Складнощі у визначенні результатів оцінювання якості освіти. Зовнішні методи оцінки

Робота з виявлення й оцінки результатів освіти досить складна по ряду причин. Насамперед, багато результати освіти трудноопределяеми, для їх фіксації, як правило, потрібні спеціальні вимірювання, описи, характеристики, параметри і т.д. Крім того, деякі результати освітньої діяльності повною мірою виявляються тільки після закінчення школи, вузу, через роки, і нерідко взагалі поза сферою освіти, і тому безпосередньо в ході освітнього процесу не можуть бути точно зафіксовані. Далі, оцінити освітню діяльність однозначно як тільки позитивну або тільки негативну нерідко неможливо, оскільки самі результати можуть бути оцінені, з одного боку, як позитивні, а з іншого - як негативні (або ж, наприклад, позитивний ефект освітнього процесу в одному обов'язково виробляє негативний ефект в іншому і т.д.). Результати освіти дуже важко інтегруються, а іноді навіть не підсумовуються, що призводить до великих труднощів в оцінці освітнього процесу та його управлінні. Нарешті, деякі результати освіти залежать від величезного числа не тільки керованих, але і випадкових, некерованих факторів, внаслідок чого дуже важко встановити точно, в підсумку яких саме педагогічних і управлінських дій, яких причин, якого компонента шкільної або позашкільного освітнього процесу виник той чи інший позитивний або негативний результат освіти. Звідси величезні труднощі у встановленні механізмів керованості результуючих параметрів [1].[1]

Проте для визначення якості освітніх результатів пропонуються зовнішні методи оцінки, орієнтовані:

 • а) на індивідуальний розвиток учнів, що визначаються їхніми успіхами у вивченні навчальних предметів і традиційними показниками (сюди не входять позначки, що виставляються самим учителем, вузівським викладачем);
 • б) ключові компетенції (інформаційна, обчислювальна, комунікативна; самостійне рішення проблем; групова робота). Для вимірювання зазначених параметрів пропонується використовувати такі інструменти, як тестування по завершенню вивчення того чи іншого навчального предмета, циклу предметів і проміжне тестування після закінчення семестру, курсу; ЄДІ; індивідуальний портфоліо; показники динаміки здоров'я учнів та ін.

Кількісні та якісні методи оцінювання

У сучасній педагогічній практиці застосовуються кількісні та якісні методи оцінювання. Кількісні методи однозначно припускають наявність точки відліку, одиниці виміру. До такого роду методів можна віднести, наприклад, визначення темпу читання по числу слів за хвилину, темпу письма, виставлення бальної оцінки за диктант (якість навчання мови) залежно від кількості допущених орфографічних або синтаксичних помилок (за наявними кількісним нормативам). У більшості випадків оцінювання результатів освіти, наприклад рівня особистісного розвитку, різних сторін вихованості, готовності надходити тим або іншим чином у звичайній або екстремальній ситуації, ступеня креативності і т.д., здійснюється якісним (квалиметрическим) шляхом.

Незважаючи на наявність труднощів у точному визначенні результатів освіти, їх переважно якісний характер, слід визнати необхідність і можливість їх прогнозування, проектування та оцінки. Потрібно пам'ятати, що навіть у такій делікатній сфері, якою є виховання, може бути прийнятий до уваги критерій факту, який хоча і є досить загальним, але дуже часто і цілком діагностично, наприклад, в логіці "так - ні". Будь-яка ситуація з життя школи завжди піддається тій чи іншій оцінці учнями, педагогом, керівником (вчинок, що характеризує людину, - чесний або безчесний; той чи інший факт мав місце чи ні і т.п.).

В даний час школа має у своєму розпорядженні добре відомі і широко застосовуються кваліметріческіе (описові) методики визначення результатів та якості освіти, зокрема:

 • 1) досягнення прогнозу, зробленого педагогом (як одним з експертів) у зоні найближчого розвитку навчається;
 • 2) оцінка поведінки учня в різних (у тому числі екстремальних) природно виниклих ситуаціях;
 • 3) оцінка поведінки навчаються в спеціально сконструйованих педагогами діагностичних ситуаціях;
 • 4) досягнення вищої якісної оцінки за шкалою критеріїв, розроблених самою школою;
 • 5) використання сукупності так званих наскрізних (тобто придатних для оцінки будь-яких дій, вчинків тощо) психологічних показників, наприклад:
  • а) знає, як треба (інтелектуальний показник);
  • б) здатний реалізувати (вольовий показник);
  • в) хоче реалізувати (емоційний показник).

Рівневий спосіб квалімстріческой (якісної) оцінки результатів освітнього процесу застосовується у вітчизняній педагогіці протягом декількох десятиліть (В. В. Краєвський, І. Я. Лернер, Μ. М. Скаткін).

Перший рівень - знання (запам'ятовування і відтворення).

Другий рівень - розуміння (пояснення, виклад, інтерпретація).

Третій рівень застосування (за зразком, в схожій, зміненій ситуації).

Четвертий рівень - узагальнення і систематизація (виділення частини з цілого і комбінації елементів для отримання цілого, що володіє новизною). Це рівень творчості.

П'ятий рівень - емоційно-ціннісне ставлення.

Слід пам'ятати, що кожен вищий рівень включає в себе вимоги попереднього.

Ще один відомий метод квалиметрической оцінки будь-якого результату освіти, який не можна виміряти, - педагогічний консиліум, що є різновидом методу експертної оцінки будь-якого параметра, що характеризує якість освіти.

Таким чином, можна прогнозувати цілі освіти по кожному що навчається, оцінювати проміжні, кінцеві і віддалені показники якості освіти.

 • [1] Див .: Поташник Μ. М. Указ. соч. С. 41-42.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >