Аутсорсинг функцій кадрового менеджменту і його еволюція в сучасних умовах

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

  • • принципи розвитку та закономірності функціонування організації;
  • • теоретичні та практичні підходи до визначення джерел і механізмів забезпечення конкурентної переваги організації;
  • • основні бізнес-процеси в організації;
  • • бізнес-процеси в управлінні персоналом і роль в них лінійних менеджерів і фахівців з управління персоналом;

вміти

  • • аналізувати зовнішню і внутрішню середу організації, виділяти її ключові елементи і оцінювати їх вплив на організацію та її персонал;
  • • брати участь у розробці програм здійснення організаційних змін в частині питань управління персоналом і оцінювати їх ефективність;

володіти

  • • методами реалізації основних управлінських функцій у сфері управління персоналом;
  • • сучасними технологіями управління персоналом.

Причини виникнення аутсорсингу

Нова парадигма управління спирається на погляд на організацію як відкриту систему, центральною проблемою якої стає гнучкість і адаптивність до змін зовнішнього середовища. У теорії і на практиці стали розроблятися і реалізовуватися підходи, спрямовані на вирішення цієї проблеми: концепція ключової компетентності, реінжиніринг бізнес-процесів, управління знаннями, навчається організація, теорія альянсів і партнерств та ін. Фахівці справедливо вважають, що ці та ряд інших сучасних економічних теорій (теорія залежності від ресурсів, теорія транзакційних витрат, теорія агентських відносин, теорія відносин і обміну, теорія зацікавлених сторін, теорія кордонів компанії, теорія контрактів, теорія соціального обміну та ін.) можуть дати пояснення причин появи феномена "аутсорсинг".

Сучасний розвиток менеджменту в даний час характеризується впровадженням в його практику принципів процесного управління, що в свою чергу стало поштовхом до виникнення та інтенсивному розвитку аутсорсингу бізнес-процесів як методології, яка доповнює вже успішно існуючі і застосовують різні підходи до вдосконалення бізнес-процесів.

Як вже було зазначено, аутсорсинг (від англ. Outsourcing - зовнішнє джерело) - це передача певних функцій (як правило, непрофільних для підприємства-замовника) зовнішнім виконавцям - аутсорсерам, підрядникам або субпідрядникам, фахівцям сторонньої фірми; передача компанією певних бізнес-процесів [1] або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній галузі.

Сучасний бізнес неможливо уявити без аутсорсингу. Для цього існують як мінімум дві причини.

Більшість сучасних компаній прагне до використання всіх новітніх досягнень науки, техніки і технології, щоб випускати якісну і конкурентоспроможну продукцію, найкращим чином відповідає потребам покупців.

Сучасні технології, знання та досвід знаходяться, як правило, в руках фахівців, які з вигодою для себе і клієнта надають необхідні послуги компаніям на умовах аутсорсингу. Так зручно для обох сторін, оскільки кожна з них може зосередити власні ресурси на розвитку своїх сильних сторін і перспективних напрямків діяльності. Це призводить до істотного скорочення витрат на виробництво кінцевого продукту, оскільки кожна сторона виконує саме ту роботу, яку найкраще вміє робити, не прикладаючи додаткових зусиль і не вкладаючи додаткових коштів в освоєння нових видів діяльності. Нарешті, це відповідає інтересам споживачів, так як вони отримують продукт найкращої якості за доступною ціною.

Особливістю функціонування підприємств в радянський час було те, що вони не тільки виробляли основну продукцію, а й містили численні допоміжні виробництва - транспортні, будівельні, харчові і навіть сільськогосподарські. Крім цього існувала сфера так званого "соцкультпобуту", тобто підрозділів, які виконували соціальні функції, необхідні для забезпечення життя працівників та членів їх сімей. Підприємства містили лікарні, санаторії, дитячі оздоровчі табори і т.п. Але головне - багато великі підприємства мали власний житловий фонд, тобто будинки, які вони містили за свій рахунок. Часом чисельність працівників допоміжних і соціальних підрозділів перевищувала чисельність працівників основного виробництва, а кошти, вкладені в ці підрозділи, були порівнянні з коштами, вкладеними в основне виробництво. Все це знижувало ефективність функціонування підприємств. Спроби змінити ситуацію робилися неодноразово, але безуспішно. З переходом до ринкової економіки підприємства та організації стали шукати нові підходи до вирішення цієї ситуації.

Ринкові реформи зумовили реорганізацію практично всіх господарюючих суб'єктів в Росії протягом останніх 20 років. Окремі підприємства тільки змінили свою організаційно-правову форму, але більша частина зазнала серйозні зміни, пов'язані з дробленням, розділом, об'єднанням і т.п. Практично всі ці трансформації робилися в інтересах власників і підприємців, які отримали владу над підприємствами та організаціями. Вони оптимізували бізнес, виводячи непрофільні підрозділи за межі своїх компаній, перекроювали структуру та правові статуси, щоб уникнути зайвих, з їхньої точки зору, податків, ділилися активами в рамках бізнес-груп або, навпаки, привласнювали собі нові потужності. Так в російській практиці з'явилося і набуло широкого поширення таке явище, як аутсорсинг.

Аналіз показує, що в даний час сформувалися і використовуються на практиці два типи моделей управління організаціями: моделі, орієнтовані на використання внутрішніх ресурсів організації, і моделі, орієнтовані на залучення зовнішніх ресурсів. Перший тип - моделі, що базуються на концептуальних засадах класичних наукових шкіл і напрямів менеджменту. Другий тип представлений аутсорсингової моделлю. Вона припускає різну глибину "вторгнення" аутсорсингової компанії (аутсорсера, провайдера, виконавця) в діяльність компанії-клієнта. Аутсорсингова фірма - організація (індивідуальний підприємець), яка спеціалізується в галузі виконання конкретних видів робіт (послуг), володіє відповідними знаннями, досвідом, ресурсами для виконання робіт на договірній основі. Спеціалізовані компанії можуть бути повністю сторонніми, незалежними, а можуть виділитися з материнської компанії з передачею активів знову утвореною дочірній фірмі. Ця форма аутсорсингу отримала в даний час поширення в Росії в силу ряду обставин: відсутності довіри до аутсорсинговим фірмам, що працюють на вітчизняному ринку; побоювання витоку конфіденційної інформації. Однак, як показує практика, не у всіх випадках такий підхід дає бажаний результат: основний бізнес перший час дійсно демонструє зростання продуктивності праці, але промисловий бізнес, як правило, представляє низькорентабельне, збиткове, технічно відстале підрозділ, який вимагає великих одноразових капіталовкладень для вирівнювання стартових умов по відношенню до діючих на ринку конкурентам.

На думку Роберта Монзкі (Robert М. Monczka) з Мічиганського університету, існує сім перспективних тенденцій, що впливають на стратегію впровадження аутсорсингу (табл. 8.1) [2].[2]

Таблиця 8.1. Тенденції, що впливають на стратегію введення аутсорсингу

Тенденція

Стратегія

Глобалізація

Інтеграція стратегії забезпечення / обслуговування клієнта.

Спільне з ключовими постачальниками підтримка конкурентоспроможності в питаннях якості, вартості, доставки, часу і т.д.

Модифікація структури / каналів постачальницької бази

Інформаційні

технології

Глобальна стратегічна ланцюг.

Зв'язок із важливими постачальниками за допомогою електронних засобів зв'язку

Врахування вимог зовнішнього клієнта

Інтеграція бази постачання в ланцюг постачання зовнішнього клієнта

Технологія процесу / виробництва

Союзи стратегічних постачальників з провідними в галузі постачальниками технології

Зростання

складності

роботи

Необхідність створення великої бази забезпечення / стратегій пошуку джерела і точних критеріїв оцінки ефективності

Юридичні

питання / захист

навколишнього

середовища

Вирішення питань захисту навколишнього середовища поряд з питаннями постачання

Перегляд /

модифікація

Перегляд зовнішніх процесів.

Модифікація застарілих моделей використання зовнішніх джерел постачання

У світовій практиці простежуються певні тенденції еволюції аутсорсингу. Основні етапи розвитку практичного аутсорсингу і фактори, що вплинули на формування ринку послуг аутсорсингу, показані в табл. 8.2.

Таблиця 8.2. Еволюція практичного аутсорсингу

Період

Процеси, стимулюючі і характеризують розвиток практичного аутсорсингу

Початок XX в.

Залучення організаціями спеціалізованих фірм для вирішення юридичних проблем

1920-1930-і рр.

Застосування методу кооперації вузькоспеціалізованих виробництв в автомобілебудуванні

1950-і рр.

Розвиток процесів економічної інтеграції в "післявоєнному" економічному просторі

1960-1970-і рр.

Формування нового сектора бізнесу - послуги в області IT-технологій. Широке використання аутсорсингу як методу виробничої кооперації в промисловості

1970-1980-і рр.

Зростання обсягів ринку аутсорсингу в юридичній та банківській сферах, управлінні фінансами, / '/' - технологій, промисловості, державному управлінні. Розвиток гнучких виробництв. Широке поширення аутсорсингу допоміжних і обслуговуючих видів діяльності

1980-1990-і рр.

Формування глобальних інформаційних мереж. Формування ринку on - line -Сервис. Формування ринку офшорного програмування. Формування ринку логістичних послуг. Поширення концепцій TQM (Total quality management - загальне управління якістю) і BPR (Business process reengineering - реінжиніринг бізнес-процесів) у практиці менеджменту. Поширення систем F.RP (Enterprise resource planning - планування ресурсів підприємства) і CRM (Customer relationship management - система управління взаємовідносинами з клієнтами) у промисловості. Масштабний експорт higt - tech -технологій в країни Південно-Східної Азії та Латинської Америки, розвиток міжнародного виробничого аутсорсингу

Кінець XX - початок XXI ст.

Розвиток глобальних інформаційних мереж і широке промислове використання послуг в області ГГ і телекомунікацій.

Повсюдне впровадження єдиних міжнародних стандартів якості.

Практичне використання принципів процесного управління.

Впровадження принципів модульної архітектури продукту в масовому виробництві.

Розвиток логістичного сервісу і супутніх інформаційних і комунікаційних технологій. Перехід до аутсорсингу бізнес-процесів.

Перехід до 100% -го виробничому аутсорсингу ряду великих виробників.

Глобальний аутсорсинг.

Формування мережевих виробничих структур. Реалізація великих проектів у сфері -аутсорсинг промисловими корпораціями і великими банками. Розвиток електронної комерції.

Поява віртуальних корпорацій

  • [1] Бізнес-процес - це сукупність взаємопов'язаних функцій і видів виробничої діяльності, спрямованих на отримання конкретного результату.
  • [2] Monczka R. М. Purchasing 2000: Building the Infrastructure // NAPM. Annual International Purchasing and Materials Managements Conference Proceedings. 1994. P. 240.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >