Екологічний контроль та екологічний аудит

У результаті вивчення матеріалу глави студент повинен:

знати

 • • екологічні критерії раціонального природокористування, глибоко осмислити їх еколого-біологічну суть;
 • • закономірності взаємодії природних екосистем і суспільства;

вміти

 • • аналізувати конкретні виробничі, службові, побутові ситуації з метою підтримки екологічної обстановки на необхідному рівні;
 • • визначати пріоритетні напрямки діяльності екологічної служби підприємства;

володіти

 • • практичною стороною складання екологічної звітності підприємства;
 • • методами керівництва діяльністю екологічної служби підприємства.

Виробничий екологічний контроль, його організація та напрямки діяльності

Згідно з Федеральним законом від 10.01.2002 № 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" (далі - Закон про охорону навколишнього середовища) [1] природопользователи зобов'язані організувати виробничий екологічний контроль. Відомості про організацію виробничого екологічного контролю природопользователь представляє в органи виконавчої влади, які здійснюють державний екологічний контроль.

Природопользователи зобов'язані здійснювати виробничий контроль за охороною атмосферного повітря, за дотриманням нормативів допустимих скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище і в галузі поводження з відходами.

Засоби вимірювань, що застосовуються з метою контролю за станом навколишнього середовища, повинні бути повірені. За результатами повірки повіряти організацією оформляється свідоцтво про повірку встановленої форми із зазначенням строку чергової повірки. Засоби вимірювання універсального призначення (спектрофотометри, полярографи, хроматографи і т.д.) повинні бути забезпечені атестованими методиками виконання вимірювань. Останні повинні здійснюватися відповідно до атестованими в установленому порядку методиками.

Виробничому контролю щодо охорони атмосферного повітря при роботі підприємства піддається величини НДВ (ВСВ) і викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами від автомобілів. Виробничий контроль може проводитися силами лабораторії підприємства з контролю впливів на навколишнє середовище або за договором сторонньою організацією. У разі використання для проведення виробничого контролю власної лабораторії вона повинна мати такі документи:

 • • положення про лабораторії;
 • • паспорт лабораторії;
 • • свідоцтва про повірку засобів вимірювань органами державної метрологічної служби;
 • • паспорта на державні стандартні зразки складу і властивостей контрольованих об'єктів;
 • • результати внутрішнього і зовнішнього контролю якості виконуваних вимірювань;
 • • акти відбору проб та журнали їх реєстрації;
 • • атестовані методики виконання вимірювань;
 • • журнали результатів контролю впливів на навколишнє середовище.

У відсутності власної лабораторії роботи по здійсненню виробничого контролю проводяться на підставі договору з лабораторією, акредитованою на проведення вимірювань та аналізів в області екоаналітичного контролю.

При виробничому хіміко-аналітичному контролі за дотриманням нормативів ПДВ (ВСВ) безпосередньо на джерелах забруднення в план-графіку лабораторного контролю визначають перелік речовин, що підлягають контролю. Контроль за вмістом забруднюючих речовин в промислових викидах проводиться за затвердженими стандартними методиками із заданою періодичністю контролю.

Поряд з контролем безпосередньо на джерелах забруднення можливий контроль за дотриманням нормативів ПДВ за фактичним забрудненню атмосферного повітря на спеціально обраних контрольних точках.

Автотранспортні підприємства чи інші підприємства, що мають на балансі автотранспортні засоби, зобов'язані забезпечити виконання екологічних вимог при їх експлуатації та ремонті. Екологічні вимоги до автотранспорту в першу чергу включають його відповідність чи невідповідність технічним нормативам викидів шкідливих речовин в атмосферу, встановлених відповідними стандартами.

Для автомобілів з бензиновими двигунами визначають вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах відповідно до вимог ГОСТ Р 52033-2003. Для автомобілів з дизельними двигунами виробляють вимірювання димності відповідно до вимог ГОСТ 21393-75.

З метою дотримання нормативів ГДС розробляється і узгоджується схема-графік виробничого аналітичного контролю за роботою очисних споруд, дотриманням нормативів допустимих скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище зі стічними водами і впливом їх на водні об'єкти. При виробничому контролі спостереження ведуться за витратою, складом і властивостями:

 • • стічних вод на окремих ланках технологічної схеми очищення і їх відповідністю встановленим регламентам;
 • • стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, і їх відповідністю встановленим нормативам ГДС;
 • • вод у місцях власних водозаборів, фонових і контрольних створах водних об'єктів, що приймають стічні води, і дотриманням норм якості води в контрольних створах.

У загальному вигляді система виробничого аналітичного контролю повинна забезпечувати:

 • • оцінку складу і властивостей вихідних вод у місцях власних водозаборів;
 • • систематичні дані про обсяги забираемой, використовуваної і поворотній води та їх відповідність встановленим лімітам;
 • • інформацію про кількість і якість різних категорій стічних вод;
 • • оцінку ефективності роботи наявних очисних споруд, кількості і якості очищених і повторно використовуваних вод;
 • • оцінку складу і властивостей зворотних вод і відповідності їх встановленим нормативам ГДС;
 • • оцінку складу і властивостей вод в фонових і контрольних створах водних об'єктів, що приймають стічні води;
 • • вихідні дані до звітності підприємства за встановленими формами статистичної звітності.

Вимірювання витрат води проводиться в пунктах обліку на кожному водозаборі та випуску зворотних вод, а також в системах оборотного водопостачання та точках передачі води іншим споживачам. Вибір водовимірювальних приладів і пристроїв визначається їх призначенням, величиною вимірюваних витрат води, продуктивністю водозабірних та водоскидних споруд.

Склад і властивості стічних зворотних вод визначаються на випуску їх у водні об'єкти. Поряд з відбором проб стічних зворотних вод повинен проводитися відбір проб вихідної води вододжерела для визначення фонових показників, а також проб води після її змішання з зворотними водами в контрольному створі відповідно до графіка.

Порядок подання інформації про скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти водокористувач погоджує з органами державного екологічного контролю.

Виробничий контроль у галузі поводження з відходами в загальному випадку включає в себе:

 • • перевірку порядку і правил поводження з відходами;
 • • аналіз існуючих виробництв з метою виявлення можливостей і способів зменшення кількості і ступеня небезпеки відходів, що утворюються;
 • • облік утворилися, використаних, знешкоджених, переданих іншим особам або отриманих від інших осіб, а також розміщених відходів;
 • • знаходження класу небезпеки відходів за ступенем можливого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище при безпосередньому або опосередкованому впливі небезпечного відходу на ніс;
 • • складання та затвердження Паспорти небезпечного відходу;
 • • визначення маси розміщуваних відходів у відповідності з виданими дозволами;
 • • моніторинг стану навколишнього середовища в місцях зберігання (накопичення) і (або) об'єкти поховання відходів;
 • • перевірку виконання планів заходів щодо впровадження маловідходних технологічних процесів, технологій використання та знешкодження відходів, досягненню лімітів розміщення відходів;
 • • перевірку ефективності та безпеки для навколишнього середовища і здоров'я населення експлуатації об'єктів для розміщення відходів;
 • • аналіз інформації про процеси, що відбуваються в місцях розміщення відходів.

Ліцензійним вимогою при здійсненні діяльності щодо поводження з небезпечними відходами є наявність у ліцензіата засобів контролю та вимірювань, що застосовуються для підтвердження дотримання ліцензіатом нормативів допустимого впливу на навколишнє середовище при здійсненні діяльності щодо поводження з небезпечними відходами.

 • [1] З ізм. і доп., вступ. чинності з 01.01.2015 р
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >