ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ І КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Вивчивши матеріал даної глави, студент повинен:

знати

 • • зміст і сутність діалектики як методу наукового пізнання світу і людського мислення;
 • • роль і значення таких загальнонаукових методів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, моделювання, сходження від абстрактного до конкретного;
 • • основні елементи системного аналізу та способи його застосування в наукових дослідженнях;
 • • зміст методу порівняльного аналізу як способу наукового пізнання;
 • • сутність таких методів наукового дослідження, як соціометрія, структурно-функціональний аналіз, експертні методи;

вміти

 • • застосовувати зазначені вище методи в самостійних дослідженнях тих чи інших сторін відбуваються соціально-економічних і політичних процесів;
 • • правильно здійснювати постановку проблем, що підлягають вирішенню, і вирішувати їх на основі наукових фактів, виходячи при цьому з обліку реального змісту досліджуваних об'єктів;

володіти

• сучасними способами наукового дослідження і в цілому методологією наукового пізнання суспільних явищ і процесів, у тому числі соціально-економічних і політичних.

Метод соціальної діалектики

Насамперед дамо коротку характеристику методу соціальної діалектики як найбільш загального методу дослідження соціально-економічних і політичних процесів, проявом якого є і так звані загальнонаукові методи.

Метод соціальної діалектики являє собою осмислення явищ суспільного життя за допомогою основних понять і категорій діалектики. Основні його принципи полягають в тому, щоб розглядати зазначені явища і процеси в системі тих зв'язків і взаємодій, в яких вони реально існують, а також в їх постійному розвитку. Це повністю відноситься до дослідження явищ соціальної сфери життя суспільства, а також до економічних та політичних явищам, з яких складаються економічні та політичні процеси.

Мова йде про внутрішніх прямих і зворотних зв'язках між елементами (ланками) цих процесів, а також про їх зовнішніх зв'язках з іншими суспільними процесами.

Так, всі ланки економічних відносин, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ, будучи найважливішими складовими економічних процесів, розвиваються в тісній взаємодії один з одним. Значення кожного з цих ланок економічних відносин в той чи інший момент може бути зрозуміле тільки після з'ясування змісту їх взаємодій і ніяк інакше.

Тому дослідники, які намагаються аналізувати економічні процеси без урахування соціально-економічного контексту, в якому вони функціонують, вчиняють грубу помилку. Цілком справедливою, на наш погляд, є критика російськими економістами тих представників монетаристського напрямки, які обґрунтовують роль грошей і грошового обігу у відриві від інших ланок функціонування економіки. Підкреслюючи значення для розвитку економіки вагомою і стабільної національної валюти, вони нерідко ігнорують ту обставину, що накопичення такої валюти можливо тільки при ефективному розвитку в країні промислового і сільськогосподарського виробництва (з іншого боку, просте вилучення з обігу "зайвих грошей" заради зниження інфляції, без урахування інших факторів функціонування економіки може призвести до дуже негативних наслідків). Справді наукове дослідження ролі грошового обігу можливе лише в тому випадку, якщо воно розглядається в контексті всієї системи існуючих економічних відносин.

У той же час треба враховувати, що на економічні відносини впливають інші суспільні відносини, наприклад виникають у соціальній сфері життя суспільства, пов'язані, зокрема, з умовами виробничої діяльності людей, якістю їх харчування, забезпеченням їх медичними та освітніми послугами. Все це надає прямий вплив на відтворення їх робочої сили, розвиток їх фізичних і творчих здібностей до праці. Слід враховувати і вплив на економічні відносини складаються в суспільстві відповідних політичних, правових та інших відносин.

Таким чином, досліджуючи економічні відносини та загалом економічні процеси, необхідно враховувати вплив на них як внутрішніх, так і зовнішніх факторів їх функціонування та розвитку. Такий вихідний принцип соціальної діалектики, керуючись яким можна направити дослідження в правильне русло і отримати об'єктивно вірні результати.

Інший вихідний принцип соціальної діалектики - дослідження соціальних процесів, у тому числі економічних і політичних, у їх розвитку, переході від одних станів до інших, найчастіше більш складним. Треба враховувати появу в цих процесах нових елементів, ускладнення зв'язків між ними. Роль такого підходу багаторазово підвищується при дослідженні складних суспільних процесів, що відбуваються на рівні всього суспільства.

У свідомості дослідника може сформуватися помилкова картина сучасного суспільства або його окремих сторін, якщо дослідник не знає суспільства, в якому живе, тобто не має цілісного уявлення про що відбуваються в ньому складних і суперечливих соціальних процесах. У цьому випадку роль наукових досліджень, які дозволили б скласти об'єктивну картину сучасного суспільства, його економічної, соціальної, політичної та духовної сфер, виключно велика.

Нерідко засвоєні раніше істини стають догмою.

Так, на думку деяких авторів, сучасна капіталістична економіка заснована цілком на вільній конкуренції. Однак такою вона була більше 100 років тому - до того історичного моменту, коли в економіці капіталістичних країн почали безроздільно панувати монополії (промислові, торгові, фінансові).

Трапляється, що сформувалися у свідомості дослідника ті чи інші загальні хибні уявлення про що відбуваються в суспільстві соціально-економічних і політичних процесах, нерідко носять світоглядний характер, істотно впливають на осмислення окремих економічних, політичних та інших явищ. Щоб уникнути подібного роду хибних уявлень, необхідно, зокрема, розглядати будь соціально-економічні та політичні явища і процеси в історичному контексті, тобто усвідомити, як і за яких умов вони з'явилися, які етапи пройшли у своєму розвитку і що являють собою в даний час. Даний так званий принцип історизму сприяє отриманню істинних знань про досліджуваних процесах суспільного життя.

У дослідженні соціально-економічних і політичних процесів важливо дотримуватися також деяких інших методологічних принципів соціальної діалектики:

 • • знаходити протиріччя, які є джерелом розвитку досліджуваних соціально-економічних і політичних явищ і процесів;
 • • виявляти причинні і закономірні зв'язки їх розвитку (принцип соціального детермінізму);
 • • виходити з того, що закони розвитку будь-яких суспільних явищ, у тому числі економічних і політичних, функціонують нема з математичною точністю, а скоріше як тенденції розвитку цих явищ і багато в чому носять імовірнісний характер;
 • • враховувати зміст і спрямованість діяльності суб'єктів соціально-економічних і політичних процесів, їх вплив на ці процеси відповідно до їх інтересами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >