Соціально-психологічна теорія

В основі цієї моделі, розробленої вченими Мічиганського університету США, лежить методологічний принцип, що визначає провідну роль політичних установок у мотивації електорального вибору. Саме установки, тобто склалися в ході політичної соціалізації політичні вподобання, політичні орієнтації, симпатії і антипатії у відношенні до політичних об'єктів, на думку дослідників Мічіганського університету, роблять людей більш лояльними до одним політичним силам і нетерпимими по відношенню до інших, спонукають голосувати за певних політичних акторів.

У працях учених Мічиганського університету, мабуть, вперше в політичній науці була не тільки поставлена проблема політичних установок, їх значення для пояснення політичної поведінки, але й розроблено методологічний інструментарій вимірювання деяких з них. В даний час жодна серйозна виборча або іміджева кампанія не починається без виявлення ставлення громадян до позиціонується політичним акторам. А цілі деяких політичних кампаній починають формулювати як формування у населення певних установок, таких як позитивне ставлення до кандидата, політичному лідерові, політичної партії тощо

Теорія раціонального вибору

Її головною особливістю стало те, що людина перетворюється з "бранця" структурних факторів і політичних установок у актора, усвідомлено приймає рішення. В основу цієї теорії були покладені три принципи:

  • 1) індивід завжди прагне до певної мети або результату, визначеного в термінах корисності або вигоди;
  • 2) він здатний адекватно, раціонально оцінювати інформацію про ситуацію, в якій він знаходиться;
  • 3) він вибирає ті способи досягнення мети, які є найбільш оптимальними в даний момент і максимізують отримання ним необхідного результату.

Теорія раціонального вибору дозволила сформулювати деякі залежності, наприклад між економічним становищем країни і електоральним вибором громадян. Сенс цієї залежності полягає в тому, що люди в умовах сприятливої економічної ситуації в країні воліють голосувати за діючих політиків, а в разі її погіршення - за опозицію. Цей тип голосування вважається раціональним в тому сенсі, "що індивід мінімізує власні зусилля по досягненню свідомо сформульованих цілей, наприклад по збору інформації, необхідної для прийняття рішень" [1].[1]

Політичні технологи, спираючись на теорію раціонального вибору, могли вибудовувати тактичну лінію політичної кампанії, виходячи, наприклад, з уявлень населення про ідеального кандидата. При цьому малося на увазі, що виборці з усіх кандидатів віддадуть перевагу тому, хто найбільшою мірою відповідає цим ідеальним уявленням. В основі іншого варіанту практичного використання теорії раціонального вибору лежало судження про те, що виборці проголосують за кандидата, здатного вирішити проблеми, що хвилюють суспільство. Тактичний малюнок виборчої кампанії в цьому випадку вибудовувався у вигляді якоїсь послідовності заходів, націлених на формування у населення переконань в тому, що позиціонується кандидат може впоратися з існуючими проблемами.

До 80-м рокам XX ст. ставало все більш очевидним, що електоральна поведінка нс є простою функцією від структурних чинників, політичних установок і здібності людини раціонально прораховувати можливі вигоди і витрати прийнятого ним рішення. Пошук нової узагальненої змінної вів вчених, що використовують різні методологічні інструментарії, до вивчення особливостей інформаційного середовища і когнітивних здібностей виборця. І хоча значення інформації у прийнятті рішень політичними акторами ніколи не ставилося під сумнів вченими, які працюють в різному методологічному ключі, проте необхідно було зробити крок від визнання значущості інформаційного впливу до вивчення механізмів цього впливу. Політичним технологам важливо було, приміром, зрозуміти, звідки виборці черпають інформацію про передвиборну кампанію, чому вони довіряють одним повідомленнями та ігнорують інші, які можливості і межі переконуючої комунікації.

Когнітивна теорія розглядає політичну поведінку як результат пережитого індивідом когнітивного процесу, тобто як результат якоїсь послідовності ментальних реакцій і розумових актів, що забезпечують сприйняття соціальної інформації, її розуміння, усвідомлення і прийняття на цій основі певного рішення. Значення цієї теорії полягає в тому, що в її рамках виникло наукове пояснення психологічних механізмів сприйняття, оцінки та обробки індивідом надходить із зовнішнього середовища інформації. Оскільки в політичних кампаніях, як зазначалося вище, основним способом впливу на мотивацію є інформаційний вплив, то когнітивна теорія фактично дозволяла створювати науково обгрунтований інструментарій раціонального вибудовування комунікаційних процесів у політичних кампаніях.

  • [1] Голосів Г. В. Партійні системи Росії та країн Східної Європи: генезис, структура, динаміка. М .: Весь Світ, 1999. С. 96.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >