РОЗДІЛ II. Особлива частина

Види адміністративних правопорушень

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

 • o знати види адміністративних правопорушень та особливості їх кваліфікації;
 • o вміти відмежовувати правопорушення, що посягають на публічно-правові інтереси від правопорушень, що посягають на приватноправові інтереси;
 • o володіти належними теоретичними та практичними навичками встановлення кваліфікуючих ознак проступку і його відмежування від злочину.

Адміністративні правопорушення, що посягають на права громадян

Глава 5 КпАП включає в себе адміністративні проступки:

 • o посягають на пасивні та активні виборчі права громадян (ст. 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58);
 • o порушують законодавство про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання (ст. 5.26);
 • o посягають на трудові права громадян (ст. 5.27-5.34);
 • o посягають на права неповнолітніх (ст. 5.35) або порушують обов'язки публічних і недержавних осіб щодо дотримання таких прав (ст. 5.36- 5.37);
 • o порушують інформаційні права громадян (ст. 5.39), а також адміністративні правопорушення, обумовлені невиконанням суб'єктом підприємництва публічних інформаційних обов'язків (ст. 5.53- 5.55);
 • o порушують порядок розгляду звернень громадян (ст. 5.59);
 • o посягають на суспільно-політичні або соціальні права громадян (відповідно ст. 5.40,5.59 і 5.41- 5.43, 5.57);
 • o умаляющие честь і гідність особи або заподіюють йому репутаційний шкоду (ст. 5.61);
 • o обмежують права громадян на основі соціальних, суспільно-політичних і гуманітарних критеріїв (ст. 5.62);
 • o порушують законодавство про надання публічних послуг (ст. 5.63).

Таким чином, основним об'єктом зазіхань є виборчі права громадян, відповідальність за проступки у цій сфері встановлена більш ніж три чверті складів адміністративних правопорушень, встановлених гол. 5 КпАП.

Найпоширенішим адміністративним покаранням, передбаченим гл. 5, є адміністративний штраф, обчислюваний у фіксованій сумі, вираженої в рублевому еквіваленті. Найбільший розмір адміністративного штрафу для громадян - у сумі від 10 тис. До 20 тис. Руб. передбачений при порушеннях законодавства про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні (ст. 5.38 КоАП). Застосування адміністративного штрафу в сумах, що багаторазово перевищують граничні значення, встановлені ч. 1 ст. 3.5 КоАП, передбачено тільки у вищевказаному випадку, а також при здійсненні окремих порушень громадського порядку (див. Параграф 11.16 цього видання). Найбільш обтяжливі санкції для організацій-порушників встановлені ч. 1 ст. 5.5, ст. 5.8, 5.10, ч. 1 ст. 5.12, ст. 5.18, ч. 1 ст. 5.57 КоАП, стосовно до цих статей максимальний розмір адміністративного штрафу становить 200 тис. Руб. (адміністративний штраф до 200 тис. руб. встановлений тільки ч. 1 ст. 5.57 КоАП). Обчислення штрафу в мінімальному розмірі, стосовно до досліджуваних провинам, передбачено ст. 5.38 КоАП. У рідкісних випадках можуть бути застосовані і інші майнові санкції - конфіскація, застосовувана поряд з адміністративним штрафом в якості додаткового адміністративного покарання (ст. 5.19, 5.20) або попередження, що виноситься у випадках, встановлених ст. 5.35 КоАП як санкції, альтернативної адміністративному штрафу. До суб'єктів підприємництва, які порушують законодавство про працю та про охорону праці, а також у випадках порушень законодавства про освіту застосовується покарання у вигляді адміністративного припинення діяльності, а до посадових осіб - дискваліфікація (див. Ч. 1 і 2 ст. 5.27, ч. 3 ст. 5.57 КоАП). Таким чином, при здійсненні розглянутих адміністративних правопорушень застосовуються виключно санкції, що тягнуть за собою обтяження майнових правомочностей особи (адміністративне призупинення діяльності), або припиняють такі правомочності в повному обсязі (стосовно конфіскації предмета адміністративного правопорушення).

До суб'єктів адміністративних правопорушень, встановлених гол. 5 КпАП, відносяться недержавні організації, посадові особи публічних органів чи недержавних юридичних осіб, а також громадяни - фізичні особи, не наділені правомочностями посадової особи. У виняткових випадках до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті публічні суб'єкти, а саме громадські організації, наприклад державні або муніципальні ЗМІ, в тому числі телерадіомовні організації (див. Ч. 2 ст. 5.5), громадські організації, що порушують законодавство про працю та охорону праці ( см. ч. 1 ст. 5.27), а також посадові особи муніципальних органів або федеральних органів виконавчої влади (див. відповідно ст. 5.59 та ч. 1, 2 ст. 5.63 КоАП).

Слід враховувати деякі особливості кваліфікації розглянутих правопорушень. Індивідуальні підприємці є самостійними суб'єктами правопорушень, встановлених ч. 1 ст. 5.27 КоАП ("Порушення законодавства про працю та про охорону праці"). При кваліфікації таких правопорушень не застосовується загальна дефініція посадової особи, ототожнюються юрисдикційний статус індивідуального підприємця і посадової особи (див. Прим. До ст. 2.4).

В інших випадках індивідуальні підприємці несуть відповідальність, встановлену для посадових осіб, якщо проступок обумовлений їх професійною діяльністю, в інших випадках індивідуальні підприємці несуть відповідальність, встановлену санкцією відповідної статті для громадян.

Справи про адміністративні правопорушення, які зазіхають на активні або пасивні виборчі права, провадження в яких здійснюється у формі адміністративного розслідування, розглядаються суддями районних судів, а у випадках, що не вимагають проведення адміністративного розслідування, - мировими суддями. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 5.35, 5.36 КоАП.

Окремими адміністративно-юрисдикційними повноваженнями наділені посадові особи ОВС, виборчих комісій, комісій референдуму, органів соціального захисту (див. П. 17 ч. 2 ст. 28.3 КоАП), а також посадові особи спеціальних публічних органів - федеральної інспекції праці та підвідомчих їй органів, Рахункової палати РФ, державних позабюджетних фондів (див. відповідно до п. 16 ч. 2, п. 3, 4 ч. 5 ст. 28.3). Зазначені посадові особи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, застосовувати деякі заходи адміністративного припинення (див. Ч. 1 ст. 27.8, ч. 1 ст. 27.10), а також здійснювати інші процесуальні дії, наприклад посадові особи виборчих комісій, комісій референдуму вправі призначати адміністративне розслідування (див. ч. 1, 2 ст. 28.7 КоАП). Обширними юрисдикційними повноваженнями в даній сфері наділена прокуратура, до відання якої віднесено порушення справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 5.1, 5.7, 5.21, 5.23-5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52 (див. Ч. 1 ст. 28.4 КоАП). Запобіжний захід у вигляді тимчасової заборони діяльності застосовується у випадках порушення суб'єктом підприємництва законодавства про працю та охорону праці (див. Ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Залежно від суспільно небезпечних наслідків розглядаються правопорушення можуть кваліфікуватися як злочини. Так, адміністративне правопорушення, встановлене ст. 5.39 КоАП, вважається закінченим у момент прийняття посадовою особою рішення про відмову у наданні громадянину або організації документів, матеріалів, при порушенні строків подання документованої інформації, або у разі подання неповної чи завідомо недостовірної інформації. Таким чином, ст. 5.39 встановлює адміністративну відповідальність за порушення порядку подання громадянам і організаціям документованої інформації, відкритий доступ до якої визначений федеральним законом. До такої інформації відносяться не тільки нормативні правові акти, що встановлюють обов'язки громадян (тобто обмежують їх права) і підлягають офіційному оприлюдненню відповідно до ч. 3 ст. 15 Конституції РФ. Громадяни або організації вправі вимагати подання відомостей про стан довкілля (екологічної інформації), відомостей, що характеризують санітарно-епідеміологічну обстановку, інформації про виникнення надзвичайних обставин (стихійних лих, аварій, катастроф). Право на подання такої інформації встановлено ч. 3 ст. 41, ст. 42 Конституції РФ, а також федеральними законами, якими визначено способи забезпечення інформаційних прав (наприклад, уявлення не тільки письмових, але і усних відомостей). Відмова у поданні громадянину або організації такої інформації кваліфікується за ст. 5.39 КоАП, при цьому склад правопорушення встановлюється за наявності формально-юридичних критеріїв, визначених диспозицією цієї статті. Розглядається правопорушення кваліфікується в момент винесення посадовою особою неправомірного рішення, незалежного від форми його винесення, яка може бути як письмовою, так і вербальної. При цьому індивідуальні правові акти можуть бути винесені у вербальній формі тільки у випадках, встановлених федеральним законом. До таких актів належать, наприклад, усні дозволу, що приймаються посадовою особою митного органу.

При кваліфікації ст. 5.39 КоАП слід враховувати й інші склади правопорушень, що встановлюють відповідальність за порушення порядку розповсюдження інформації, зокрема неподання громадянину екологічної інформації кваліфікується за ст. 8.5 КоАП. Якщо діяння, визначені диспозицією ст. 5.39 КоАП, заподіяли майнову шкоду або моральну шкоду фізичній особі або організації, правопорушення кваліфікується за ст. 140 КК.

Кореляція проступків і злочинів можлива також при вчиненні правопорушень, зазіхаючи на виборчі права громадян. Наприклад, порушення порядку фінансування виборчої кампанії, кампанії з проведення референдуму в залежності від розміру використовуваних грошових коштів кваліфікується за ст. 5.20 КоАП або за ст. 1 411 КК. Незаконне виготовлення виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі кваліфікується за ч. 3 ст. 142 КК, приховування залишків тиражів зазначених бюлетенів тягне за собою застосування адміністративних покарань, встановлених ст. 5.23 КоАП. Кореляція діянь можлива також при вчиненні правопорушень, передбачених ст. 5.22 КоАП і тисячі чотиреста двадцять-один КК, ч. 1 ст. 5.27 КоАП і ч. 1 ст. 143 КК, ст. 5.26 КоАП і ст. 148 КК.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >