Види безпеки та їх прояв у розвитку організації

Розвиток соціально-економічних систем (а такими є як окрема організація, так і суспільство, і народне господарство в цілому) знаходиться під дією різних небезпек і, отже, передбачає врахування різних видів безпеки (рис. 9.1).

Всі ці види найтіснішим чином пов'язані один з одним. Виникнення безпеки одного виду може спричинити

Види безпеки

Мал. 9.1. Види безпеки

за собою виникнення безпеки іншого виду. Трудність антикризового управління дуже часто визначається урахуванням взаємодії безпек різних видів, можливістю їх ланцюгової реакції.

Кожен вид безпеки має свої масштаби прояви, свої особливості і причини виникнення. В антикризовому управлінні організацією найважливішу роль, мабуть, грає економічна безпека. З нею зазвичай пов'язують циклічне виникнення кризових ситуацій.

Економічної безпеки належить особлива роль у розвитку будь-якої соціально-економічної системи

Для розуміння та оцінки економічної безпеки країни велике значення мають показники (індикатори), тобто ті граничні величини, перевищення яких призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій в області економічної (і не тільки економічної) безпеки.

Оцінка економічної безпеки країни може бути зроблена за допомогою зіставлення (співвідношення) порогових значень і фактичного стану ключових показників економіки. Це співвідношення характеризує рівні безпеки на певний момент часу. Матриця для розрахунків представлена в табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Матриця визначення показників економічної безпеки [1]

Показники

Порогове

Значення

Фактичне

стан

Співвідношення фактичного і порогового значень

Частка в промисловому виробництві обробної промисловості

70%

Частка в промисловому виробництві машинобудування

20%

Обсяг інвестицій, у відсотках від ВВП

25%

Витрати на наукові дослідження, у відсотках від ВВП

2%

Частка нових видів продукції в обсязі продукції (машинобудування)

6%

Тривалість життя населення

70 років

Розрив між доходами 10% найбільш високодохідних і 10% самих низькодохідних груп населення

8 раз

Частка імпорту у внутрішньому споживанні: все, в тому числі продовольства

  • 30%
  • 25%

Диференціація суб'єктів РФ по прожитковому мінімуму

1,5 рази

Для економіки нашої країни складними проблемами залишаються структурна перебудова народно-господарського комплексу, розробка та реалізація нової інвестиційної та промислової політики.

Зміст поняття "економічна безпека Російської Федерації" може бути розглянуто у відносно статичному стані як комплекс таких важливих для національної економіки елементів, як людські ресурси, техніко-виробничий, технологічний, продовольча, енергетична, управлінський та інформаційний елементи.

Значущою особистісної характеристикою людських ресурсів є моральність. На це якість вказував ще Аристотель у своїй роботі "Нікомахова етика". Сьогодні часто проявляються такі негативні риси особистості працівників, як безініціативність, агресивність, конфліктність, цинічне ставлення до суспільству, державі і людині, схильність до хабарництва, рекету, корупції.

В умовах підвищення ролі науки у розвитку виробництва, постійного ускладнення ролі людського фактора в управлінні, та й у виробничій діяльності взагалі, почуття обов'язку і відповідальність, професіоналізм, компетентність і моральність значною мірою визначають економічну безпеку суспільства.

Велике значення для забезпечення економічної безпеки держави має її техніко-виробнича складова, під якою розуміється здатність індустрії країни в разі порушення зовнішньоекономічних зв'язків або внутрішніх соціально-економічних потрясінь оперативно компенсувати їх негативні наслідки, стійко здійснювати розширене відтворення, задовольняти суспільні потреби. Вона тісно пов'язана як з матеріально-речовими, так і з соціальними факторами виробництва. У зв'язку із зростанням імпорту машин і устаткування в Росію почала складатися все більш відчутна залежність від західних поставок. Особливо висока вона в області металообробного, металургійного та хімічного обладнання. У разі загострення економічної протиборства така залежність може призвести до суттєвих економічних утруднень.

Технологічна складова економічної безпеки припускає такий стан науково-технічного потенціалу країни, яке гарантує в мінімально короткі терміни самостійну розробку новітніх технологічних рішень, що забезпечують прорив у провідних галузях виробництва.

Нарощування технологічного потенціалу на основі новітніх науково-технічних досягнень, безсумнівно, зміцнить економічну безпеку країни. Масове ж використання перспективних технологій сприяє переведенню економіки на інтенсивну модель розвитку, істотної зміни експортно-імпортної структури російської економіки.

Важливою умовою науково-технічного розвитку є гуманізація технічного прогресу, посилення його життєзабезпечуючою гілки, зміщення пріоритетів у бік біології, біохімії, біофізики, медичних наук, інформаційних послуг, тобто тих напрямів науки і техніки, які підвищують якість життя людей.

Іншим важливим напрямком НТП є зниження енергоємності та металоємності суспільного виробництва. Розвинені країни істотно просунулися на цьому шляху, поступово переходячи до такого типу економічного зростання, при якому задоволення виробничих і особистих потреб людей зможе здійснюватися при менших питомих обсягах втягуються у виробництво ресурсів.

Реалізація цього напрямку сприятиме забезпеченню сталого розвитку окремих країн і глобальної економіки.

Розвиток інформаційних мереж і супутникового зв'язку дозволяє легко долати національні кордони і додає життя суспільства все більш глобальний характер. Поява комплексу новітніх інформаційних технологій - Інтернету - порівнюють з винаходом і розповсюдженням друкарства.

Для нашої країни виклик глобалізації означає необхідність поступового відходу від енергосировинного експорту до більш збалансованого участі у світовій економіці шляхом інтеграції в неї вітчизняного наукового та технологічного потенціалу, експорту наукомісткої продукції і послуг, підключення до стратегічних альянсів.

Важливим елементом системи економічної безпеки є продовольча складова, що припускає здатність сільськогосподарського сектора економіки забезпечувати населення країни продовольством, а промисловість - необхідним сільськогосподарською сировиною.

Сьогодні небезпека втрати продовольчої незалежності країни стає вельми реальною. Відставання сільського господарства і в цілому продовольчого комплексу Росії різко погіршилося в результаті обраного варіанту проведення аграрної реформи. Поспішність у руйнуванні сформованих структур і господарських зв'язків, загострення цінових диспропорцій між промисловістю та сільським господарством, практично повне відкриття внутрішнього ринку для імпорту продуктів харчування - усе це підриває базу для самозабезпечення країни продовольством.

В системі економічної безпеки велика роль енергетичної складової, яка передбачає забезпечення стабільності поставок енергоносіїв для потреб національної економіки. Енергетична складова може стати обмежувачем економічного зростання. Зростання виробництва викличе збільшення внутрішнього споживання палива. Тим часом паливна промисловість в даний час не готова помітно збільшити обсяги своєї продукції. Потрібна чітка і ясна структурна політика в паливно-енергетичному комплексі (ПЕК), яка визначала б пріоритети, що забезпечують економічну незалежність країни.

У структурі економічної безпеки особливе місце займає управлінська складова. Вона включає в себе цілий набір різноманітних умінь, навичок, необхідних менеджерам для реалізації функцій управління в масштабі макро- і мікрорівня. Тут головну роль відіграють дві основні групи умінь і навичок, якими повинні досконало володіти фахівці в галузі управління.

Перша група - вміння реалізувати управлінський цикл, спрямований на успішне вирішення проблеми, визначати перспективні цілі, раціонально планувати свою роботу і роботу підлеглих, чітко доводити завдання до виконавців, дотримуватися режиму, не піддаватися текучці.

Друга група умінь пов'язана з комунікативною функцією. Це насамперед уміння менеджера спілкуватися з людьми, налагоджувати контакти з співробітниками, партнерами, представниками зовнішніх організацій і державних структур. До цієї групи відносяться також уміння слухати співрозмовника, входити в його становище, володіти письмової та усної мовою, контролювати власні емоції.

Зараз доля економіки значною мірою визначається якістю управлінського потенціалу, ефективністю систем управління на макро- і мікрорівні. На жаль, у багатьох організаціях існує спрощене уявлення про принципи управління соціально-економічними системами. Часом вся справа зводять до зміни форм власності та її переділу, не приділяючи уваги створенню сучасної системи управління фінансами (насамперед - управління витратами), розробці детальних маркетингових програм просування продукції, що випускається на внутрішній або зовнішній ринок. Не ведеться достатньою роботи з реструктуризації підприємств, проектування ефективних організаційних структур, розширення масштабів і підвищенню ролі інформаційних технологій, комп'ютерних мереж, телекомунікацій.

Особливої уваги заслуговує необхідність ґрунтовного та зваженого використання механізму банкрутства.

Переважна більшість російських підприємств через високий рівень взаємної заборгованості формально відповідають ознакам банкрутства або можуть мати таку можливість при відносно невеликій зміні макроекономічних умов.

Враховуючи ці обставини, важливо визначитися з цілями і рамками застосування інституту банкрутства, а також забезпечити інші заходи впливу на ситуацію, що складається, перш за все за допомогою фінансового оздоровлення підприємств.

Крім того, існує небезпека неадекватної оцінки ймовірності банкрутства підприємства, що пов'язано насамперед з відсутністю надійних рейтингових оцінок кредитоспроможності російських підприємств.

Інформаційна складова економічної безпеки передбачає такий порядок взаємного обміну економічними, соціальними, науково-технічними та військовими відомостями всередині господарського комплексу та із зарубіжними партнерами, при якому буде гарантуватися належна таємниця ведення бізнесу в інтересах держави, суспільства та господарюючого суб'єкта.

Інформаційна функція системи економічної безпеки полягає в отриманні системою в цілому і її елементами інформації, необхідної для здійснення узгодженої і цілеспрямованої діяльності по досягненню поставлених цілей.

В останні роки зросла значимість забезпечення інформаційної безпеки в усіх сферах суспільного життя, включаючи економічну. Це пояснюється рядом причин: швидким розвитком інформаційної техніки і технології, посиленням економічного протиборства між державами, транснаціональними корпораціями і фірмами, зростаючим впливом на суспільну свідомість різних груп населення, інтереси і потреби клієнтів і постачальників.

Інформатизація фінансово-економічної сфери надає як позитивне, так і негативний вплив на її розвиток. Про негативний вплив на економічне свідомість і поведінку російських громадян говорять наступні факти: сотні шахрайських фінансових пірамід, розкручених засобами масової інформації, дозволили шахраям пограбувати мільйони довірливих росіян, а недобросовісна реклама сприяла реалізації неякісних товарів.

На думку фахівців, комп'ютер стає найактивнішим інструментом економічної боротьби і злочинності. Адже гроші тепер - це офіційна інформація про володіння певним об'єктом цінностей, зафіксована на папері або магнітному, електронному носії. У розвинених зарубіжних країнах і більшості регіонів Росії широкого поширення набули кредитні картки, які замінять паперові гроші. Підробка кредитних карток, злодійство грошей за допомогою ЕОМ прийняли характер справжнього лиха в США, Італії, деяких інших країнах.

Швидкими темпами розвивається і промислове шпигунство (і контршпигунство). У США збитки приватних фірм через розкрадання виробничих секретів оцінюються десятками мільярдів доларів на рік. За оцінками експертів, з Росії за роки реформ вивезено цінної інформації про винаходи, відкриття, ноу-хау на сотні мільярдів доларів.

Комп'ютерна боротьби з конкурентами ведеться і за допомогою так званих вірусів (програмних закладок). Така боротьба розгортається як на внутрішньофірмової, так і на міжнародному рівні, посилюючись у міру розвитку інформатизації економіки держав. Нерідко виникають потрясіння на фондових ринках світу є наслідок вміло проведеної інформаційної операції великих фінансових спекулянтів.

  • [1] Російський економічний журнал. 1997. № 1.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >