Розділ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК НАУКА І ПРАКТИКА

СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ ПРО ДЕРЖАВНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ЕТАПИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Державне та муніципальне управління стосується всіх людей, пронизує всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства, ось чому його проблемами займаються майже всі гуманітарні павуки.

Разом з тим сучасна управлінська практика широко використовує інструментарій та інших, негуманітарних наук (наприклад, кібернетики, вищої та прикладної математики, статистики, інформатики). Все це дозволяє зробити висновок, що державне і муніципальне управління - це і синтетична наука, що знаходиться на перехресті більшості сучасних наукових областей, і обширна управлінська практика, що вимагає осмислення і пізнання, і, нарешті, сфера мистецтва, завжди унікальна, що вимагає нетривіальних, евристичних методів і інтуїції для прийняття та реалізації політичних та адміністративних рішень.

Методологічний багаж державного та муніципального управління складають:

  • теоретичні школи - комплекси наукових знань, суджень, рекомендацій, що склалися в результаті тривалого процесу осмислення управлінської практики як вченими, так і емпіриками. Результати цього осмислення зберігають у колективних наукових працях, визнані в якості самостійної наукової школи і зазвичай мають безліч послідовників;
  • наукові концепції - способи осмислення державно-управлінської практики, запропоновані, як правило, окремими вченими і практиками, які були висловлені, розроблені і частково реалізовані в управлінській практиці;
  • загальнонаукові та дисциплінарні методи. Перші застосовуються в суміжних але відношенню до державно-управлінській науці галузях знання; другий складають унікальний інструментарій теорії і практики публічного управління.

Думка про те, як раціонально, ефективно і справедливо управляти державою, хвилювала уми людства з часів Стародавнього світу.

Питання ролі і місця влади в життєдіяльності суспільства знайшли своє відображення в трактатах найвидатніших учених і філософів стародавніх Індії та Китаю.

Мабуть, першим концептуалізувати суспільно-філософським баченням проблематики державного управління і одночасно практичним керівництвом для суб'єктів влади стала "Артхашастра" - давньоіндійський трактат, переведений на більшість сучасних мов як "Наука політичного управління". У традиціях буддизму наука про державне управління вважалася засобом "для володіння тим, чим не володіємо, для збереження придбаного, для збільшення збереженого, розподілу серед гідних громадського добра". Предметом науки про управління вважали "вірну і невірну політику", а її цілями - "зміцнення духу й у біді та в щасті", набуття "вміння міркувати, говорити і діяти".

Окремі розділи "Артхашастри" містять практичні рекомендації про методи управління людьми, організації чиновницького апарату, оцінці управлінців відповідно з довгим переліком якостей і їх ранжируванням. "Артхашастра" входила в обов'язковий список книг, які були зобов'язані знати представники вищих варн Стародавньої Індії, що мають відношення до управління державою. Протягом століть її положення становили теоретичну основу державного устрою країни.

Інша велика філософія стародавності - конфуціанство [1] - була філософсько-етичної основою управління Китаєм аж до початку минулого століття, коли їй на зміну прийшли «три народні принципи" Китайської республіки. Центральними проблемами конфуціанства є взаємини правителів і підданих, моральні якості, якими повинні володіти носій влади і підлеглий, відданість традиціям національної державності, особиста відданість начальнику, прагнення зберегти гармонію в суспільстві, природі, державі і т.д.

"Одним з найскладніших і найбільш важкодосяжних умінь" назвав управління державою великий філософ Античності Платон [2]. У його трактатах "Політик", "Закони" осмислено велика кількість різних питань про призначення держави, її цілях і основах, про місце людини в державі та її обов'язках по відношенню до нього. Платонівський працю "Держава" являє собою практичну програму політичної перебудови. Найвідоміший учень Платона і одночасно уславленого філософа, Античності Аристотель [3] у своїй праці "Політика" систематизував соціально-філософське знання і одночасно практику управління містами-полісами Стародавньої Греції. Вважаючи політику "спільною справою", принципово не розмежовуючи етичний і політичний аспекти життєдіяльності суспільства, Аристотель вважав основами нормального державного устрою правосуддя, доброчесність і дружбу. Саме Аристотель вперше виділив в рамках філософії власне політичну науку, предметом якої було управління полісом (державою), а цілями - не тільки пояснення спостережуваних явищ, а й практична користь. Античне філософське спадщина справила величезний вплив на формування уявлень про державне управління як науці і практиці в наступні епохи.

У Середні століття всі філософські міркування про управління державою носили теософський характер. Вони висвітлювалися в Західній Європі в працях Августина Блаженного і Фоми Аквінського; на Русі - в спадщині Митрополита Іларіона ("Слово про закон і благодать"), вченні Блаженного Даниїла ("Моління Данила Заточника"), ігумена Йосипа Волоцького, трактаті царя Володимира Мономаха ("Повчання Володимира Мономаха").

В епоху Відродження, коли криза державної влади періоду пізнього феодалізму став очевидний, зросла необхідність пошуку нових форм і методів взаємодії влади і суспільства для побудови принципово нових, капіталістичних основ властеотношений, загострилася потреба встановлення нових принципів світопорядку. Саме тоді держава стала розглядатися мислителями з практичної точки зору, як механізм, який реалізує певну сукупність регулятивних, охоронних, зовнішньополітичних функцій, були створені фундаментальні праці Н. Макіавеллі [4] ("Государ"), Т. Гоббса ("Левіафан"), Ж . Бодена ("Шість книг про державу").

З утвердженням моделі абсолютистського держави, заміною феодалізму капіталістичними відносинами, зростанням міст в більшості європейських країн загострилася необхідність розвитку, раціоналізації системи державно-адміністративного управління. З одного боку, суб'єкти державної влади, вирішивши до цього часу питання забезпечення зовнішньої безпеки, затвердивши межі своїх володінь, зосередилися на вирішенні внутрішньодержавних справ. З іншого боку, суспільство, яке втомилося від чвар і міжусобиць, сполучених з феодальним укладом, очікувало від державної влади забезпечення порядку, охорони своєї безпеки, захисту добробуту. Як відповідь на ці потреби і запити влади та громадськості з другої половини XVII ст. почала стрімко розвиватися поліцеістіка як практика, а згодом і як теорія забезпечення громадського порядку, безпеки, "благочиння" і "благоустрою".

Цікаво, що термін "поліція" прийшов з Античності і означать в платонівської і арістотелівської філософії "мистецтво домоправленія в полісі". Відповідно, поліцією називався весь апарат управління внутрішньодержавним справами з метою забезпечення загального блага, безпеки як від зовнішніх, так і від внутрішніх ворогів, сприяння збагаченню народу, його освіті, культурному розвитку, демографічному відтворенню.

Світоглядною основою освіченого абсолютизму і, відповідно, поліцеістікі був патерналізм (від лат. Pater - батько), що припускає батьківську опіку мудрою, справедливою і авторитетної влади над суспільством. Ось чому поліцейську державу середини XVII ст. - Це могутня абсолютна монархія, яка заснована на великій території, в своєму розпорядженні значні збройними силами, вибудовує вертикально інтегрований (зазвичай військово-бюрократичний) державний - поліцейський - апарат, удосконалює правове регулювання внутрішнього управління. Такі Франція Людовика XIV, Австрія Йосипа II, Пруссія Фрідріха І.

Теоретичне обгрунтування поліцейського режиму міститься у працях французького вченого Н. Деламара ("Трактат про поліцію") і німецького юриста Г. Юсти ("Підстава сили і добробуту царств, або докладний накреслення всіх знань, що стосувалися до державного благочиння"). Особлива увага в цих та інших працях поліцеістов приділяється питанням законодавчого врегулювання, ретельної регламентації всіх сторін життєдіяльності громадян. Законодавчий "бум" становить особливість державного управління того періоду. Так, у Франції з середини XVII до початку XVIII ст. було видано 357 законів і указів, в Пруссії - 871.

Цікаво, що траєкторію поліцейської держави вибирає з середини XVII ст. і Росія, де цар Олексій Михайлович Романов, в результаті церковного розколу позбавився від політичного впливу російської православної церкви, активно займається питаннями внутрішнього благоустрою держави. У 1649 р в Росії видано "Наказ про градської благочинні" для охорони громадського порядку в Москві. Наступник Олексія Михайловича Петро I створив найпотужніше для свого часу військово-бюрократичне абсолютистська держава, видавши більше тисячі указів з питань "благочиння" і "благоустрою".

Поліцейська держава потребує армії компетентних управлінців. Ось чому з XVIII ст. у провідних університетах Західної Європи, а з XIX ст. - І в Російській Імперії, починає викладатися спеціальний цикл камеральних наук - адміністративних і економічних дисциплін, які мали насамперед практичне значення для підготовки чиновників, що займалися внутрішнім, переважно фінансовим управлінням і господарськими справами в державі. Камералістика (від лат. Camera - казна) являє собою синтетичну галузь спеціальних знань про управління, засновану на принципах: функціонального поділу державного управління, регламентації обов'язків чиновників, спеціалізації державно-адміністративних установ і поділі бюрократичного праці в певній сфері управління, уніфікації штатів і платні чиновників.

У Російській Імперії проблематики спеціалізованої підготовки чиновників приділялася особлива увага. У цьому контексті знаменні перетворення Миколи I, який повелів заснувати на юридичних факультетах російських університетів кафедри законів благоустрою та благочиння. Професорами цих кафедр викладалися дисципліни про закони народонаселення, забезпечення народу продовольством, благодійності, благоустрої міста і села, фабричному, ремісничому, комерційному праві, про різні статутах внесках і цивільних. Фундаментальними камеральними працями російських поліцеістов XIX ст. є: "Права та обов'язки градской та земської поліції" П. Н. Гуляєва, "Підстави державного благоустрою із застосуванням до російських законів" Н. Ф. Рождественського, "Вступні поняття у вчення про благоустрій та благочинні державному" І. В. Платонова, "Російське державне право" і "Поліцейське право" І. Є. Андріївського [5]. Разом з тим знання, що здобуваються чиновниками на університетській лаві, носили не теоретичне, а юридичний характер, оскільки камералістика обмежувалася переважно описом адміністративно-управлінської практики, розлогими коментарями до законодавству. Таким чином, камералістика, особливо в Росії, розвивалася як галузь адміністративного права.[5]

Теорія державного та муніципального управління оформляється дещо пізніше, з середини XIX ст. Саме тоді патерналістська концепція абсолютистського держави піддається масштабній критиці прихильниками ідей демократії, свободи та соціальної справедливості. У цей час відроджуються і переосмислюються античні ідеї демократичної правової державності, розвивається теорія прав і свобод людини і громадянина, йде активний пошук обґрунтування публічної природи державного управління.

В цілому філософсько-політичні вишукування того часу були зосереджені на двох напрямках:

  • 1) обґрунтування взаємодії держави та місцевого самоврядування;
  • 2) виведення сфери взаємовідносин політики та адміністрування на публічний, доступний громадському контролю рівень.

Відповіддю науки на перше питання з'явилися общинна, господарська і державна теорії співвідношення державної влади та місцевого самоврядування. Результатами теоретичних і емпіричних пошуків по другій проблемі стала наукова концепція дихотомії політики та адміністрування, стратегія державного менеджеризму і філософія управління постіндустріальним спільнотою "guvemance" (далі буде детально розібрано їх зміст).

  • [1] Конфуцій, або Кун-цзи (бл. 551-479 до н.е.) - мислитель і філософ Стародавнього Китаю, вчення якого справила величезний вплив на життя і державний устрій Китаю і країн Східної Азії.
  • [2] Платон (427-347 до н.е.) - давньогрецький філософ, засновник ідеалістичного напрямку у світовій філософії та політології; основні ідеї політичної утопії Платона викладені в його діалогах "Держава", "Закони". "Політик".
  • [3] Аристотель (384-322 до н.е.) - давньогрецький філософ, основоположник формальної логіки, творець всебічної системи філософії. Опонуючи своєму вчителю Платонові, досліджував практику політичного устрою в ряді країн, на основі чого розробив і обгрунтував класифікацію форм держави.
  • [4] Ніколо Макіавеллі (1469-1527) - італійський філософ, письменник, політичний діяч. Будучи прихильником сильної державної влади, вважав, що для досягнення благих державних цілей вона .може використовувати будь-які засоби. Дана концепція властеосуществленія викладена у праці "Государ".
  • [5] Іван Юхимович Андріївський (1831 - 1891) - видатний російський письменник, юрист, педагог, редактор Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона. У своїй фундаментальній праці "Поліцейське право", що став енциклопедією діячів міського і земського самоврядування, розвиває ідею про необхідність співпраці держави і громадянина у разі якщо сили приватної особи виявляються недостатніми для всебічного розвитку особистості.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >