Системний аналіз соціально-економічних і політичних процесів

Суть системного аналізу. Системний аналіз, або системний підхід до вивчення того чи іншого явища, також відноситься до загальнонаукових методів дослідження. Він передбачає розгляд будь-якого досліджуваного явища як певної системи складових його і взаємодіючих між собою елементів. Такий підхід проявляється як відповідний спосіб наукового мислення, що складається насамперед у тому, щоб зафіксувати основні елементи досліджуваного явища або процесу і досліджувати їх взаємодії [1].[1]

При цьому виходять з того, що при взаємодії елементів системи як цілісного явища виникають її нові властивості, відсутні у її елементів і звані емерджентними (від англ, emergence - поява). Саме явище емерджентності висловлює незвідність властивостей системи до властивостей її елементів.

Зі сказаного випливає, що будь-яка система являє собою внутрішньо розчленовану структурну цілісність. Структура системи є сукупність прямих і зворотних зв'язків її елементів, тому дослідження будь-якої соціальної системи спрямоване на вивчення взаємозв'язків і взаємозалежностей її елементів.

Структура економічних і політичних процесів як динамічно функціонуючих систем виражає ступінь впорядкованості і організованості їх елементів, механізми їх взаємодії. Цілісність же системи полягає, з одного боку, в стійкому взаємодії її основних елементів, а з іншого - в її відносної самодостатності, здатності відтворювати свої властивості , а також в наявності внутрішнього джерела розвитку.

У той же час будь-яка система функціонує і розвивається в тісній взаємодії з іншими системами.

Наприклад, на будь-яку сучасну економічну систему в тій чи іншій мірі впливають як інші економічні системи, так і різного роду політичні, правові та духовні фактори суспільного життя. На це справедливо вказують представники таких напрямів сучасної економічної науки, як маржиналізм, інституціоналізм та ін. Те ж можна сказати і про вплив на функціонування політичних систем різних явищ економічної, соціальної та духовної сфер життя суспільства.

Логічні основи системного аналізу

Системний аналіз, представляючи собою певний спосіб наукового мислення, має логічні основи: розуміння системи (того, що вона собою представляє), наукові уявлення про характер і механізмах функціонування систем, облік їх різноманітності і виділення окремих їх видів, наукові знання про еволюцію систем та ін . При цьому саме системне мислення, що виявляється в ході системного аналізу, засноване на використанні таких загальнонаукових методів пізнання, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, моделювання та ін.

Зрозуміло, до логічних основам системного аналізу відноситься і система понять, в рамках якої осмислюються сутність, зміст, функціонування і розвиток систем. Центральним при цьому є поняття "система", з яким пов'язані поняття "елемент", "зв'язок", "ставлення", "структура", "функція", "організація", "управління" та ін.

З даними поняттями пов'язано осмислення принципів системного дослідження, найважливіший з яких - фіксування цілісності досліджуваної системи. Одиницями системи визнаються її елементи, властивості і функції яких визначаються їх місцем в даній системі. У свою чергу, тог чи інший елемент системи "сам може розглядатися як щось складне - наприклад, як підсистема ... Але й система як ціле зазвичай може розглядатися в якості підсистеми більш широкої системи" [2].[2]

Елементи системи, перебуваючи між собою в різного роду прямих і зворотних зв'язках і відносинах (просторових, тимчасових, функціональних, причинно-наслідкових, закономірних та ін.), Утворюють структурну цілісність системи. Звідси випливає висновок: щоб вивчити систему, треба вивчити властивості її елементів і їх взаємозв'язку, які у визначальній мірі задаються характером самої системи.

Наступний логічний принцип системного дослідження - виявлення джерел розвитку досліджуваної системи (внутрішніх і зовнішніх), що, зокрема, передбачає дослідження механізму відтворення даної системи, її структури і функцій, а також механізму її розвитку, появи у неї нових властивостей і відповідних способів адаптації до зовнішньому середовищі - природного і соціального.

Ці та інші логічні принципи системного дослідження носять методологічний характер, бо висловлюють теоретико-методологічні підходи до вивчення систем та напрямів їх подальшого вивчення. Тому логічні основи системного аналізу можна характеризувати і як методологічні принципи аналізу систем.

Нарешті, важливим логічним підставою і в той же час методологічним принципом системного аналізу є облік різноманіття систем, у тому числі соціальних, виділення основних їх видів за різними підставами. У сучасній науці виділяються наступні види систем:

  • матеріальні і ідеальні, тобто системи явищ і процесів матеріального світу (природного і соціального) і системи знань про них;
  • відкриті і закриті: перші відкриті для взаємодії із зовнішнім середовищем, обмінюються з нею речовиною, енергією та інформацією; по друге - цього не відбувається. Відзначимо, однак, що повністю ізольованих від зовнішнього світу систем не існує: є тільки "частково закриті системи";
  • детерминистические і стохастичні системи, перший функціонують на основі стійких причинно-наслідкових і закономірних зв'язків; другі - "управляються законами випадку", які зумовлюють появу окремого події "лише в залежності від його належності до певного стохастическому колективу з тією чи іншою мірою вірогідності";
  • телеологічні, або цілеспрямовані, і ненаправлення: перша - це "доцільні дії живих систем" і "целеориентированная дії соціальних колективів"; другий "не мають суворої спрямованості" і діють більше в неорганічної природи "[3].[3]

Існують також прості і складні системи. У простих системах взаємодіє невелике число елементів, проте їх взаємозв'язку "добре організовані і керовані", вони "майже не залежать від навколишнього середовища, детерміновані і мало змінюються в часі"; в складних системах взаємодіє безліч елементів, між

якими існують численні зв'язки різного роду. Поведінка складних систем більшою мірою схильне випадковим факторам. Їх підсистеми можуть мати "власні цілі, не завжди і не в усьому збігаються з цілями системи в цілому" [4].[4]

Логічні основи системного аналізу чітко виражені в основних принципах так званого когнітивного підходу до дослідження суспільних явищ, що враховує фактори суспільної та індивідуальної свідомості. Мова йде про ступеня усвідомлення, розуміння суб'єктами (окремими особистостями, соціальними групами і т.д.) сутності, змісту, напрямків розвитку тих чи інших соціальних систем, елементами яких вони є, або зовнішніх по відношенню до них систем і значення цих систем для розвитку суспільства, тих чи інших соціальних груп і т.д.

Розглянуті логічні основи системного аналізу є відправними моментами досліджень різних соціальних процесів, у тому числі соціально-економічних і політичних, і багато в чому визначають зміст і спрямованість цих досліджень.

  • [1] Основи системного аналізу заклали праці з загальної теорії систем австрійського біолога-теоретика Л. фон Берталанфі та англійської психіатра і фахівця в галузі кібернетики У. Р. Ешбі, а також роботи в галузі математичного моделювання американських учених Н. Вінера і А. Рапопорта . Всі вони в тій чи іншій мірі спиралися на гектологію ("Загальну організаційну науку") російського вченого і філософа А. А. Богданова (Малиновського).
  • [2] Див .: Блауберг І. В., Садовський В. Н., Юдін Е. Т. Системний підхід: передумови, проблеми, труднощі. М .: Знание, 1969. С. 21.
  • [3] Див .: Рузавин Г. І. Методологія наукового дослідження. М .: ЮНИТИ, 1999. С. 278-281.
  • [4] Див .: Плотинського Ю. М. Моделі соціальних процесів. С. 30.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >