Розділ I. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР ДИСЦИПЛІНИ "ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ"

ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ "ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ". ОСНОВНІ СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивчивши матеріал даної глави, студент повинен:

знати

  • • сенс понять: "наукове дослідження", "соціальний процес", "соціально-економічний процес", "економічний процес", "політичний процес", їх види і типи;
  • • об'єкт і предмет досліджуваної дисципліни, її теоретичний і прикладний рівні;
  • • взаємозв'язок теоретичної та соціальної спрямованості досліджень соціально-економічних і політичних процесів;
  • • особливості сучасного ліберального, консервативного, соціал-демократичного і марксистського підходів їх теоретичного аналізу;

вміти

  • • використовувати наукову методологію дослідження відбуваються в суспільстві соціально-економічних і політичних процесів;
  • • правильно визначати теоретичну і практичну значимість їхніх досліджень;

володіти

• методологічними та методичними навичками використання в ході самостійних досліджень різного роду теоретичних матеріалів, статистичних даних, довідників і даних сучасних соціологічних досліджень, що стосуються економічного і політичного життя суспільства.

Поняття "наукове дослідження", "соціальний процес", "соціально-економічний процес", "економічний процес", "політичний процес". Їх види і типи

Вихідні поняття. Наукове дослідження - це пізнавальна діяльність вченого, в процесі якої виробляється так зване об'єктивне знання про досліджуваному явищі або процесі, тобто істинне знання, відповідне реальної дійсності. Прагнучи отримати саме таке знання, дослідник соціально-економічних і політичних процесів прагне уникнути хибних уявлень про них, які виникають зовсім рідко.

У процесі досліджень виробляються відповідні пізнавальні механізми, за допомогою яких здійснюється пізнання досліджуваних явищ і процесів: 1) відповідний категоріальний апарат, тобто система основних понять, в рамках яких осмислюються досліджувані явища (в пропонованому підручнику цьому приділено велику увагу); 2) наукові ідеї, гіпотези і теорії, які можуть пояснити ті чи інші сторони досліджуваного предмета; 3) методи дослідження, в тому числі індуктивний і дедуктивний. У першому випадку умовиводи вченого і його висновки засновані на досвідчених даних, отриманих у ході дослідження або в процесі узагальнення великого історичного матеріалу (історичного досвіду), а в другому - вчений осмислює досліджувані явища і процеси безпосередньо на основі теорій, істинність яких не викликає у нього сумнівів. На основі даних методів складаються звані емпіричні і теоретичні види досліджень, які можна представити як певні рівні пізнання досліджуваних предметів - відповідно нижчий і вищий. Ці види досліджень можуть проводитися за допомогою так званих загальнонаукових і прикладних методів дослідження.

Поняття "соціальний" (від лат. Socialis - суспільний) і відповідний йому термін вживаються, але щонайменше, у двох значеннях - широкому і вузькому.

У широкому розумінні поняття "соціальний" означає "громадський", тобто приналежний суспільству, а не природі. У такому значенні поняття "соціальний", "соціальна" вживаються в соціології та інших суспільних науках, а також в публіцистиці і художній літературі.

У вузькому сенсі розглядається поняття вживається для характеристики тільки тих суспільних процесів, які відбуваються лише в соціальній сфері життя суспільства, а не в економічній, політичній, правовій і духовної.

Соціальна сфера - це сфера взаємодій наявних у суспільстві соціальних груп, у тому числі класів (підприємців, найманих працівників і т.д.), професійних і соціально-демографічних верств населення, а також національних спільнот з приводу таких умов їх життя і діяльності, які сприяють відтворенню їх життєвих сил (умови виробничої діяльності; рівень матеріального добробуту; вирішення проблем охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення; дотримання соціальної справедливості при реалізації кожною людиною свого права па працю, а також при розподілі та споживанні створюваних у суспільстві матеріальних і духовних благ; дозвіл протиріч, обумовлених соціальним розшаруванням суспільства на багатих і бідних; соціальний захист певних верств населення).

Всі ці обставини й обумовлені ними проблеми характеризуються в сучасній науці як соціальні в вузькоспеціальному розумінні цього поняття. Їхнє рішення залежить від рівня розвитку економіки країни, величини створеного в ній суспільного багатства, характеру економічних відносин між людьми. Тому що відбуваються в соціальній сфері процеси, в ході яких вирішуються названі проблеми, нерідко називають не просто соціальними у вузькому значенні цього поняття, а соціально-економічними, що вказує на істотну внутрішню зв'язок власне соціальних (які відбуваються в соціальній сфері) і власне економічних процесів (які відбуваються в економічній сфері).

Поняття "економічний процес" відображає процес розвитку матеріального виробництва, властивих йому продуктивних сил (самих виробників, їх знань, навичок, умінь, а також техніки та інших матеріальних умов виробництва) і створених на їх основі виробничих відносин між людьми, у тому числі відносин власності на засоби виробництва (приватної, державної, кооперативної), обміну діяльністю на базі існуючого поділу праці та відносин розподілу матеріальних благ.

Сказане вище характеризує також технологію політичних досліджень як прояв політичної технології взагалі, що представляє собою сукупність методів рішення політичних проблем - теоретичних і практичних. Нас же цікавить головним чином технологія політичних досліджень. Її елементи різнопланові і в той же час діалектично взаємопов'язані один з одним. Йдеться насамперед про системі основоположних понять (категорій), на основі яких осмислюються окремі політичні явища і процеси, а також про системі методів їх пізнання, тлумачення наукових фактів, у тому числі досвідчених даних, характері їх узагальнення, формулюванні наукових гіпотез, доказі їх істинності і створенні наукових теорій, правильно пояснюють ті чи інші політичні процеси. У цьому і полягає технологія їх наукового дослідження та вирішення поставлених проблем - теоретичних і практичних. У кожному випадку здійснюється певна послідовність і специфічне застосування відповідних наукових методів і засобів.

Поняття "політичний процес" дуже багатогранне і висловлює головним чином боротьбу різних соціальних сил (насамперед класів і виступають від їхнього імені політичних партій) за державну владу, використання се для реалізації власних економічних, політичних та інших інтересів. При цьому одні політичні процеси спрямовані на зміцнення державної влади тих соціальних сил, які в даний час нею володіють, вдосконалення форм і способів здійснення цієї влади заради досягнення реального політичного панування у своїй країні; інші - на завоювання державної влади, а також на розширення політичних прав і свобод громадян, що сприяє активізації їхньої політичної діяльності та утвердження їх позицій в системі існуючих політичних відносин.

Головне в політиці - питання про владу, насамперед державної, а також питання політичних прав і свобод громадян. Політичні процеси можуть бути пов'язані з розвитком міжнаціональних відносин всередині країни і міжнародних політичних відносин. Останні мають політичний характер вже тому, що їх суб'єктами виступають ті чи інші держави або державні утворення всередині країни, що використовують належні їм державні повноваження. У цьому випадку не тільки чисто політичні, а й економічні міжнародні відносини, а також відносини в галузі культури включають в себе ту чи іншу політичну складову.

Соціально-економічні та політичні процеси поділяються на види і типи в залежності від: 1) їх характеру та змісту, що у вирішальній мірі визначається соціальною природою та інтересами суб'єктів; 2) характеру їх здійснення в тому чи іншому суспільстві. Розподіл зазначених процесів на види і типи (ці поняття багато в чому подібні) є умовним, але допомагає більш конкретно представити їх зміст та особливості їх функціонування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >