Інформаційне забезпечення технології діагностики

Діагностика, як і будь-який вид діяльності, здійснюється за певними технологічними схемами. Технологія діагностики організації включає наступні види робіт:

 • • створення інформаційної бази;
 • • розробку системи оціночних критеріїв (показників);
 • • збір аналітичних даних на початкову дату проведення діагностування:
 • • аналіз техніко-економічного стану підприємства;
 • • фінансовий аналіз;
 • • виявлення першочергової проблеми;
 • • діагностування;
 • • встановлення діагнозу;
 • • прийняття управлінського рішення виходячи їх даних діагнозу;
 • • виявлення тенденцій і закономірностей, як позитивних, так і негативних;
 • • прогнозування діяльності підприємства.

Роль інформації у здійсненні діагностики очевидна. При діагностиці кризи ведеться дослідження не статичного стану об'єкта, а його розвитку в часі.

Основна інформація, необхідна для отримання висновку про об'єкт, узагальнюється за двома основними блоками: вплив факторів, що стабілізують систему; динамічні властивості системи і масштаби їх прояву.

Дослідження цих інформаційних блоків за допомогою засобів і методів діагностики дозволяє отримувати необхідні дані про стан і перспективи розвитку об'єкта.

Необхідною інформацією є звітність про діяльність організації, відомості про зайнятість, кількості і розподілі трудових ресурсів.

З формальної точки зору робота з отриманою інформацією про цікавить об'єкті проходить в три стадії: угруповання і узагальнення, обробка матеріалу, аналіз. При проходженні цих стадій інформація з діагностики кризи піддається методам статистичної обробки, але попередньо здійснюється якісний аналіз параметрів об'єкта, що діагностується. Це необхідно для постановки діагнозу, так як в будь-якому об'єкті відбуваються не тільки кількісні, а й якісні зміни.

Завдання менеджменту полягає в тому, щоб своєчасно визначити та забезпечити прийняття таких управлінських рішень, які будуть сприяти зниженню впливу негативних процесів на стан об'єкта, нехай не для повного запобігання кризи, а хоча б для часткової локалізації найбільш істотних його проявів. Зміст і результати діагностичних досліджень дозволяють зробити висновок, що вони є одним з найбільш універсальних засобів отримання достовірної інформації про стан і відхилень у розвитку досліджуваного об'єкта. Вони особливо важливі в менеджменті соціально-економічних систем, оскільки можуть заздалегідь, до моменту прояву негативних тенденцій у будь-яких внутрішніх або зовнішніх процесах, що охоплюють діяльність цих систем, виявити моменти, породжують подібні тенденції, імпульси, і вжити відповідних заходів щодо їх ліквідації або зниження ступеня негативних впливів. Найбільший ефект від проведення діагностичних досліджень досягається в тому випадку, якщо вони носять комплексний поступальний характер (табл. 6.6).

Таблиця 6.6. Засоби отримання інформації для розробки превентивних антикризових заходів

Засоби отримання інформації

Можливість передбачення кризових ситуацій

Недоліки і обмеження при використанні в цілях передбачення кризи

Діагностика стану

Виявлення симптомів кризи, передкризових процесів, екстраполяція тенденцій

Опора на інформацію про поточний і минулому стан об'єкта, акцент на симптоми, несистематичність проведення

Моніторинг показників

Виявлення відхилень від плану, оперативний контроль над розвитком різних областей по формалізованим сигналам

Базування на зіставленні поточної інформації з плановими і попередніми значеннями, відсутність якісних оцінок

Прогнозування неплатоспроможності

Виявлення кризових процесів у фінансовій сфері, виявлення симптомів гострої фази кризи, прогноз проблем з платоспроможністю

Розгляд тільки фінансової сфери, негнучкість оцінок і прогнозів, універсальність методів, опора на дані фінансової звітності

Прогноз в системі стратегічного планування

Прогноз ймовірних загроз розвитку компанії, комплексне прогнозування впливу зовнішнього середовища із застосуванням різноманітних сучасних методів

Акцент на зовнішнє середовище як екзогенну, акцент на бажаному стані організації та засобах його досягнення. Чи не припускає урахування специфіки кризи як предмета дослідження

Аналіз системи управління ризиками

Виявлення загроз, вузьких місць, альтернативних фіналів існуючих процесів і прийнятих рішень

Орієнтація на окремі великі події, незначна увага прихованим передкризовим процесам, комплексним сценаріями розвитку

Контролінг, управлінський облік

Виявлення відхилень, погроз, вузьких місць, екстраполяція поточної ситуації, недопущення можливості непомітного розвитку глибокої кризи

В основному виявлення потребують оперативного вирішення поточних відхилень і проблем у внутрішньому середовищі, відсутність експертних та інших гнучких методів прогнозування

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >