Державний екологічний контроль, його цілі і порядок проведення

Державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища здійснюється федеральними органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і спрямований на запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, забезпечення дотримання суб'єктами господарської та іншої діяльності вимог в області охорони навколишнього середовища.

Федеральним законом від 26.12.2008 № 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)" [1], в ред. від 31.12.2014, встановлено:

 • • порядок проведення заходів з контролю, здійснюваних органами державного контролю (нагляду);
 • • права юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду), заходи щодо захисту їх прав і законних інтересів;
 • • обов'язки органів державного контролю (нагляду) та їх посадових осіб при проведенні заходів щодо контролю.

Вимоги, визначені Законом про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців, обов'язкові і при здійсненні державного екологічного контролю.

Заходи з контролю проводяться на підставі розпоряджень (наказів) органу, що здійснює державний екологічний контроль. У розпорядженні (наказі) про проведення заходу по державному екологічному контролю зазначаються:

 • • номер і дата розпорядження (наказу) про проведення заходу по державному екологічному контролю;
 • • найменування органу державного екологічного контролю;
 • • прізвище, ім'я, по батькові та посада державного інспектора в галузі охорони навколишнього середовища;
 • • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, щодо яких проводиться захід по державному екологічному контролю;
 • • цілі, завдання та предмет проведеного заходу по державному екологічному контролю;
 • • правові підстави проведення заходу по державному екологічному контролю, у тому числі нормативні правові акти, обов'язкові вимоги яких підлягають перевірці;
 • • дата початку та закінчення заходу по державному екологічному контролю.

Розпорядження (наказ) про проведення заходу по державному екологічному контролю або його завірена печаткою копія пред'являється державним інспектором в галузі охорони навколишнього середовища керівнику чи іншій посадовій особі підприємства одночасно із службовим посвідченням. Обов'язкове пред'явлення службового посвідчення пов'язано з тим, що захід із державному екологічному контролю може проводитися тільки тим посадовою особою (особами), яке зазначено в розпорядженні (наказі) про проведення заходу з контролю.

Як правило, тривалість заходу по державному екологічному контролю не повинна перевищувати один місяць. У виняткових випадках, на підставі мотивованої пропозиції державного інспектора в галузі охорони навколишнього середовища, керівником органу контролю або його заступником термін проведення заходу по державному екологічному контролю може бути продовжений, але не більше ніж на один місяць.

Заходи щодо державному екологічному контролю можуть бути плановими і позаплановими. Відносно однієї юридичної особи або індивідуального підприємця кожним органом державного контролю (нагляду) плановий захід з контролю може бути проведено не більше ніж один раз на два роки.

Відносно суб'єкта малого підприємництва плановий захід з державному екологічному контролю може бути проведено не раніше ніж через три роки з моменту його державної реєстрації.

До предмета позапланової перевірки відносяться:

 • • контроль за виконанням приписів про усунення порушень, виявлених в результаті планового заходу по державному екологічному контролю;
 • • отримання інформації від юридичних осіб, індивідуальних підприємців, органів державної влади про виникнення аварійних ситуацій, про зміни або порушеннях технологічних процесів, а також виході з ладу споруд, обладнання, які можуть безпосередньо заподіяти шкоду довкіллю;
 • • виникнення загрози забруднення навколишнього середовища;
 • • звернення громадян, юридичних осіб і індивідуальних підприємців зі скаргами на порушення їх прав і законних інтересів діями (бездіяльністю) інших юридичних осіб та (або) індивідуальних підприємців, пов'язані з невиконанням ними обов'язкових вимог, а також отримання іншої інформації, що підтверджена документами та іншими доказами , що свідчать про наявність ознак таких порушень.

Державні інспектори у галузі охорони навколишнього середовища при виконанні своїх посадових обов'язків в межах своїх повноважень мають право в установленому порядку:

 • • перевіряти дотримання нормативів, державних стандартів та інших нормативних документів у галузі охорони навколишнього середовища, роботу очисних споруд та інших знешкоджуючих пристроїв, засобів контролю, а також виконання планів та заходів з охорони навколишнього середовища;
 • • перевіряти дотримання вимог, норм і правил у галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації та виведення з експлуатації виробничих та інших об'єктів;
 • • перевіряти виконання вимог, зазначених у висновку державної екологічної експертизи, та вносити пропозиції про її проведення;
 • • пред'являти вимоги і видавати приписи юридичним і фізичним особам про усунення порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища і порушень природоохоронних вимог, виявлених при здійсненні державного екологічного контролю;
 • • призупиняти господарську та іншу діяльність юридичних і фізичних осіб при порушенні ними законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;
 • • притягати до адміністративної відповідальності осіб, які допустили порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;
 • • здійснювати інші визначені законодавством повноваження.

Державні інспектори у галузі охорони навколишнього середовища при проведенні заходів по державному екологічному контролю не вправі:

 • • перевіряти виконання обов'язкових вимог, що не відносяться до компетенції органу державного екологічного контролю;
 • • здійснювати планові перевірки у разі відсутності посадових осіб чи працівників перевіряються юридичних осіб або індивідуальних підприємців чи їх представників;
 • • вимагати уявлення документів та інформації, якщо вони не є об'єктами заходів щодо контролю і не відносяться до предмета перевірки, а також вилучати оригінали документів, що відносяться до предмета перевірки;
 • • поширювати інформацію, що становить охоронювану законом таємницю і отриману в результаті проведення заходів щодо державному екологічному контролю, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;
 • • перевищувати встановлені терміни проведення заходів щодо державному екологічному контролю.

За результатами заходу по державному екологічному контролю державним інспектором в галузі охорони навколишнього середовища, що здійснює перевірку, складається акт встановленої форми у двох примірниках. В акті зазначаються:

 • • дата, час і місце складання акта;
 • • найменування органу державного екологічного контролю;
 • • дата і номер розпорядження, на підставі якого проведено захід по державному екологічному контролю;
 • • прізвище, ім'я, по батькові та посада державного інспектора в галузі охорони навколишнього середовища, проводяться заходи щодо державному екологічному контролю;
 • • найменування перевіряється юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, прізвище, ім'я, по батькові, посада представника юридичної особи або представника індивідуального підприємця, присутніх при проведенні заходу з контролю;
 • • дата, час і місце проведення заходу по державному екологічному контролю;
 • • відомості про результати заходу по державному екологічному контролю, у тому числі про виявлені порушення, про їх характер, про осіб, на яких покладається відповідальність за вчинення цих порушень;
 • • відомості про ознайомлення або відмову в ознайомленні з актом представника юридичної особи або індивідуального підприємця, а також осіб, присутніх при проведенні заходу з контролю, їх підписи або відмова від підпису;
 • • підпис посадової особи (осіб), яка здійснила захід по державному екологічному контролю.

До акта додаються акти про відбір проб, пояснення посадових осіб органів державного екологічного контролю, пояснення працівників, на яких покладається відповідальність за порушення обов'язкових вимог.

Один примірник акта з копіями додатків вручається керівнику юридичної особи або його заступнику і індивідуальному підприємцю або їх представникам під розписку або направляється за допомогою поштового зв'язку з повідомленням про вручення, яке долучається до примірника акта, що залишається у справі органу державного контролю (нагляду).

У разі виявлення в результаті заходу по державному екологічному контролю адміністративного правопорушення державним інспектором в галузі охорони навколишнього середовища складається протокол в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про адміністративні правопорушення, і даються приписи про усунення виявлених порушень.

Юридичні особи та індивідуальні підприємці ведуть журнал обліку заходів щодо контролю. У цьому журналі державним інспектором в галузі охорони навколишнього середовища проводиться запис про проведений захід по державному екологічному контролю, що містить відомості про найменування органу державного контролю, дату, час проведення заходу з контролю, про правові підстави, цілі, завдання та предмет заходи щодо державному екологічному контролю , про виявлені порушення, про складені протоколах, про адміністративні правопорушення та про видані приписи.

Журнал обліку заходів щодо контролю повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений печаткою юридичної особи або індивідуального підприємця.

Законом про охорону навколишнього середовища встановлено, що державні інспектори з охорони природи при виконанні своїх посадових обов'язків в межах своїх повноважень мають право:

 • • у встановленому порядку зупиняти господарську та іншу діяльність юридичних і фізичних осіб при порушенні ними законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;
 • • притягати до адміністративної відповідальності осіб, які допустили порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.

Припис про обмеження (призупиненні) господарської та іншої діяльності спрямовується порушнику при веденні ним господарської та іншої діяльності, здійснюваної з порушенням природоохоронного законодавства, нормативних правових актів і завдає шкоди навколишньому природному середовищу. Вимоги про обмеження, призупинення або припинення діяльності юридичних і фізичних осіб, здійснюваної з порушенням законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, розглядаються судом або арбітражним судом.

При вчиненні адміністративного правопорушення державний інспектор складає протокол про адміністративне правопорушення, що є порушенням справи про адміністративне правопорушення. Якщо порушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну з цих осіб.

При складанні протоколу громадянину роз'яснюються його права та обов'язки, про що робиться відмітка у протоколі. Протокол підписується особою, яка його склала, а також особою, що залучаються до адміністративної відповідальності, свідками і потерпілими. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, вправі уявити що докладалися до протоколу пояснення, зауваження щодо змісту протоколу і мотиви своєї відмови від його підписання.

 • [1] Далі - Закон про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >