Ефективність антикризового управління

Антикризове управління, так само як будь-яке інше, може бути менш або більш ефективним.

Ефективність антикризового управління характеризує ступінь досягнення цілей пом'якшення, локалізації або позитивного використання кризи в зіставленні з витраченими на це ресурсами. Важко оцінити таку ефективність у точних розрахункових показниках, але слід її припускати і бачити при аналізі та загальній оцінці управління, його успішності чи прорахунків.

Можна виділити основні чинники, які визначають ефективність антикризового управління. Їхнє розуміння і диференціація допомагають його аналізувати і успішно здійснювати.

1. Професіоналізм антикризового управління і спеціальна підготовка. У даному випадку мається на увазі не тільки загальний професіоналізм управління, який, безумовно, необхідний, але й ті професійні знання та навички, які відображають особливості антикризового управління. Такий професіоналізм народжується в процесах спеціального навчання, цілеспрямованого акумулювання досвіду і розвитку мистецтва управління в критичних ситуаціях.

В останні роки в Росії приділяється велика увага спеціалізованій підготовці антикризових керуючих, які здатні виводити підприємство з кризи з найменшими втратами.

Але і в підготовці звичайних менеджерів слід велику увагу приділяти розвитку здібностей до управління в критичних ситуаціях. Адже антикризове управління має бути необхідним елементом будь-якого управління: стратегічного, креативного, виробничого, екологічного, фінансового та ін.

  • 2. У переліку факторів ефективності антикризового управління слід особливо виділити мистецтво управління, дане природою і придбане в процесах спеціальної підготовки. У багатьох кризових ситуаціях індивідуальне мистецтво управління є вирішальним чинником виходу з кризи або його пом'якшення. Тому для антикризового управління особливо важливо психологічне тестування менеджерів, відбір осіб, які здатні чуйно відчувати наближення кризи й управляти в екстремальних ситуаціях.
  • 3. Методологія розробки ризикованих рішень. Ця методологія повинна бути створена і освоєна, тому що вона значною мірою визначає такі якості управлінських рішень, як своєчасність, повнота відображення проблеми, конкретність, організаційна значимість. Ці властивості мають особливе значення в антикризовому управлінні.
  • 4. Науковий аналіз обстановки, прогнозування тенденцій. Дані фактори не можуть не впливати на ефективність антикризового управління. Бачення майбутнього, і не суб'єктивне, а засноване на точному, науково обґрунтованому аналізі, дозволяє постійно тримати в полі зору всі прояви наближається або проходить кризи.
  • 5. Важливим фактором ефективності антикризового управління є також корпоративність, яка в організації або фірмі може виявлятися в різному ступені. Корпоративність - це розуміння і прийняття всіма працівниками цілей організації, готовність самовіддано працювати для їх досягнення, особливий вид інтеграції всіх ділових, соціально-психологічних та організаційних відносин, внутрішній патріотизм і ентузіазм.

Корпоративність є надійною опорою антикризового управління. Але вона не виникає сама по собі, вона є результатом управління й елементом його мети, а також засобом у механізмі управління.

6. Лідерство також входить до сукупність факторів ефективного антикризового управління. Але не всяке лідерство. Існує безліч його відтінків і модифікацій. Лідерство визначається не тільки особистістю менеджера, але і сформованим стилем роботи, структурою персоналу управління, зміцнити довіру до менеджера, авторитетом влади, впевненістю.

Опора на лідерство може зіграти вирішальну роль у подоланні кризи чи її пом'якшенні. Але для цього необхідні пошук і проектування лідерства. Це звучить незвично, але буде зрозумілим, якщо мати на увазі, що лідерство - це не тільки особистість менеджера, але й характеристика всієї системи управління, характеристика організації управління.

  • 7. Особливу роль в ефективності антикризового управління відіграють оперативність і гнучкість управління. У кризових ситуаціях часто виникає потреба у швидких і рішучих діях, оперативних заходах, зміні управління залежно від ситуації, що складається, адаптації до умов кризи. Інерційність в цьому випадку може відігравати негативну роль.
  • 8. Стратегія і якість антикризових програм. У багатьох ситуаціях можлива потреба в зміні стратегії управління та розробці спеціальних програм антикризового розвитку. При цьому якість програм і стратегічних установок може бути різним.
  • 9. Людський фактор. Певною мірою він відображає фактори корпоративності і лідерства, мистецтва управління. Але для антикризового управління необхідно мати на увазі, що існує поняття антикризової команди - найближчих помічників антикризового менеджера, які можуть користуватися його особливою довірою і здатні узгоджено і цілеспрямовано здійснювати програму антикризового управління. Є гарний вислів: "З ним я можу піти в розвідку". Розвідка - це сукупність непередбачуваних екстремальних ситуацій, які подолати можуть тільки люди, вірні загальним ідеї і задуму і беззастережно довіряють один одному.

Так само працює людський фактор і в антикризовому управлінні.

10. Важливим фактором ефективності антикризового управління є система моніторингу кризових ситуацій. Вона являє собою спеціально організовані дії з визначення ймовірності і реальності настання кризи і необхідна для своєчасного його виявлення і розпізнавання.

Доброю демонстрацією необхідності та ефективності такої системи є становище з атомними електростанціями.

Перш робота станції контролювалася за багатьма показниками, які характеризували суперечливі процеси роботи реактора. Оцінювати його стан, встановлювати необхідні дисциплінарні вимоги до персоналу було складно. Виникнення кризових ситуацій було розмитим, і небезпечні режими виникали несподівано і часто непередбачено.

Сьогодні розроблена нова система моніторингу роботи атомного реактора, яка побудована на порівняно простий візуалізованою оцінці його стану: оператор спостерігає за симетрією картинки на екрані комп'ютера, яка відображає співвідношення основних показників антикризового функціонування атомної електростанції. Порушення симетрії - це ознака появи ситуацій, небезпечних з погляду можливої кризи.

Аналогічний моніторинг кризових ситуацій може бути і в системі антикризового управління. Причому досить ефективним тут може бути використання комп'ютерів і роботи спеціалізованих операторів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >