Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудіо-візуальні технічні засоби навчання і виховання

Аудіо-візуальні технічні засоби навчання і виховання (АВТСО) - сукупність технічних пристроїв з дидактичним забезпеченням, що застосовуються в навчально-виховному процесі з метою його оптимізації для пред'явлення і обробки інформації. АВТСО поєднують два поняття: технічні пристрої (апаратура) та дидактичні засоби навчання ( носії інформації), які за допомогою цих пристроїв відтворюються.

Без відповідної технічної підтримки освітніх стандартів неможливо досягти необхідного рівня сучасної освіти, створити умови для різнобічного розвитку особистості.

Дидактичні можливості АВТСО:

 • • є джерелом інформації;
 • • раціоналізують форми підношення навчальної інформації;
 • • підвищують ступінь наочності, конкретизують поняття, явища, події;
 • • організовують і направляють сприйняття;
 • • збагачують коло уявлень учнів, задовольняють їх допитливість;
 • • найповніше відповідають науковим і культурним інтересам і запитам учнів;
 • • створюють емоційне ставлення учнів до навчальної інформації;
 • • підсилюють інтерес учнів до навчання шляхом застосування оригінальних, нових конструкцій, технологій, машин, приладів;
 • • роблять доступним для учнів такий матеріал, який без АВТСО недоступний;
 • • активізують пізнавальну діяльність учнів, сприяють свідомому засвоєнню матеріалу, розвитку мислення, просторової уяви, спостережливості;
 • • є засобом повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань;
 • • ілюструють зв'язок теорії з практикою;
 • • створюють умови для використання найбільш ефективних форм і методів навчання і виховання, реалізації основних принципів цілісного педагогічного процесу і правил навчання (від простого до складного, від близького до далекого, від конкретного до абстрактного);
 • • економлять навчальний час, енергію викладача та учнів за рахунок ущільнення навчальної інформації та прискорення темпу. Скорочення часу, що витрачається на засвоєння навчального матеріалу, йде за рахунок перекладання на техніку тих функцій, які вона виконує якісніше, ніж учитель. Експериментально доведено, що кодоскоп (графопроектор) економить до 30-40% часу, відведеного на пояснення нового матеріалу, а на технічних операціях по відтворенню графіків, таблиць, формул економиться 15-20% навчального часу. "Ми повинні зробити людину господарем, а не рабом знань і технічних досягнень, щоб він опанував ними і підпорядкував їх собі" (С. Френе).

Все це досягається завдяки певним дидактичним особливостям АВТСО:

 • • інформаційна насиченість;
 • • можливість долати існуючі часові та просторові межі;
 • • можливість глибокого проникнення в сутність досліджуваних явищ і процесів;
 • • показ досліджуваних явищ у розвитку, динаміці;
 • • реальність відображення дійсності;
 • • виразність, багатство образотворчих прийомів, емоційна насичене ть.

В англомовних джерелах технічні засоби називають аудіовізуальними засобами, які діляться па жорсткі (hardware) і м'які (software). До жорстким відносяться магнітофони, проектори, телевізори, комп'ютери, до м'яким - носії інформації: грамплатівки, магнітна лепта, магнітні та оптичні диски, слайди , кінофільми. У вітчизняній практиці також стало широко використовуватися ця назва - аудіовізуальні технічні засоби.

Класифікувати технічні засоби навчання і виховання складно в силу різноманітності їх влаштування, функціональних можливостей, способів пред'явлення інформації. Перелічимо основні класифікації:

 • • за функціональним призначенням (характеру розв'язуваних навчально-виховних завдань);
 • • принципом пристрою і роботи;
 • • роду навчання;
 • • логіці роботи;
 • • характером впливу на органи чуття;
 • • характером пред'явлення інформації.

За функціональним призначенням ТСО підрозділяють на технічні засоби передачі навчальної інформації, контролю знань, тренажерні, навчання і самонавчання, допоміжні. Крім того існують технічні засоби, що поєднують функції різного призначення - комбіновані.

Технічні засоби передачі інформації: діапроектори, графопроектори (Оверхед), епіпроектори, магнітофони, радіоустановки, музичні центри (аудіосистеми), програвачі, радіовузли, кінопроектори і кіноустановки, телевізори, відеомагнітофони, комп'ютери тощо Відмінною особливістю всіх цих технічних пристроїв є перетворення інформації, записаної на тому чи іншому носії, в зручну для сприйняття форму.

Технічні засоби контролю об'єднують всілякі технічні пристрої і комплекси, які дозволяють за певною програмою і заданим критеріям з тією чи іншою мірою достовірності оцінювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. Контролюючі ТС бувають індивідуальні і групові. Вони відрізняються типом навчальних програм і методом введення відповіді учнів. За ступенем складності ТЗ контролю знань варіюються від простих карт, касет і квитків автоматизованого контролю до спеціальних комп'ютерних програм. Однак застосування цих пристроїв, як показала практика, доцільно лише у вузьких межах і не може замінити безпосередні контакти вчителя з учнями під час аналізу та оцінки результатів їх роботи.

Технічні засоби навчання і самонавчання забезпечують пред'явлення навчальної інформації учнем за визначеними програмами, закладеним у технічні пристрої, і самоконтроль засвоєння знань. Такі програми подають навчальний матеріал у вигляді невеликих доз, після кожної з яких випливає контрольне питання. Швидкість засвоєння матеріалу встановлюється залежно від індивідуальних можливостей, потреб і здібностей учня. Навчальні програми бувають лінійні, розгалужені і комбіновані. Лінійні програми не залежить від правильності відповіді по кожній порції матеріалу. Розгалужені програми дають можливість просуватися по них тільки за умови правильної відповіді. Якщо відповідь-помилковий, навчаний повертається програмою до попереднього матеріалу до тих нір, поки не будуть ліквідовані виникли прогалини у знаннях і не отримані правильні відповіді при кожному пред'явленні перевіряючих запитань. Комбіновані програми, як ясно з їхньої назви, поєднують обидва варіанти.

Тренажерні технічні засоби - спеціалізовані навчально-тренувальні пристрої, які призначені для формування первинних умінь і навичок. Використання тренажерів у навчанні засноване на застосуванні спеціально розроблених програм дій, що складаються на основі процесу моделювання освоюваної діяльності. Особливо широко використовуються в процесі навчання технічних спеціальностей.

Допоміжні технічні засоби об'єднують засоби малої автоматизації (механізації) і апарати, що використовуються для допоміжних цілей: рухомі стрічкові класні дошки, пристрої для переміщення карт, плакатів; пристрою дистанційного керування комплексами TCO і затемненням предметних кабінетів; радіомікрофони, мікрофонну дротову техніку, підсилювачі, поліекранну, плазмові панелі, електронні дошки, світлові та електронні таблиці, пристрої для палітурки і ламінування, відеокамери, диктофон, копіювальні апарати тощо

До комбінованим технічним засобам (універсальним), що виконує кілька функцій, відносяться лінгафонні пристрої, замкнуті навчальні телевізійні системи, комп'ютерні системи.

За принципом пристрою і роботи ТС навчання і виховання бувають механічні, електромеханічні, оптичні, звукотехнічного, електронні та комбіновані.

За родом навчання виділяють технічні пристрої індивідуального, групового і потокового (для великих груп учнів, наприклад, у вузах для цілого потоку) користування.

За логікою роботи ТС можуть бути з лінійної програмою роботи, тобто не залежати від зворотного зв'язку, і з розгалуженою програмою, що забезпечує різні режими роботи залежно від якості й обсягу зворотного зв'язку.

За характером впливу на органи чуття виділяють візуальні, аудіозасоби і аудіовізуальні ТЗ.

За характером пред'явлення інформації ТЗ навчання і виховання можна розділити на екранні, звукові і екранно-звукові засоби.

До технічних засобів навчання пред'являють різносторонні вимоги: функціональні, педагогічні, ергономічні, естетичні, економічні.

Функціональні - здатність апаратури забезпечувати необхідні режими роботи (гучність і якість звучання; місткість носіїв аудіовізуальних засобів, достатня для проведення заняття з мінімумом перезаряджень; універсальність приладу).

Педагогічні - відповідність можливостей технічного засобу тим формам і методам навчально-виховного процесу, які узгоджуються з сучасними вимогами.

Ергономічні - зручність і безпеку експлуатації; мінімальна кількість операцій при підготовці та роботі з апаратом; рівень шуму; зручність огляду, ремонту, транспортування.

Естетичні - гармонія форми (наочне вираження призначення, масштаб, домірність); цілісність композиції, товарний вигляд.

Економічні - відносно невисока вартість при високій якості і довговічності технічних засобів.

АВТСО можуть використовуватися з будь-дидактичною метою на будь-якому етапі процесу засвоєння знань. На етапі сприйняття сигнали, що сприймаються через органи чуття, піддаються логічній обробці, потрапляють в сферу абстрактного мислення. У підсумку чуттєві образи включаються до судження і умовиводи. Більш повне використання зорових і слухових аналізаторів створює в цьому випадку основу для успішного перебігу наступного етапу процесу пізнання - осмислення. Крім того, при протіканні процесу осмислення застосування ТСО впливає на формування і засвоєння понять, доказовість і обгрунтованість суджень і умовиводів, встановлення причинно-наслідкових зв'язків і т.д. Пояснюється це тим, що аудіовізуальні посібники впливають на створення умов, необхідних для процесу мислення, що лежить в основі осмислювання.

Велику роль АВТСО грають у запам'ятовуванні як логічне завершення процесу засвоєння. Вони сприяють закріпленню отриманих знань, створюючи яскраві опорні моменти, допомагають закарбувати логічну нитку матеріалу, систематизувати вивчений матеріал.

Значна роль АВТСО і на етапі застосування знань, вже говорилося, що існують спеціальні тренажери, комп'ютерні програми, спрямовані на вироблення умінь і навичок, спеціальне використання для цих цілей статичних і звукових засобів.

Особливо має враховуватися вчителем емоційний вплив технічних засобів. Якщо йому важливо сконцентрувати увагу учнів на змісті пропонованого матеріалу, то сила емоційного впливу викликає інтерес і позитивний емоційний настрій на сприйняття. Надлишок емоційності утруднить засвоєння і осмислення основного матеріалу. Якщо використовуваний матеріал повинен викликати певні почуття і переживання (на уроках читання і літератури, історії, на виховних заняттях та ін.), Вирішальним виявляється саме емоційний потенціал використовуваного засобу. Колір, помірне музичний супровід, чіткий і продуманий дикторський або учительський коментар значимі при сприйнятті будь-яких АВТСО та ІКТ (інформаційних комп'ютерних технологій). Це не виключає використання тільки наочної або тільки звуковий передачі інформації в залежності від завдань уроку, змісту матеріалу, віку, наявного у дітей досвіду тощо

У навчально-виховному взаємодії вихователя і вихованця однією з найактуальніших і найскладніших проблем є залучення і збереження дитячого уваги на протязі всього уроку чи виховного заняття. К. Д. Ушинський вважав увагу учня надзвичайно важливим чинником, що сприяє успішності виховання і навчання. На його думку, кожен вихователь повинен бути в змозі звернути увагу учня па бажаний предмет. ТСО володіють значними можливостями для залучення й утримання дитячої уваги. Використовуючи ТСО, необхідно враховувати наступні психологічні особливості уваги. Зосередженість уваги утримання уваги на одному об'єкті. Стійкість уваги, яка навіть при активній роботі з досліджуваним об'єктом може у дітей зберігатися 15-20 хвилин, а потім потрібно переключення уваги, короткий відпочинок. Обсяг уваги - кількість об'єктів, символів, сприймаються одночасно з достатньою ясністю, що в нормі становить 7 + 2. Розподіл уваги -одночасне увагу до декількох об'єктів і одночасне повне їх сприйняття. У дітей воно якраз не дуже розвинене, тому часто у підготовці екранних посібників використовують принцип "фон і фігура", коли досліджуваний об'єкт виділяється крупніше всього, що зображено на екрані, щоб посилити увагу саме до нього, так як на загальному тлі учень втрачає багато його необхідні характеристики. Перемикання уваги - переміщення уваги з одного об'єкта на інший. При демонстрації наочних посібників у вигляді карт, плакатів тощо управляти спрямованістю уваги всіх учнів класу складно. Технічні засоби дозволяють давати інформацію в потрібній послідовності й у потрібних пропорціях, акцентуючи увагу на тих частинах об'єкта, які в даний момент є предметом обговорення. Таке організоване управління увагою школярів сприяє формуванню у них найважливішого загальнонавчальних умінь - уміння спостерігати.

ЛВТС допомагають розвивати в учнів уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, тому що можна в різних формах наочності дати різні ракурси досліджуваних об'єктів, довести до логічного кінця неправильні міркування учня, що є надзвичайно переконливим, але не завжди досягається словом вчителя.

Практично і традиційні, і сучасні технічні засоби навчання і виховання володіють можливостями розвитку творчих здібностей учнів та засвоєння ними знань на високому рівні осмислення та інтерпретації. АВТСО дозволяють широко використовувати різні посібники, в яких учні в процесі засвоєння інформації або її закріплення й узагальнення можуть що-небудь дописувати, домальовувати, заповнювати, а також виготовляти навчальні посібники самостійно і захищати їх на уроках. Учні з допомогою багатьох технічних засобів можуть формулювати свої питання, запитувати у комп'ютера допомогу, визначати оптимальний для себе темп вивчення матеріалу і повертатися до пройденого матеріалу стільки разів і в такому обсязі, як їм необхідно.

Типові педагогічні помилки, що знижують ефективність застосування технічних засобів:

 • а) недостатня методична підготовленість вчителя;
 • б) неправильне визначення дидактичної ролі і місця аудіовізуальних посібників на уроках, невідповідність виражальних можливостей аудіовізуальних засобів їх дидактичної значимості;
 • в) безплановість, випадковість застосування;
 • г) перевантаженість уроку чи виховного заняття АВТСО, перетворення в зорово-звукову, літературно-музичну композицію.

Слід пам'ятати, що слово вчителя - необхідна умова і засіб підвищення дієвості аудіовізуальних посібників, усвідомленості сприйняття й засвоєння їх змісту учнями, управління їх пізнавальною діяльністю.

Засоби наочності, демонстровані за допомогою технічних пристроїв, можуть служити основою для самостійної роботи учнів. Застосування їх дозволяє:

 • • навчити учнів працювати з різними джерелами інформації;
 • • урізноманітнити форми самостійної роботи;
 • • навчити самоконтролю і самокорректірованію пізнавальної діяльності.

Таким чином, АВТСО мають чітке цільове призначення в навчально-виховному процесі, яке визначається, насамперед, їх змістом (літературним, історичним, біологічним, географічним і т.д.), характером і складністю матеріалу, які визначають вікові рамки їх застосування, місцем у процесі навчання чи виховання (підготувати до сприйняття нового, передати нову інформацію, проілюструвати, сприяти виробленню спільних уявлень чи системи понять і суджень, закріпити, узагальнити або перевірити рівень засвоєння отриманих знань або вироблюваних умінь і навичок).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук