Історія, філософія і методологія техніки та інформатики

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваРОЗДІЛ 1. Філософія технікології Структура і зміст технікологічного пізнання Предмет і основні концепції розуміння статусу технічних теорій Внутрітеоретична методи технікологічних наук Прагматичний статус технікології Редукція і супервенція Технікологічне моделювання як специфікація Моделювання та символізація Експеримент Індукція і статистичний аналіз Абдуктивне узагальнення і висунення нових принципів Загальна технікологічна теорія Інтертеоретичні методи Онтологія і природа технічних артефактів Підведення підсумків: пізнання як концептуальні переходи Історія розвитку філософії техніки Романтико-символічна інтерпретація Е. Каппа Позитивістсько-праксеологічна інтерпретація А. Еспінас Евріологіческая інтерпретація П. К. Енгельмейера Трансцендентальна інтерпретація Ф. Дессауера Полібіотехнічна інтерпретація Л.Мемфорда Феноменологічна інтерпретація Е. Гуссерля Постфеноменологічна інтерпретація Д. Гайда Онтологічна інтерпретація М. Хайдеггера Антропологічна інтерпретація X. Ортеги-і-Гассета Екзистенціальна інтерпретація К. Ясперса Формально-символічна інтерпретація Е. Кассірера Прагматична інтерпретація П. Дурбіна і А. Хікма Неоюмістская інтерпретація Дж. Піта Квазітеологічна інтерпретація Ж. Еллюля Неомарксистська інтерпретація Т. Адорно, Г. Маркузе та Е. Фінберга Філософсько-діяльнісна інтерпретація В. Г. Горохова Культурно-історична інтерпретація В. М. Розіна Постструктуралістичні інтерпретації М. Фуко, Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотара Метанаучного оцінка філософських інтерпретацій природи техніки Технікологічна етика Зближення субстанційної і метанаукової етики Етика і теорія прийняття рішень Прагматична етика Етика відповідальності Метанаучна етика технікології Етика ризику Історія розвитку технікиРОЗДІЛ 2. Історія, філософія та методологія інформатики Методологія та історія інформатики Предмет інформатики та природа інформації Про науковому методі інформатики Обчислювана функція і теза Черча - Тюрінга. Проблема гіперрозрахунків Синтаксичні та семантичні аспекти інформатики Онтологічна концепція Ідена - Тернера Теорія еквівалентних співвідношень теорії абстракцій Прагматика в інформатиці: якість програмного забезпечення Проблемний ряд парадигм і мов програмування Програма як стадія концептуальної трансдукції Природа комп'ютера Віртуальність і візуалізація Історія розвитку інформатики НТП і динаміка розвитку технічного та інформаційного прогресу Соціально-етичні проблеми інформатики Проблема штучного інтелекту Статус комп'ютерної та інформаційної етики Актуальні проблеми комп'ютерної етики Проблема відповідальності Моральні кодекси Конфіденційність та конфіденційність інформації Проблема безпеки Інтелектуальна власність і справедливість Інтернет і Веб Мережа з позицій інформатики Інтернет з позицій менеджменту Інтернет з позицій економіки Інтернет з позицій політології Інтернет з позицій соціології Інтернет з позицій психології Інтернет і освіту Концепція інформаційного суспільстваВисновокГлосарій
 
Наст >