Структура проекту гранично допустимих викидів

Проект томи ПДВ повинен включати наступні розділи.

• Введення.

У вступі наводять перелік основних документів, на підставі яких розроблений тому ГДВ.

• Загальні відомості про підприємство.

Поштова адреса підприємства, кількість проммайданчиків, взаєморозташування підприємства і межуючих з ним характерних об'єктів - житлових масивів, промислових зон, лісів, сільськогосподарських угідь, транспортних магістралей і т.д.

 • • Карта-схема підприємства з нанесеними на неї джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
 • • Ситуаційна карта-схема району розміщення підприємства із зазначенням на ній меж санітарно-захисної зони, сельбищної території, зон відпочинку, постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря.
 • • Характеристика підприємства як джерела забруднення атмосфери.
 • • Коротка характеристика технології виробництва та технологічного обладнання (опис продукції, що випускається, основного вихідної сировини, витрата основного і резервного палива) з точки зору забруднення атмосфери. При цьому враховуються наявність у викидах всіх забруднюючих речовин, що утворюються в технологічному процесі, а також всі хімічні перетворення викидаються речовин.
 • • Коротка характеристика існуючих установок очистки газу, укрупнений аналіз їх технічного стану та ефективності роботи.
 • • Оцінка ступеня відповідності застосовуваної технології, пилогазоочисного обладнання передовому науково-технічному рівню в країні і за кордоном.
 • • Перспективи розвитку або технічного переозброєння підприємства.
 • • Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, у вигляді таблиці.
 • • Характеристика аварійних викидів у вигляді таблиці.
 • • Параметри викидів забруднюючих речовин для розрахунку ПДВ від організованих і неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
 • • Обгрунтування повноти та достовірності вихідних даних, прийнятих для розрахунку ПДВ. При цьому описуються, звідки взяті вихідні дані - з даних первинного обліку, з форм статистичної звітності 2-тп (повітря), отримані інструментальними вимірами, розрахунковими або балансовими методами.
 • • Відомості про вплив викидів забруднюючих речовин на воду, грунт, рослинність, здоров'я населення.
 • • Розрахунки та пропозиції за нормативами ПДВ.
 • • Найменування використаної програми розрахунку забруднення атмосфери.
 • • Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин.
 • • Результати розрахунків рівня забруднення атмосфери на існуючий стан і з урахуванням перспективи розвитку, виконані відповідно до загального нормативним документом "Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств (ОНД-86), ситуаційні карти-схеми з нанесеними на них ізолініями розрахункових концентрацій, максимальні приземні концентрації в житловій зоні і на межі санітарно-захисної зони, перелік джерел, що дають найбільші внески в рівень забруднення атмосфери, у вигляді таблиці.
 • • Пропозиції за нормативами ПДВ але кожному джерелу і інгредієнту, занесені в таблицю, і план заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу міста з метою досягнення нормативів ГДВ.
 • • Обґрунтування можливості досягнення нормативів ГДВ з урахуванням використання маловідходних технологій та інших планованих заходів, у тому числі перепрофілювання або скорочення обсягу виробництва.
 • • Уточнення розмірів санітарно-захисної зони.
 • • Дані про чисельність населення, що проживає в санітарнозащітной зоні і на території, що підлягає до включення в санітарнозащітную зону.
 • • Заходи щодо регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ).
 • • План заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в періоди несприятливих метеорологічних умов.
 • • Загальна характеристика викидів шкідливих речовин в період НМУ із зазначенням найменування цеху (ділянки), номера джерел викидів і його висоти, параметрів викиду в нормальних метеоумовах і при різних режимах НМУ.
 • • Коротка характеристика кожного конкретного заходу з урахуванням реальних умов експлуатації технологічного обладнання (сутність технології, необхідні розрахунки та обґрунтування технологій).
 • • Обгрунтування можливого діапазону регулювання викидів по кожному заходу.
 • • План-графік контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферу в періоди несприятливих метеорологічних умов.
 • • Контроль за дотриманням нормативів на підприємстві.

Підприємства, для яких встановлено нормативи ПДВ (ВСВ - ліміти викидів), повинні організувати систему контролю за дотриманням ПДВ (ВСВ). При контролі за дотриманням ПДВ (ВСВ) основними мають бути прямі методи, використовують вимірювання концентрації шкідливих речовин і обсягів газоповітряної суміші після газоочисних установок або в місцях безпосереднього виділення речовин в атмосферу. Для підвищення достовірності контролю за ПДВ (ВСВ), а також при неможливості застосування прямих методів використовують балансові, технологічні та інші методи.

Контроль за дотриманням нормативів ПДВ на підприємстві поділяється на такі види:

 • • контроль безпосередньо на джерелах викидів;
 • • контроль забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони або в селітебної зоні населеного пункту.

При контролі за дотриманням нормативів ПДВ безпосередньо на джерелах забруднення складається перелік речовин, що підлягають контролю. Наводиться перелік методик, які використовуються або будуть використовуватися. Окремо наводиться перелік речовин, для яких відсутні стандартні методики.

У разі недоцільності або неможливості визначення викидів забруднюючих речовин, аналітичними методами наводиться обгрунтування використання розрахункових балансових методів, питомих викидів і т.д.

План-графік контролю за дотриманням нормативів ПДВ (лімітів викидів) на джерелах викидів оформляють у вигляді таблиці.

Контроль за дотриманням нормативів ПДВ за фактичним забрудненню атмосферного повітря на спеціально обраних контрольних точках проводиться тільки для великих підприємств з великою кількістю джерел неорганізованих викидів. Контрольні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин оформляють у вигляді таблиці.

У цьому розділі ПДВ також наводяться пропозиції про порядок організації контролю за дотриманням нормативів ПДВ власними силами підприємства або на договірних засадах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >