ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАМПАНІЇ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

  • • зміст проектної діяльності в політичній кампанії;
  • • основні принципи проектування політичної кампанії;
  • • основні принципи планування політичної кампанії;

вміти

  • • визначати значення стадії проектування в політичній кампанії;
  • • розрізняти проектування і планування політичної кампанії;
  • • скласти проект політичної кампанії;

володіти

• навичками підготовки проекту політичної кампанії.

Методологічні принципи проектування політичної кампанії

Проектування (від лат. Projectus - кинутий вперед) - це один із способів відображення майбутнього, що полягає в уявному конструюванні образу об'єкта, що володіє бажаними властивостями. Проектування слід відрізняти від передбачення і передбачення, заснованих на інтуїтивних уявленнях про майбутнє, а також від футурологічних концептів і утопічних поглядів, які виникають як пошук альтернативи дійсності відповідно до ціннісними орієнтаціями мислителя.

Для проектування характерна інша "логіка". Тут конструювання нового образу об'єкта грунтується не на ціннісних перевагах або інтуїції, а на комплексі відомостей про властивості цього об'єкта, механізми його функціонування, системного бачення взаємозв'язків його структурних елементів. Оскільки тільки наука може дати більш глибоке і всебічне знання про об'єкт, то проектування як особливий вид діяльності прагне до того, щоб спертися на досягнення наукової думки.

Проектування політичної кампанії являє собою уявне конструювання конкретного, орієнтованого на досягнення заданих цілей політико-управлінського процесу, логіки його розгортання, послідовності дій, скоєних його учасниками. Результатом такої розумової діяльності стає документ (проект), в якому зібрана вся інформація про передбачуване ході політичної кампанії.

Проект необхідно розробляти для будь-якої політичної кампанії. Іноді здається, що, оскільки формування позитивного образу тієї чи іншої політичної організації або державної установи є перманентною завданням для відповідних PR-служб, то і проект нібито не потрібен, достатньо плану заходів на рік. У деяких випадках навіть складання плану заходів вважають зайвою бюрократичною процедурою і покладаються на чуття та інтуїцію, які підкажуть, як слід діяти в конкретних умовах.

Таке ставлення до проектування вкрай негативно може позначитися на ході політичної кампанії та її результати. По-перше, може з'явитися синдром "лебедя, рака і щуки", коли члени однієї і тієї ж команди, що здійснює управління політичною кампанією, можуть і по-різному дивитися на стратегічні цілі кампанії, і орієнтуватися на взаємовиключні технології їх реалізації. По-друге, ініціатори політичної кампанії ризикують опинитися в ролі наздоганяючих, постійно підлаштовуються під громадську думку, у той час як їх головне завдання - активно впливати на умонастрої і переконання людей.

Особливо важливі проекти у виборчих та інших кампаніях, орієнтованих на конкретний результат до певного терміну. Всі, хто хоч раз брав участь в організації та проведенні виборчої кампанії, відзначають надзвичайний пресинг різних випадковостей, непередбачених обставин. Під напором неконтрольованих факторів дуже легко розгубитися, звести всю кампанію до хаотичним, непослідовним діям. І тільки проект дозволяє витримувати єдину лінію дій протягом усього терміну передвиборної боротьби.

Звичайно, функцію інтегратора управлінських зусиль проект може виконати тільки за умови його якісної професійної розробки на основі певних методологічних принципів (рис. 14.1).

Принципи проектування політичної кампанії

Мал. 14.1. Принципи проектування політичної кампанії

Першим таким принципом є науковість. Як зазначалося вище, проектування від усіх інших видів передбачення майбутнього відрізняється опорою на наукові знання у відповідній галузі. В рамках політичного менеджменту як системи наукових знань створені валідниє теоретичні конструкції політичних управлінських процесів. У гл. 4 ми, зокрема, знайомилися з моделлю політичної кампанії, що дозволяє побачити особливості даного управлінського процесу. Науковість проектування означає, що при розробці комплексу заходів щодо досягнення поставленої політичної мети необхідно враховувати описані в науці особливості відносин між суб'єктом і об'єктом управління, що зв'язують їх процеси мотивації, комунікації та структуризації, фактори зовнішнього впливу і т.д.

Важливість цього принципу обумовлена тим, що він дозволяє мінімізувати роль суб'єктивного чинника в управлінському проектуванні. Звичайно, політичні технологи можуть написати проект, спираючись на свій досвід та інтуїцію, і той, цілком можливо, навіть виявиться вдалим в певній ситуації. Але тільки наукове знання створює умови для формування всебічного підходу до проектування, що враховує максимально можливу кількість параметрів, що визначають хід політичної кампанії.

Принцип системності і цілісності. При підготовці політичної кампанії нерідко виникає бажання запланувати якомога більше різних акцій, створити якомога більше інформаційних продуктів. Проте в гонитві за кількістю поступово вислизає функціональна значимість ініційованих заходів для цілей політичної кампанії. Принцип системності, заснований па науковому знанні про об'єкт, дозволяє професіоналу відокремлювати зерна від плевел, тобто відрізняти процеси, що є для політичної кампанії базовими і ключовими, від безлічі інших політичних взаємодій, підчас яскравих, але нездатних зробити істотного впливу на досягнення поставленої мети.

Системоутворюючу роль в політичній кампанії, як ми говорили в гол. 7, виконує основна тема інформаційної концепції, саме вона повинна ставати стрижнем всього управлінського процесу. А все, що не вдається нанизати на цей стрижень, має віддалятися, щоб не створювати додаткових інформаційних шумів.

Принцип конкретності. Проектування ніколи не носить абстрактного характеру. Проектується щораз конкретна політична кампанія, яка проводитиметься в певний час і переслідувати чітко поставлені цілі. Таким чином, незважаючи на опору на наукові методи, проекти політичних кампаній ніколи не будуть клонами один одного. Це зумовлено, по-перше, специфікою політичних цілей; по-друге, рухливістю соціальних, економічних і політичних процесів, здатних вплинути на хід політичної кампанії; по-третє, особливостями поглядів, переконань, інтересів і ціннісних орієнтацій тих людей, які стають об'єктом управлінського впливу.

Принцип конкретності передбачає всебічний облік реально складних умов і обставин проведення політичної кампанії. Способом реалізації даного принципу є збір інформації про потенційних учасників управлінського процесу, про фактори зовнішнього середовища. Тільки на основі аналізу отриманих даних можна створити проект, що має шанси на реалізацію в конкретній політичній практиці.

Предметом проектування політичної кампанії є комплекс дій, які необхідно зробити суб'єкту управління, щоб забезпечити досягнення поставлених політичних цілей. Науковий підхід до проектування означає, що вибір таких дій, характер їх розгортання здійснюються на основі теоретико-методологічних принципів, які задають спрямованість проектного мислення.

Проектування починається з пошуку відповіді на такі загальні питання, як: чи готові люди діяти у відповідності з цілями політичної кампанії і що може вплинути на їх мотивацію. Результатом наукового творчого пошуку відповідей на ці питання стає стратегічний рівень проектування, що визначає основні параметри дій, які необхідно зробити для досягнення цілей політичної кампанії. Тільки після цього починається уточнення конкретних заходів, визначається їх послідовність, зміст, інтенсивність, що становить тактичний рівень проектування. Підсумком стає розробка плану-графіка політичної кампанії. Нижче ми розглянемо особливості кожного з цих рівнів проектування, але спочатку дамо загальну характеристику проекту політичної кампанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >