Розділ 4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ І НОВА ПАРАДИГМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ ТА РОСІЇ

В даний час в міжнародній, зарубіжної та вітчизняної державно-політичній практиці все більшої актуальності набуває проблематика співвідношення центральної та регіональної влади і управління. Дана комплексна проблема має політичне (збереження суверенітету держав в умовах нестабільного міжнародного рівноваги, визначення моделі співвідношення держави та її частин), економічне (розподіл бюджетних коштів з центру регіонам), національно-культурне (боротьба націй, народностей за права говорити на національній мові, вести традиційний для них спосіб життя, зберігати національні традиції) вимірювання. Вага ці та інші аспекти співвідношення центрального і регіонального засад в управлінні соціально-політичними об'єктами вивчаються в рамках регіоналістики - підгалузі політичної та економічної науки, активно розвивається з другої половини минулого століття.

Об'єктом цього несформованого наукового знання є регіоналізація - процес структурування політичного (світового, державного, муніципального) простору, який передбачає перерозподіл влади, передачу функцій від загальнодержавного на регіональний рівень, поява і розвиток інститутів, що відповідають новій ролі регіонів у процесі прийняття рішень на державному та міжнародному рівнях. У сучасній літературі категорія "регіоналізація" трактується широко, як характеристика різнорідних суспільних процесів (економічна диференціація простору, рух за етнічні права, децентралізація державного устрою, міждержавне співробітництво сусідніх регіонів і т.д.). Сучасні регіони являють собою спільності, які створюють власні органи управління, формують свої норми і правила діяльності та взаємодії з іншими регіональними утвореннями.

Теорія міжнародного права розрізняє поняття "регіон" і "громада". Громади у відповідності з поглядами юристів-міжнародників створювалися природним шляхом, "знизу", в ході боротьби місцевих співтовариств за свої політичні вдачі, а регіони створювалися державою в ході районування, "зверху", шляхом делегування повноважень з центру. Ось чому регіони, на відміну від "природних" громад, вважаються "штучними" територіальними утвореннями. Дані відмінності враховані в міжнародних правових актах. Так, статус громад закріплює Європейська хартія муніципального самоврядування, а статус регіонів регулює Європейська хартія регіонального самоврядування, яка розробляється з 1997 р, але поки не вступила в силу.

Процес утворення і трансформації регіонів - це природний, органічний принцип територіальної організації соціальних, політичних, економічних і культурних аспектів життєдіяльності людських спільнот. Регіоналізація внутрішньо властива всім типам сучасних суспільств, незалежно від їх розмірів, рівня розвитку, особливостей політичних структур і т.д.

Регіоналізм активно вивчається сьогодні і в економіці, і в політичній науці. Вивчення регіональних процесів економікою затребуване тому, що виробнича спеціалізація різних спільнот і розподіл праці між ними не завжди збігаються з політичною диференціацією простору (поділом світу на держави або держави на частини). Метою регіональної економіки є підвищення ефективності реалізації тих господарських можливостей, які випливають з природно склалася диференціації виробничих ресурсів серед різних регіонів.

Регіоналізм в політиці - це проблема розподілу владних повноважень між загальнодержавним і регіональним рівнями управління. Вивчення регіональних процесів особливо затребуване в тих державах, які намагаються створити збалансовані відносини між центром і частинами країни, забезпечити демократизм в умовах децентралізації владних повноважень.

Регіоналізація може бути ініційована як "знизу", самими спільнотами, так і "зверху", державою чи міждержавним союзом. У першому випадку регіони утворюються в процесі відстоювання їхніх інтересів по відношенню до вищих органів управління. Такого роду регіоналізм визначається спільною ідентичністю, культурою, історією, географією.

У другому випадку має місце цілеспрямована і активна діяльність держави та наднаціональних інститутів (СНД, ЄС тощо) щодо регулювання регіонального розвитку. Такого роду регіоналізм відображає державні (або наддержавні) інтереси на конкретній території.

Розрізняють активну і пасивну регіоналізацію. Активна регіоналізація - це цілеспрямована діяльність з формування регіональних політичних інститутів. Пасивна регіоналізація являє собою процес формування регіональної ідентичності під впливом загальної географії, історії, культури регіону. З плином часу за певних умов (ослаблення зв'язків з центром, економічна і соціальна криза, міжетнічні протиріччя та ін.) Пасивна регіоналізація може переростати в активну (це відбувалося, наприклад, у Російській Федерації в період "параду суверенітетів" першої половини 1990-х рр .). Остання нерідко знаходить своє вираження в сепаратизмі.

Таким чином, будь регіоналізація несе в собі конфліктогенний потенціал, оскільки сама породжена протиріччями між центром і периферією. Ось чому регіоналізація може викликати певні побоювання на загальнодержавному рівні управління (що можна бачити в сучасній російській практиці, маючи на увазі спробу зміцнення "вертикалі влади").

Проте без достатньою мірою регіоналізації ефективно управляти територією неможливо. Ключовим стає питання розподілу функцій і повноважень між різними територіальними рівнями управління.

На думку сучасних дослідників, розвитку процесів регіоналізації в сучасному світі сприяють наступні фактори: ерозія концепції національної держави, активізація боротьби за права людини на міжнародному рівні, а також прискорення темпів глобалізації.

Прихильники даної державної моделі вважали, що будь-яка держава - це форма самовизначення нації на певній суверенній території. Всі громадяни такої держави мають спільну мову, спільну культуру, загальні морально-етичні цінності. Держава-нація створює і активно підтримує сильну ідеологію, прагне до унітаризму в політиці, економіці, культурі, організовує життя людей певним чином для економічного розвитку чи оборони.

Національні держави почали складатися в Європі після Вестфальського миру (1648), який закріпив міжнародно-правові положення нового геополітичного устрою в Європі: верховенство і самостійність державної влади на території даної країни, незалежність держави в міжнародних відносинах, забезпечення цілісності і недоторканності державності території.

Вестфальський мир 1648 р заснований на двох мирних договорах. Перший був підписаний між Священною Римською Імперією німецької нації і Францією в Мюнстері; другий - між цією ж Імперією і Швецією з протестантськими князівствами Німеччини в Оснабрюці. Вестфальський мир завершив Тридцятирічну війну (1618-1648), в якій за різними (територіальним, династичним, конфесійним) причин брала участь велика частина країн Європи. У підсумку Франція, Швеція та їх союзники придбали чимало територій, а також права на втручання в справи Імперії; Голландія та Швейцарія, а також німецькі князі отримали суверенітет. Також були визнані релігійні права за лютеранами і кальвіністами. Основним геополітичним наслідком Вестфальського миру стало утворення на території Європи 300 незалежних держав.

Саме завдяки ідеології держави-нації в європейських країнах підвищилася ефективність управління, став активно формуватися середній клас - буржуазія, що сприяло зростанню економічного потенціалу Європи в XIX ст. Таким чином, головним геополітичним результатом Вестфальського миру стало освіту, а потім філософський та юридичний осмислення держави як єдиного носія суверенітету па зовнішньо- і внутрішньополітичній арені.

У традиціях Вестфальської моделі були сформовані геополітичні контури світопорядку після Другої світової війни. Країнами-переможцями були укладені

Ялтинско-Потсдамские міжнародні угоди, відповідно до яких новими принципами світоустрою стали: біполярність, обумовлена військовим і економічним перевагою наддержав СРСР і США; наявність зброї масового ураження, здатного багаторазово знищити нові полюси світопорядку; міжурядові військово-політичні організації на чолі з наддержавами (ООН і НАТО), навколо яких консолідувалися інші держави-союзники.

Проте ключовою для Вестфальського миру принцип державного суверенітету, який був константою світоустрою до середини минулого століття, в даний час піддається масштабній критиці. Справа в тому, що фактичний обсяг юридичної суверенітету демократичних правових держав нерідко обмежується "реальною політикою". Сьогодні це знаходить відображення в радикальних політологічних та псевдоюридичні концепціях, які отримують широкий громадський резонанс завдяки виступам публічних політиків і громадських діячів.

На думку першого віце-президента Світового банку у справах Європи Жан-Франсуа Рішара, "застарілі територіальні інстинкти національних держав не здатні сьогодні забезпечити ефективне управління в умовах глобалізації". Авторитетний політик Генрі Кіссінджер в одному з інтерв'ю німецькій газеті Die Welt заявив про "смерті Вестфальської системи і безглуздості ідеї державних суверенітетів". Один з американських ідеологів Майкл Гленнон дає псевдонаукове обгрунтування ідеї знищення Вестфальського миру, вважаючи, що "творці істинно нового світового порядку повинні покинути ці повітряні замки і відмовитися від уявних істин, що виходять за межі політики, таких, наприклад, як теорія справедливих воєн або уявлення про рівність суверенних держав. Ці та інші застарілі догми покояться на архаїчних уявленнях про універсальну істині, справедливості і моралі ... Вкрай руйнівною похідною природного права є ідея рівний суверенності держав ... Ставлення до держав як до рівних заважає ставитися до людей як до рівних " .

У той же час політико-правова практика більшості сучасних держав, керуючись необхідністю ефективного вирішення глобальних проблем, іноді йде врозріз з класичною концепцією природних, невідчужуваних прав і свобод людини. Так, після масштабного терористичного акту в Нью-Йорку 11 серпня 2001, що забрав тисячі людських жертв, США, Японія та інші держави взяли жорсткі антитерористичні закони, які суттєво обмежують непорушні в правовій теорії конституційні права людини.

Відомий вчений і правозахисник Алан Дершовіц у своїй популярній книзі "Чому тероризм працює?" закликає використовувати принцип колективного відплати по відношенню до сімей, етносам, конфесійним групам терористів; ратує за вживання будь-яких видів катувань; виступає за те, щоб істотно обмежити імміграцію і права чужинців, особливо вихідців з певних регіонів світу.

Активізації регіональних тенденцій сприяє і глобалізація - процес охоплення економічними, соціальними, культурними відносинами всього людського співтовариства. Важливою характеристикою процесу глобалізації виступає інтенсивність взаємодій, в результаті чого активно формується глобальний простір. Діючі в ньому держави усе більш активно взаємодіють між собою, утворюючи регіональні кластери. Таким чином, регіоналізація виступає як субпроцеси і один з результатів формування глобального простору.

Сучасна наука виділяє міжнародну та внутрішньодержавну регіоналізацію в залежності від рівня даного процесу.

Міжнародна регіоналізація сьогодні активно протікає у всьому світі, однак найнаочніше її можна спостерігати в Європі. Найвідомішим прикладом світової регіоналізації стало створення Європейського Союзу. Європейська інтеграція була обумовлена цілим рядом факторів, що діяли на континенті починаючи з другої половини минулого століття. Найважливішими серед них були:

  • • необхідність на основі співпраці економічно відродити спустошені Другою світовою війною країни і створити більш широкий ринок, щоб виключити повернення до протекціонізму і економічного націоналізму;
  • • прагнення встановити мир в Європі і назавжди покінчити з германо-французьким суперництвом, обернувся війнами в 1914 і 1939 рр .;
  • • усвідомлення необхідності дозволу "німецького питання" (Німеччина - об'єктивно найбільш сильна і амбітна держава Європи) шляхом інтеграції даної держави в більш широку мережу європейських відносин;
  • • прагнення захистити Європу від загрози радянського експансіонізму і забезпечити за нею незалежну роль в складався біполярному світі суверенна національна держава, можливо, вже не забезпечує мир і економічний розвиток і тому підлягає добудові у вигляді наднаціональних структур.

Етапами європейської інтеграції стали: створення Ради Європи (1948), Європейського економічного співтовариства (1957), Європейського співтовариства (1973). З новою силою інтеграційний процес відновився у зв'язку колапсом СРСР, коли загострилася проблематика нового геополітичного переділу світу. Саме тоді країни Європи вирішили інтегруватися в єдине співтовариство, щоб забезпечити собі геополітичну та економічну незалежність.

ЄС виник в 1993 р, коли набув чинності відповідний Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір) і відбулося об'єднання європейських держав, що беруть участь в процесі європейської інтеграції. Сьогодні ЄС включає 278 країн: Бельгію, Італію, Люксембург, Нідерланди, ФРН, Францію, Данію, Ірландію, Великобританію, Грецію, Іспанію, Португалію, Австрію, Фінляндію, Швецію, Польщу, Чехію, Угорщину, Словаччину, Литву, Латвію, Естонію, Словенію, Кіпр (крім північної частини острова), Мальту, Болгарію, Румунію.

Цілями ЄС є:

запровадження європейського громадянства,

забезпечення свободи, безпеки та законності;

сприяння економічному та соціальному прогресу;

зміцнення ролі Європи у світі.

На рубежі XXI ст. ЄС вступив у новий етап перетворень, мета яких - зробити цю організацію більш демократичною і здатної ефективно функціонувати. Амстердамський договір (1997) і Ніццький договір (2001) внесли зміни до змісту установчих документів Євросоюзу. У 2002 р був скликаний "Конвент про майбутнє Союзу", до якого увійшли депутати Європарламенту, Єврокомісії, представники глав держав і урядів. Головою Конвенту став колишній Президент Франції В. Жискар д'Естен, під керівництвом якого була здійснена розробка Конституції ЄС.

Євросоюз має міжнародну правосуб'єктність (Конституція ЄС, ст. 1-7) і виступає як наддержавна (наднаціональна) організація, на користь якої держави ЄС добровільно обмежили свій суверенітет. ЄС - це державно-подібне утворення, наділене статусом міжнародної міжурядової організації.

Історія та останні тенденції розвитку ЄС демонструють неоднозначність процесу європейської регіоналізації. Так, якщо ще 10 років тому ЄС прогнозували велике політичне та економічне майбутнє, вважаючи, що він плавно дрейфує до конфедеративного державі, то сьогодні такий оптимізм поступається місцем більш помірним прогнозами. Усередині європейської зони склалися принципові протиріччя між розвиненими країнами зі значним позитивним сальдо зовнішньої торгівлі - ФРН, Нідерландами, державами Скандинавії - і тими, чиї економіки втратили конкурентоспроможність в результаті невірної фінансової та податкової політики - Греції, Португалії, Ірландії. Фахівці формулюють два прогнози розвитку єврозони: або багаті країни Європи почнуть все активніше субсидувати за рахунок фінансових трансфертів опинилися на межі банкрутства периферійні держави ЄС, або останні змушені будуть оголосити дефолт і відмовитися від усіх своїх боргів, які не дають можливості їх економікам відновити свої сили. У другому випадку ЄС очікує розвал. Таким чином, сучасна Європа перебуває на порозі нового етапу регіоналізації, успіх якої визначить здатність політичного керівництва піти на компроміси.

Неоднозначний досвід європейської інтеграції свідчить про те, що міжнародна регіоналізація - багатоплановий, важко передбачуваний процес, розвиток якого залежить від безлічі різнопланово діючих факторів і пов'язане з рядом ризиків.

Внутрішньодержавна регіоналізація також характерна для всіх сучасних країн у тій мірі, в якій вони прагнуть слідувати шляху демократичної правової державності. При цьому процес регіоналізації характерний не тільки для федеративних, але і для унітарних держав. Він може регулюватися конституційно-юридичними нормами (закріплення в основному законі країни унітаризму чи федералізму), залежати від конкретно-політичних обставин (протиборство союзної і республіканських політичних еліт в ході колапсу СРСР), визначатися національно-культурними традиціями (визнання певних права на кочовий спосіб життя за саамами - нечисленним народом Фінляндії, Швеції, Норвегії).

Політична наука інтерпретує процеси регіоналізації в категоріях "адміністративна автономія", "політична автономія", "суверенітет". Ці терміни характеризують певний тип взаємодії центру і регіонів всередині держави.

Залежно від ступеня і характеру внутрішньодержавної регіоналізації розрізняють адміністративну, національно-культурну, політичну автономію частин держави.

У унітарних державах, де діє єдина система державної влади, сліпах система законодавства, єдиний бюджет, частини країни володіють зазвичай адміністративно-територіальною автономією. Даний вид автономії утворюється у зв'язку з делегуванням (передачею) ряду управлінських повноважень від центру держави до його частин. Адміністративна автономія не припускав права установи на рівні частини держави законодавчих представницьких органів влади, а також права видання місцевих законів. Державне управління централізовано, і тому на регіональному рівні воно здійснюється призначеними "зверху" посадовими особами, а також Делегатуру міністерств і відомств (територіальними органами виконавчої влади, управліннями та відділами). Разом з тим в країнах з традиційно розвиненим представницьким початком в управлінні (Великобританія, Швеція) на регіональному рівні діють виборні ради і колегіальні постійні комісії рад. І все ж в унітарній державі адміністративно-територіальний поділ ієрархічно, оскільки вищестоящі одиниці підкоряються нижчестоящим (наприклад, райони підкоряються областям), а вказівки вищестоящих органів обов'язкові для виконання на місцях.

У федераціях частини держави зазвичай володіють політичною автономією, яка характеризується наступними правами суб'єкта: обрання на своєму рівні законодавчої представницької влади; нормотворчість, у тому числі прийняття територіального бюджету; організаційні повноваження (наприклад, засновувати в рамках своєї компетенції спеціалізовані органи управління). Компетенція політичної автономії формується, як правило, шляхом розмежування предметів відання між федеральним центром і його суб'єктами. Сучасна практика федеративного будівництва демонструє велику різноманітність визначення предметів ведення політично автономних частин держави. У більшості країн перелік предметів відання політичних автономій часто обмежений повноваженнями у сфері сільського господарства, початкової освіти, санітарії та гігієни, полювання та рибальства і т.д., тобто тими предметами відання, які визначають профіль регіону. Нерідко політичні автономії отримують набагато ширші права, такі як: участь у міжнародних переговорах, якщо вони стосуються даного регіону; розробка та реалізація економічних і наукових програм і проектів спільно із зарубіжними регіонами.

Так, політична автономія Португалії - Азорські острови - має право брати участь у всіх державних міжнародних переговорах, якщо вони стосуються островів.

Глава політичної автономії (губернатор, голова адміністрації і т.д.) призначається главою держави, розташовує невеликим апаратом чиновників, здійснює контроль за законністю діяльності територіального законодавчого представницького органу. Останній найчастіше має набагато більш великі повноваження, ніж глава адміністративно-територіальної одиниці. Так, у більшості політичних автономій саме легіслатури створюють органи управління територією. Разом з тим центральна влада вправі втручатися в управління політико-територіальної одиниці, застосовуючи так зване право федерального примусу (наприклад, при масовій корупції в органах влади регіону, масові заворушення в регіоні). Це означає, що політична автономія являє собою не абсолютну, а відносну самостійність територіальної одиниці.

Особливий вид автономії - національно-культурна - може бути доповненням адміністративно-територіальної чи політичної самостійності територіальних одиниць держави. Національно-культурна автономія зазвичай створиться в етнічно неоднорідних державах у зв'язку з культурними, побутовими, етнічними та іншими особливостями життєдіяльності населення, що компактно проживає на певній території.

Національні автономії мають територіальні одиниці як унітарних (Шотландія у Великобританії, Корсика у Франції, Країна Басків в Іспанії і т.д.), так і федеративних (штат Індії Ассам) держав.

Суверенітет - це невідчужуване юридична якість незалежної держави, що символізує його політико-правову самостійність, високу відповідальність і цінність як первинного суб'єкта міжнародного права. Право суверенітету також передбачає виняткове верховенство державної влади всередині країни. Територіальні одиниці держави, навіть розташовуючи обширними політичними вдачами, все ж не є повністю самостійними, не мають верховенства у правотворчості, не можуть в односторонньому порядку вийти зі складу даної держави (право сецесії).

У науці і політичній практиці розрізняють поняття "державний суверенітет" і "народний суверенітет". Ідея державного суверенітету була висунута французьким політиком і вченим XVI ст. Жаном Боденом і спочатку позначала верховенство і необмеженість влади абсолютного монарха над підданими на противагу влади васальних правителів. Концепція народного суверенітету була розроблена в XVIII в. французьким мислителем Ж.-Ж. Руссо, що називав суверена колективним істотою, утвореним з приватних осіб, в сукупності отримали ім'я народу.

Державний суверенітет є народним надбанням у всіх країнах, які будують правову демократичну державність. В даний час доктрина народного суверенітету визнана світовим співтовариством, що знайшло своє відображення в ст. 21 Загальної декларації прав людини, згідно з якою воля народу повинна бути основою влади уряду і знаходити своє вираження у періодичних і нефальсифікованих виборах при загальному і рівному виборчому вдачу й вільному голосуванні. На ідеї народного суверенітету також засновано право нації розпоряджатися природними багатствами даної держави (земля і надра, корисні копалини і т.д.). В усіх конституціях світу народ позиціонується як єдиний законний і правомірний носій верховної влади або як джерело державного суверенітету.

Ознаками державного суверенітету є наступні.

  • Неподільність. Державний суверенітет - незмінний атрибут держави і тільки держави. Територіальна одиниця країни, наскільки обширними політичними правами вона б не володіла, не може розташовувати суверенітетом. У зв'язку з цим вживання даного терміну в інших масштабах (наприклад, заяви про те, що суб'єкти федерації володіють "частковим суверенітетом") не тільки небажано, але і неприпустимо в політичній науці та практиці.
  • Верховенство держави на всій території і його незалежність у міжнародних відносинах. Народ, обираючи свою владу, визнає за нею верховенство, делегуючи їй права на законотворчість, управління, правосуддя. Тим самим громадяни передають владі своє сукупне суверен-ніс право. У міждержавних відносинах всі країни керуються принципами суверенної рівності, закріпленими найважливішим міжнародним договором сучасності - Статуту ООН 1970 р
  • Неотчуждаемость. Не можна позбавити держави його суверенітету без того, щоб знищити дану державність. У разі обмеження навіть якої-небудь частини суверенних прав держава перестає існувати як самостійний актор на міжнародній арені, а також як сукупний інститут влади і управління суспільними явищами, процесами і відносинами усередині країни.
  • Обов'язок держави гарантувати і захищати народний суверенітет на всій території країни. Дане зобов'язання означає відповідальність державної влади за виконання своєї базової функції - забезпечення територіальної цілісності та безпеки громадян.

Остання ознака державного суверенітету придбав особливу важливість в даний час. Як було сказано вище, сьогодні концепція державного суверенітету піддається масштабній критиці частково завдяки активізації інтеграційних процесів на міждержавному рівні. Однак саме державний суверенітет досі залишається одним з провідних принципів збереження стабільності як усередині країни, так і на міжнародній арені. Дана теза був підтверджений Міжнародною комісією з питань втручання і державного суверенітету, створеної під егідою ООН в 2000 р У своєму підсумковій доповіді комісія вказує, що суверенітет не тільки надає державам право "контролювати" свої внутрішні справи, але також накладає безпосередню відповідальність щодо захисту людей , що проживають в межах кордонів цих держав. У доповіді також висловлюється думка про те, що в тому випадку, якщо держава не здатна захистити людей - або через відсутність можливостей, або через відсутність волі, - відповідальність переходить до широкого міжнародного співтовариства. Позиція комісії знайшла відображення в новій нормі міжнародного права, що отримала назву "обов'язок захищати".

В цілому регіоналізація являє собою масштабний політико-адміністративний процес, що відбувається як на міжнародному, так і на внутрішньодержавному рівні. Даний процес в кожному випадку обумовлений специфічними обставинами, розвивається на певному ґрунті і тому є для кожної держави унікальним. У зв'язку з цим однозначно оцінити результати і наслідки регіоналізації непросто. Ось чому увагу сучасних дослідників, які намагаються дати наукові прогнози розвитку регіональних тенденцій, сконцентровано на виявленні та визначенні масштабу ризиків, пов'язаних з регіональними змінами.

До основних ризиків регіоналізації відносять: загострення протиріч між центральною та регіональною владою; ерозію національного суверенітету; ослаблення склалася на даній території національної ідентичності; загострення націонал-сепаратистських рухів в державах - учасницях регіоналізації; маніпулювання населенням інтегруються регіонів з боку політичних еліт і корпорацій, в інтересах яких здійснюється регіоналізація; подальше зростання економічних і політичних диспропорцій між країнами або адміністративними одиницями, які беруть участь в регіоналізації. Міжнародна практика свідчить, що у відсутності ефективної системи регулювання регіональних процесів, встановлення правил і норм регіонального розвитку, а також контролю за даним процесом зазначені ризики можуть реалізуватися, що істотно знизить очікувану користь регіоналізації.

Все це актуалізує необхідність пошуку в кожному конкретному випадку балансу між управлінням і саморегулюванням регіональних процесів. У новітній російській державно-політичній практиці пошук цього балансу здійснюється активно і неоднозначно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >