власні вектори, визначені власні значення, підтверджена узгодженість матриць.

Тепер необхідно перейти до синтезу остаточного рішення. Останнім кроком тут є операція зважування нормованих власних векторів альтернатив вагами критеріїв, які нами були отримані на початку рішення задачі і містяться у власному векторі матриці критеріїв.

Математичного запису такої операції можна надати компактну форму, якщо позначити через С матрицю, складену з нормованих власних векторів матриць парного порівняння альтернатив, а за w - позначення власного вектора матриці порівняння критеріїв:

Тут т - число порівнюваних варіантів (альтернатив), п - число критеріїв порівняння, - вектор пріоритетів між варіантами, що є остаточним рішенням задачі.

У нашому конкретному випадку це буде виглядати гак:

де X1, Х2, Х3 відповідають відповідно варіантам А, Б, В.

Множачи матрицю на вектор-стовпець, знайдемо:

Отже,.

Варіант Б (відповідний елемент вектора Х2) має найбільшу оцінку (0,434) і, отже, несе в цілому по комплексу розглянутих факторів саме несприятливий вплив на навколишнє середовище. Меншу екологічну небезпеку, на думку експерта, представляє варіант А (оцінка 0,38). Перевага по комплексу екологічних умов, як бачимо, в результаті експертного оцінювання віддана варіанту В.

На закінчення слід зазначити, що результати експертного оцінювання не варто абсолютизувати і сприймати їх як незаперечну істину. Експертне оцінювання - всього лише один із способів розгляду і вирішення проблем, який в екологічних дослідженнях доречно застосовувати поряд з іншими методами дослідження, віддаючи перевагу результатам, які побудовані на основі досить точних прогнозних моделей зміни навколишнього середовища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >