Розділ III. СТУПЕНІ ОСВІТИ ЯК МОДЕЛІ КУЛЬТУРНОГО (ВІКОВОГО І НОРМАТИВНОГО) РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

Вступні установки

Даний розділ являє собою чи не першу для вітчизняної психології спробу систематичного викладу психолого-педагогічних умов і особливостей становлення суб'єктивної реальності людини на щаблях освіти. Ступінь освіти розуміється нами як модель культурного або віково-нормативного розвитку людини. Ступінь освіти - це культурна модель становлення суб'єктивної реальності людини па певному етапі онтогенезу.

Традиційно закономірності психічного розвитку на щаблях онтогенезу розглядалися у віковій психології; педагогічна психологія досліджувала загальні закономірності навчання і виховання підростаючих поколінь безвідносно до вікової специфіці побудови освітніх процесів. Подібна малопродуктивна традиція роздільного представлення процесів розвитку дітей та освітніх процесів існувала незважаючи на те, що у вітчизняній педагогічній психології завдяки працям Л. С. Виготського і С. Л. Рубінштейна вже в 30-і рр. XX ст. була прийнята ідея про єдність процесів розвитку та навчання, обгрунтовано положення про розвиваючому навчанні та вихованні, що має якісно певні щаблі.

Справедливості заради відзначимо, що у вітчизняній психології були виконані дослідження психологічних особливостей навчання і виховання дітей на окремих щаблях освіти - переважно дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Досить послатися па дослідження, виконані в НДІ дошкільного виховання АПН СРСР, а згодом в Інституті розвитку дошкільної освіти РАО, і на розробки Лабораторії психології дітей молодшого шкільного віку НДІ загальної та педагогічної психології АПН СРСР, виконані під керівництвом Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова. Основні результати досліджень даних наукових колективів відображені у відповідних розділах цього розділу.

Розділ III включає чотири глави, викладають психолого-педагогічні закономірності розвитку людини на дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної щаблях освіти. Кожна з чотирьох глав має загальне будова; вона містить: 1) опис самоцінності етапу розвитку (дошкільної, отрочного, підліткового, юнацького) і цільових орієнтирів співвідносить з ним ступені освіти; 2) виклад віково-нормативної моделі розвитку людини на даному відрізку онтогенезу; 3) обґрунтування моделі освітнього процесу та педагогічної діяльності на ступені освіти. Глава 8 "Психологія початкової загальної освіти" додатково включає питання про спадкоємність дошкільної і шкільної освіти, актуальний для практики освіти.

Відповідно до обґрунтованої у розділі II віково-нормативної моделлю розвитку суб'єкта на ступені онтогенезу як послідовної зміни трьох типових ситуацій розвитку, в кожній з чотирьох розділів представлено опис властивих даному етапу онтогенезу ситуацій розвитку і становлення суб'єктності по головних лініях розвитку. Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на ступені освіти представлена як послідовність трьох відповідних ситуацій розвитку освітніх ситуацій. Саме освітня ситуація являє собою одиницю опису освітньої щаблі, що утримує цілісність цінностей і цілей розвитку утворюється, а також засобів і способів досягнення освітніх цілей. Через опис освітніх ситуацій процесуальне уявлення закономірностей становлення індивіда на етапах онтогенезу наповнюється діяльнісних змістом, описом процесу культурного розвитку людини.

Основний зміст розділу в повній відповідності з його найменуванням становить психолого-педагогічне конструювання (опис) ступенів освіти - дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти. Ми віддаємо собі звіт в тому, що психолого-педагогічне опис ступенів освіти за потребою є досить загальним і навіть схематичним. Подання глав в узагальненому вигляді є наслідок, з одного боку, недостатньою психологічної вивченості розвитку людини на щаблях освіти, а з іншого - авторської позиції з даного питання, що виходить із розуміння доцільності викласти в підручнику лише загальну психолого-педагогічну логіку культурного розвитку суб'єкта на ступені освіти . Детальне опрацювання такого розвитку - предмет окремих, власне наукових психолого-педагогічних досліджень.

При вивченні розділу III студенти освоять наступні знання і знайдуть вміння, оволодіють способами дій.

Студенти будуть знати:

 • o основні закономірності розвитку суб'єктивної реальності на етапах онтогенезу;
 • o вікові норми розвитку суб'єктивної реальності на етапах онтогенезу;
 • o типові ситуації розвитку дітей на етапах онтогенезу;
 • o основні освітні ситуації на щаблях освіти;
 • o психолого-педагогічні умови становлення і розвитку освітніх спільнот на основних щаблях освіти;
 • o позиції, сенс і програми дій педагога на щаблях освіти;
 • o позиції, сенс і програми дій вихованців та школярів на щаблях освіти;
 • o спільну провідну дитячо-доросле діяльність на щаблях освіти.

Студенти будуть вміти:

 • o аналізувати й оцінювати освітні ситуації, використовуючи теоретико-методологічні схеми і поняття педагогічної психології;
 • o проектувати і конструювати розвиваючі освітні ситуації та психолого-педагогічні умови їх реалізації;
 • o розробляти освітні програми, адекватні завданням і нормам розвитку на щаблях освіти;
 • o проектувати і конструювати психолого-педагогічні умови реалізації освітніх програм на щаблях освіти;
 • o програмувати і організовувати спільну з дітьми діяльність і спілкування;
 • o будувати спілкування з дітьми, батьками та колегами;
 • o аналізувати й оцінювати власну педагогічну діяльність, будувати рефлексивний освітній процес.

Студенти будуть володіти:

 • o методологічними засобами дослідницької, проектної, конструкторської, організаційно-управлінської діяльності;
 • o способами побудови спільної навчально-професійної діяльності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >