Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація корпоративних фінансів сфери обігу та послуг

Специфіка корпоративних фінансів сфери обігу і послуг полягає в тому, що підприємства та організації цієї сфери, будучи сполучною ланкою між виробництвом продукції та її споживанням, сприяють завершенню кругообігу суспільного продукту у товарній формі і тим самим забезпечують його безперервність. Тому від того, як здійснюються витрати обігу в залежності від тривалості часу реалізації товарів покупцю, залежить фінансовий стан торговельних організацій.

Сфера послуг - це узагальнююча зведена категорія, що включає відтворення різноманітних видів послуг, що надаються підприємствами, організаціями, а також фізичними особами.

Існує ряд особливостей у сфері послуг але порівнянні з матеріальним виробництвом.

По-перше, на відміну від товарів, послуги виробляються і споживаються в основному одночасно, вони не підлягають зберіганню.

По-друге, послуги часто протиставляються продукції, хоча і в промисловості збільшується роль обслуговування, яке може включати ремонт устаткування, післяпродажне обслуговування та інші послуги, пов'язані з продажем товарів.

По-третє, сфера послуг зазвичай краще захищається державою від іноземної конкуренції, ніж сфера матеріального виробництва. Болес того, у багатьох країнах транспорт і зв'язок, фінансові та страхові послуги, наука, освіта, охорона здоров'я, комунальні послуги традиційно знаходяться в повній або частковій власності держави або ж суворо контролюються і регламентуються державою.

Особливість функціонування організацій сфери обігу і послуг полягає в тому, що в їх діяльності поєднуються операції виробничого характеру (закупівля, зберігання, фасування, упаковка і т.д.) з операціями невиробничого характеру, пов'язаними зі зміною форм власності, тобто безпосередньо з реалізацією продукції.

Витрати обігу організацій сфери обігу та послуг

Витрати обігу організацій сфери обігу і послуг являють собою різні витрати живої і матеріалізованої праці, виражені в грошовій формі і пов'язані з процесом руху товарів і послуг від місць виробництва до споживання.

У витрати обігу входять витрати на транспортування, зберігання, доробку, фасування товарів, заробітна плата працівників, відрахування в державні позабюджетні фонди соціального призначення, амортизація основних фондів і нематеріальних активів та ін.

Відмінність витрат обігу від собівартості полягає в тому, що у витратах відсутня вартість закуповуваних товарів. Підприємство, яке займається торгівлею і наданням послуг, закуповує вже вироблені товари, витрачаючи кошти лише на доведення їх до споживачів.

З метою планування, обліку та звітності витрат обігу та виробництва використовується наступна номенклатура статей витрат обігу і виробництва.

 • 1. Транспортні витрати (оплата транспортних послуг, плата за тимчасове зберігання вантажів, вартість матеріалів, витрачених на обладнання транспортних засобів, і т.д.).
 • 2. Витрати на оплату праці (заробітна плата, премії за виробничі результати і т.д.).
 • 3. Відрахування на соціальні потреби (за встановленими законодавством нормами органам державного соціального страхування, пенсійного фонду, державного фонду зайнятості, медичного страхування).
 • 4. Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю.
 • 5. Амортизація основних засобів (за власним та орендованим основних засобів).
 • 6. Витрати на ремонт основних засобів (поточний, середній і капітальний).
 • 7. Ремонт санітарного та спеціального одягу, столової білизни, посуду, приладів, інших малоцінних і швидкозношуваних предметів.
 • 8. Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб.
 • 9. Витрати на зберігання, добірку, подсортировку і упаковку товарів.
 • 10. Витрати на рекламу (оформлення вітрин, виставок і т.д.).
 • 11. Витрати по оплаті відсотків за користування позикою.
 • 12. Втрати товарів і технологічні відходи.
 • 13. Витрати на тару (амортизація тари-обладнання, витрати на ремонт тари-обладнання і т.д.).
 • 14. Інші витрати (сплата податків, зборів, відрахувань до бюджету і в спеціальні позабюджетні фонди та ін.).

Витрати, що включаються у витрати обігу і виробництва організацій торгівлі, відображаються на відповідних статтях встановленої номенклатури в тому звітному періоді, до якого вони належать, незалежно від термінів їх виникнення.

Витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, враховуються як витрати майбутніх періодів і підлягають віднесенню на витрати обігу і виробництва протягом терміну, до якого вони належать, щомісячно рівними частинами згідно із затвердженими керівником організації розрахунками.

З метою рівномірного відображення майбутніх витрат і витрат обігу та виробництва звітного періоду організації торгівлі можуть створювати резерви майбутніх витрат і платежів.

За рахунок відрахувань, що відносяться на витрати обігу і виробництва, створюються наступні резерви: на майбутню оплату відпусток працівникам; на оплату щорічної винагороди за вислугу років і за підсумками роботи за рік; ремонтний фонд або резерв на ремонт основних засобів; резерв на списання природного убутку в межах затверджених норм природних втрат в організаціях торгівлі, що мають склади, базах овочевих і продовольчих товарів, холодильниках і холодокомбінатах.

Освіта резервів проводиться за рахунок відрахувань, що включаються у витрати обігу і виробництва в терміни, обґрунтовані спеціальними розрахунками, затвердженими керівником підприємства.

Наприкінці звітного року у разі перевищення фактично нарахованого резерву над сумою розрахунку, підтвердженого інвентаризацією, проводиться сторнировочная запис витрат обігу і виробництва.

Одноразові витрати можуть при відсутності резервів списуватися на витрати обігу і виробництва того місяця, в якому вони вироблені.

На рівень витрат обігу впливають суб'єктивні й об'єктивні чинники. До суб'єктивним відносяться фактори, які безпосередньо пов'язані з діяльністю організації: обсяг і структура товарообігу, використання власного і позикового оборотного капіталу, торгової площі, торгово-технічного обладнання, транспортних засобів, умови формування та оплати праці працівників та ін.

До об'єктивним факторам, що визначає розмір витрат, відносяться зміни роздрібних цін, тарифів на перевезення товарів різними видами транспорту, процентних ставок за використання банківських кредитів, вартості комунальних послуг, орендної плати та ін.

Одні з перерахованих факторів сприяють зниженню витрат обігу, інші - їх збільшення, а в цілому вони визначаються ефективністю витрат в торгівлі.

Джерелом фінансування витрат обігу є валовий дохід.

Управління позаоборотними і оборотними активами

Основний капітал охоплює всі об'єкти, призначені для постійного користування на підприємстві; основні фонди, нематеріальні активи та фінансові вкладення.

Засоби праці, що функціонують у сфері товарного обігу, утворюють основні фонди організації торгівлі. Вони складаються:

 • • з активної частини - торгове обладнання, машини, транспортні засоби і т.д .;
 • пасивної частини - будівлі, приміщення (магазини, павільйони, кіоски і т.д.), споруди (під'їзні шляхи, майданчики і т.д.).

Особливістю основних фондів є їх висока вартість і велика тривалість експлуатації, а також щодо динамічний зміна їх технічного рівня в результаті науково-технічного прогресу, що призводить до їх знецінювання.

Основні фонди впливають на співвідношення змінних і постійних витрат обігу, що істотно відбивається на прибутку. Структура основних фондів організації торгівлі відрізняється від структури основних фондів промислових організацій, де питома вага машин і устаткування значно вище - близько 35%, а в обігу - 10%. В основних фондах торгового підприємства і підприємства сфери послуг питома вага будівель, споруд та передавальних пристроїв становить понад 80%. З урахуванням орендованих і безоплатно наданих приміщень питома вага будівель виявиться вище, а машин і устаткування - нижче.

Витрати на відтворення основних фондів виробляються у формі капітальних вкладень і фінансуються за рахунок тих же джерел, що і в промисловості.

Управління доходами і витратами організацій сфери обігу і послуг. Формування, розподіл і використання прибутку. Валовий дохід організації торгівлі являє собою суму всіх доходів, отриманих як від реалізації товарів, так і від надання послуг за іншими видами діяльності. Основна частина валового доходу формується за рахунок різниці між роздрібною ціною без податку на додану вартість і ціною придбання товарів без податку на додану вартість вигляді торгових націнок.

У процесі виробничо-фінансового аналізу результат роботи торгової організації застосовуються різні показником прибутку: прибуток (збиток) від реалізації товарів; прибуток від реалізації основних фондів та іншого майна; валова (балансова) прибуток; чистий прибуток (прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства). Відмінності понять прибутку визначаються їх економічним змістом і положеннями законодавства про оподаткування прибутку організацій.

Прибуток (збиток) від реалізації товарів визначається як різниця між валовим доходом від реалізації товарів (без урахування податку на додану вартість) і витратами обігу.

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів та іншого майна враховується різниця (перевищення) між продажною ціною (без податку на додану вартість) і залишкової (первісної) вартістю цих фондів і майна, збільшеної на індекс інфляції, який обчислюється у порядку, встановленому Урядом РФ. При цьому залишкова вартість майна розглядається стосовно до основних фондів і нематеріальних активів, а первісна вартість для іншого майна. Взаємовідносини з бюджетом і розподіл прибутку аналогічні тим, що існують у промисловості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук