Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика процесу навчання як цілісної системи

Охарактеризувати процес навчання як систему можна тільки простеживши цю систему в її динаміці, тобто виявивши, яким чином змінюються її складу (елементи), структура (зв'язки між елементами) відповідно до її функціями. При цьому слід пам'ятати, що мова йде не просто про будь-якій системі, а про систему діяльності і формуються, що складаються в рамках цієї системи відносин (наприклад, преобразовательно-активних або споглядально виконавчих, споживацько-утриманських або дієво-будівничих і т.п. ). Ця система створюється самими людьми і існує не окремо від них, а реалізується ними і через них. Що ж слід розуміти під цілісністю, системністю і комплексністю процесу навчання?

Цілісність процесу навчання

У педагогічній науці поки немає однозначного трактування цього поняття. У загальнофілософської розумінні цілісність трактується як внутрішню єдність об'єкта, його відносна автономність, незалежність від навколишнього середовища [1]. Це об'єктивне властивість об'єктів, процесів, однак воно не може бути постійно їм притаманне: цілісність може виникнути на одному етапі їх розвитку і зникнути на іншому. Це положення досить істотно для педагогічної практики. Цілісність педагогічних об'єктів, з яких найбільш значущим і комплексним є навчальний процес, цілеспрямовано конструюється. Діалектика сущого як даного і конструируемого в реальній педагогічній дійсності проявляється у двох аспектах цілісності педагогічних об'єктів:[1]

  • а) цілісність - закономірне властивість навчального процесу; воно об'єктивно існує остільки, оскільки існує в суспільстві школа, сам процес навчання. Цей аспект знаходить відображення в інваріантних характеристиках навчального процесу. Наприклад, для процесу навчання, взятого в його абстрактному розумінні, такими характеристиками є єдність викладання і навчання, єдність змістовної і процесуальної сторони цього процесу;
  • б) в реальній педагогічній практиці цілісність процесу навчання спеціально і цілеспрямовано формується, конструюється. Варіативної, конструюється характеристикою процесу навчання в даній ситуації виступає вже єдність освітньої, розвиваючої та виховної функції. Всі три функції перебувають у складних переплітаються зв'язках. Принцип цілісності навчання відображає цю єдність. Воно реалізується на практиці комплексом завдань уроку, лекції, лабораторно-практичного заняття та інших форм організації навчальної діяльності учнів; змістом навчання, тобто діяльністю вчителя та учнів; поєднанням різних форм, методів і засобів навчання і тієї корекцією і самокорекцією його результатів, яка привноситься і в діяльність вчителя, і в діяльність учня на основі контролю і самоконтролю за ходом руху процесу навчання від мети до результату. У педагогічній практиці, як і в педагогічній теорії, цілісність процесу навчання як комплексність його завдань і засобів їх реалізації знаходить вираз у визначенні правильного співвідношення знань, умінь і навичок; узгодженні процесу навчання і розвитку; об'єднанні знань, умінь і навичок в єдину систему уявлень про світ і способи його зміни.

Системність і комплексність процесу навчання. Поняття цілісності процесу навчання нерозривно пов'язане з категоріями його системності та комплексності. Можна стверджувати, що в деякому роді поняття цілісності перекриває системність і комплексність. У літературі система визначається як безліч взаємопов'язаних елементів (компонентів), що утворюють стійке єдність і цілісність, що володіє інтегративними властивостями і закономірностями [2].[2]

Аналізуючи навчання у світлі такого трактування системи, легко помітити, що навчання як цілісна система містить в собі безліч взаємопов'язаних елементів: мета, навчальну інформацію, засоби педагогічної комунікації педагога та учнів, форми їх діяльності та способи здійснення педагогічного керівництва навчальною та іншими видами діяльності та поведінки учнів. Схематично процес навчання як цілісна система представлений на рис. 7.3.

Модель структури навчального процесу

Мал. 7.3. Модель структури навчального процесу

Системоутворюючими поняттями процесу навчання як системи виступають мета навчання, діяльність вчителя (викладання), діяльність учнів (вчення) і результат. Змінними складовими цього процесу виступають засоби управління: зміст навчального матеріалу, методи навчання, матеріальні засоби (наочні, технічні, підручники, навчальні посібники та ін.), організаційні форми навчання як процесу і навчальної діяльності учнів. Зв'язок і взаємообумовленість засобів навчання як змінних компонентів з постійними сенсоутворювальним компонентами залежить від мети навчання і його кінцевого результату. Вони утворюють стійке єдність і цілісність, володіють інтегративними властивостями і підпорядковані загальним цілям освіти - так званим глобальним цілям у підготовці підростаючих поколінь до життя і діяльності в існуючому суспільстві.

Мета - це те, чого не існує в сьогоденні, що передбачається і передбачається в майбутньому; те, що не існує в даний момент в самому реальному процесі навчання, але повинно існувати. Де ж існує ця "мета"? Вона існує тільки у свідомості, тільки в суб'єкті, але не в об'єктивній реальності. Обдумування і винахід засобів теж існує не інакше як у свідомості, в суб'єкті, що пізнає. Тільки коли поставлена мета і знайдені кошти, коли виконані ці два духовні акта суб'єкта, настає третій акт реалізації, який можна назвати "втіленням ідеї", її матеріалізацією. Тут буття свідомості визначає матеріальне буття, а не навпаки. Доцільна дія припускає матеріальне "дійова особа" суб'єкта дії, що перетворює і змінює об'єктивну реальність. Цементуючим началом функціонуючого єдності всіх цих компонентів є спільна предметна діяльність викладання й вчення, що включає і процеси спілкування. Саме завдяки спільній діяльності викладання й вчення, їх єдності множинність і різнотипність, разнокачественность елементів та їх зв'язків, що утворюють цілісну систему навчання, набувають впорядкованість і організованість, без чого вона як така взагалі позбавлена здатності функціонувати.

Етапи процесу навчання

У дидактиці процес навчання розглядається як діяльність, тому в ньому чітко простежуються певні етапи:

  • 1) аналіз вихідної ситуації, знаходження і постановка мети навчання і прийняття її учнями;
  • 2) планування роботи, відбір змісту і засобів досягнення мети - пред'явлення нового фрагмента навчального матеріалу різними способами і його усвідомлене сприйняття;
  • 3) виконання навчальних і навчальних операцій, організація навчальної роботи вчителя та учнів (організація та самоорганізація учнів при засвоєнні нового навчального матеріалу до оптимального його рівня в даних умовах);
  • 4) організація зворотного зв'язку, контроль та коригування роботи по засвоєнню змісту матеріалу та самоконтроль;
  • 5) аналіз і самоаналіз, оцінка результатів навчання;
  • 6) підготовка і робота учнів поза стінами навчального закладу.

Така структура процесу навчання в його теоретичної представленості, що складається з цільового, змістовного, операційно-діяльного й результативного компонентів.

  • [1] Див .: енциклопедії. слів. М., 1984. С. 148.
  • [2] Див .: Кузьмін В. П. Принципи системності в теорії та методології К. Маркса. М., 1986. С. 111.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук