Розділ II. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Вступні установки

Даний розділ є центральним у цьому підручнику. Його ключове положення визначається змістом філософських і теоретико-методологічних основ антропологічного підходу в освіті. Незважаючи на наявність великої кількості приватних (регіональних, аспектних, акцентних) антропології (філософська, психологічна, педагогічна, культурна, соціальна, політична та ін.), Прецедентів розробки антропології конкретних сфер соціальної практики поки що не існує. Відсутні прецеденти подібної роботи і у вітчизняних, і в зарубіжних системах гуманітарного знання. Обгрунтування саме антропології освіти зажадало грунтовного аргументування актуальності, можливості та необхідності даної галузі знання. Необхідність антропології освіти - це відповідь на виклики часу, результат осмислення сучасної ситуації людського буття.

Ключова ідея антропології освіти полягає в тому, що сучасна освіта не може обмежитися тільки трансляцією підростаючим поколінням сукупності знань, формування у них компетенцій, розвитку пізнавальних здібностей. Перед освітою постало завдання творення людини в цілісності його людських проявів, людини в повноті його тілесно-душевно-духовних вимірів. При визначенні нашого розуміння "власне людського в людині" ми виходимо з фундаментальної філософсько-богословської, християнської по суті ідеї про свободу і гідність людини і з обгрунтування суб'єктності людини в якості внутрішнього, психологічного підстави його свободи та гідності. Суб'єктність як здатність людини до самодетермініруемому, самокерованому, самоконтрольованого поведінки і дії, здатність встати в практичне ставлення до світу, зробити свою діяльність і самого себе предметом аналізу і зміни становлять родову специфіку людини.

Реалізація антропологічного принципу в освіті, створення в практиці освіти умов для становлення цілісної людини припускають виявлення антропного (власне людського) потенціалу сучасної психолого-педагогічної науки. У підручнику обгрунтовується положення про те, що для антропології розвиває освіти найбільш адекватна науковість нового типу - освітнє знання. Відмінними рисами освітнього знання є його фундаментальність, багатоаспектність, інтегральність (цілісність), технологічність, опора на досвід інноваційних перетворень. Виклад фундаментальних проблем освіти людини представлено в розділі 4 "Антропологічні основи сучасної освіти".

Глава 5 "Категорії, поняття і теорії психолого-педагогічної антропології" містить виклад питань онтології розвитку людини в просторі освіти, спряженості ступенів розвитку та ступенів освіти, віково-нормативної моделі розвитку. Підкреслимо виняткове значення поняття "віково-нормативна модель розвитку". Воно обгрунтовується нами як теоретичний конструкт розуміння закономірностей розвитку людини (дитини, підлітка, юнака, парубка) на різних ступенях освіти і одночасно як робочий інструмент проектування освітніх процесів на даній конкретній освітньої щаблі.

Глава 6 "Психологія педагогічної професії" присвячена психології педагогічного професіоналізму - поняттю професіоналізму сучасного педагога, суті і типів педагогічної позиції, її динаміки на щаблях освіти. У цій же главі обгрунтовується модель освітнього процесу та педагогічної діяльності, визначаються поняття, види, будова освітньої програми. Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності обгрунтовується автором як теоретичний конструкт, покликаний зв'язати в ціле зміст освітнього процесу щаблі й зміст діяльності його суб'єктів - навчаються, педагогів, їхньої спільної діяльності. Подібне модельне уявлення освітнього процесу та педагогічної діяльності дозволяє задавати якісну специфіку ступені освіти допомогою вказівки на цілі та завдання розвитку утворюється на даному відрізку онтогенезу, вказівки на позицію, сенс дій, характер дій утворюється, описи позиції, сенсу дій, характеру дій педагога і вигляд їх спільної освітньої діяльності. Інакше кажучи, закономірності розвитку суб'єкта на певному етапі онтогенезу представлені через проекцію взаємопов'язаної діяльності утворюється і педагога.

При вивченні розділу II студенти освоять наступні знання і знайдуть вміння, оволодіють способами дії.

Студенти будуть знати:

 • o основні тенденції розвитку сучасного суспільства та освіти;
 • o антропологічні перспективи російської освіти;
 • o основні категорії, поняття і теорії антрополого-орієнтованої педагогічної психології;
 • o сутність підходу до проблеми сполучення ступенів розвитку та ступенів освіти;
 • o зміст поняття педагогічного професіоналізму;
 • o специфіку педагогічної позиції та її види;
 • o психологічну структуру освітнього процесу та педагогічної діяльності.

Студенти будуть вміти:

 • o аналізувати, узагальнювати, робити висновки про тенденції та перспективи розвитку сучасного суспільства та освіти;
 • o виділяти актуальні завдання сучасної педагогічної психології;
 • o оцінювати методи вивчення і розвитку практики освіти;
 • o досліджувати пояснювальні можливості категорій і понять антрополого-орієнтованої педагогічної психології;
 • o обгрунтовувати логіку побудови віково-нормативної моделі розвитку;
 • o виділяти специфіку і види педагогічної позиції на щаблях освіти;
 • o співвідносити освітній процес і педагогічну діяльність на щаблях освіти;
 • o використовувати теоретичні схеми і поняття для аналізу та оцінки конкретних психолого-педагогічних явищ.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >