Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі початкової загальної освіти

Освітні ситуації на ступені початкової загальної освіти.

Освітні ситуації на ступені початкової загальної освіти

Щодо кожної ситуації розвитку, описаної в віково-нормативної моделі розвитку молодшого школяра, в освітньому процесі педагогу необхідно побудувати, спроектувати адекватну їй освітню ситуацію. Послідовність ускладнюються освітніх ситуацій задає модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі початкової загальної освіти.

Шкільна освітня ситуація

Зміст базового освітнього процесу в шкільній освітньої ситуації націлене на побудову навчальної взаємодії у класі. Основний акцепт в освітньому процесі повинен робитися на прийняття й освоєння молодшими школярами укладів шкільного життя, норм і способів навчального співробітництва, форм оцінювання навчальної роботи, способів спілкування, за допомогою яких учні на наступному етапі будуть активно освоювати предметний зміст. Об'єктом дій вчителя виступає клас як спільність ровесників, яка на основі спільної навчальної діяльності перетвориться в навчальне співтовариство - навчальну спільність учнів і вчителя на принципах співпраці.

Зміст спільної освітньої діяльності вчителя і молодших школярів становить спільна навчальна діяльність, яка дозволяє відпрацьовувати навчальний взаємодія, формувати клас як навчальне співтовариство співпрацюють в освоєнні елементів шкільної грамотності, норм і правил спілкування і взаємодії.

Позиція школяра. Молодший школяр в даній освітньої ситуації займає позицію "школяра", суть якої полягає в готовності прийшов в школу дитину вчитися всьому, що пропонує вчитель. Дитину відрізняє установка на безумовне прийняття правил поведінки і зразків дії, що виходять від вчителя. Особливим аспектом позиції "школяра" є формована в процесі навчання орієнтація на співпрацю з учителем та однокласниками.

Дії "школяра" полягають у прийнятті та проходженні нормам і правилам нового для нього шкільного укладу. Школяр навчається вмінням правильно сприймати показувані учителем зразки дій і дотримуватися їх. Він вчиться адекватно інтерпретувати оцінки, які дає вчитель його діям і їх результатами, розділяти навчальні та особистісні оцінки. Школьник навчається адекватно розуміти і приймати навчальну завдання, виконувати навчальні дії, контролювати і оцінювати їх результати.

Сенс дій школяра в даній освітньої ситуації - наслідування вчителю у виконанні навчальних дій, ретельному дотриманні показаним учителем зразкам дій, прагнення заслужити його схвалення, в орієнтації на співпрацю з учителем і однолітками в процесі освоєння нових способів навчальних дій.

Провідні позиції в спільну освітню діяльність належать дорослому. Педагогічна позиція дорослого - "учитель-вожатий", який вводить дітей у шкільну дійсність і в навчальну діяльність: забезпечує умови нормального входження кожної дитини в шкільне життя, пояснює правила поведінки в класі і в школі, демонструє розгорнуті способи постановки навчальних завдань, зразки навчальних дій, формує вміння навчального співробітництва.

Дії педагога націлені на організацію навчальної взаємодії, на стимулювання висловлювань, оцінок і аналізу дій класу за рішенням навчального завдання, з осмислення навчальної мети і способу дії. Педагог включає дитини в певний ритм роботи класу, формує навчальну спільність учнів і вчителя на принципах співпраці. Учитель задає зразки змістовної оцінки навчальних досягнень, формує контрольно-оцінну самостійність молодших школярів.

Сенс дій педагога - демонстрація специфіки шкільного життя і шкільного навчання, необхідності навчальної взаємодії при вирішенні навчальних завдань. Окрема мета дій педагога - формування у школярів позиції учня, створення ситуацій, в яких школяр усвідомлює себе як що не знає, що не вміє, але охочого дізнатися і навчитися. Важливу роль у цьому відіграють дії педагога та переказу протиріч, дозволяються класом, в протиріччя власних ролей школяра - "школяра", що вміє діяти по-старому, і "учня", який знає, що по-старому діяти не можна.

Учнівська освітня ситуація

Зміст базового освітнього процесу в учнівському освітньої ситуації націлене на пред'явлення цінностей навчальної самостійності, розвиток навчальних ініціатив учня. Основний акцент в освітньому процесі робиться на просування школярів у навчальному матеріалі, засвоєння ними предметного змісту, в процесі якого освоюються зміст і призначення навчальних ситуацій та навчальних дій.

Зміст спільної освітньої діяльності вчителя і молодших школярів становить спільно-розподілена навчальна діяльність. Дана форма навчальної діяльності дозволяє освоювати зміст і призначення як самої навчальної діяльності, так і її окремих складових - навчальних дій в практиці спільної роботи.

Позиція школяра. Молодший школяр займає позицію учня, специфіка якої полягає в тому, що учень здатний самостійно фіксувати своє незнання, невміння і вступити у взаємодію з учителем і однолітками для подолання свого незнання і невміння.

Дії учня складаються у вибудовуванні навчальної взаємодії: він звертається до однолітка з метою узгодження думок, планування та оцінювання навчальних дій, у разі утруднення звертається за допомогою до вчителя, позначає свою навчальну мету.

Сенс дій учня полягає в націленості на освоєння загальних способів навчальних дій, розвиток уміння вчитися, співпраця з учителем та однокласниками.

Позиція педагога - "учитель-координатор". На відміну від "вчителя-вожатого", що вводить школярів у нову для них дійсність, що демонструє і відпрацьовує зразки еталонних дій, разворачивающего способи взаємодії в навчальній роботі, Учитель-Координатор розгорнуто демонструє навчальні завдання і способи навчальних дій у спільно розподіленої навчальної діяльності.

Дії вчителя полягають у тому, що він стимулює і підтримує самостійну навчальну активність учня, створює умови для здійснення ініціатив дітей. Він надає учням допомогу в пошуку причин труднощів, включає їх в постановку навчальної задачі та її аналіз, розгорнуто демонструє способи навчальних дій.

Сенс дій вчителя полягає у перекладі школяра з позиції успішно діючого за зразками ("школяра") на позицію учня, що прагне до научению загальним прийомам роботи з навчальним матеріалом, до освоєння структурних складових навчальної діяльності.

Навчальна освітня ситуація

Зміст базового освітнього процесу в навчальній освітньої ситуації націлене на розвиток у школярів змістовного ставлення до навчальної діяльності, на становлення його як суб'єкта сукупної навчальної діяльності, здатного до виділення навчальної завдання, пошуку спільного способу дії, контролю та оцінки результатів дій в спільної навчальної діяльності, на пред'явлення учням соціальних цінностей самовизначення.

Зміст спільної освітньої діяльності вчителя і молодших школярів становить сукупна навчальна діяльність. Дана форма навчальної діяльності сприяє розвитку навчальної суб'єктності школярів, становленню молодшого школяра як учня, як суб'єкта сукупної навчальної діяльності.

Позиція школяра - "учень". Школяр у позиції учня орієнтований на встановлення меж своїх можливостей, самостійний пошук способу дії, оцінку своїх навчальних досягнень і можливостей.

Дії учня характеризуються новою якістю виконання навчальної роботи: він сам ставить навчальне завдання, оцінює і контролює спосіб її виконання, аргументує свою позицію, вступає в дискусію, виражає відношення до викладення точці зору.

Сенс дій учня полягає в прагненні діяти самостійно, навчитися вчитися, освоїти цілісну навчальну діяльність.

Позиція дорослого - "учитель-комунікатор". Дорослий в даній суміщеної позиції націлений на підтримку навчальної самостійності учня, переорієнтацію учня з отримання правильного результату при вирішенні конкретної задачі на правильність застосування засвоєного загального способу дій.

Таблиця 7. Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі початкової загальної освіти

Тип освітньої ситуації

Шкільна

Учнівська

Навчальна

Зміст базового

освітнього

процесу

Прийняття та освоєння школярами укладу шкільного життя, норм і способів навчального співробітництва, форм оцінювання навчальної роботи, способів спілкування

Пред'явлення цінностей навчальної самостійності, розвиток навчальних ініціатив учня

Розвиток змістовного ставлення до навчальної діяльності, становлення молодшого школяра як суб'єкта сукупної навчальної діяльності

Зміст

діяльності учня

Сенс

дій

учня

"Школяр" орієнтований на співпрацю з учителем і однолітками в процесі освоєння нових способів навчальних дій

"Учень" орієнтований на навчальний взаємодія, самостійно фіксує своє незнання (невміння)

"Учень" орієнтований на самостійний пошук способу дії, встановлює межі своїх можливостей

Дії учня

Приймає і утримує контекст навчальної задачі. Здійснює покрокове планування спільної діяльності. Вступає в діалог з класом. У випадку утруднення просить готовий спосіб дії

Звертається до однолітка з метою узгодження думок, планування та оцінювання навчальних дій. У випадку утруднення звертається за допомогою до вчителя. Позначає свою навчальну мету

Самостійно ставить навчальне завдання, планує і реалізує навчальні дії, оцінює і контролює їх результати. Аргументує і відстоює свою позицію але способом дії

Тип освітньої ситуації

Шкільна

Учнівська Навчальна

діяльності педагога

Дії педагога

Вводить дітей в шкільне життя. Демонструє зразки навчальних дій. Організовує навчальний взаємодія. Розгортає способи постановки навчальних завдань

Надає школярам Організовує загальну навчальну допомогу в пошуку причин дискусію. Надає утруднень. Включає конкретну допомогу учня в постановку за запитом учня навчальної задачі та її аналіз. Розгортає способи навчальних дій

Сенс

дій

педагога

Демонстрація специфіки шкільного життя і шкільного навчання, необхідності навчальної взаємодії при вирішенні навчальних завдань

Підтримання позиції Підтримання навчальної учня. Стимулювання самостійності учня активності учня, його навчальних ініціатив

Дії вчителя полягають у тому, що він надає конкретну допомогу за запитом учня, організовує навчальну дискусію, проводить спеціальні педагогічні дії з розділення колективних та індивідуальних форм навчання.

Сенс дій вчителя полягає в розвитку навчальної самостійності учня, вихованні відповідальності за результати своєї навчальної роботи, пред'явленні учням соціальних цінностей самовизначення, підготовці учнів до переходу на нову освітню ступінь (табл. 7).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >