Міжнародний досвід та перспективи розвитку екологічного менеджменту

Постійно погіршується якість довкілля змушує розвивати природоохоронні заходи не тільки в промислово розвинених країнах, але і в країнах, де до теперішнього часу охорони навколишнього середовища не приділялося необхідної уваги. У зв'язку з цим розвиток систем екологічного менеджменту як ефективного інструменту впливу на екологічну складову діяльності підприємства має хороші перспективи.

Все більша кількість країн приймають державні стандарти в галузі охорони навколишнього середовища і зокрема стандарти систем екологічного менеджменту. Розвиваються стандарти систем якості виробництва та продукції, засновані на стандартах ISO серії 9000, що з'явилися свого часу фундаментом для створення систем екологічного менеджменту.

У Росії всі перераховані тенденції відбиваються в повній мерс. Так, заглядаючи в історію, видна очевидна державна підтримка впровадження систем якості, яка ще в 1998 р виразилася в ухваленні постанови Уряду РФ від 02.02.1998 №113 "Про деякі заходи, спрямовані на вдосконалення систем забезпечення якості продукції та послуг".

У даній постанові як найважливіше завдання органів федеральної виконавчої влади визначається підтримка суб'єктів господарської діяльності, які впроваджують системи якості на базі державних стандартів серії ГОСТ Р ІСО 9000. Органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації рекомендовано також надавати підтримку зазначеним суб'єктам господарської діяльності.

Для широкого впровадження в Росії екологічного менеджменту та екологічно орієнтованих систем управління, що забезпечують ефективне еколого-економічний розвиток, необхідна організація та державна підтримка наступних ключових напрямків:

 • • навчання представників ділових кіл вимогам і рекомендаціям по створенню систем управління;
 • • ознайомлення широких кіл споживачів, громадськості та інших зацікавлених сторін з результатами ефективного функціонування екологічно орієнтованих систем управління зарубіжними та вітчизняними досягненнями в галузі охорони навколишнього середовища;
 • • навчання та підготовка спеціалістів, які впроваджують на підприємствах екологічні системи управління, а також аудиторів, які перевіряють відповідність систем управління вимогам стандартів та їх ефективність;
 • • створення вітчизняних структур, необхідних для атестації фахівців, органів акредитації та сертифікації (реєстрації), визнаних відповідними зарубіжними і, в першу чергу, європейськими структурами та органами;
 • • підготовка рекомендацій і посібників для підприємств, що впроваджують системи управління;
 • • прийняття стимулюючих заходів, забезпечення певних пільг щодо підприємств, сертифікованих на відповідність стандартам ГОСТ Р ІСО 14001-2007 та ін.

Розвиток екологічного менеджменту та екологічного аудиту в Росії передбачає також розвиток міжнародного співробітництва у цій галузі, обмін досвідом та інформацією, підтримку вітчизняних і зарубіжних фінансових структур та інвестиції, а також дозволить вирішити ряд завдань, визначених Концепцією переходу України до сталого розвитку.

Серед подібних завдань можна назвати наступні:

 • • стабілізація екологічної ситуації;
 • • докорінне поліпшення екологічного стану навколишнього середовища за рахунок екологізації господарської діяльності в рамках інституційних і структурних перетворень, що дозволяють забезпечити становлення нової моделі господарювання та широке розповсюдження екологічно орієнтованих методів управління;
 • • ведення господарської діяльності на основі масового впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Існує низка аргументів на користь того, навіщо підприємству необхідно застосовувати екологічний аудит.

 • 1. Швидкий розвиток правової бази у сфері екологічного менеджменту та екологічного аудиту змусить адміністрацію підприємств-природокористувачів ввести і сертифікувати власну службу з охорони навколишнього середовища, розробити природоохоронну політику і систему управління природокористуванням.
 • 2. Посилення санкцій і застосування економічних механізмів природокористування робить все більш витратними порушення екологічних вимог, високий матеріаломісткість, енергоємність і екологічну небезпеку продукції. Перенесення тягаря оподаткування на споживані природні й інші ресурси змусить переходити па маловідходні, маловодні технології, прагнути до отримання екологічного сертифікату. Останнє - також умова конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.
 • 3. Випуск екологічно чистої продукції з використанням аналогічних технологій буде престижним і економічно вигідним. Вже зараз неможливо отримати кредит в зарубіжних банках без проходження процедури екологічного аудиту та сертифікації продукції. Російські банки поступово починають впроваджувати цю умову при отриманні кредиту. Російським виробникам добре відомо, що іноземні інвестиції створюють хорошу підтримку функціонування бізнесу. Крім того, ЄС встановлює обмеження по надходженню на європейський ринок товарів, що не мають екологічного сертифікату.
 • 4. Упорядкування системи управління охороною навколишнього середовища і ресурсопользованія на підприємстві дозволить оптимізувати відносини адміністрації підприємства з природоохоронними органами, органами влади та населенням, впорядкувати технологічні процеси і в підсумку знизить антропогенне навантаження на природне середовище і ступінь впливу цього навантаження на здоров'я персоналу підприємства і населення.
 • 5. За рахунок використання ініціативного аудиту підприємство заслужить імідж новаторства і доброї волі, що важливо в досягненні політичних цілей його керівників.
 • 6. Добровільне проведення аудиту сприяє отриманню від аудиторів конфіденційної інформації та використанню її в профілактичних цілях, у свою чергу комплексна перевірка (або обов'язковий аудит) неминуче призведе до застосування санкцій.

Конфіденційність добровільного аудиту дозволить усунути наявні порушення і уникнути штрафів та пені, що стягуються податковою інспекцією тільки при виявленні порушень держорганами. При добровільному заяві про порушення санкції не застосовуються.

В цілому екологічний менеджмент та екологічний аудит, незважаючи на всі їхні переваги, реалізовані в інших промислово розвинених країнах, у Російській Федерації ще не досягли аналогічного рівня розвитку. Необхідність їх широкого впровадження обумовлена, насамперед, тим, що екологічні показники стають все більш вагомим чинником конкурентної боротьби, а також тим, що посилюються адміністративні та економічні санкції за порушення вимог законодавства в галузі охорони довкілля та екологічних стандартів.

Існуючі в Росії ринкові економічні відносини, зростання зацікавленості у фінансуванні різноманітних проектів іноземними інвесторами вимагають застосування загальноприйнятих у світовій практиці екологічних процедур.

Діяльність в області екологічного менеджменту може зіграти особливу роль у розвитку інвестиційних процесів. Зарубіжні інвестори вимагають від російських підприємств підтвердження не лише економічної, а й екологічної спроможності. Ефективна діяльність підприємства у сфері екологічного менеджменту розглядається як основна гарантія екологічної та економічної безпеки і можливості управління екологічними та економічними ризиками в процесі проектування, будівництва та експлуатації промислових об'єктів.

Всі перераховані переваги та можливості екологічного менеджменту можуть бути реалізовані будь-яким російським підприємством за умови відкритості діяльності і демонстрації усім зацікавленим особам і сторонам власної екологічної політики, цілей і завдань; відповідності досягнутих результатів поставленим цілям і завданням; послідовного (з року в рік) поліпшення у всіх пріоритетних екологічних аспектах діяльності, де це практично досяжно.

У цілому розвиток діяльності в галузі екологічного менеджменту дозволить не тільки вирішувати конкретні економічні та природоохоронні завдання, що стоять перед окремими підприємствами і країною в цілому, а й залучити невикористовуваний потенціал Росії (у тому числі культурний, інтелектуальний, підприємницький) у вирішення національних і світових екологічних проблем .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >