Методи і форми управління освітніми системами

Будь-яка діяльність, у тому числі управлінська, реалізується за допомогою комплексу специфічних методів. Під методами управління розуміються способи взаємодії суб'єкта управління (адміністрації, керуючої підсистеми) з обьект-суб'єктами управління для досягнення намічених цілей управління.

Слід зазначити, що в педагогічній теорії розрізняють методи управління і методи керівництва. Перші націлені на саму систему або на її підсистему, на керований об'єкт, другі - на конкретних виконавців, виконують певні функції і мають індивідуальні особливості. Отже, там, де мова йде про безпосередній роботі з людьми, застосовуються головним чином методи керівництва.

У педагогічній літературі представлені різні підходи до класифікації методів управління. Зокрема, виділяють три групи методів внутрішкільного управління: соціально-психологічні, організаціоннораспорядітельние та економічні. Провідними методами педагогічного управління вважаються соціально-психологічні методи. Вони покликані впливати не тільки на розум, але й на почуття особистості, створювати умови для її самореалізації або самовираження, прояву здібностей і можливостей, що не тільки підсилює дієвість рішення, наказу, розпорядження, але нерідко і замінює їх, спонукає особистість діяти так, як треба, часом довгий період часу і без втручання керівника. Соціально-психологічні методи - це методи управління соціально-масовими процесами, що базуються на інформаційному забезпеченні. Сюди ж відносять методи управління колективами і групами (оцінка індивідуальних якостей працівників, вироблення орієнтирів, що створюють умови для максимального прояву професійних якостей). Крім того, виділяють методи управління внутрішньогрупових явищами і процесами і методи управління індивідуально особистісною поведінкою.

Економічні методи є методами матеріальної мотивації, реалізуються у вигляді матеріальної винагороди (заробітна плата, премія, гранти) відповідно до кількістю і якістю праці або матеріальних санкцій (начет) за неналежне його виконання.

Розпорядчі методи - це методи прямого централізованого впливу на керований об'єкт. Форми їх прояву - накази, плани, інструкції, розпорядження тощо Використання розпорядчих форм і методів пов'язане з необхідністю виконання управлінських завдань, підтриманням стійкості організаційних зв'язків в системі управління.

Одним з видів розпорядчих форм і методів управління є адміністративні форми і методи. Це методи владної мотивації. Вони засновані на підпорядкуванні закону, правопорядку, старшому посадовцю і мають обов'язковий характер. Адміністративні форми і методи впливу необхідні для захисту інтересів суспільства, колективу, особистості; з їх допомогою реалізуються права і обов'язки керівників, здійснюється їх взаємодія з підлеглими, підтримується трудова дисципліна, забезпечуються умови виконання працівниками своїх обов'язків.

Методи педагогічного управління не тільки широко застосовуються керівниками навчальних закладів, а й формують їх професіоналізм, служачи надійним засобом підвищення їх управлінської кваліфікації та педагогічної майстерності. Слід виділити такі методи впливу на педагогічний колектив та його органи, як створення громадської думки, пробудження громадської активності, зміцнення почуття відповідальності педагогів за доручену справу. Удосконалення педагогічного управління направлено на збагачення арсеналу використовуваних педагогами методів роботи з учнями. Наприклад, застосування методів морального стимулювання праці вчителів сприяє впровадженню методів морального стимулювання навчальної праці учнів, чіткість у визначенні прав і обов'язків членів педагогічного колективу, нормування та регламентування їхньої праці визначають необхідність конкретного уточнення педагогами кола обов'язків школярів, їх інструктування в багатообразній роботі. Таким чином, багатство методів управління діяльністю учнів значною мірою зумовлено багатством методів управління, використовуваних керівниками школи в роботі з педагогічним колективом, а стиль відносин директора з вчителями переноситься і на взаємини педагогів зі своїми вихованцями.

Багатство методів педагогічного управління визначає багатство методів управління діяльністю і поведінкою учнів. У зв'язку з цим вдосконалення методів педагогічного управління слід пов'язувати з необхідністю глибокого вивчення педагогами вікових, психологічних і психічних особливостей учнів на кожному етапі їх фізичного розвитку, з умінням педагогів стимулювати їх діяльність, спонукати до самовираження і самоствердження, бачити зміни в духовному зростанні кожного школяра і вносити на цій основі корективи в комплекс сформованих з ним взаємин.

Умови функціонування освітньої установи припускають використання різноманітних форм управління, тобто способів організації взаємодії суб'єкта та об'єкта, відносин між людьми, їх спільної діяльності в управлінському процесі. Фактично форма управління визначає ті організаційні рамки, в яких здійснюються ці дії. Характерною особливістю методів педагогічного управління є доцільна і вміла інструментування форм спільної діяльності педагогічного та учнівського колективів, педагогів та учнів. До них відносяться методи організації спільної діяльності та спілкування дітей і регулювання виникаючих в дитячому середовищі відносин, вдосконалення пізнавального, емоційно мотиваційного і поведінкового компонентів діяльності вихованців. Спільна діяльність педагогів та учнів реалізуються в таких формах, як колективні творчі справи, виховують ситуації, самоврядування, класно-учнівські колективи, гуртки, секції та інші об'єднання вихованців; виховні традиції, громадська думка.

Складність і різноманіття управлінських цілей і завдань вимагають єдиного оптимального підходу до формування організаційної структури, технології реалізації універсальних управлінських функцій, методів і форм. Форми розвиваються у взаємозв'язку з групами методів управління. У навчальному закладі як педагогічній системі співпраця в колективі складається на основі колегіальних форм управління. Головну роль грає рада навчального закладу, який вирішує найважливіші питання життєдіяльності. При проведенні експерименту створюється рада експериментального майданчика. Чимале значення у вирішенні завдань ефективного навчання надається педагогічної ради. На інших рівнях структури управління утворюються малі ради, комітети, кафедри, об'єднання, групи, тимчасові творчі колективи, проектні групи, гуртки і групи якості, дні діагностики, регулювання та корекції, групи оперативної допомоги і підтримки як дітей, так і членів колективу, консультаційні служби допомоги і довіри. Цілісна система форм управління освітньою установою дозволяє учасникам процесу проводити в життя необхідні рішення, домагатися певних результатів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >